Příplatek za noční, za vedení, za přesčas apod.

Snesitelnou pracovní dobu vykoupili svojí krví dělníci, jejichž památku slavíme začátkem máje. Díky masovým, tvrdě potlačovaným, ale vytrvalým demonstracím postupně dostali zaměstnanci právo odpočívat. Dnešní zákoník práce stanovuje, že normální pracovní doba trvá 40 hodin týdně. Standardně vyděláváme peníze ve dne, od pondělí do pátku. Zaměstnavatel musí proplatit příplatek za přesčas, eventuálně příplatek za noční nebo sváteční směnu, manažerům veřejných institucí příplatek za vedení a speciální odměnu dostaneme kvůli ztíženým podmínkám. Postupně projdeme každý „bonus“ zvlášť.

Zaměstnavatel může přikázat přesčas jenom výjimečně

Nejdříve ještě upřesněme klíčový pojem. Jak už bylo řečeno, normální pracovní doba trvá 40 hodin týdně a zaměstnavatel může přikázat přesčas jenom výjimečně: „z vážných provozních důvodů“. Ale ani když podniku hrozí naprostá zkáza, zaměstnanec nemusí dělat větší přesčasy, než 8 hodin týdně a 150 hodin za kalendářní rok.

Delší pracovní dobu lze sjednat pouze dobrovolnou oboustrannou dohodou. Ale celkový objem přesčasů nesmí překročit 8 hodin týdně, maximálně 26 týdnů po sobě jdoucích, anebo při kolektivní smlouvě maximálně 52 týdnů po sobě jdoucích (tady nezapočítáváme přesčasy, za které bylo poskytnuto náhradní volno).

Jiná pracovní doba ve výjimečných případech

Některé profese a případy jsou výjimečné. Normálně pracujeme 40 hodin týdně. Anebo:

 • kratší dobu, pokud to stanovuje případná kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis.
 • 37,5 hodiny, pokud děláte v dolech, nebo na báňských pracovištích geologického průzkumu.
 • 37,5 hodiny, pokud máte třísměnný nebo nepřetržitý režim (například lékaři).
 • 38,75 hodiny, pokud máte dvousměnný režim.
 • dohodnutá práce přesčas zaměstnanců zdravotnické záchranné služby může dosáhnout průměrně 12 hodin týdně.

Příplatek za přesčas, sváteční, noční nebo víkendovou směnu

Pracujete déle, než bylo domluveno? Pokud během následujících 3 kalendářních měsíců nedostanete náhradní volno, k normální mzdě chtějte příplatek za přesčas: alespoň 25 % průměrného výdělku. Pracujete ve svátek (1.1., na Velikonoční pátek a pondělí, 1.5., 8.5., 5.6., 6.6., 28.9., 28.10., 17.11., 24.12., 25.12., nebo 26. 12.)? Zaměstnavatel vám během následujících 3 kalendářních měsíců poskytne náhradní volno, zaplacené opět ve výši průměrného výdělku; je také možná dobrovolná oboustranná dohoda, že místo volna dostanete stejně vysoký příplatek.

Sloužíte, když oblohu rozsvěcují hvězdy? K dosažené mzdě žádejte příplatek za noční: ve mzdovém (soukromém) sektoru 10 % průměrného výdělku, v platovém (veřejném) sektoru 20 % průměrného výdělku. Pracujete v sobotu nebo v neděli? K dosažené mzdě žádejte příplatek za víkendovou směnu: v soukromé firmě (s.r.o., a.s.) 10 % průměrného výdělku, ve veřejné instituci 25 % průměrného výdělku. V privátních organizacích lze sjednat (nikoli direktivně nařídit ani přikázat!) jiné podmínky.

Příplatek za ztížené pracovní prostředí

Vyděláváte v prašném, hlučném nebo podobně nepříjemném prostoru? V soukromé firmě (s.r.o., a.s.) požadujte příplatek aspoň 10 % minimální mzdy „za každý ztěžující vliv“, podrobnosti najdeme ve vládním nařízení č. 567/2006. Zkráceně řečeno, příplatek nárokujte kvůli každému následujícímu jevu, pokud dosahuje vysoké koncentrace nebo přílišných hodnot:

 • prašnost, chemické látky, návykové chemikálie, riziko chemické karcinogenity, hluk, vibrace, nepřípustné mikroklimatické podmínky, zacházení s biologickými činiteli (např. virem opičích neštovic), zvýšený tlak, radiační činnosti, vyšetřování a léčení osob na infekčních odděleních.

Ve veřejném sektoru přidává zaměstnavatel 400 až 1 400 Kč „podle míry rizika, intenzity a doby působení ztěžujících vlivů“. Navíc přihodí ještě 400 až 8 000 Kč „v rámci rozpětí příplatku stanoveného pro příslušnou skupinu prací“.  Podrobnosti najdeme v nařízení vlády č. 564/2006 Sb., příloze č. 10. Příplatky pro jednotlivé skupiny prací jsou však uvedeny v širokých intervalech, takže dosti záleží na názoru zaměstnavatele (více ZDE).

 • I. skupina 400 až 1 000 Kč
 • II. skupina 600 až 2 000 Kč
 • III. skupina 1 000 až 4 000 Kč
 • IV. skupina 1 500 až 6 000 Kč
 • V. skupina 2 000 až 8 000 Kč

Osobní příplatek

Přísliby bonusů bývají ošemetné. Některé soukromé společnosti garantují jenom nízkou fixní mzdu a proměnlivou „výkonnostní složku“, která třeba v případě obchodního zástupce záleží zpravidla na tom, kolik uzavře smluv. Když přijde smolné období, může vyjít naprázdno. Ve veřejném sektoru určuje osobní příplatek zaměstnavatel, někde dosti subjektivně. Zákoník práce říká (§ 131):

 • „(1) Zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.
 • (2) Zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do desáté až šestnácté platové třídy, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.“

Uveďme příklad. Následující platová tabulka letos patří zdravotnickým pracovníkům třeba v nemocnici, která je státní příspěvkovou organizací. Začínající všeobecná sestra, vykonávající nejjednodušší práce, dostane měsíční hrubý základ 17 870 Kč (9. platová třída, 1. platový stupeň). Pokud pracuje nadstandardně dobře, může dostat osobní příplatek až 13 435 Kč (polovinu tarifu 9. platové třídy, 12. stupně).

Stupeň Praxe Platové třídy
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 do 1 roku 10 120 10 980 11 900 12 910 13 990 15 170 16 470 17 870 19 360 21 050 22 800 24 710 26 830 29 110
2 do 2 let 10 520 11 390 12 360 13 420 14 520 15 750 17 090 18 540 20 090 21 830 23 650 25 670 27 830 30 220
3 do 4 let 10 920 11 820 12 820 13 920 15 070 16 340 17 750 19 240 20 870 22 690 24 570 26 640 28 900 31 370
4 do 6 let 11 320 12 290 13 300 14 450 15 650 16 970 18 420 19 970 21 660 23 520 25 470 27 630 29 980 32 540
5 do 9 let 11 750 12 750 13 810 14 990 16 240 17 620 19 120 20 720 22 480 24 410 26 440 28 680 31 110 33 770
6 do 12 let 12 190 13 230 14 320 15 570 16 850 18 280 19 850 21 490 23 310 25 340 27 440 29 750 32 270 35 040
7 do 15 let 12 680 13 730 14 890 16 140 17 490 18 950 20 610 22 320 24 200 26 290 28 480 30 880 33 520 36 360
8 do 19 let 13 150 14 250 15 430 16 770 18 140 19 660 21 390 23 170 25 110 27 300 29 550 32 050 34 760 37 750
9 do 23 let 13 630 14 790 16 020 17 400 18 840 20 410 22 180 24 020 26 060 28 310 30 670 33 240 36 080 39 180
10 do 27 let 14 170 15 360 16 630 18 070 19 550 21 170 23 030 24 940 27 050 29 390 31 830 34 510 37 450 40 650
11 do 32 let 14 690 15 930 17 260 18 760 20 290 21 990 23 910 25 900 28 080 30 470 33 030 35 800 38 870 42 180
12 nad 32 let 15 250 16 550 17 900 19 470 21 060 22 810 24 820 26 870 29 150 31 640 34 280 37 160 40 330 43 760

Příplatek za vedení

Veřejný sektor oceňuje ještě svoje řídící pracovníky, moderně řečeno „manažery“. Také příplatek za vedení vyjádříme příslušnou platovou tabulkou (zákoník práce, § 124). Podle náročnosti manažerské pozice spočítáme odpovídající procenta z nejvyššího platového tarifu, který najdeme v platové třídě odměňovaného řídícího pracovníka. Jinými slovy, stejně jako v osobním příplatku rozhoduje tarif, který byste měli při maximální možné praxi a vysokoškolském vzdělání magisterského stupně. (V předešlém příkladu zdravotní sestry bychom tedy vycházeli z částky 23 250 Kč.)

Příplatek za vedení v %, z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě odměňovaného zaměstnance
STUPEŇ ŘÍZENÍPŘÍPLATEK
"0. stupeň řízení": Zaměstnanec, který není vedoucím zaměstnancem, avšak je podle organizačního předpisu oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny5 až 15 %
1. stupeň řízení: Vedoucí zaměstnanec, který řídí práci podřízených zaměstnanců5 až 30 %
2. stupeň řízení: Vedoucí zaměstnanec, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení nebo vedoucí zaměstnanec-statutární orgán, který řídí práci podřízených zaměstnanců 15 až 40 %
3. stupeň řízení: Vedoucí zaměstnanec, který řídí vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení, vedoucí zaměstnanec-statutární orgán, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení, nebo vedoucí zaměstnanec-vedoucí organizační složky, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení 20 až 50 %
4. stupeň řízení: Vedoucí zaměstnanec-statutární orgán, který řídí vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení, vedoucí zaměstnanec-vedoucí organizační složky, který řídí vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení, náměstek člena vlády, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, vedoucí Kanceláře Senátu Parlamentu České republiky, vedoucí Kanceláře Veřejného ochránce práv, finanční arbitr a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů 30 až 60 %

Zaměstnanci, který zastupuje manažera, náleží samozřejmě také příplatek za vedení:

 • pokud zastupování trvá maximálně 4 týdny, podle „nejbližšího nižšího stupně řízení“.
 • pokud zastupování trvá déle než 4 týdny, dostává náhradník příplatek podle předešlé tabulky.

13 komentářů

 • zdena malikova napsal:

  Chci dům, jaký svět neviděl.

 • Alexandra Mikolášová napsal:

  V měsíci říjnu 2014 jsem si zažádala za měsíc září 2015 náhradní volno na odpracovaných 13,5 hod. přesčas. Žádanku jsem nechala na stole vedoucí, volno mi nebylo schváleno a den stržen z platu. Nikdo mi neřekl, že náhradní volno nebylo schváleno. Byl postup správný?

  • Petr Woff napsal:

   Paní Mikolášová, osobně doporučuju projednávat všechno předem osobně – se snahou o oboustranné vzájemné pochopení, nikoli řešit důležité formality pouhým položením papíru na stůl. Co když vedoucí Vaši žádanku zavčas vůbec neviděla, anebo nutně potřebovala, abyste si vzala náhradní volno jiný den (kvůli nemocem kolegyní, výjimečně náročnému pracovnímu provozu apod.)?

 • Alexandra Mikolášová napsal:

  Je správné, když sociální pracovník, který vykonává dávky hmotné nouze, je zařazen po delimitaci z mč. z 10. na 9. platovou třídu?

 • pavel napsal:

  Dobrý den.
  Pracuji jako pracovník v sociálních službách, v chráněném bydlení pro mentálně postižené. Jedná se o práci v nepřetržitém provoze, pracovní náplň spočívá v podpoře a pomoci klientům v běžném životě (nakupování, příprava jídla, hygiena, praní, úklid, doprovod k lékaři apod.). Mám nárok na nějaký další příplatek kromě příplatků za práci v noci, ve svátek a víkend? Pokud ano, dle jakého právního předpisu.
  Děkuji za odpověď.

 • Bohuslav Pavel napsal:

  Dobrý den, lze právně vymoci příplatky za ztížené pracovní prostředí (hluk, teplo, chemické látky atd.)? A za jak dlouho? Děkuji. Bohuslav

  • Petr Woff napsal:

   Pane Bohuslave, příplatek za ztížené pracovní prostředí patří mezi Vaše práva, takže je po určitou dobu právně vymahatelný. Budu citovat knihu Obsluha mzdy a platu, kterou napsal JUDr. Bořivoj Šubrt: Právo na mzdu – což platí i o dalších peněžitých pracovněprávních nárocích zaměstnance – se zásadně promlčí v obecné promlčecí lhůtě, která činí 3 roky (§ 629 odst. 1 nového občanského zákoníku). (…) Promlčecí lhůta počíná běžet ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, tj. – pokud jde o mzdu a plnění spolu s ní vyplacená – následujícím dnem po pravidelném termínu výplaty mzdy, jestliže se zaměstnanec dozvěděl o neuspokojení svého práva např. z výplatního lístku již ve výplatním termínu.“ V úvahu ještě teoreticky připadá 10-letá promlčecí lhůta, pokud například zaměstnavatel uzná písemně důvod a výši nároku.

   Osobně doporučuji, abychom nejdříve zkusili najít řešení přímo se zaměstnavatelem. Tzn., přátelským tónem se otázat, zda o těchto zákonných podmínkách ví, eventuálně proč příplatky neposkytuje. Může se například stát, že firma zápasí o přežití a potom je otázkou, zda něco vymáhat i za cenu, že svými (byť oprávněnými) požadavky zaměstnavatele potopím.

 • Zuzana napsal:

  Dobrý den.
  Od 1.9.2016 pracuji jako vedoucí učitelka v mateřské škole. Mám pod sebou 4 učitelky a školnici, nad sebou ředitele školy. Vystudovala jsem VŠ speciální pedagogiku – Bc. i Mgr. Praxe ve školství – 32 let.
  Vykonávám výchovně – vzdělávací činnost, tvořím školní vzdělávací program, provozuji logopedickou prevenci.
  Do které platové třídy bych se „až“ mohla dostat.
  Děkuji za odpověď, pakliže ji dostanu. Zuzana

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den Zuzano, předpokládám, že jde například o příspěvkovou organizaci obce, nikoli o soukromou školku (s.r.o.) nebo neziskovou organizaci (tam by platily jenom sazby zaručených mezd, zbytek by záležel na osobním vyjednávání).

   Platová třída je určena náplní práce, respektive nejtěžší vykonávanou činností. Pro učitelskou profesi najdete podrobnosti pod TÍMTO odkazem. Podle toho, co píšete, bych osobně volil 10. platovou třídu: „Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích programů.“ Při započítání celé praxe ve školství mi tedy od letošního září vychází základní hrubý platový tarif 25 560 Kč. + Přinejmenším příplatek za vedení asi 5 až 30 % (vizte případně článek výše).

 • ZDENKA napsal:

  Dobrý den, od 1.9. 2016 nám zvýšilo školství o 4 % základní plat. Pracujeme ve školní jídelně, vaříme přes 1 300 obědů, pracujeme zodpovědně, plníme všechny technologické postupy, snažíme se vařit dobře a hlavně zdravě. Děti – studenti jsou spokojení, ale proč se na Vás obracím?

  Ano, dostali jsme přidáno, ale okamžitě nám snížili osobní příplatek, takže já osobně jsem nakonec v mínusu o 200 Kč. K čemu potom byl tak velký humbuk, že nepedagogickým pracovníkům přidají. Přijde mi to jako výsměch všem nepedagogickým pracovníkům. Jo, lidi, co musí pracovat rukama, na to vždy doplatí. Praxi mám 31 let, jsem vedoucí kuchařka + 12 kuchařek. Proto píšu za celý kolektiv.

  Můžete nám objasnit, jak to je s přidáním? A proč nám vlastně neustále snižují osobní příplatek, když odevzdáváme dobrou práci? Děkuji Vám za Vaší odpověď. Zdenka

  • Petr Woff napsal:

   Zdenko, díky za důvěru, i za podporu na sociální síti. Bohužel, zaměstnavatel má právo snížit Vám osobní příplatek, třeba i na úplnou nulu. Některá školská zařízení tímto způsobem kompenzují povinné zvýšení platového tarifu, i v neprospěch pedagogických pracovníků. Dalším neblahým úkazem je, že zaměstnavatel zkrátí počet započitatelných let praxe, které učitel získal dříve mimo obor; což taky není proti žádnému právnímu předpisu.

   Zkrátka, někteří šéfové využívají všechny legální cesty, aby sice vyhověli vládnímu nařízení (zvýšili základní hrubý plat), ale ve výsledku žádné peníze pracovníkům nepřidali. V takovém případě můžete jedině vyjednávat, nejlépe kolektivně, o lepších platových podmínkách. Stejně, jako musejí postupovat zaměstnanci v soukromém sektoru (tam jsou zaručené jistoty ještě daleko menší, takže hrají klíčovou roli odbory, v krajním případě i stávky).

   Všechno bohužel shora nalajnovat nelze, vždycky záleží také na lidských vztazích mezi řadovým personálem a „managementem“. Je mi líto, že Vám nemohu pomoci a přeju Vám, abyste s kolegyněmi prosadily svoje stanovisko. Argumenty máte evidentně dost silné a pokud nad Vámi nestojí úplný blb, ve svém vlastním zájmu uzná, že Vás musí adekvátně – motivujícím způsobem ohodnotit.

   P.S.: Ministerstvo školství nyní rozesílá více peněz výslovně proto, aby byly zvýšeny platy, takže není správné používat tyto prostředky například na nákup nových košťat apod. (i kdyby škola nevycházela s rozpočtem, není to Vaše zodpovědnost; ředitelé berou adekvátní ohodnocení, aby zajistili ekonomický provoz a nemohou skrývat svoji neschopnost na úkor kuchařek).

Napište komentář. Chcete odpověď? V tom případě lajkněte náš Facebook ZDE :-).

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *