Kolik vydělává (mzdová) účetní?

Ve finančním sektoru dlouhodobě převažují ženy. Početní přesilovku domněle slabšího pohlaví dokládá podrobná studie, stejně jako primitivní dojmologie. Schválně prošmátrejme svoji paměť: Jak často vyřizují firemní účetnictví ženy, a jak často muži? Dneska ponechme stranou tezi, že také rodinnou kasu častěji spravují partnerky. Raději srovnejme, kolik normálně vydělává účetní a mzdová účetní. Uvidíme, že těmto zdánlivě totožným profesím přísluší odlišná pole působnosti.

Zaměstnavatelům někdy postačují zkušenosti se mzdovou agendou. Častěji požadují alespoň středoškolské vzdělání ekonomického směru, znalost daňové problematiky, podvojného účetnictví, některého účetního softwaru (Helios, Pohoda) nebo jiného informačního systému (ERP – SAP), jazykovou vybavenost apod. Úřad práce registruje poměrně velkou poptávku.

Uplatnění nabízejí hlavně obchodní společnosti, ve kterých zaměstnanci dostávají mzdu. Inzerovaný hrubý měsíční výdělek osciluje mezi 15 000 a 30 000 Kč. Podle nařízení vlády 567/2006 Sb. musí účetní dostávat aspoň takzvanou zaručenou mzdu, jejíž sazby odrážejí náročnost práce. Účetnictví spadá do 3. až 6. skupiny prací: více ZDE.

ZARUČENÁ MZDA 2016/2017Invalidé v r. 2016Zdraví v r. 2016Všichni v r. 2017
Skupina pracíPlatová třídaKč/hod.Kč/měsícKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1. a 2.55,109 30058,709 90066,0011 000
2.3. a 4.60,9010 30064,8010 90072,9012 200
3.5. a 6.67,2011 30071,6012 10080,5013 400
4.7. a 8.74,2012 50079,0013 30088,8014 800
5.9. a 10.81,9013 80087,2014 70098,1016 400
6.11. a 12.90,5015 30096,3016 200108,3018 100
7.13. a 14.99,9016 800106,3017 900119,6019 900
8.15. a 16.110,3018 600117,4019 800132,0022 000

A nyní speciálně STÁTNÍ SEKTOR: Oficiální Katalog prací ve veřejných službách rozlišuje povolání MZDOVÁ ÚČETNÍ (číslo 1.02.02) a ÚČETNÍ (číslo 1.02.03). Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, dostáváte základní hrubý plat podle tabulky, určené vašemu zaměstnavateli. Jinou stupnici má například úřad státní správy, jinou příspěvková organizace. Všechny aktuální tabulky najdete ZDE. Abychom určili základní hrubý plat (mzdové) účetní, potřebujeme ještě znát platový stupeň (počet započitatelných let praxe – více ZDE) a platovou třídu, která odráží nejtěžší vykonávanou práci.

Pozor! Abychom byli zařazení do vyšší platové třídy, nemusíme vykonávat všechny činnosti, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost (mzdové) účetní. Například: „Výpočet cestovních náhrad při pracovních cestách, při jiných změnách místa výkonu práce a při přijetí do zaměstnání.“ K hrubému základu obyčejně patří osobní ohodnocení (do 50 % nejvyššího tarifu dané platové třídy), příplatky za přesčasy, za ztížené pracovní prostředí, za vedení apod.

Mzdová účetní má na starosti výplaty

Mzdová účetní v 7. platové třídě

1. Příprava a zpracovávání údajů a provádění dalších úkonů k výpočtu výše platu, náhrad platu, případně dalších plnění, dávek nemocenského pojištění, k zajišťování srážek z platu, ke zjišťování výpočtu a odvodu daně z příjmu, pojistného na sociální a všeobecné zdravotní pojištění zaměstnanců (příslušníků) včetně systematického vedení a archivování těchto a souvisejících údajů. Provádění registračních a oznamovacích činností a vztahů, týkajících se zaměstnanců organizace.

Mzdová účetní v 8. platové třídě

1. Výpočet výše platu, zajišťování výplaty, zúčtovávání platu, náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, výpočet a provádění srážek z platu, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců a pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

Mzdová účetní v 9. platové třídě

1. Koordinace nebo metodické usměrňování výpočtu, výplaty a zúčtování platu, náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, srážek z platu, agendy daní ze závislé činnosti a pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

2. Výpočet výše platu, zajišťování výplaty a zúčtování platu, náhrad platu, nemocenského a dalších plnění, výpočet a provádění srážek z platu, výpočet náhrad zvýšených životních nákladů, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti, pojistného na sociální a zdravotní pojištění, a to převážně pro zaměstnance s pravidelným pracovištěm v zahraničí.

Mzdová účetní v 10. platové třídě

1. Metodické usměrňování způsobu aplikace právních předpisů, zavádění speciálních postupů nad rámec obecných úprav a zajišťování správnosti programů upravujících výpočet, výplatu a zúčtování platu, poskytování náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, problematiku daní z příjmů ze závislé činnosti, nemocenského pojištění, pojistného na sociální a zdravotní pojištění a dalších právních předpisů podle specifických podmínek zaměstnavatele, definice komplexních výstupních sestav, zastupování  zaměstnavatele v dané oblasti při jednáních s vnějšími orgány a poskytování konzultací zaměstnancům.

Účetní vyřizuje faktury, daně a další závazky

Účetní v 5. platové třídě

1. Fakturace a likvidace faktur včetně kontroly položek a fakturovaných částek.

2. Ukládání účetních písemností a záznamů účetních jednotek a jejich uschovávání.

Účetní v 6. platové třídě

1. Provádění jednotlivých účetních zápisů o účetních případech včetně shromažďování a kontroly náležitostí dokladů účetních případů.

2. Komplexní zajišťování fakturace v organizaci.

3. Výpočet cestovních náhrad při pracovních cestách, při jiných změnách místa výkonu práce a při přijetí do zaměstnání.

Účetní v 7. platové třídě

1. Provádění uceleného souboru účetních operací na jednotlivých účtech nebo skupině účtů. Zpracovávání účetních dokladů, účetních knih a ostatních účetních písemností pro automatizované zpracovávání.

2. Provádění dokladových inventur a pořizovaní inventurních soupisů.

3. Provádění úkonů ke zjištění, výpočtu a placení daní, například pro stanovování základu daně a výpočet daně z účetních podkladů, provádění registračních a oznamovacích činností a zajišťování dalších vztahů se správci daní. Zpracovávání podání v daňových věcech, například daňových přiznání, oznámení, žádostí, námitek a odvolání.

4. Samostatné zajišťování agendy některých daní, například daně z pozemků, silniční, z převodu nemovitostí apod.

Účetní v 8. platové třídě

1. Samostatné účtování na uceleném úseku účetnictví, například majetku, pohledávek a závazků, na úseku zúčtovacích vztahů k odběratelům, dodavatelům a zaměstnancům a zúčtovávání daní a dotací, na úseku finančních prostředků a zdrojů, pohledávek a závazků. Sledování a evidování pohybu finančních operací a stavu finančních prostředků na bankovních účtech a kontrola bankovních zůstatků a hotovosti. Provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou. Provádění oprav v účetních dokladech.

2. Samostatné zajišťování agendy daně z příjmu, daně z přidané hodnoty a zajišťování daňového řízení se správcem daně.

3. Zajišťování inventarizace majetku a závazků.

Účetní v 9. platové třídě

1. Samostatné vedení účetnictví účetní jednotky nebo úseku velké účetní jednotky včetně řešení případů porušení povinností podle zákona o účetnictví s příslušnými orgány.

2. Sestavování účetní závěrky účetní jednotky a její zveřejňování.

3. Vedení účetních knih, deníku, hlavní knihy, knihy analytické evidence, jejich otevírání a uzavírání a sestavování účtového rozvrhu.

4. Samostatné zajišťování agendy daně z přidané hodnoty ve vztahu k zahraničí.

Účetní v 10. platové třídě

1. Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih.

Účetní v 11. platové třídě

1. Stanovování metodiky účetnictví, způsobů oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, uspořádání položek účetní závěrky a jejich obsahového vymezení a postupů pro provedení konsolidace účetní závěrky v účetnictví a v účetní závěrce.

Účetní ve 12. platové třídě

1. Koordinace účetní uzávěrky rezortu včetně analytických a metodických prací spojených s konsolidací dat.

12 komentářů

 • Jaroslav napsal:

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat na přibližný plat účetní v obci s 380 obyvateli, rozpočet obce je 7 milionů korun. Obec má včetně jí 3 zaměstnance. Do jaké třídy by spadala? Vše dělá prostě sama. Děkuji za jakoukoli odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Jaroslave, tipoval bych 10. platovou třídu: „Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky“ atd. Anebo 11. třídu: „Stanovování metodiky účetnictví, způsobů oceňování, postupů odpisování, postupů účtování“ atd.

 • Anna Zimková napsal:

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, do které ho katalogu prací patří oceňování majetku (účtování – reálná hodnota, odpis, opravné položky). Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, paní Zimková, pokud jste státní zaměstnankyně (složila jste služební slib a jste ve služebním, nikoli klasickém pracovním poměru), patříte do Katalogu správních činností. Pokud pracujete ve veřejném sektoru (například na obecním úřadě, v příspěvkové organizaci apod.), ale neskládala jste služební slib, patříte do Katalogu prací, kde najdete i platové třídy, zveřejněné na této stránce. Pokud jste zaměstnaná v soukromé firmě, platí pro Vás Skupiny prací, kde je také kapitola věnovaná administrativě.

 • Dita Ottová napsal:

  Dobrý den, do jaké třídy by spadala mzdová účetní – personalistka v zařízení sociálních služeb zřízeném krajem?
  Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Paní Ottová, nezáleží na tom, zda danou instituci zřizuje kraj, město nebo třeba stát. O platové třídě rozhoduje pouze náplň práce – respektive ve Vašem případě nejtěžší činnost, kterou vykonáváte jako mzdová účetní (vizte článek na této stránce) anebo jako personalistka (vizte ZDE).

 • Petra Kordovská napsal:

  Dobrý den, chtěla bych vědět, jaká je platová třída hlavní účetní. Pokud sestavuje účetní závěrku a podílí se na konsolidaci státu v rámci účetní jednotky, která je konsolidovaná, ale nekonsoliduje další účetní jednotky. Děkuji.

 • Petr Woff napsal:

  Paní Kordovská, odpovídá Vaší pracovní náplni 10. platová třída? „Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih.“ Do 11. platové třídy už patří „stanovování metodiky účetnictví“, to explicitně nezmiňujete.

 • Jarmila Hnízdilová napsal:

  Dobrý den, chtěla bych vědět, do jaké platové třídy spadá moje náplň práce: fakturace, expedice, evidence skladu, objednávky, práce a manipulace s penězi, plánování výroby, kontrola účetních dokladů, sestavování inventur a inventurních zásob a jejich zpracování, příjem surovin na sklad, občas tvorba norem a cen výrobků. Pracuji v soukromé firmě. Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Paní Hnízdilová, soukromé firmy nemusejí dodržovat platové tabulky, ale jsou vázány takzvanými zaručenými mzdami, které přiřazujeme podle nejobtížnější vykonávané práce. Podrobnosti najdete ZDE. Například fakturace patří minimálně do takzvané 3. skupiny prací, kde je letos zaměstnancům v pracovním poměru garantována mzda 80,50 Kč/hodinu nebo 13 400 Kč/měsíc hrubého, bez zákonem předepsaných příplatků.

 • Libor Martinovský napsal:

  Dobrý den, v jaké platové třídě bych měl být zařazen jako ekonom organizace? Mojí pracovní náplní je komplexní vedení účetnictví, včetně sestavování rozpočtu, finančního hospodaření a jejich případné změny během roku, úpravy vnitřních ekonomických směrnic. Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Pane Martinovský, popisovaného ekonoma bych zařadil minimálně do 10. platové třídy, kde má například rozpočtář uvedeno: „Sestavování rozpočtu organizace. Projednávání rozpočtu s jednotlivými rozpočtovými místy. Sledování, projednávání a zúčtovávání plnění rozpočtu s rozpočtujícím orgánem. Zajišťování realizace příjmových a výdajových stránek rozpočtu včetně návrhu opatření při jejich neplnění.“

   Pro 10. platovou třídu také stačí následující náplň práce: „Kontrola hospodaření podle rozpočtu včetně sledování vývoje, provádění rozboru a stanovování návrhů na opatření. Navrhování, přijímání a projednávání rozpočtových změn.“

Napište komentář. Chcete odpověď? V tom případě lajkněte náš Facebook ZDE :-).

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *