Školství, výchova a vzdělávání ve státní správě

Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Školství, výchova a vzdělávání.

2.11 ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

9. platová třída

1. Samostatné provádění kontrol a dohledu nad efektivním využíváním finančních prostředků ve školách a školských zařízeních a nad dodržováním norem a postupů včetně návrhů na odstranění nedostatků.

2. Příprava dílčích systémových opatření na úseku výkonu správy ve školství, například zřizování, slučování škol a školských zařízení.

3. Zajišťování agendy akreditací vzdělávacích institucí a vzdělávacích nebo studijních programů.

10. platová třída

1. Komplexní zajišťování agendy tvorby školského rejstříku nebo sdružené databáze studentů akreditovaných studijních programů a účastníků programů celoživotního vzdělávání vysokých škol a registru docentů a profesorů vysokých škol v působnosti ministerstva.

2. Posuzování žádostí o akreditaci vzdělávacích institucí nebo vzdělávacích nebo studijních programů.

3. Výkon kontroly dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělání a školských služeb.

11. platová třída

1. Celostátní koordinace výkonu správy školského rejstříku nebo sdružené databáze studentů akreditovaných studijních programů a účastníků programů celoživotního vzdělávání vysokých škol a registru docentů a profesorů vysokých škol.

2. Provádění analýz, konzultační a metodická činnost v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy nebo celoživotního vzdělávání v návaznosti na kompetence ministerstva.

3. Výkon státní správy na úseku akreditací vzdělávacích institucí nebo vzdělávacích nebo studijních programů.

4. Posuzování zahraničního vzdělání pro účely jeho uznání v České republice.

5. Uznávání dokladů zahraničního vzdělávání.

6. Posuzování a uznávání odborných kvalifikací.

7. Koordinace kontroly dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb.

12. platová třída

1. Tvorba metodiky posuzování zahraničního vzdělání pro účely jeho uznání v České republice a posuzování postavení studia občanů České republiky na zahraničních školách.

2. Tvorba metodických postupů pro řešení specifických celospolečenských problémů v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy pro školy a školská zařízení, například talentované mládeže, drogové závislosti, kriminality, nezaměstnanosti, diskriminace mladistvých a dětí.

3. Analýza a posuzování úrovně kvality vysokoškolského vzdělávání, všech typů projektů, dlouhodobých záměrů a studijních programů vysokých škol a programů v oblasti celoživotního vzdělávání včetně procesu akreditace.

4. Metodické, koordinační a rozborové činnosti ústředního orgánu v oblasti správy školského rejstříku všech zřizovatelů nebo sdružené databáze studentů akreditovaných studijních programů a účastníků programů celoživotního vzdělávání vysokých škol a registru docentů a profesorů vysokých škol.

5. Celostátní metodické usměrňování tvorby a používání pedagogické dokumentace.

6. Tvorba zásad a metodiky zřizování soukromých vysokých škol.

7. Stanovování zásad pro udělování akreditací vzdělávacích institucí nebo vzdělávacích nebo studijních programů.

8. Celostátní koordinace a metodické usměrňování uznávacích programů pro uznávání odborných kvalifikací.

9. Hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy České republiky, získávání a analyzování informací o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a školských zařízení, zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání včetně zjišťování a hodnocení náplní školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem.

10. Tvorba zásad a metodiky habilitačních řízení včetně řízení ke jmenování profesorem.

11. Celostátní koordinace a metodické usměrňování autorizace a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

13. platová třída

1. Tvorba celostátních zásad finančního zabezpečení studia občanů České republiky na zahraničních vysokých školách a studia cizinců na veřejných vysokých školách v České republice.

2. Tvorba zásad a úprava podmínek vzdělávání cizinců ve školách v České republice.

3. Celostátní koordinace školského rejstříku nebo sdružené databáze studentů akreditovaných studijních programů a účastníků programů celoživotního vzdělávání vysokých škol a registru docentů a profesorů vysokých škol.

4. Tvorba celostátní koncepce vzdělávání pedagogických pracovníků.

5. Stanovení zásad a metodiky pro hodnocení kvality vysokoškolského vzdělávání a pro zřizování vysokých škol.

6. Celostátní metodické usměrňování organizace výchovně vzdělávací činnosti pro školy a školská zařízení vzdělávací soustavy.

7. Celostátní koordinace a metodické usměrňování územních orgánů státní správy a samosprávy ve školství a tvorba koncepce dalšího rozvoje školské správy.

8. Koordinace a stanovování zásad pro tvorbu rozvojových programů a dlouhodobých záměrů v jednotlivých oblastech vysokého školství, vědy, výzkumu a vývoje.

9. Tvorba celostátní koncepce uznávání odborných kvalifikací.

10. Tvorba zásad rámcových vzdělávacích programů.

11. Tvorba celostátní koncepce akreditací vzdělávacích institucí, vzdělávacích programů nebo studijních programů.

12. Tvorba celostátní koncepce evaluace (monitorování a hodnocení) vzdělávání.

13. Tvorba zásad programů evaluace vzdělávání na základě koncepcí dlouhodobého vývoje celostátního vzdělávacího systému.

14. Zpracovávání hlavních směrů rozvoje školní inspekce.

15. Tvorba a rozvoj metod evaluační a inspekční činnosti v oblasti hodnocení škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku a na pracovištích osob, kde se uskutečňuje praktické vyučování nebo odborná praxe.

16. Tvorba metod a nástrojů pro zjišťování nových trendů ve vzdělávání.

17. Tvorba Národní soustavy kvalifikací nebo celostátní koordinace systému uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

18. Zpracování Dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky, koordinace a stanovování zásad pro tvorbu Dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy krajů a Hlavního města Prahy a Dlouhodobých záměrů vysokých škol.

19. Tvorba koncepce uznávání formálního i neformálního zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice včetně metodického usměrňování činnosti Národního informačního střediska České republiky pro ekvivalenci zahraničních dokladů o vzdělání a kvalifikacích, zastupujícího Českou republiku v evropské síti národních informačních středisek jiných států (ENIC/NARIC).

14. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce státní správy a samosprávy ve školství.

2. Tvorba celostátní koncepce rozvoje vysokých škol.

3. Tvorba celostátní koncepce rozvoje vzdělávání.

4. Tvorba celostátní koncepce rozvoje vzdělávací soustavy včetně školského rejstříku.

5. Tvorba celostátní koncepce systému ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovné péče včetně systému pedagogicko-psychologického poradenství.

6. Tvorba celostátní koncepce systému dalšího vzdělávání a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce státní politiky výchovy a vzdělávání, mládeže, tělovýchovy a sportu.

Napište komentář. Chcete odpověď? V tom případě lajkněte náš Facebook ZDE :-).

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *