Úkoly a plat sociální pracovnice či pracovníka

Pomoc slabším jedincům a skupinám navždycky zůstane smysluplnou, možná vůbec nejdůležitější náplní lidského času. Sociální pracovnice a pracovníci jsou dobrým příkladem. Většinou slouží ve veřejných ústavech typu příspěvkových organizací, kde není prioritou okamžitý finanční zisk, nýbrž důstojnost každého člověka. Podprůměrně honorovaní obcí, krajem nebo státem, obětavě dělají lidskou společnost lidskou společností. Co přesně vykonávají a jaké platy pobírají sociální pracovníci ve veřejných ústavech?

Leccos říkají zákony a vládní nařízení, ale poslední slovo mívá vedoucí nebo zřizovatel konkrétní instituce – například výchovného ústavu. Sociální pracovnice a pracovníci bývají většinou odměňovaní podle následující platové tabulky. Pokud jsou ale zaměstnáni například u Policie ČR, náleží jim jiná stupnice, čemuž se podrobně věnujeme ZDE.

Platová tabulka podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupeň záleží především na délce započitatelné praxe, která zahrnuje také vojenskou nebo civilní službu, nanejvýš 6 let mateřské dovolené a péče o postižené dítě. Pokud jste dříve působili v jiném oboru, užitečnost nabytých zkušeností posoudí nadřízená osoba. Například praxe bývalé úřednice může být uznaná maximálně ze dvou třetin, popřípadě vůbec. Sociální pracovnice spadají do 8. až 13. platové třídy, přesné zařazení ale vyžaduje podrobnější popis. Zaměstnanci ve veřejném sektoru totiž bývají odměňovaní především podle svých nejtěžších úkolů, jak ukáže závěrečná kapitolka.

Stupeň Praxe Platové třídy sociální pracovnice nebo pracovníka a základní hrubé měsíční platy bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 7 580 8 210 8 900 9 650 10 470 11 350 12 320 13 360 14 480 15 730 17 060 18 500 20 050 21 750 23 620 25 610
2 do 2 let 7 850 8 510 9 240 10 020 10 850 11 780 12 770 13 850 15 040 16 310 17 710 19 190 20 820 22 590 24 510 26 580
3 do 4 let 8 150 8 830 9 590 10 400 11 290 12 220 13 260 14 390 15 600 16 940 18 370 19 920 21 610 23 440 25 450 27 580
4 do 6 let 8 460 9 170 9 960 10 790 11 700 12 690 13 760 14 930 16 220 17 590 19 070 20 670 22 410 24 320 26 400 28 620
5 do 9 let 8 780 9 520 10 340 11 200 12 140 13 160 14 280 15 490 16 820 18 260 19 780 21 450 23 270 25 220 27 400 29 710
6 do 12 let 9 120 9 870 10 740 11 630 12 620 13 680 14 820 16 070 17 450 18 940 20 540 22 260 24 140 26 180 28 440 30 820
7 do 15 let 9 460 10 270 11 130 12 070 13 090 14 170 15 400 16 680 18 100 19 660 21 310 23 090 25 050 27 180 29 500 31 960
8 do 19 let 9 820 10 660 11 550 12 520 13 600 14 720 15 970 17 320 18 790 20 400 22 120 23 970 25 990 28 200 30 600 33 180
9 do 23 let 10 190 11 060 12 010 13 000 14 110 15 270 16 580 17 980 19 500 21 180 22 960 24 870 26 970 29 250 31 780 34 430
10 do 27 let 10 570 11 490 12 440 13 480 14 640 15 850 17 220 18 650 20 240 21 970 23 820 25 820 27 990 30 350 32 960 35 740
11 do 32 let 10 990 11 920 12 930 14 000 15 200 16 450 17 880 19 360 21 000 22 800 24 720 26 810 29 050 31 520 34 200 37 080
12 nad 32 let 11 390 12 380 13 420 14 530 15 770 17 060 18 550 20 090 21 810 23 660 25 650 27 800 30 140 32 700 35 500 38 470

Pozn.: Povolání sociální pracovnice nebo pracovníka vyžaduje specializované vzdělání podle zákona o sociálních službách (č.108/2006 Sb.). V soukromém sektoru musíte dostat aspoň takzvanou zaručenou mzdu, jinak záleží na domluvě se zaměstnavatelem.

Pracovní náplň a zařazení sociální pracovnice nebo pracovníka

8. až 13. platová třída sociální pracovnice jenom zdánlivě odráží nejvyšší dosažené vzdělání: střední s maturitou (8), vyšší odborné nebo střední s maturitou (9), bakalářské nebo vyšší odborné (10), bakalářské nebo magisterské (11, 12), magisterské (13). Ve skutečnosti ale můžete dostat nižší odměnu, pokud máte příliš lehkou náplň práce. Anebo vám může připadnou vyšší odměna, pokud odvádíte kvalifikovanější činnost, na kterou nelze sehnat adekvátně vzdělaného jedince.

Sociální pracovnice tedy bývá hodnocena podle nejtěžších úkolů, které plní. Termín sociální pracovnice/pracovník má přitom zvláštní definici v katalogu prací, nařízeném vládou. Například pracovnice/pracovník v sociálních službách má sice podobně znějící povolání, ale provádí jednodušší úkony a podle toho spadá do platových tříd 3 až 9. Úkoly sociální pracovnice popisuje vládní nařízení následovně. Abyste patřili do vyšší třídy, nemusíte vykonávat všechny vypsané práce, stačí jenom některá:

8. PLATOVÁ TŘÍDA

 1. Provádění dílčích odborných sociálních prací včetně zajišťování standardní dokumentace. Řešení dílčích sociálně-právních problémů. Zajišťování informací a odborných podkladů pro sociální práci včetně jejich zpracovávání.

9. PLATOVÁ TŘÍDA

 1. Sociálně-právní poradenství, analytická a metodická činnost v sociální péči v zařízeních sociálních služeb, ve zdravotnických zařízeních nebo v záchytných zařízeních a v zařízeních sociálně-právní ochrany dětí. Vytváření podmínek pro zapojení klientů do společenského procesu za účelem sociálního začlenění i mimo rámec zařízení sociálních služeb.
 2. Řešení sociálně-právních a sociálně zdravotních problémů klientů aplikací odborných metod sociální práce, diagnostická činnost, poradenství; účast na jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu klientů. Sociální práce v zařízeních sociálních služeb poskytujících služby sociální prevence (azylové domy, noclehárny apod.) a v zařízeních sociálně-právní ochrany dětí.

10. PLATOVÁ TŘÍDA

 1. Analytická, koncepční a metodická činnost v individuální a skupinové sociální práci.
 2. Samostatný výkon náročných specializovaných agend péče o osoby, rodiny a skupiny v nepříznivé sociální situaci. Zajišťování sociálně-právního poradenství. Poskytování soustavné sociální pomoci v přímém styku s osobami nebo rodinami, které se dostaly do nepříznivé sociální situace.
 3. Koncepční činnost sociální práce v zařízeních sociálních služeb, v zařízeních sociálně-právní ochrany dětí, ve zdravotnických zařízeních nebo v záchytných zařízeních.
 4. Poskytování odborné sociálně-právní pomoci osobám ohroženým násilným chováním vykázané osoby. Zajišťování spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, Policií České republiky a obecní policií, orgány veřejné správy apod.

11. PLATOVÁ TŘÍDA

 1. Samostatné zajišťování sociálně-právního poradenství a sociální práce s rodinami nebo jednotlivci v krizových situacích. Odborná činnost ve střediscích drogové a jiné závislosti.
 2. Depistážní činnost zaměřená na vědomé, cílené a včasné vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin v nepříznivé sociální situaci a na analýzu jejich sociálních potřeb v dané komunitě. Komplexní správa sítě sociálních služeb.
 3. Poskytování krizové intervence.
 4. Sociální práce zaměřené na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním nebo sociálním vývoji.
 5. Vedení specializovaných výcvikových a dalších preventivních programů osobního rozvoje a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže se speciálními sociálními potřebami.
 6. Tvorba koncepce a strategie poskytování více druhů sociálních služeb, zavádění systému kvality sociální práce, analytická činnost a metodické usměrňování sociální práce v rámci daného zařízení.

12. PLATOVÁ TŘÍDA

 1. Poskytování sociálně-právního poradenství v oblasti rodinných vztahů, zdravotního a psychického onemocnění či postižení, sociálně patologických nebo kriminálních jevů apod.
 2. Provádění náročných metodických a specializovaných kontaktních činností se zaměřením na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji.
 3. Příprava a koordinace sociálně-preventivních programů na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí, usměrňování péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, posuzování a řešení zvláště složitých a výjimečně obtížných případů ohrožených dětí.

13. PLATOVÁ TŘÍDA

 1. Tvorba a rozvoj metod sociální práce a aplikace nejnovějších poznatků z psychologie, sociologie, pedagogiky, práva a jiných společenských věd.

32 komentářů

 • Petra napsal:

  Dobrý den, pracuji jako sociální pracovnice (tuto pozici mám i ve smlouvě) v Pedagogicko-psychologické poradně, kde musíme mít minimálně vyšší odborné vzdělání což se řídí zákonem č. 108/2006 Sb. – § 109, § 110. Zajímá mne zda se nová platová tabulka pro sociální pracovníky vztahuje i na mne (a další sociální pracovníky v ostatních resortech) nebo je určena jen pro soc.prac. v sociálních službách. PPP je školské zařízení, příspěvková organizace zřízená Krajským úřadem.
  Děkuji

 • Petr Woff napsal:

  Dobrý den, Petro, nová platová tabulka pro sociální pracovnice a pracovníky platí také v případě, že Vaším zaměstnavatelem je veřejné školské zařízení.

  Nařízení vlády (564/2006 Sb., § 5, 3. odstavec) doslova uvádí, že tato speciální stupnice náleží: „Zaměstnanci, který je pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb.“

  Výjimkou jsou sociální pracovníci například u Policie ČR, ve správních, krajských nebo obecních úřadech, Akademii věd, Grantové agentuře, Technologické agentuře, ČSSZ, NKÚ, ÚSTR, ČNB, chráněných krajinných oblastech a národních parcích, na soudech, ve školách zřizovaných Ministerstvem vnitra. Těm patří stupnice uvedená jako úvodní ZDE.

  (Článek jsem aktualizoval včetně novoroční tabulky pro sociální pracovnice a pracovníky, a opatřil dnešním datem.)

  • Petra napsal:

   Děkuji za odpověď. Já si totiž myslím to samé jako vy. Máme jen problém s MŠMT (nebo možná jen s tím pracovníkem, který se vyjádřil k dotazu naší účetní), protože ten si to nemyslí. Tvrdí, že zůstáváme v tabulkách pro nepedagogické pracovníky. S kolegyní jsme se zase dotazovaly na MPSV – zatím žádná odpověď. Jen doufám, že obě ministerstva budou mít shodný názor.

 • Petr Woff napsal:

  Aha, jestli rozumím dobře, podle pracovníka MŠMT se na Vás vztahuje tahle pasáž zmíněného nařízení vlády: „Zaměstnanci přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, nestanoví-li se dále jinak.“ – Což by znamenalo nižší základní hrubou mzdu, než „podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení“.

  Kdyby se z MPSV neozvali do konce pracovního týdne, dejte vědět. Tisková mluvčí MPSV mi odpovídá v řádu dnů, tak bych se na ni obrátil, protože účetní budou brzy chystat – nebo už chystají výplaty za leden. Anebo až tuhle nejasnost vyřešíte sama, celkem by mě zajímal výsledek.

  • Petra napsal:

   Ano, myslím, že to je to čím MŠMT argumentovala. Ovšem mám zprávy z některých jiných PPP a SPC, že soc. pracovníky zařadili do tabulky č. 3. Je to trošku zvláštní. Možná jejich nadřízení pochopili nové nařízení stejně jako my dva. Co se týče MPSV tak budu jen ráda pokud Vám odpoví dříve, protože se obávám, že ministerstvo má na odpověď 30 dnů a my jsme dotaz posílali teprve včera. Určitě se koncem týdne ozvu – buď dám vědět, že stále nic nebo napíšu jak jsme s kolegyní dopadly :-)

   • Petr Woff napsal:

    Petro, komunikovali jsme spolu e-mailem, takže tady jenom shrnu dosavadní informace. Náš názor potvrdila Profesní komora sociálních pracovníků z.s. a zaměstnavatel slíbil, že pokud máme pravdu, peníze Vám doplatí.

    Z tiskového oddělení MPSV mi však odpověděl pan Petr Sulek. Napsal především toto: „Zaměstnanci přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. pouze v případě, že školské zařízení je registrováno jako poskytovatel sociálních služeb a současně sociální pracovník vykonává ve školském zařízení některou z činností uvedenou v § 109 zákona o sociálních službách.“ Podle tohoto vyjádření Vám náleží „chudší“ tabulka, protože jak jste v e-mailu uvedla, Vaše školské zařízení zřejmě není poskytovatelem sociálních služeb.

    • Petra napsal:

     No, podle tohoto vyjádření to tak vypadá, ale pořád mi není jasné, proč tedy MŠMT přesunulo sociální pracovníky, kteří pracují ve školských zařízeních (např. Středisko výchovné péče, dětský domov, výchovný ústav) do tabulky č. 3, když tyto instituce také nejsou poskytovatelé sociálních služeb.

     • Petr Woff napsal:

      Petro, mám podezření, že novoroční rozdělení zaměstnanců do platových tabulek nebylo úplně domyšlené, a ministerstva teprve nyní řeší některé důsledky, jako třeba právě sociální pracovníky ve školských zařízeních, která nejsou poskytovateli sociálních služeb. Rozdílným přístupům například ke Středisku výchovné péče a Vám zatím rozumím tak, že lépe odměnění sociální pracovníci mají prostě štěstí – byli zařazení ještě v době, kdy ministerstva neřešila podrobnosti. (Ostatně jak jste psala e-mailem, asi až během února bude vytvořena metodika platových tabulek společně s kompetencemi sociálních pracovníků.) Pod novými platovými tabulkami je podepsaná ministryně práce a sociálních věcí, proto předpokládám, že její ministerstvo bude mít konečné slovo také v podobných rozporných situacích :-/.

 • Kateřina Karchňáková napsal:

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat do jaké platové třídy bych jako sociální pracovnice asi měla být zařazena. Mám 3,5 roku praxe v poskytování odborného sociálně-právního poradenství v široké škále oblastí (odpovídá zhruba profilu občanských poraden), ve kterých umím jít i velmi do hloubky a najít řešení „šité na míru“ konkrétní situaci klienta. Mám též výcvik v poskytování krizové intervence. Mám vzdělání v oboru sociální práce s titulem Mgr.

  Děkuji

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, paní Karchňáková, úvodem jenom pro jistotu shrnu, že nerozhoduje praxe ani schopnosti sociální pracovnice, ale její současná pracovní smlouva a náplň práce. Svoji platovou třídu najdete takto: Ve výčtu pracovních úkonů, který najdete na této stránce, začněte nejnižší třídou a postupujte výše. Vaše platová třída je ta nejvyšší, v jejíž náplni práce najdete alespoň něco, co sama vykonáváte. Poradenství vidím v 9. až 12. – liší se ale náročností.

 • Gabriela Benedová napsal:

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Pracuji v SPC a od září bych chtěla studovat VOŠ sociálně právní. Budu zařazena na pozici sociální pracovnice. Týkají se mi platové tabulky sociální pracovnice již při zahájení studia nebo až po dokončení školy? Tedy pokud se mi týkají, jelikož Speciálně pedagogické centrum není zřejmě poskytovatelem sociálních služeb. Děkuji za odpověď. Benedová

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, paní Benedová, kdybyste uvedla nějaký identifikační údaj Vašeho Speciálně pedagogického centra, mohli bychom se ujistit, zda opravdu není poskytovatelem sociálních služeb. Jinak pokud byste byla smluvně zařazená jako sociální pracovnice (podle nařízení vlády např. i ve školském zařízení, pokud tedy Ministerstvo práce a sociální věcí nevydá nějakou jinou interpretaci), měla byste být hodnocená podle téhle tabulky. Eventuální nedostatečné vzdělání by znamenalo „jenom“ srážku platového stupně.

 • Dáša napsal:

  Dobrý den, zajímalo by mne, do jaké platové třídy spadám? Pracuji jako sociální pracovnice s Vyšším odborným vzděláním v neziskovém sektoru, v centru pro rodiny s dětmi. Specifikace služby je Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, především se jedná o rodiny ze sociálně vyloučených lokalit, nebo o rodiny, které jsou tímto vyloučením ohroženy. Samozřejmě práce zahrnuje depistáž, monitoring, přímou práci jak s jedincem, tak s celou rodinou. Nevím, zda-li jsou tyto informace dostačující, přesto děkuji za odpověď. S Přáním pěkného dne, Dáša

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Dášo, obávám se, že nestátní neziskové organizace nepatří do platového sektoru. Jejich zaměstnanci dostávají mzdy, pro které nejsou žádné tabulky – rozhoduje smlouva se zaměstnavatelem. Ovšem dodržená musí být takzvaná zaručená mzda, závisející na náročnosti, složitosti a odpovědnosti práce. Základní sazbou pro úplně nejjednodušší práce je minimální mzda.

 • Petra napsal:

  Dobrý den,

  takže konečně jsme s kolegyní dostaly odpověď z MPSV. Odpovídali nám dva odbory na MPSV. Jeden nám potvrdil, že naše náplň práce odpovídá § 109 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

  Za odbor sociálních služeb MPSV k Vašemu dotazu uvádíme: „Co se týká náplně práce sociálního pracovníka s odborností, pak činnosti, které sociální pracovník vykonává jsou uvedeny § 109 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s tím, že ve Vámi zaslané pracovní náplni je např. uvedeno, že zaměstnanec samostatně poskytuje sociálně právní poradenství zejména při řešení situace klientů z problémových rodin; sleduje sociální prostředí klientů, tato činnost odpovídá § 109 zákona č. 108/2005 Sb., o sociálních službách.“

  Z odboru pracovněprávní legislativy nám odpověděli: „V případě, že pedagogicko-psychologická poradna je školské zařízení a zaměstnanec vykonává některé z činností sociálního pracovníka uvedené v § 109 a splňuje předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka stanovené v § 110 zákona č. 108/2006 Sb., přísluší mu platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.“

  Takže z těchto odpovědí soudím, že sociální pracovníci z PPP a SPC mají nárok na to být zařazeni do tabulky pro sociální pracovníci a výklad MŠMT byl špatný a doufám, že nám ředitelka dá konečně nový platový výměr na který máme už od ledna nárok.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, výborně, upřímně obdivuju Vaši důslednost a výdrž. Stanovisko MPSV by snad mělo být rozhodující, když je jeho ministryně pod platovými tabulkami podepsaná.

   • Petra napsal:

    Dobrý den,

    to já děkuji za nabídnutou pomoc a za to, že jste zřídil tyto stránky. Dnes odpoledne mi naše personalistka přinesla nový platový výměr, kde jsem zařazena do platové tabulky č. 3 určené pro sociální pracovníky s účinností od 1.1.2015 :-)
    Petra

    • Petr Woff napsal:

     Takže i vedení Vaší Pedagogicko-psychologické poradny je férové, když Vám přiznalo správné platové zařazení zpětně. Mám radost, zasloužíte si to :-).

 • Lenka P. napsal:

  Dobrý den, mám za sebou 18,5 let přímé péče doma o syna, IV. stupeň. Nyní pracuji jako aktivizační pracovník u seniorů. Doba praxe se mi započítala 6 let(měla jsem dva syny 3 roky po sobě narozené- starší ZTP/P).A pak doba před prvním porodem. Vy píšete nahoře toto: Stupeň záleží především na délce započitatelné praxe, která zahrnuje také vojenskou nebo civilní službu, nanejvýš 6 let mateřské dovolené a nanejvýš 6 let péče o postižené dítě. Mám tedy, že by se mi mělo započítat 12let praxe a ne jenom 6let?Děkuji. Lenka P.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Lenko, související nařízení vlády 564/2006 Sb. říká: (§ 4, odst. 5)

   „(5) V plném rozsahu, nejvýše však celkovém rozsahu 6 let, započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu
   a) skutečného čerpání mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti nejvýše v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle zvláštního právního předpisu,
   b) osobní péče o osobu závislou na péči jiné osoby, je-li závislou osobou nezletilé dítě.“

   Na Váš dotaz shodou okolností odpovědělo už samotné Ministerstvo práce a sociálních věcí ZDE: „Zaměstnavatel započte podle § 4 odst. 5 výše cit. nařízení vlády dobu mateřské dovolené a osobní péče o osobu závislou na péči jiné osoby do započitatelné praxe v celkovém rozsahu 6 let. Jedná se o dobu celkového zápočtu těchto dob do započitatelné praxe, kterou nelze rozdělovat na jednotlivé instituty tohoto odstavce samostatně.“

   Takže bohužel, výkladu textu rozumím tak, že Vám zaměstnavatel započítal správně jenom 6 let praxe za mateřskou + dobu další péče o dítě.

 • havlik napsal:

  Můj kluk je v 1. ročníku 4-letého maturitního oboru sociální činnost. Zajímalo by mě, jaký bude brát nástupní plat po dodělání školy. Děkuji za odpověď. Havlík

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, pane Havlíku, během následujících 4 let se pravděpodobně platová tabulka pro sociální pracovníky zase změní (věřím, že příznivým směrem „nahoru“). Kdyby Váš syn nastoupil po absolutoriu (pravděpodobně navazující vyšší odborné nebo vysoké) školy na místo sociálního pracovníka nyní, záleželo by na tom, co přesně by dělal.

   Například do 8. platové třídy mj. spadá: „Provádění dílčích odborných sociálních prací včetně zajišťování standardní dokumentace.“ Například do 12. platové třídy mj. spadá: „Poskytování sociálně-právního poradenství v oblasti rodinných vztahů, zdravotního a psychického onemocnění či postižení, sociálně patologických nebo kriminálních jevů apod.“ Při nástupu by měl každopádně 1. platový stupeň. Takže „hrubý měsíční základ“ vychází 12 460 Kč až 17 260. Zaměstnavatel může tento hrubý základ navýšit o více než 50 % osobním příplatkem.

 • m napsal:

  Dobrý den, zajímalo by mě, v jakých tabulkách je sociální pracovník na úseku Sociálně právní ochrana dětí, zaměstnaný na magistrátu? V 10. platové třídě? Děkuji. Hezký den.

 • Lenka napsal:

  Dobrý den, pracuji jako sociální pracovnice ve Výchovném ústavu, který spadá pod MŠMT. Jaké bych měla mít zařazení? Jsem vysokoškolačka a jde mi o to, do jaké skupiny patřím? Zde dle Nařízení vlády 564 do § 5 odst. 1, nebo odst. 3?

  • Petra napsal:

   Dobrý den Lenko,
   vzhledem k tomu, že jsem tuto problematiku řešila a VÚ jsou stejně jako PPP školská zařízení a spadají pod MŠMT, tak pokud splňujete vzdělání a náplň práce podle zákona o sociálních službách – 108/2006 Sb. (viz výše), máte nárok být zařazena do tabulky č. 3 (pro sociální pracovníky.).
   Petra

 • Michal napsal:

  Dobrý den, jakožto čerstvý absolvent VOŠ Sociální pedagogika a Sociální práce bych měl na Vás dvě otázky. První: Od listopadu nastupuji do Azylového domu se Sociální ubytovnou a Noclehárnou pro bezdomovce chtěl bych se zeptat, jak je to se zkušební dobou v porovnání s tabulkou? Budu tedy mít ještě nižší plat, než garantuje tabulka, nebo budu zařazen do jiné třídy, než uteče zkušební doba? Druhá: Po dosažení praxe bych chtěl v budoucnu hledat dál, má tedy jiný zaměstnavatel povinnost uznat moji praxi, nebo bych se musel hlásit na podobnou pozici? Děkuji za odpověď.

 • Věra napsal:

  Dobrý den, pracuji 23 roků jako vedoucí pečovatelské služby v kombinaci s sociálním pracovníkem, od roku 2008 i jako vedoucí druhé služby – denní stacionář. Jsme organizační složka města, mým nadřízený je starosta, takže veškerá metodická činnost a všechny ostatní povinnosti vycházející ze zákona č. 108/2006 Sb. jsou pouze v mojí kompetenci, takto mám i postavenou pracovní smlouvu a náplň práce. Mám vysokoškolské vzdělání – bakalář. Jaká by měla být moje platová třída? Dodnes mám 8. platovou třídu, nesouhlasím. Marně. Kde mohu požádat o závazné stanovisko? Děkuji za odpověď.

 • Ema napsal:

  Opravdu mě pobavilo, že pokud budou oba manželé sociální pracovníci s průměrným platem a narodí se jim byť jediné dítě, pak se dostávají pod hranici příjmové chudoby. Není v našem státě něco špatně?

 • Daška napsal:

  Jaká je platová třída pro sociální pracovnici na městském úřadě, která vykonává sociálně právní ochranu dětí? Lze středoškolské vzdělání nahradit odečtem praxe, která je dlouhodobá a zařazením do vyšší platové třídy?
  Děkuji D.

  • Petr Woff napsal:

   Daško, o sociálně-právní ochraně dětí je v katalogu prací (vizte výše ve článku) řeč od 9. platové třídy. Sociální pracovnice ovšem potřebuje speciální kvalifikaci podle zákona o sociálních službách (č. 108/2006, § 110), například vysokoškolské či vyšší odborné vzdělání v oboru, nebo vysokoškolské vzdělání v jiném oboru + praxe 5 let + kurz, případně maturitu + praxe 10 let + kurz. Nemyslím si, že v tomto případě stačí vykompenzovat chybějící vzdělání odečtem započitatelných let praxe.

 • Petra napsal:

  Dobrý den, do jaké platové třídy spadá pracovnice v sociálních službách, přímá péče, s úplným středním vzděláním? V současné době započtena praxe 10 let a 82 dnů. V platovém výměru nyní zařazena do 5. platové třídy, stupeň 12 s tím, že není další platový postup po dosažení další praxe. A datum dalšího platového postupu neexistuje. Je to tak možné? Tarifní plat je platný od 1.11.2015 a činí 15 160 Kč. Je toto možné? Pracuji ve státním sektoru pro mentálně postižené. Moc děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Petro, maximální platový stupeň souhlasí – nad 12. skutečně nelze jít, protože výš už nyní žádný není. Platovou třídu poznáme podle Vaší nejobtížnější náplně práce (podrobnosti ZDE). Do 5. třídy patří například: „Provádění obtížných pečovatelských prací spojených s přímým stykem s klienty s fyzickými a psychickými obtížemi.“ Do 6. třídy patří například: „Provádění asistenční služby a osobní asistence klientům zdravotně postiženým s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem bez omezení místa a času, podle jejich aktuální potřeby.“ Tarifní plat by měl od 1.11.2016 dělat 15 770 Kč hrubého, bez zákonných nebo osobních příplatků.

Napište komentář. Chcete odpověď? V tom případě lajkněte náš Facebook ZDE :-).

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *