Rodičovská dovolená – rozbor zákoníku práce

Jakmile dítě začne jíst kašičky, mateřské mléko není úplně nutné a pokud matka chce trávit čas raději na pracovišti, doma může zůstat pouze otec. Velké změny v rodičovských rolích reflektuje legislativa, především zákoník práce. V prvních měsících po porodu dává pojištěné matce právo na mateřskou dovolenou a peněžitou pomoc v mateřství. Potom následuje rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek, na který má nárok i nepojištěná matka nebo otec. Kdy speciální placené volno začíná a končí, jaká práva máte předtím a potom? Všechno vyčteme ze zákoníku práce (č. 262/2006 Sb.), související pasáže ocitujeme včetně příslušných paragrafů (§).

Legislativa jasně říká, co znamená rodičovská dovolená

Shrňme základní informace, abychom potom podrobněji probrali výjimečné situace. Rodičovská dovolená obvykle plynule následuje po mateřské, případně otcům začíná od narození dítěte. Zaměstnankyně a zaměstnanci jsou celou dobu v ochranné lhůtě, takže nemůžou dostat výpověď (§ 53). Otcovu rodičovskou dovolenou posuzuje zákon jako výkon práce, ovšem pouze do doby, kdy smí matka čerpat mateřskou (§ 216). Hned potom může požádat svého zaměstnavatele o placené volno, které nestihl vyčerpat kvůli výchově dítěte. (§ 217 – § 218). Zaměstnankyně obecně nesmějí dostávat příliš náročné úkoly, pokud kojí, nebo pokud ještě neuplynulo 9 měsíců od porodu (§ 41).

—————————————-KLÍČOVÉ PASÁŽE ZÁKONÍKU PRÁCE—————————————-

§ 196

Rodičovská dovolená

K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

§ 197

Mateřská a rodičovská dovolená při převzetí dítěte

(1) Právo na mateřskou a rodičovskou dovolenou má též zaměstnankyně nebo zaměstnanec, kteří převzali dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo dítě, jehož matka zemřela; rozhodnutím příslušného orgánu se rozumí rozhodnutí, které se považuje za rozhodnutí o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů pro účely státní sociální podpory^68).

(2) Mateřská dovolená podle odstavce 1 přísluší zaměstnankyni ode dne převzetí dítěte po dobu 22 týdnů, a převzala-li zaměstnankyně 2 nebo více dětí, po dobu 31 týdnů, nejdéle však do dne, kdy dítě dosáhne věku 1 roku.

(3) Rodičovská dovolená podle odstavce 1 přísluší ode dne převzetí dítěte až do dne, kdy dítě dosáhne věku 3 let; zaměstnankyni, která čerpala mateřskou dovolenou podle odstavce 2, rodičovská dovolená přísluší až po skončení této mateřské dovolené. Bylo-li dítě převzato po dosažení věku 3 let, nejdéle však do 7 let jeho věku, přísluší rodičovská dovolená po dobu 22 týdnů. Při převzetí dítěte před dosažením věku 3 let tak, že by doba 22 týdnů uplynula po dosažení 3 let věku, rodičovská dovolená přísluší do uplynutí 22 týdnů ode dne převzetí dítěte.

§ 198

Společné ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené

(1) Mateřskou a rodičovskou dovolenou jsou zaměstnankyně a zaměstnanec oprávněni čerpat současně.

(2) Jestliže dítě bylo ze zdravotních důvodů převzato do péče kojeneckého nebo jiného léčebného ústavu a zaměstnanec nebo zaměstnankyně zatím nastoupí do práce, přeruší se tímto nástupem mateřská nebo rodičovská dovolená; její nevyčerpaná část přísluší ode dne opětovného převzetí dítěte z ústavu do své péče, ne však déle než
do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

(3) Jestliže se zaměstnankyně nebo zaměstnanec přestane starat o dítě, a dítě bylo z toho důvodu svěřeno do rodinné nebo ústavní péče nahrazující péči rodičů, jakož i zaměstnankyni nebo zaměstnanci, jejichž dítě je v dočasné péči kojeneckého, popřípadě obdobného ústavu z jiných než zdravotních důvodů, nepřísluší mateřská nebo rodičovská dovolená po dobu, po kterou o dítě nepečují.

(4) Jestliže dítě zemře v době, kdy je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo zaměstnanec na rodičovské dovolené, přísluší mateřská nebo rodičovská dovolená ještě po dobu 2 týdnů ode dne úmrtí dítěte, nejdéle do dne, kdy by dítě dosáhlo věku 1 roku.

2 komentáře

 • lenka napsal:

  Dobrý den, pobírám rodičovský příspěvek a mám nastoupit do práce. Mužů na normální smlouvu? S malou bude doma manžel. Dcera jde příští rok do školky, nepřijdu tím o rodičovský příspěvek? Nebo mužů zažádat o jeho vyplácení?

  • Petr Woff napsal:

   Lenko, nejdříve budu citovat zákon o státní sociální podpoře (č. 117/1995 Sb.). Tam sice nejprve stojí (§ 30), že nárok na rodičovský příspěvek má „rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě (…)“.

   Ale potom je upřesněno (§ 31): „Podmínka osobní celodenní péče se též považuje za splněnou a rodičovský příspěvek náleží, jestliže“ například „a) dítě, které nedosáhlo 2 let věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci,“ nebo kromě dalších výjimečných situací taky „e) rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou, nejde-li o případy uvedené v písmenu a), v době, kdy je výdělečně činný (…)“. Přitom „docházka do uvedených zařízení se nesleduje u dětí starších 2 let“. Poněkud komplikovanější pravidla mají příslušníci ozbrojených sil, kterým ale pravděpodobně nejste (když tak mě opravte).

   Zákonu osobně rozumím tak, že rodičovský příspěvek můžete pobírat i během svého zaměstnaneckého poměru, pokud vždycky v době Vaší nepřítomnosti bude o dítě pečovat Váš manžel (případně jiný příbuzný, nebo i přátelé). Myslím si, že můj názor podporuje portál Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se píše: „Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.“

   Docházka do školky je přitom omezena na 46 hodin/kalendářní měsíc, dokud je dítě mladší 2 let. Potom zřejmě můžete pobírat rodičovský příspěvek, i když budete dítě nechávat v mateřské škole po většinu dne.

   Jako vždy ovšem platí, že nejlepší bude ještě pro jistotu pořádat o odpověď patřičného zaměstnance Úřadu práce.

Napište komentář. Chcete odpověď? V tom případě lajkněte náš Facebook ZDE :-).

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *