Administrativní pracovník má garantovanou vyšší, než minimální mzdu

Každému podle jeho zásluh! Idealistické heslo zkouší alespoň částečně naplňovat stát. Ve veřejném sektoru reguluje odměňování zaměstnanců platovými třídami a tabulkami. Soukromníkům nechává v uzavírání pracovních smluv značnou svobodu. Přesněji: Stát neomezuje odměnu, kterou dostává například administrativní pracovník. Ale vládní nařízení č. 567/2006 Sb. zavádí pojmy minimální mzda a zaručená mzda.

Se složitostí, odpovědností a namáhavostí stoupají takzvané skupiny prací, a s nimi také garantovaná odměna. Minimální mzda představuje základní sazbu, ale většina zaměstnanců musí dostávat více. Uvedené sazby platí pro týdenní pracovní dobu 40 hodin, bez příplatků za ztížené pracovní prostředí apod.

ZARUČENÁ MZDA 2016/2017Invalidé v r. 2016Zdraví v r. 2016Všichni v r. 2017
Skupina pracíPlatová třídaKč/hod.Kč/měsícKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1. a 2.55,109 30058,709 90066,0011 000
2.3. a 4.60,9010 30064,8010 90072,9012 200
3.5. a 6.67,2011 30071,6012 10080,5013 400
4.7. a 8.74,2012 50079,0013 30088,8014 800
5.9. a 10.81,9013 80087,2014 70098,1016 400
6.11. a 12.90,5015 30096,3016 200108,3018 100
7.13. a 14.99,9016 800106,3017 900119,6019 900
8.15. a 16.110,3018 600117,4019 800132,0022 000

Příloha zmíněného vládního nařízení upřesňuje, kolik má dostávat administrativní pracovník. Projděme tedy skupiny prací pro administrativní, ekonomické, provozní a správní činnosti.

Administrativní, ekonomické, provozní a správní činnosti (administrativní pracovník)

Administrativní pracovník ve 2. skupině

 1. Zapisování, příjem, výdej a třídění omezeného počtu sourodých položek, vedení jednoduchých evidencí, výkazů a seznamů.
 2. Poskytování různorodých informací, informačních a jiných písemností a materiálů podle obecně daných postupů.

Administrativní pracovník ve 3. skupině

 1. Pokladní manipulace s peněžní hotovostí.
 2. Samostatné práce na počítačích v prostředí databázových systémů, tabulkových procesorů, textových editorů apod.
 3. Fakturace a likvidace faktur, ukládání účetních písemností a záznamů účetních jednotek a jejich uschovávání, provádění jednotlivých účetních zápisů o účetních případech včetně shromažďování a kontroly náležitostí dokladů účetních případů, výpočet cestovních náhrad.

Administrativní pracovník ve 4. skupině

 1. Výpočet výše, zajišťování výplaty, zúčtovávání mzdy, náhrad mzdy, nemocenského a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, výpočet a provádění srážek ze mzdy, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců, pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
 2. Samostatné účtování pohledávek a závazků, na úseku zúčtovacích vztahů (k odběratelům, dodavatelům a zaměstnancům) a zúčtovávání daní a dotací, na úseku finančních prostředků a zdrojů, pohledávek a závazků. Sledování a evidování pohybu (finančních operací) a stavu finančních prostředků na bankovních účtech a kontrola bankovních zůstatků a hotovosti. Provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou. Provádění oprav v účetních dokladech. Zajišťování inventarizace majetku a závazků.
 3. Provádění dílčích odborných technických agend nebo provádění odborných provozních a technických prací, například kontrola realizace investic, provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly kvality, řízení a usměrňování obslužných a pomocných výrob a provozů, zajišťování provozuschopnosti a správy jednodušších technických a technologických zařízení a staveb.
 4. Zajišťování oprav, údržby a uvádění do provozu jednoduchých strojních, dopravních, mechanizačních a jiných technických a provozních zařízení včetně zajišťování servisních činností nebo organizace provozu.

Administrativní pracovník v 5. skupině

 1. Zajišťování personální a mzdové agendy.
 2. Vedení účetnictví účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih. Sestavování rozpočtu. Zajišťování financování, agendy finančních zdrojů, zúčtovacího a platebního styku, úvěrování. Analýza pohledávek a závazků.
 3. Samostatné zajišťování daňové agendy a daňového řízení se správcem daně.
 4. Zajišťování jednotlivých úseků obchodní činnosti, například průzkumu trhu, zásobování a odbytu. Kalkulace.
 5. Zajišťování správy rozsáhlého majetku.
 6. Vytváření a testovaní aplikačního programového vybavení.
 7. Zajišťování správné funkce a chodu vymezených uživatelských úseků informační a komunikační infrastruktury. Stanovování a organizování způsobů a postupů využívání komunikačních prostředků výpočetní techniky. Zajišťování ochrany, údržby a aktualizace složitých databází. Zajišťování správy, funkčnosti a bezpečnosti lokálního síťového prostředí. Monitorování a diagnostika sítí, definování a přidělování adres uživatelům a propojování na další sítě. Zajišťování bezpečnosti dat. Zajišťování integrity dat. Nastavování databází. Zajišťování servisu uživatelům na úseku správy databází. Monitorování a nastavování parametrů podle požadavků uživatelů.
 8. Zajišťování bezpečnosti práce v rizikovém pracovním prostředí.
 9. Zpracování projektových podkladů jednodušších sestav a konstrukčních řešení jednoduchých výrobků včetně stanovení technických podmínek.
 10. Stanovování technologických postupů podle rámcových pokynů nebo standardních postupů.
 11. Příprava nebo realizace investic menšího rozsahu nebo dílčích částí velkých investic.
 12. Řízení odborných prací na vymezeném technologickém výrobním nebo provozním úseku (mistr, dispečer).

Administrativní pracovník v 6. skupině

 1. Tvorba koncepce organizačních vztahů, personalistiky a odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců.
 2. Zajišťování obchodní činnosti včetně zpracovávání programů a realizace mezinárodních obchodních vztahů. Organizace prodeje. Tvorba návrhů cen.
 3. Tvorba metodiky účetnictví.
 4. Zajišťování systému financování.
 5. Koordinace vývoje aplikačního programového vybavení, návrh jeho systémových komponent, externích rozhraní a databází a zajišťování jeho integrace včetně jejího testování a vývoje testů pro ověřování pro redukované nebo kombinované projekty vývoje informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb, které jsou nezávislé na jiných informačních systémech nebo na ně mají omezené vazby, případně jsou kombinované s dalším externím nákupem a zavedením informačních systémů nebo rozvojem jejich provozu a údržby.
 6. Zajišťování správy (administrování) systému výpočetní techniky. Metodické usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení se všemi účastníky správy systému. Zajišťování nového nastavení systémů, řešení přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do aplikací systémů výpočetní techniky. Zajišťování provozu při změnách projektů informačních a komunikačních systémů nebo programového vybavení, zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, provozní testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům. Navrhování a optimalizace databází včetně jejich ochrany a údržby, vytváření nových modulů a nových verzí, řešení nestandardních problémů s dodavateli, aplikace aktualizací a změn. Výstavba, administrace a zajišťování provozu sítí LAN a vytváření uživatelských aplikací pro tyto sítě a pro jednotlivé pracovní stanice.
 7. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů.

Administrativní pracovník v 7. skupině

 1. Stanovování finanční strategie organizace, provádění finančních operací na finančním a kapitálovém trhu, koordinace finančních a jiných aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace. Tvorba cenových koncepcí.
 2. Tvorba celkových marketingových strategií, marketingová koordinace všech činností. Zpracovávání marketingových prognóz.
 3. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy a s rozsáhlými databázemi popřípadě.
 4. Vývoj nového aplikačního programového vybavení a systémů výpočetní techniky, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, databázových systémů, vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských a jiných aplikací pro koncového uživatele, sítí, databází. Navrhování nových nástrojů a prostředků realizace těchto systémů.

Administrativní pracovník v 8. skupině

 1. Stanovování podnikatelské, obchodní a finanční strategie organizace, provádění finančních operací na finančním a kapitálovém trhu, koordinace finančních a jiných aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace.

15 komentářů

 • IRENA SZAJKOVÁ ŠVEHLOVÁ napsal:

  Uklízečka má 2. platovou třídu, ale je vyučena v oboru šička, mám jí opravit platovou třídu na 3.? Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Paní Ireno, předpokládám, že nepůsobíte v soukromém, ale v platovém (veřejném) sektoru – například v příspěvkové organizaci apod. Do platových tříd se zaměstnanci zařazují podle nejtěžší vykonávané práce, nikoli podle oboru, ve kterém jsou vzděláni nebo vyučeni. Pro uklízečky najdete podrobný rozbor pod TÍMTO odkazem.

 • Zuzana Hladíková napsal:

  Dobrý den. Jsem Mgr., pracuji pro s.r.o. jako asistentka. Zakládám papíry, vedu evidence, počítám cestovní náklady a vedu pokladnu – to vše pro 3 firmy a IČO! K tomu mi má přibýt funkce správce objektu – řešit údržbu, podnájmy, provoz. Nejsem z oboru a nevím, jakou minimální mzdou se ohodnotit. Můžete mi, prosím, poradit?

  • Petr Woff napsal:

   Paní Hladíková, díky za dotaz, i za podporu na sociální síti. Zaručenou mzdu odvodíme podle nejvyšší skupiny prací, do které patříte vzhledem ke svojí nejtěžší pracování náplni. Váš „záběr“ přitom zasahuje do několika oborů – přinejmenším sem (do „Administrativních, ekonomických, provozních a správních činností“) a taky do „Ostatních a společných pracovních činností“ (domovnice, údržbáři apod.); tam jsou však garantována poměrně nízká ohodnocení, takže zůstaňme zde.

   Podle toho, co píšete („vedu pokladnu“) patříte určitě ASPOŇ do 3. skupiny prací, která například zahrnuje: „Pokladní manipulace s peněžní hotovostí.“ Ale podle mého názoru patříte do 5. skupiny prací („Zajišťování správy rozsáhlého majetku.“ – tedy ve Vašem případě správa objektu) anebo 6. skupiny prací („Zajišťování systému financování.“ – ve Vašem případě organizace podnájmů, a tedy zajišťování příjmů z pronájmu). To by letos znamenalo zaručenou („minimální“) mzdu 16 200 Kč, od Nového roku 2017 potom pravděpodobně 18 100 Kč hrubého měsíčně (při standardní pracovní době 40 hodin/týden, bez příplatků).

 • Hanka napsal:

  Dobrý den, jsem zaměstnaná v účetní firmě. Účtuji několik firem, faktury, pokladnu, mzdy. Připravuji podklady ke kontrole Okresní správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a Finančního úřadu. Nedělám závěrky. Zakládám písemnosti. V jaké skupině mám být zařazena? Praxe v oboru 11 let. Děkuji za radu.

  • Petr Woff napsal:

   Hanko, pokud neděláte závěrky, zřejmě můžeme pominout 5. skupinu prací a výše. V úvahu připadá 3., ale podle mě spíš 4. skupina prací, kam například patří: „Samostatné účtování pohledávek a závazků, na úseku zúčtovacích vztahů (k odběratelům, dodavatelům a zaměstnancům)…“ Myslím, že nemusíte vykonávat úplně všechno, co příslušná skupina může obsahovat podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., kde stojí, že jde pouze o „obecné charakteristiky skupin prací (…) a příklady prací“.

 • Miluška napsal:

  Dobrý den, pracuji v textilním průmyslu jako kontrolorka výstupní kontroly (prohlížím finální výrobek). Do které skupiny spadám? Děkuji. Miluška

  • Petr Woff napsal:

   Miluško, na této stránce řešíme administrativu ve smyslu spíše kancelářské práce. Textilní výrobu rozebíráme jinde, pod TÍMTO odkazem, kde ovšem vyloženě Vaše pozice výstupního kontrolora zmíněna není. Předpokládám tedy, že půjde pravděpodobně o nejnižší, 1. skupinu prací podobně jako v poslední kapitole: „Značkování a drobné opravy prádla a oděvů ručně i strojně, sestavování nebo vážení dávek pro určený způsob praní a typy praček.“

 • Lenka napsal:

  Dobrý den, pracuji 35 hodin týdně, fakturuji, přijímám a odesílám zásilky kurýrní službou včetně administrativy, dělám výstupní kontrolu zboží, přijímám a vyřizuji objednávky, kontaktuji telefonicky zákazníky, dělám internetové kampaně pro zákazníky a spravuji naše webové stránky, vedu sklad, připravuji střihy pro šičky, balím objednávky apod. v soukromé firmě. V jaké skupině bych měla být zařazena? Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Lenko, rozhodující je činnost, kterou najdeme v nejvyšší skupině prací. Předpokládám, že půjde o následující: „Zajišťování jednotlivých úseků obchodní činnosti, například průzkumu trhu, zásobování a odbytu. Kalkulace.“

   (Kontaktujete telefonicky zákazníky, vyřizujete objednávky a fakturujete – tedy zajišťujete obchodní činnost, přitom možná taky kalkulujete očekávané příjmy; dále děláte internetové kampaně a přitom asi berete v potaz okolní trh, přinejmenším cílovou skupinu nebo nejbližší klientovu konkurenci; taky vedete sklad a balíte objednávky, tedy organizujete zásobování a odbyt). To znamená 5. skupina prací.

 • Zuzka napsal:

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, pracuji jako skladová referentka (uvedeno takhle v pracovní smlouvě) u s.r.o., ale sedím na pokladně a přijímám hotovost, + skladové inventury a komunikace se zákazníky, na klasický 40 hodinový úvazek. Co jsem tak vyčetla, měla bych spadat do 3. skupiny, takže od roku 2017 bych měla mít zaručenou mzdu 13 400 Kč hrubého.

  Mám základní mzdu na hodinu 75 Kč + 1 200 Kč prémie. Odpracuji 5 hodin za měsíc v sobotu s příplatkem 25 %. Do minimální (zaručené) mzdy by se měla počítat jen sazba na hodinu a prémie? Soboty a svátky jsou navíc, které do minimální mzdy nespadají?

  Jde mi o to, že mi zaručená mzda 13 400 Kč vychází jen při měsíci 168 hodin a více (13 800 Kč hrubého). Ale pokud bude pouze 160 hodin (jako třeba bude v únoru 2017 – 160 hodin), částku splňovat nebudu (13 200 Kč). Jak bych to měla se svým zaměstnavatelem řešit? Nikdy nám nic navíc nedá, ba naopak stále ubírá… A ani nevím, v jaké skupině mě má vedenou a nevím, jak to zjistit. Moc Vám děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Zuzko, budu citovat zákoník práce, kde v § 112, odstavci 3 stojí:

   „(3) Nedosáhne-li mzda nebo plat bez mzdy nebo platu za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy podle odstavce 2, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek
   a) ke mzdě ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci a příslušnou nejnižší úrovní zaručené měsíční mzdy, nebo ve výši rozdílu mezi mzdou připadající na 1 odpracovanou hodinu a příslušnou hodinovou sazbou nejnižší úrovně zaručené mzdy; pro účely doplatku se použije nejnižší úroveň hodinové mzdy, jestliže se předem nesjedná, nestanoví nebo neurčí použití nejnižší úrovně zaručené měsíční mzdy, nebo
   b) k platu ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a příslušnou nejnižší úrovní zaručené mzdy.“

   Ve společnosti s ručením omezeným dostáváte mzdu (nikoli plat), takže se musíme řídit bodem a). Tím pádem pokud nemáte sjednanou měsíční, ale hodinovou mzdu, aktuálně ani od Nového roku 2017 Vám podle mého názoru zaměstnavatel nemusí nic doplácet. Uvedu příklady:

   1/ Pokud například za únor odpracujete 160 hodin, dostanete (160 x 75) + prémii 1 200 Kč = 13 200 Kč, to vydělíme 160 hodinami a dostaneme 82,5 Kč/hod.
   2/ Pokud za kalendářní měsíc odpracujete 168 hodin, dostanete (168 x 75) + prémii 1 200 Kč = 13 800 Kč, to vydělíme 168 hodinami a dostaneme 82,1 Kč/hod.
   Zaručená hodinová mzda ve 3. skupině prací od Nového roku 2017 bude pouze 80,50 Kč. Ale v některé měsíce (třeba v tom únoru) by pro Vás bylo výhodnější, kdybyste měla sjednanou měsíční, nikoli hodinovou mzdu.

   Jinak někteří zaměstnavatelé skupiny prací vůbec neřeší, jiní ano a docela pečlivě – záleží na firmě. Vždycky je nejlepší otevřená slušná komunikace, pokud šéf není vyloženě morous. Taky můžete pozvat na návštěvu Státní úřad inspekce práce, který všechno zkontroluje, ale tohle bych bral jenom jako poslední alternativu.

   • Zuzka napsal:

    Děkuji Vám za odpověď. Myslela jsem si, že to tak nějak bude… Prý se u nás ve firmě řeší nové mzdové výměry, ale ještě se neví, jestli to šéf podepíše. Tak uvidím v lednu. :) Pěkný den.

 • Dita napsal:

  Dobrý den,
  pracuji jako uklízečka a domovník na sportovní hale (TJ z.s.), tak to mám zapsané ve smlouvě. V náplni práce mám určené nejen tyto práce, ale jsem ještě na vrátnici, kde zajišťuji pronájem stolního tenisu a příjem peněz, které na konci měsíce po sečtení kasy odevzdávám účetní.

  K tomu ještě na PC píši veškeré rozpisy haly, podklady odcvičených hodin pro město, veškeré evidence odcvičených hodin oddílů – jejich podklady měsíčně odevzdávám účetní, zapisuji a eviduji energie, prostě vše, co je potřeba. Veškeré tabulky na toto zapisování jsem si dělala sama. Jsem také k dispozici údržbáři, elektrikáři (opravy, revize).

  Jsem zařazená do 2. platové třídy. Je to tak správně, i když dělám (dá se říct) administrativu? Jsem vyučená švadlena, ale mám rekvalifikaci na administrativu. Ale to na moje ohodnocení vliv nemá, že? A rozhoduje i to, jak dlouho kterou práci denně dělám? Děkuji D.

  • Petr Woff napsal:

   Dito, pokud má Váš zaměstnavatel právní formu zapsaného spolku (z.s.), nemusí dodržovat platové tabulky, protože nepatří do platové (veřejné) sféry. Je vlastně soukromou společností a svým zaměstnancům, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu, může vyplácet jenom zaručenou mzdu, jejíž příslušnou sazbu zjistíme podle Vašeho zařazení do takzvané skupiny prací. Řídíme se přitom nejnáročnější činností, kterou vykonáváte (klidně třeba jenom malou část pracovní doby).

   Podle mého názoru patříte do 3. skupiny prací, kam řadíme například: „Pokladní manipulace s peněžní hotovostí.“ To letos znamená zaručenou hrubou mzdu 80,50 Kč/hod., nebo 13 400 Kč/měsíc (měsíční částka je za plnou pracovní dobu, typicky při jednosměnném režimu 40 hodin/týden.).

Napište komentář. Chcete odpověď? V tom případě lajkněte náš Facebook ZDE :-).

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *