decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Nemoci pro invalidní důchod – tabulky OSSZ, výpočet

„Dlouhodobě bojuji s rakovinou. Bydlím u kamarádky, která se o mě stará, ale takhle nemůžeme žít napořád. Nemám žádný příjem – mohu dostat nějaké peníze od státu?,“ píše Jana v diskusním fóru, věnovaném existenčnímu a životnímu minimu. Podobně svízelnou situaci může ulehčit invalidní důchod, vyplácený zdravotně postiženým lidem, kteří dostatečně dlouho odváděli důchodové pojištění. Hodnotí český právní řád jako dostatečně závažnou kupříkladu právě rakovinu? Samozřejmě ano. Vezměme všechny podmínky popořádku, abychom nakonec prostudovali nemoci pro invalidní důchod.

Jak dlouho musíte platit důchodové pojištění?

Kdo dosáhl pokročilého věku jako lehkomyslný bohém, aniž odváděl státu „sociální“, v případě vážného zdravotního problému může skončit špatně. I když splní podmínku nemoci pro invalidní důchod, toto pojistné plnění logické nedostane. Ale jinak nemějme strach. Stát respektuje, že občané velmi mladí neměli vůbec čas důchodové pojištění platit.

Věk zdravotně postiženého
 Potřebná doba důchodového pojištění
do 20 let  méně než jeden rok
od 20 let do 22 let  jeden rok
od 22 let do 24 let  dva roky
od 24 let do 26 let  tři roky
od 26 let do 28 let  čtyři roky
nad 28 let  pět roků

Všechny nemoci pro invalidní důchod

Podrobnosti najdeme ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/2009 Sb. Uvidíme, že mezi uznatelné nemoci pro invalidní důchod patří také některé infekce, těžká obezita nebo závažné duševní problémy. Stupeň zdravotního postižení určí procentuálně příslušný orgán sociálního zabezpečení.

Stupně invalidity podle poklesu pracovní schopnosti pojištěnce

  • 1. stupeň invalidity (dříve částečný invalidní důchod) = pokles pracovní schopnosti pojištěnce o 35 % až 49 %
  • 2. stupeň invalidity (dříve částečný invalidní důchod) = pokles pracovní schopnosti pojištěnce o 50 % až 69 %
  • 3. stupeň invalidity (dříve plný invalidní důchod) = pokles pracovní schopnosti pojištěnce nejméně o 70 %

Tabulky na invalidní důchody OSSZ

Pravděpodobný verdikt posudkového lékaře, respektive orgánu sociálního zabezpečení uvedeme v tabulkách, vždycky v závěrečném sloupci „PROCENTA“. (Často hledané tabulky na invalidní důchody OSSZ najdete pod následujícími odkazy.)

Výpočet invalidního důchodu

Jste zdravotně postižení? Splňujete podmínku sociálního pojištění i nemoci pro invalidní důchod? Zbývá podat přihlášku místnímu orgánu sociálního zabezpečení, který vyřídí formality. Nakonec pravděpodobně stanoví částku, kterou budete každý měsíc od státu dostávat, podle zákona o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.). Základem bude 9 % průměrné mzdy, ke kterému připočte procentní výměru invalidního důchodu za každý celý rok doby pojištění:

  •     0,5 % výpočtového základu měsíčně pro invaliditu prvního stupně,
  •     0,75 % výpočtového základu měsíčně pro invaliditu druhého stupně,
  •     1,5 % výpočtového základu měsíčně pro invaliditu třetího stupně.

Zkusme sestavit ukázkové příklady: Řekněme, že postižený člověk vydělával celých 10 let přesně 15 000 Kč hrubého měsíčně. V I. stupni invalidity dostane důchod 3 320 Kč, ve II. stupni 3 532 Kč a ve III. stupni 4 514 Kč.

Popáleniny, endoprotézy a funkční poruchy invalidů

Jak závažné musejí být následky po úrazu hlavy, ztrátě končetiny nebo ztuhnutí kloubu, aby nás státní správa uznala vážně nemocnými? Funkční postižení po úrazech a operacích jsou podrobně popsána vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/2009 Sb., pro účely invalidního důchodu. Posudkový lékař, respektive orgán sociálního zabezpečení vyčíslí závažnost zdravotního hendikepu procentuálně, podle pracovního omezení. Mezi funkční poruchy patří taky popáleniny, poleptání nebo endoprotézy. Prostudujme závažnou skupinu hendikepů blíže.

Kapitola XV. – FUNKČNÍ PORUCHY PO ÚRAZECH, OPERACÍCH (popáleniny apod.)

Obecné posudkové zásady:
Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti se vychází z funkčního postižení, na kterém se podílí jak postižení nosného a pohybového systému, tak i postižení funkce dalších orgánů a systémů. Přitom se hodnotí zejména postižení výkonnosti, pohyblivosti (chůze, stání), schopnost koordinace pohybů, přenášení a manipulace s předměty, schopnost vykonávat denní aktivity. Dopad na pracovní schopnost mají rozsah a tíže postižení funkce orgánů nebo tělesných systémů, anatomické nebo funkční ztráty končetin nebo jejich částí, muskuloskeletální změny, narušení pohyblivosti kloubů a končetin, lymfedém, neuropatie, poruchy mluvení, přijímání potravy, zažívání, močení, defekace, chronická bolest, psychické změny, poruchy smyslů, výsledek operačního výkonu popř. estetické postižení. Samotné prodělání úrazu, operace, implantace kloubní náhrady s dobrým funkčním výsledkem nepůsobí pokles pracovní schopnosti.

A – Postižení hlavy, krku, těla

POLOŽKA- DRUH ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PROCENTA
1 Funkční poruchy po úrazech hlavy, klenby nebo baze lební, mozku
Posudkové hledisko: Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující rozsah a tíže neurologické symptomatologie, omezení duševních schopností a intelektu, komunikace, popř. rozsah poruchy zraku či sluchu.
1a minimální funkční poruchy 5-10
1b stavy s lehkým funkčním postižením, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi 15-25
1c středně těžké postižení,výkon některých denních aktivit omezen 30-45
1d těžké postižení,výkon některých denních aktivit podstatně omezen 50-60
1e zvlášť těžké postižení,kombinovaná těžká postižení duševních, smyslových a motorických schopností, výkon většiny denních aktivit těžce omezen 70-80
2 Funkční poruchy po úrazech orofaciální oblasti
Posudkové hledisko: Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí poruchy otevírání úst, poruchy žvýkání, změny okluze, estetické deformity, ankylóza mandibulárního kloubu, změny polohy očního bulbu, omezení pohybu nebo souhybu očního bulbu, poruchy binokulárního vidění, průchodnost nosu.
2a lehké poruchy 10
2b středně těžké poruchy 30
2c těžké poruchy, s omezením mluvení, neschopnost žvýkání, nutnost konzumace mixované stravy, znetvoření obličeje, podle rozsahu poruch 50-70
3 Funkční poruchy po úrazech krku
Posudkové hledisko: Míry poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle převažujícího funkčního postižení, rozsahu a tíže symptomatologie zejména srovnatelně podle položky 1, oddíl E, kapitola XIII.
4 Funkční poruchy po úrazech hrudníku, žeber, prsní kosti a nitrohrudních orgánů
Posudkové hledisko: Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí deformace a ztráta pohyblivosti hrudní stěny, nervové poruchy – neuralgie, parézy interkostálních nervů, stav dechových funkcí a srdeční výkonnosti, rozsah omezení celkové výkonnosti a dopad na schopnost vykonávat denní aktivity.
4a lehké poruchy, snížení pohyblivosti hrudní stěny 10-15
4b středně těžké poruchy, lehké snížení srdečního výkonu a dechových funkcí 25-35
4c těžké poruchy, s funkčně závažným poklesem srdečního výkonu a dechových funkcí, podle tíže poruch 50-70
5 Funkční poruchy po úrazech břicha, nitrobřišních orgánů, ledvin
Posudkové hledisko: Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí rozsah reziduálního postižení břišní stěny, postižení zažívání a pasáže, postižení funkce nitrobřišních orgánů, metabolismu a vylučování.
5a lehké poruchy 10-15
5b středně těžké poruchy 25-35
5c těžké poruchy, podle rozsahu postižených funkcí a orgánů 50-70
6 Funkční poruchy po úrazech pánve, zlomeninách pánevních kostí, symfýzy, zlomeninách křížové kosti a kostrče
Posudkové hledisko: Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí, zda došlo k porušení celistvosti pánevního kruhu, postižení funkce močového měchýře, poruchy močení, poruchy defekace, rozsah omezení fyzické výkonnosti a pohyblivosti a dopad na schopnost vykonávat denní aktivity.
6a lehké poruchy, občasná neurologická symptomatologie, poruchy statiky a dynamiky dolního úseku páteře 10-20
6b středně těžké poruchy, funkčně významná porucha funkce pánevního pletence a reziduální neurologické projevy na dolních končetinách (recidivující kořenové dráždění, lehké parézy) 30-40
6c těžké poruchy, podstatné omezení fyzické výkonnosti, pohyblivosti, středně těžké parézy, poruchy vyměšování, některé denní aktivity značně omezeny 50-60
6d zvlášť těžké poruchy, minimální pohyblivost, případně odkázanost na invalidní vozík, kompletní postižení sfinkterů 70-80
7 Funkční poruchy po polytraumatu s mnohočetnými poúrazovými následky (zejména kombinované postižení hlavy, hrudníku a končetin)
Posudkové hledisko: Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí rozsah a tíže postižení jednotlivých orgánů a systémů, zejména ve vztahu k celkové výkonnosti, pohyblivosti a schopnosti vykonávat denní aktivity.
7a lehké poruchy 10
7b středně těžké poruchy 25-40
7c těžké poruchy 50-60
7d zvlášť těžké poruchy 70-80

B – Postižení končetin

POLOŽKA- DRUH ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PROCENTA
1 Ztráty končetin, jejich částí
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle omezení fyzické výkonnosti, pohyblivosti, chůze, stání, schopnosti koordinace pohybů, funkčního postižení ruky, manipulace a přenášení předmětů, dopadu na schopnost vykonávat denní aktivity, s přihlédnutím k dominanci horní končetiny.
1a anatomická ztráta jedné končetiny nebo ztráta končetiny s krátkým pahýlem stehna nebo paže, bez možnosti kompenzace protézou 70
1b anatomická ztráta části dolní končetiny ve stehně nebo ztráta horní končetiny v paži s ohledem na dominanci 50-60
1c anatomická ztráta dolní končetiny v bérci nebo ztráta horní končetiny v předloktí s ohledem na dominanci 35-45
1d anatomická ztráta ruky nebo částečná ztráta ruky s úplnou ztrátou úchopu s ohledem na dominanci, nebo a ztráta nohy 35
1e anatomická ztráta části ruky s ohledem na dominanci při částečně zachované funkci úchopu nebo ztráta palce ruky s ohledem na dominanci při částečně zachované funkci úchopu nebo ztráta části nohy v nártu nebo
ztráta části nohy v záprstí
25-30
1f anatomické ztráty několika prstů jedné ruky při zachovaném úchopu nebo ztráta několika prstů nohy nebo nohou (kromě palce nohy) 5-15
1g anatomické ztráty několika prstů na obou nikách při zachovaném úchopu nebo ztráta palce či obou palců na nohách nebo ztráta několika prstů nohy včetně palce nohy 15-25
1h kombinované anatomické ztráty částí dvou končetin nebo podstatných částí končetin podle rozsahu a významnosti ztráty, ztráty dominantní horní končetiny, dopadu postižení na funkci končetin, na pohyblivost, schopnost chůze, stání, koordinaci pohybů, manipulaci a přenášení předmětů 40-70
1i anatomické ztráty dvou končetin nebo částí tří končetin 80
1j anatomické ztráty obou horních končetin v zápěstí a výše nebo obou dolních končetin v bércích a výše 70-80
2 Endoprotézy na horních končetinách, endoprotézy ramenního kloubu, loketního kloubu
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví jen při prokázání omezení rozsahu pohybu, svalové síly a funkce končetiny pro manipulaci a přenášení předmětů a denní aktivity, podle rozsahu funkční poruchy.
2a lehké poruchy, lehké omezení hybnosti a funkce 10
2b středně těžké poruchy, s poruchou motorických funkcí končetiny, svalovými atrofiemi, podstatným omezením hybnosti v kloubu, některé denní aktivity omezeny s ohledem na dominanci končetiny 25-35
2c těžké poruchy, uvolňování, zánětlivé komplikace, těžké poruchy hybnosti paže 50-70
3 Ztuhnutí nebo omezení pohybu v ramenním kloubu, loketním kloubu /kloubech
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví s ohledem na skutečnost, zda je postižen jeden nebo dva klouby, dále podle rozsahu omezení pohybu, omezení fyzické výkonnosti, koordinace pohybů, manipulace a přenášení předmětů.
3a lehké omezení hybnosti jednoho nebo dvou kloubů 10
3b středně těžké omezení hybnosti jednoho nebo dvou kloubů,omezení funkce končetiny pro manipulaci a přenášení těžkých předmětů 15-25
3c ztuhnutí lokte nebo ramene s přihlédnutím k postavení, některé denní aktivity omezeny 25-35
3d ztuhnutí dvou kloubů, značné snížení celkové výkonnosti, některé denní aktivity značně omezeny 50
4 Ztuhnutí nebo omezení pohybu zápěstního kloubu/kloubů
4a omezení hybnosti 10
4b ztuhnutí 15-20
5 Deformity prstů rukou
5a při zachovaném úchopu 10
5b při částečně zachované úchopové schopnosti ruky 20
5c při úplné ztrátě úchopové schopnosti ruky, podle dominance 30-35
6 Funkční postižení po zlomeninách kostí horní končetiny
6a minimální funkční poruchy 5-10
6b lehké postižení funkce končetiny, snížení zatížitelnosti končetiny, výkon některých denních aktivit s využitím kompenzačních mechanismů a prostředků 15-20
6c těžké postižení, značné omezení funkce končetiny pro manipulaci s předměty, těžké omezení hybnosti ve dvou velkých kloubech, omezení svalové síly na 3, svalové atrofie, těžké deformity paže nebo předloktí, výkon některých denních aktivit omezen i přes využívání kompenzačních mechanismů a prostředků 30-40
7 Funkční poruchy po rupturách svalů a šlach horní končetiny
7a lehké poruchy, omezení zatížitelnosti končetiny 10
7b výraznější poruchy, s omezením funkce končetiny pro manipulaci a přenášení těžkých předmětů 20
8 Endoprotézy na dolních končetinách, endoprotézy kyčelního, kolenního, hlezenního kloubu
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví jen při prokázání omezení rozsahu pohybu, svalové síly, funkce končetiny a celkové pohyblivosti, chůze, stání a dopadu na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity.
8a lehké poruchy, lehké omezení hybnosti a funkce jednoho nebo dvou velkých kloubů dolních končetin nebo závažnější omezení hlezenního kloubu, omezení jen pro delší chůzi a stání 10-15
8b středně těžké poruchy, s poruchou motorických funkcí končetiny, svalovými atrofiemi, podstatným omezením hybnosti v kolenním a/nebo kyčelním kloubu, se značným snížením celkové pohyblivosti, některé denní aktivity omezeny 30-40
8c těžké poruchy, s uvolněním jedné nebo obou komponent nebo s progresí deformace nebo s neúplnou zlomeninou dříku nebo s úplnou zlomeninou nebo s recidivující subluxací nebo luxací endoprotézy nebo s infikovanou endoprotézou nebo stavy se závažnou pooperační poruchou motorických funkcí na obou dolních končetinách 70
9 Ztuhnutí nebo omezení pohybu v kyčelním nebo kolenním kloubu/kloubech
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle omezení rozsahu pohybu, svalové síly, funkce končetiny/končetin a celkové pohyblivosti, chůze, stání a dopadu na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity.
9a lehké omezení hybnosti jednoho nebo více kloubů nebo končetiny/končetin 5-10
9b středně těžké omezení hybnosti jednoho nebo více kloubů nebo končetiny/končetin, podle rozsahu funkčního postižení 15-30
9c těžké omezení hybnosti jednoho nebo více kloubů nebo končetiny/končetin, podle rozsahu funkčního postižení 35-50
9d ztuhnutí jednoho kloubu s ohledem na lokalizaci, příznivost či nepříznivost postavení v postiženém kloubu a dopad na funkci končetiny 30-50
9e ztuhnutí dvou kloubů s ohledem na lokalizaci, příznivost či nepříznivost postavení v postižených kloubech a dopad na funkci končetiny/končetin 60-70
10 Poškození vazivového aparátu kolena/kolen
10a nestabilita, potřeba kompenzační pomůcky, omezení pro delší chůzi a stání 10-15
10b značná nestabilita i přes používání kompenzační pomůcky/pomůcek, s výrazným porušením stereotypu funkce končetiny/končetin pro chůzi a stání 20-30
11 Ztuhnutí nebo omezení pohybu v hlezenním kloubu/kloubech podle rozsahu omezení 10-20
12 Deformity nohy nebo prstů nohy/nohou
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle dopadu postižení na fyzickou výkonnost a pohyblivost.
12a lehké deformity a poruchy nohy/nohou, jednostranné nebo oboustranné, s narušením stereotypu chůze, s potřebou kompenzační pomůcky 10-20
12b výrazné deformity a poruchy nohy/nohou, jednostranné nebo oboustranné, závažné poruchy stereotypu chůze, omezení dosahu chůze i přes kompenzační pomůcky 20-30
12c deformity prstů nohy jednostranné nebo oboustranné, s potřebou kompenzační pomůcky 5-10
13 Funkční postižení po zlomeninách kostí dolní končetiny
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle omezení rozsahu pohybu, svalové síly, funkce končetiny a celkové pohyblivosti a dopadu na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity.
13a lehké postižení, lehké deformity bérce nebo stehna, lehké hypotrofie svalů, omezení funkce končetiny pro delší chůzi a stání 10-15
13b středně těžké postižení funkce končetiny, značná deformita bérce nebo stehna, svalové atrofie, značné omezení funkce končetiny, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi 30-35
13c těžké postižení, těžké deformity, podstatné omezení funkce končetiny a celkové pohyblivosti, některé denní aktivity omezeny 50
14 Pseudoartrózy – paklouby končetin
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle lokalizace pakloubu, omezení fyzické výkonnosti a pohyblivosti, dopadu na schopnost koordinace pohybů, přenášení a manipulaci s předměty.
Současně je nutno zohlednit, zda jde o vitální nebo avitální pakloub.
14a závažné omezení funkce končetiny, podle stupně omezení statické zátěže končetiny a dominance horní končetiny, vitální pakloub 35-50
14b těžké postižení, podstatně omezená schopnost až neschopnost chůze a stání nebo neschopnost přenášení a manipulace s předměty, avitální pakloub, podle lokalizace a neschopnosti statické a mechanické zátěže 50-70
15 Poúrazové postižení nervů, nervových kořenů a nervových pletení
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví s ohledem na lokalizaci, rozsah a tíží funkčního postižení srovnatelně podle kapitoly VI.
16 Zkrat končetiny
16a zkrat končetiny v rozsahu 3-5 cm 5-10
16b zkrat končetiny v rozsahu 6-10 cm 20-25
16c zkrat končetiny o více než 10 cm, podle rozsahu funkční poruchy 35-50

C – Popáleniny, poleptání

Obecné posudkové zásady pro popáleniny a poleptání:
Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující rozsah, tíže a lokalizace procesu, poškození funkce některých orgánů nebo systémů v důsledku léčby, omezení fyzické výkonnosti, omezení pohyblivosti končetin, schopnosti koordinace pohybů, funkční postižení ruky s vlivem na manipulaci a přenášení předmětů, dopad na schopnost vykonávat denní aktivity. V případě poškození funkce oka a zraku se míra poklesu pracovní schopnosti stanoví srovnatelně podle kapitoly VII, při postižení dýchacího ústrojí podle kapitoly X, v případě poškození jiných vnitřních orgánů podle příslušného orgánového poškození.

POLOŽKA DRUH POPÁLENINY A POLEPTÁNÍ PROCENTA
1 Popáleniny a poleptání
1a popálení nebo poleptání lokalizovaná, menšího rozsahu, nižšího stupně, s následným lehkým funkčním postižením, podle rozsahu postižení 5-15
1b popálení nebo poleptání více částí těla, vyššího stupně, s funkčně významným omezením funkce části těla nebo orgánů a celkové výkonnosti, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi 20-30
1c těžké popálení nebo poleptání více částí těla, rozsáhlejší postižení, postižení vyššího stupně s komplikacemi, s poškozením funkce některých orgánů nebo systémů, s podstatným poklesem celkové výkonnosti při běžném zatížení, některé denní aktivity omezeny, podle rozsahu funkčního postižení 40-60
1d zvlášť těžké postižení, mnohočetné těžké postižení, s těžkými funkčními následky 70

Inkontinence a jiná postižení močové/pohlavní soustavy

Jak závažné musejí být úniky moči, choroby ledvin nebo problémy po odstranění dělohy, aby nás státní správa uznala vážně nemocnými? Postižení močové a pohlavní soustavy jsou podrobně popsána vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/2009 Sb., pro účely invalidního důchodu. Posudkový lékař, respektive orgán sociálního zabezpečení vyčíslí závažnost zdravotní poruchy procentuálně, podle pracovního omezení. Mezi postižení močové a pohlavní soustavy patří taky cysty, pokles vaginální stěny nebo inkontinence. Prostudujme závažnou skupinu hendikepů blíže.

Kapitola XIV. – POSTIŽENÍ MOČOVÉ A POHLAVNÍ SOUSTAVY (inkontinence apod.)

A – Postižení močové soustavy

Obecné posudkové zásady:
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle rozsahu a tíže postižení, stupně aktivity procesu, poruch funkce uropoetického systému, které je nutno zjistit speciálními funkčními zkouškami (např. určením kreatininu a močoviny, vyšetřením glomerulární filtrace a koncentrační schopnosti, izotopovým vyšetřením, urografií, urodynamickým vyšetřením, endoskopií, sonografií). Přitom je nutné vzít v úvahu i případné postižení jiných orgánů. Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující dopad poruchy funkce na celkový stav, výkonnost a na schopnost zvládat denní aktivity. Při posuzování míry poklesu pracovní schopnosti u poruch močové soustavy by sledované období, rozhodné pro posouzení míry poklesu pracovní schopnosti, mělo trvat zpravidla jeden rok.

POLOŽKA- DRUH ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PROCENTA
1 Vrozené vady močové soustavy, jiné vady
Cysta ledviny, vícečetné cysty ledvin, polycystóza ledvin, hydronefróza, solitární ledvina, vady močových cest, striktura ureteru, megaureter, stavy po rekonstrukčních operacích ledvin nebo močového měchýře a jiné.
Posudkové hledisko:
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle rozsahu a tíže postižení, poruchy funkce uropoetického systému, rozsahu zánětlivých komplikací a postižení odtoku moče.
V případě, kdy vrozená vada vyústí v chronické selhání ledvin nebo inkontinenci, míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle příslušných položek kapitoly XIV.
1a vady dobře funkčně kompenzované nebo s minimálním nebo lehkým dopadem na funkci ledvin nebo odtok moče, lehčí zánětlivé komplikace 5-15
1b lehké poruchy, stavy s poruchami funkce ledvin a močových cest, snížení funkce o více než třetinu, poruchy odtoku moče s recidivujícími zánětlivými komplikacemi 25-35
1c středně těžké poruchy, snížení funkce ledvin o více než polovinu, ureterostomie, cystostomie 45-50
2 Zánětlivá postižení močové soustavy
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit rozsah a druh postižení (recidivující chronická cystitida, intersticiální cystitida, chronická pyelonefritida, chronická intersticiální nefritida), laboratorní nálezy (významná bakteriurie, pyurie, proteinurie, leukocytóza, další celkové známky zánětu), poruchu funkce a případné komplikace.
V případě, kdy zánětlivé postižení vyústí v chronické selhání ledvin, míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle položky 6, kapitola XIV.
2.1 chronický či recidivující bakteriální zánět dolních močových cest, minimální nebo lehký nález ve funkčních zkouškách 10
2.2 intersticiální cystitida, snížení funkce o více než jednu třetinu ve funkčních zkouškách, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení 20-40
2.3 chronická pyelonefritida, chronická intersticiální nefritida, snížení funkce o více než jednu třetinu ve funkčních zkouškách, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení 20-40
3 Urolitiáza
Posudkové hledisko: Samotná urolitiáza bez funkční poruchy nebo provedená operace (odstranění konkrementu) s dobrým funkčním výsledkem, nepodmiňuje pokles pracovní schopnosti.
V případě, že je postižení komplikováno intersticiální nefritidou, míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle rozsahu komplikací srovnatelně podle položky 2 nebo 6, kapitola XIV.
4 Glomerulopatie (primární, sekundární) a jiná postižení ledvin bez ohledu na etiologii
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit rozsah a závažnost změn, stupeň aktivity, poruchu renální funkce na základě laboratorního souboru vyšetření, markerů zánětu, proteinurie, koagulace, imunologického vyšetření, ultrasonografie případně i biopsie ledvin. Přitom je nutné vzít v úvahu i případné komplikace renálního postižení (anemie, poruchy koagulace, porucha kalciofosfátového metabolismu, hypertenze, hyperlipidemie a další) a nežádoucí účinky léčby.
4a minimální funkční postižení, dosažení remise, pokles aktivity, pokles nebo vymizení proteinurie, normalizace či zlepšení renální funkce a močového nálezu, pokles nebo vymizení titru protilátek, nepřítomnost funkčního postižení ledvin, bez komplikací, případně jen lehké komplikace, zvýšená unavitelnost 10-15
4b lehké funkční postižení, snížení renální funkce (středně těžké snížení glomerulární filtrace), chronické formy s postižením tubulointersticia, přítomnost funkčně významnějších chronických komplikací, zpomalení progrese funkčního a morfologického postižení, zajišťovací dlouhodobá renoprotektivní a imunosupresivní léčba, podle rozsahu funkčního omezení 20-30
4c středně těžké postižení, snížení renálních funkcí na III. až IV. stupeň dle KDOQI, glomerulární filtrace pod 30 ml/min/l,73 m2, současně přítomné jiné chronické komplikace, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení, některé denní aktivity omezeny, podle rozsahu funkčního omezení 40-50
4d těžké funkční postižení, významně snížená renální funkce V. stupně dle KDOQI, chronické komplikace se závažným funkčním postižením jiných orgánů a systémů, velká nefrotická proteinurie, plně rozvinutý, perzistující nefrotický syndrom, pokročilá chronická renální insuficience, některé denní aktivity těžce omezeny 70-80
5 Polycystická choroba ledvin autozomálně dominantního typu (PCHLAD)
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle závažnosti chronické renální insuficience a přidružených komplikací (porucha fosfokalciového metabolismu, krvácení, infekce) a extrarenálních projevů (postižení jater) srovnatelně podle položky 6, kapitola XIV.
6 Chronické selhání ledvin/chronická renální insuficience
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit rychlost progrese, stadium selhání, komplikace spojené s renální insuficiencí, zejména kardiovaskulární komplikace, infekční komplikace, poškození centrálního nervového systému, anemii, krvácivé stavy, renální osteopatii/kostní nemoc, efekt transplantace nebo komplikace s ní spojené a dopad stavu na celkovou výkonnost a denní aktivity.
6a lehké funkční postižení, stadium I. nebo II., některé denní aktivity vykonávány s obtížemi 20-30
6b středně těžké funkční postižení, stadium III. až IV., funkčně závažné chronické komplikace, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení, některé denní aktivity omezeny 40-50
6c těžké funkční postižení, stadium chronického selhání ledvin, nezvratné selhání ledvin, stadium V., glomerulární filtrace je snížena na méně než jednu osminu fyziologické hodnoty, tedy pod 0,16 ml/s, bez nebo suremickými symptomy (neuropatie, encefalopatie, pleuritida, perikarditida, malnutrice, hemoragická diatéza) nebo s mnohočetnými komplikacemi, denní aktivity těžce omezeny 60-80
6d chronické selhání ledvin léčené dialýzou s mnohočetnými těžkými komplikacemi 60-80
6e chronické selhání ledvin léčené dialýzou bez nebo s lehčími komplikacemi, podle rozsahu omezení 50-60
7 Transplantace ledviny
Posudkové hledisko: Pokud dojde ke zhoršení funkce štěpu a funkce transplantované ledviny, míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně dle rozsahu funkčního postižení podle položky 6a až 6e, oddíl A, kapitola XIV.
7a stav po transplantaci do dosažení stabilizace renální funkce 70
7b stav po transplantaci ledviny při dobré stabilizaci renálních funkcí a bez výskytu komplikací 10-20
7c stav po kombinované transplantaci ledviny a pankreatu při stabilizaci renálních a pankreatických funkcí a bez výskytu komplikací 35-50
8 Inkontinence moče u žen
8a nahodilý a ojedinělý únik moče při zatížení do několika ml (potřeba malé vložky), některé denní aktivity vykonávány s obtížemi 5-10
8b ztráty moče při stresových manévrech jsou menší než 30 ml (únik moče při kašli, smíchu, kýchnutí či zvedání těžkých předmětů, používání kompenzačních pomůcek nepravidelné), některé denní aktivity omezeny 20-30
8c střední stresová inkontinence, ztráty moče při stresových manévrech jsou mezi 30-80 ml, únik moče nastává při změně polohy, běhu, chůzi, lehčí fyzické práci, používání pomůcek je zpravidla trvalé, některé denní aktivity podstatně omezeny 40-50
8d těžká inkontinence moče, úplná inkontinence ztráty moče při stresových manévrech jsou větší než 80 ml, únik moče nastává již při minimálním vzestupu nitrobřišního tlaku, moč uniká trvale, používání pomůcek pro inkontinenci je trvalou nutností 70
9 Inkontinence moče u mužů po prostatektomii
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně dle rozsahu funkční poruchy podle položky 8, oddíl A, kapitola XIV.
10 Neurogenní močový měchýř
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí klinický nález včetně základních reflexů anogenitální oblasti, mikční karty, vyšetření moče, ultrasonografie ledvin a močového měchýře, uroflowmetrie event. komplexního urodynamického vyšetření.
10a stavy s frekventní mikcí (polakisurie), urgentní mikce, nykturie, podle rozsahu postižení 25-40
10b úplná inkontinence
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle položky 8, oddíl A, kapitola XIV nebo podle příčiny postižení.
11 Chronické píštěle močového a pohlavního ústrojí, veziko-vaginální, uretero-vaginální
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotní klinický nález, poruchy močení, rozsah úniku moče, aktivita infekčního procesu, případná porucha renálních funkcí, vulvitidy, kolpitidy, dekubity a dopad stavu na celkovou výkonnost a denní aktivity.
11a chronické píštěle s trvalou mírnou sekrecí, místní zánět, frekventní nebo urgentní močení, některé denní aktivity omezeny 30-50
11b chronické píštěle s vydatnou sekrecí, s celkovou odezvou, extrauretrální inkontinence moče totální, permanentní, některé denní aktivity podstatně omezeny 70
12 Striktura, stenóza uretry
12a s uspokojivým vyprazdňováním 10
12b poradiační, provázená poradiační cystitidou a proktitidou, algickým syndromem 35-50
13 Maligní nádory ledviny, močového měchýře, močových cest
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle kapitoly II.
14 Ztráta nebo výpad funkce jedné ledviny při dobré funkci druhé ledviny 10
15 Ztráta nebo výpad funkce jedné ledviny při zhoršené funkci druhé ledviny
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle položky 4 nebo 6, kapitola XIV.
16 Nefrotický syndrom
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit velikost proteinurie, hypoproteinemie, hypoalbuminemie, hyperlipidemie a přidružené komplikace, zejména infekce, tromboembolické komplikace, poruchu metabolismu lipidů a proteinovou malnutrici a dopad stavu na celkovou výkonnost.
16a lehký stupeň, proteinurie 3-4g/24hodin, mírná hypoproteinemie, mírná hypoalbuminemie, mírná hypercholesterolemie, řídce infekční komplikace, nejsou známky proteinové malnutrice, snížení celkové výkonnosti při běžném zatížení, podle rozsahu omezení 20-40
16b střední stupeň, proteinurie cca 5g/24hodin, značná hypoproteinemie a hypoalbuminemie, hypercholesterolemie, občasné infekční komplikace, zpravidla nejsou známky proteinové malnutrice, podstatné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení, některé denní aktivity omezeny 50
16c těžký stupeň, proteinurie nad 6g/24hodin, těžká hypoproteinemie, hypoalbuminemie, hypercholesterolemie, trvalé nebo často recidivující otoky, infekční a tromboembolické komplikace, známky malnutrice, některé denní aktivity těžce omezeny 60-70

B – Postižení pohlavní soustavy

Obecné posudkové zásady:
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle lokalizace a rozsahu postižení a funkčních poruch a komplikací z něj vyplývajících (celkové, místní, močové, střevní a jiné) a dopadu zjištěných poruch na celkový stav a výkonnost.

POLOŽKA- DRUH ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PROCENTA
1 Maligní nádory
Karcinom prostaty, penisu, tumor varlete
Posudkové hledisko:
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle kapitoly II.
Rozhodující pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti u stavů stabilizovaných jsou funkční projevy a následky zejména inkontinence, poradiační cystitida, poradiační proktitida, lymfedémy, psychické problémy a jiné.
2 Chronický zánětlivý proces adnex, parametria nebo dělohychronické zánětlivé stavy, často recidivující 10
3 Postižení po odstranění dělohy pro benigní proces
Posudkové hledisko: Hysterektomie – operační odstranění dělohy pro benigní proces nepodmiňuje pokles pracovní schopnosti. Pokles pracovní schopnosti mohou působit jen pozdní komplikace, zejména poranění uropoetického a gastroinstestinálního traktu a pooperační píštěle.
Míra poklesu pracovní schopnosti se v takových případech stanoví dle typu funkční poruchy a zdravotního postižení srovnatelně podle kapitoly XI nebo XIV.
4 Endometrióza těžkého stupně
4a funkční poruchy související s bolestivou symptomatologií, poruchy mikce (urgence, nykturie, polakisurie) 10
4b velmi pokročilé formy endometriózy, funkční orgánové komplikace, zejména stenóza ureteru, vznik hydronefrózy, poškození ledvin nebofunkční poruchy následkem operační léčby, zejména uropoetického a gastroinstestinálního traktu, pooperační píštěle, hypotonie močového měchýře, retence moče.Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví dle typu funkční poruchy a zdravotního postižení srovnatelně podle kapitoly XI nebo XIV. 20-35
5 Menopauzální a perimenopauzální poruchy, klimakterický syndrom 10
6 Pokles stěny vaginy, prolaps vaginy nebo dělohy
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je nutno zhodnotit závažnost klinického stagingu sestupu, funkční poruchy (místní, močové, střevní) a dopad zjištěných funkčních poruch na celkovou výkonnost.
6a lehké funkční postižení, bez inkontinence nebo s nepatrnou stresovou inkontinencí, lehké místní a střevní symptomy nebo stav po operaci s uspokojivým funkčním výsledkem 15
6b těžké funkční postižení, závažný sestup až výhřez doprovázený těžkou močovou inkontinencí, stadium III. a IV., stav, který není možno řešit chirurgicky 60-70
7 Inkontinence při postižení ženských pohlavních orgánů
Posudkové hledisko: Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit závažnost inkontinence.
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle položky 8, oddíl A, kapitola XIV.
8 Maligní nádory vulvy, pochvy, děložního hrdla, děložního těla (endometria), vejcovodu, vaječníku, gestační choriokarcinom
Posudkové hledisko: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle kapitoly II.
Rozhodující pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti u stavů stabilizovaných jsou funkční projevy a následky, zejména poradiační cystitida, poradiační proktitida, lymfedémy, případné uretrální leze, píštěle vesico či rectovaginální, poruchy střevní pasáže, algický syndrom, psychické problémy a jiné.

Artritida, revma, dna a další postižení svalů či kostry

Jak závažné musejí být bolesti páteře, kloubů nebo rukou, aby nás státní správa uznala vážně nemocnými? Postižení svalové a kosterní soustavy jsou podrobně popsána vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/2009 Sb., pro účely invalidního důchodu. Posudkový lékař, respektive orgán sociálního zabezpečení vyčíslí závažnost zdravotní poruchy procentuálně, podle pracovního omezení. Mezi postižení svalové a kosterní soustavy patří taky artritida, revma, dna nebo špatný růst. Prostudujme závažnou skupinu hendikepů blíže.

Kapitola XIII. – POSTIŽENÍ SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY (artritida apod.)

Obecné posudkové zásady:
Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti se vychází z funkčního postižení pohybového systému. Přitom je třeba zhodnotit, zda jde o zánětlivé, systémové nebo degenerativní postižení, jeho lokalizaci, rozsah a tíži, aktivitu, stupeň strukturálního postižení, zda je postižen jeden nebo více kloubů, postižení funkce kloubů, přítomnost mimokloubních příznaků, stupeň alterace celkového stavu. Je nutno vzít v úvahu i dosavadní vývoj postižení, tzn. rychlost progrese, odpověď na léčbu a event. komplikace léčby. Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující dopad zjištěných skutečností na celkovou výkonnost, pohybové schopnosti, schopnost zvládat denní aktivity a na kvalitu života. Pro hodnocení funkčního postižení se využívají dotazníky na hodnocení funkce, kvality života, algofunkční indexy atd. a posouzení funkčních důsledků postižení pohybového a nosného ústrojí a funkčních schopností podle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. Samotné degenerativní změny bez funkční poruchy nebo provedená operace na pohybovém systému, která má dobrý funkční výsledek, nepodmiňují pokles pracovní schopnosti.

A – Artropatie (osteoartróza, revmatoidní artritida, dna apod.)

POLOŽKA- DRUH ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PROCENTA
1 Osteoartróza
Primární lokalizovaná nebo generalizovaná, sekundární vzniklá následkem traumatu, vrozené nebo vývojové vady, z důvodu mechanického přetížení nebo v důsledku jiného onemocnění, erozivní (postihující ruce, s více vyjádřenou zánětlivou komponentou).
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí funkčně významné postižení kloubů, lokalizace osteoartrózy zhoršující mobilitu (kolenní a kyčelní klouby, zejména ve vztahu k dosažení kritických hodnot pro pohyblivost a běžný život), zda je postižena dominantní horní končetina a ruka nebo zda se jedná o rychle progredující nebo erozivní osteoartrózu. Přihlíží se i k případným komplikacím jako je nekróza kosti, instabilita kloubu. Pro dopad na pracovní schopnost je rozhodující postižení pohyblivosti, schopnosti stání, sezení, změn polohy těla, vstávání a usedání, ohýbání, schopnosti vykonávat koordinované činnosti při manipulaci s předměty, dopad na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity.
1a lehké formy, s lehkým dopadem na funkci kloubů a končetin, pohyblivost a celkovou výkonnost 10
1b středně těžké postižení, s funkčně významným postižením dvou a více velkých/nosných kloubů nebo s funkčně významným omezením většiny malých kloubů rukou nebo nohou, zachovány pohybové schopnosti, snížení celkové výkonnosti, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi nebo s využitím kompenzačních mechanismů nebo prostředků 20-35
1c těžké postižení, s funkčně těžkým postižením dvou a více velkých/nosných kloubů nebo s těžkým postižením většiny malých kloubů rukou (zejména narušení úchopu) nebo nohou, se značným omezením pohybových schopností a celkové výkonnosti při středně těžkém zatížení, některé denní aktivity omezeny 40-50
1d zvláště těžké postižení, těžké postižení pohybových schopností, celkové výkonnosti, některé denní aktivity značně omezeny 60-70
2 Revmatoidní artritida (RA)
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí celkové příznaky a aktivita postižení stanovená klinicky a laboratorně, morfologické stadium, vývoj postižení, rychlost progrese, vývojová fáze, strukturální poškození doprovázené kontrakturami, deformitami, atrofiemi svalů. Hodnotí se též délka trvání, u časných forem (méně než 2 roky trvání) je nutno vzít v úvahu, že je větší šance na remisi a funkční změny jsou při účinné léčbě reverzibilní. Zároveň je nutno přihlédnout i k odpovědi na léčbu, přítomnosti mimokloubních projevů (např. plicní fibróza, vaskulitida), přítomnosti kloubních komplikací (nekróza, ankylóza, nestabilita) a systémových komplikací (osteoporóza, amyloidóza, anemie, deprese) a komplikací léčby (žaludeční vředy, orgánová toxicita). Ze zobrazovacích metod se hodnotí RTG jako základní zobrazovací metoda a v určitých indikacích lze použít i magnetickou rezonanci – MRI nebo sonografii. Ke zhodnocení základních ukazatelů u RA je vhodné používat valorizované numerické ukazatele, tzn. pro aktivitu DAS 28 (Disease aktivity score) a pro hodnocení funkce dotazník HAQ (Health Assessment Questionnare).
2a lehké formy, zřídka recidivující, s trvalou lehkou poruchou funkce několika kloubů, HAQ 0-0,5, stavy v remisi, bez výraznějších známek aktivity (DAS 28 menší než 2,6) 10-15
2b pomalu progredující formy, lehká až střední porucha funkce, HAQ > 0,5 a < 1,0, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi, s využitím kompenzačních mechanismů a prostředků, aktivita trvale nízká, DAS 28 < 3,2, možná občasná vzplanutí, stavy bez orgánového poškození a systémových projevů, rentgenová přechodná progrese minimální 20-35
2c středně těžké formy, HAQ > 1,0 a < 1,5, střední až výraznější porucha funkce horních a/nebo dolních končetin, podstatné snížení celkové výkonnosti, některé denní aktivity omezeny, přítomny deformity a kloubní deformace, svalové atrofie, šlachové problémy, aktivita zpravidla střední až vysoká, DAS 28 > 3,2, trvalá rentgenová progrese 40-60
2d těžké formy, těžká porucha funkce, HAQ > 1,5, těžké snížení celkové výkonnosti, většina denních aktivit omezena, destrukce a deformity kloubů, komplikace (nekrózy, subluxace, ankylózy, destrukce), výrazná rentgenová progrese, aktivita vysoká, DAS 28 > 5,1 (u pozdní formy může již aktivita poklesnout) 70
3 Reaktivní artritidy
Aseptické, imunologicky podmíněné záněty kloubů, které vznikají v návaznosti na vzdálenou infekci.
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je nutno vycházet ze skutečnosti, že jde převážně o postižení prognosticky příznivá, krátkodobá a dočasná.
Pokud je průběh chronický, trvající déle než jeden rok, funkční následky a míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle revmatoidní artritidy podle položky 2, oddíl A, kapitola XIII.
4 Infekční artritidy
Artritidy bakteriální (negonokoková, gonokoková, při lymeské borrelióze, specifická), virové (retrovirové včetně HIV), parazitární a navozené plísněmi. K artritidám se vztahem k infekci se řadí i revmatická horečka.
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí porucha funkce (omezení pohyblivosti postižených kloubů), aktivita a rozsah procesu, strukturální postižení a dopad postižení na celkovou výkonnost a pohybové schopnosti. Funkční následky se hodnotí a míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle položky 2, oddíl A, kapitola XIII.
5 Dna
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí porucha funkce (omezení pohyblivosti postižených kloubů), aktivita a rozsah procesu, strukturální postižení (destrukce kloubních tkání, deformity, kostní eroze na RTG) a mimokloubní projevy dny (především ledvinové postižení) a dopad postižení na celkovou výkonnost a pohybové schopnosti.
5a lehké formy, s řídkou frekvencí záchvatů, s minimálním omezením pohyblivosti kloubů 10-15
5b progredující formy, s častou frekvencí záchvatů, se strukturálními změnami více kloubů, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi 20-35
5c chronická tofózní dna, závažná strukturální a funkční postižení více kloubů, podstatné snížení celkové výkonnosti, některé denní aktivity omezeny 40-60
5d těžké formy, těžká strukturální postižení (deformity) a funkční postižení více kloubů, přítomnost mimokloubních projevů, těžké snížení celkové výkonnosti, většina denních aktivit omezena 70
6 Psoriatická artritida
Séronegativní artritida sdružená s psoriázou, formy asymetrická, oligoartikulární, symetrická, distální, mutilující, axiální.
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se vychází ze strukturálních změn dle RTG nálezu, které jsou charakteru destruktivní artritidy až s akroosteolýzou, přítomnosti periostitid, entézopatií a ankylóz, změn na páteři, funkční schopnosti aker horních i dolních končetin a dopadu zjištěných skutečností na pohybové schopnosti, celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity. Zároveň je nutno přihlédnout k odpovědi na léčbu.
6a lehké formy, zřídka recidivující, s lehkou poruchou funkce několika kloubů, HAQ 0 – 0,5, bez výraznějších známek aktivit, maximálně 1 aktivní kloub 10-15
6b pomalu progredující formy, se středně těžkou poruchou funkce několika kloubů, HAQ > 0,5 a < 1,0, s počínajícími mimokloubními projevy, počet aktivních kloubů 1 – 3, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi 20-35
6c středně těžké formy, se značnou poruchou funkce horních a/nebo dolních končetin, s podstatným snížením celkové výkonnosti, s častými recidivami, HAQ > 1 a < 1,5, 3 a více aktivních kloubů, některé denní aktivit omezeny 40-60
6d těžké formy, progredující, léčebně těžko ovlivnitelné, s výraznými destruktivními změnami až akroosteolýzou, ankylózami, polyartikulární postižení nebo finální destrukce několika kloubů, HAQ > 1,5, aktivita zpravidla vysoká, ale může být již vyhaslá, stavy s těžkou poruchou funkce horních a/nebo dolních končetin, u axiálních forem omezení rozvíjení páteře, exkurzí hrudníku, kyfóza páteře, s výraznými mimokloubními projevy, těžkým snížením celkové výkonnosti, většina denních aktivit omezena 70

B – Osteopatie a chondropatie

POLOŽKA- DRUH ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PROCENTA
1 Osteoporóza
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí opakovaně denzitometricky (T skóre) patologie na více kostech, snížení celkové kostní masy, porucha architektoniky kostí, celkový rozsah postižení a výskyt zlomenin souvisejících s osteoporózou, zejména zlomeniny distálního předloktí, kompresivní zlomeniny obratlových těl a zlomeniny proximálního femuru, nepříznivé funkční následky po zlomeninách a odpověď na léčbu. Jde-li o osteoporózu bez prodělané zlomeniny, přihlíží se i k stanovenému individuálnímu riziku pro její vznik. Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující dopad zjištěných skutečností na pohybové schopnosti, celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity.
1a lehká forma, osteopenie, s omezením pro dlouhé stání, chůzi a těžkou fyzickou práci, celotělová kostní denzita (DXA) poklesla o 10 až 25%, Tskóre 1,0 až – 2,5 SD 10
1b středně těžká forma, se snížením celkové výkonnosti při obvyklém zatížení, celotělová kostní denzita (DXA) poklesla o více než 25%, Tskóre horší než – 2,5 SD 20-35
1c těžká forma, s výskytem alespoň jedné zlomeniny na podkladě osteoporózy, s podstatným snížením celkové výkonnosti a zpravidla značným ovlivněním pohyblivosti, celotělová kostní denzita (DXA) poklesla o více než 25 %, Tskóre horší než – 3,5 SD 40-60
1d zvlášť těžká forma, T skóre horší než 3,9 SD, denní aktivity těžce omezeny 70-80
2 Komplexní regionální bolestivý syndrom
Algodystrofický syndrom, Morbus Sudeck, syndrom rameno-ruka
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí rozsah, tíže a lokalizace postižení, frekvence a tíže bolestí, vazomotorická dysfunkce, dystrofické nebo atrofické změny, demineralizace kosti, trofické změny kůže, atrofie svalů, pohyblivost kloubů, přítomnost nervové leze (I. typ bez definované nervové leze, II. typ s definovanou nervovou lézí) a dopad zjištěných skutečností na schopnost vykonávat denní aktivity a na postižení pohybových schopností, chůze, stání, schopnost udržování a změny polohy těla, schopnost vykonávat koordinované činnosti při přemisťování a manipulaci s předměty, nutnost užití kompenzačních mechanismů a pomůcek. Funkční stav se hodnotí pomocí ergoterapeutického testování, svalového testu, cévního vyšetření, EMG a markerů kostního obratu.
2a lehká lokální porucha 10
2b středně těžká porucha,s omezením funkce končetiny, některé denní aktivity jsou vykonávány s obtížemi nebo s využitím kompenzačních mechanismů a pomůcek 20-35
2c těžká porucha, neschopnost běžného zatížení, některé denní aktivity omezeny 40-50
2d zvlášť těžká porucha, neschopnost zatížení, většina denních aktivit omezena 60-70
3 Chronická osteomyelitida
Exogenní typ, hematogenní typ včetně spondylodiscitid, osteomyelitidy související s poruchou prokrvení (např. diabetická gangréna).
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí funkční postižení plynoucí z lokalizace, rozsahu postižení, častosti atak, laboratorních známek aktivity, postižení jiných orgánů vlivem chronické infekce a dopad zjištěných skutečností na celkovou výkonnost a pohybové schopnosti.
3a lehkého stupně, lokalizovaná, s nepatrnou aktivitou, bez poklesu celkové výkonnosti 10
3b středního stupně, větší rozsah procesu, mírná trvalá sekrece z píštěle, známky zánětlivé aktivity v laboratorních nálezech, značné snížení celkové výkonnosti 30-40
3c těžkého stupně, rozsáhlejší chronická ulcerace zasahující ke kosti, laboratorní známky dlouhodobé a značné aktivity, časté těžké ataky s horečkou, zřetelná infiltrace měkkých tkání, hnisání a vylučování sekvestrů, s alterací celkového stavu a těžkým snížením celkové výkonnosti, se známkami sekundárního postižení orgánů, např. anemie, amyloidóza 60-70
4 Poruchy růstu se zaměřením na systémová onemocnění skeletu
Vrozená systémová onemocnění skeletu (achondroplazie, dysostosis cleidocranialis), metabolická onemocnění provázená změnou pevnosti kosti (Marfanův syndrom, mukopolysacharidózy, zřídka osteogenesis imperfecta), získaná systémová onemocnění skeletu (rachitis).
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí, zda jde o prostou poruchu růstu či je-li tato spojena s deformitami, disproporcemi, poruchou ventilace, srdeční výkonnosti, pohybových schopností a snížením celkové výkonnosti.
4a tělesná výška proporcionální, po ukončení růstu nepřesahující 120 cm, s ohledem na pohybové schopnosti a celkovou výkonnost 35-50
4b porucha růstu spojena s funkčně významnými deformitami končetin a hrudníku, poruchou pohyblivosti, ventilace a srdeční výkonnosti, s výrazným snížením celkové výkonnosti 60-70

C – Postižení měkké tkáně

POLOŽKA- DRUH ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PROCENTA
1 Idiopatické zánětlivé myopatie
Heterogenní skupina získaných chronických postižení dermatomyozitidy, polymyozitidy, myozitidy v rámci překryvných syndromů, myozitidy spojené s maligním onemocněním, myozitidy s inkluzními tělísky.
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí stupeň svalové slabosti (podle Kendalla, Jandy), přítomnost extramuskulárních projevů, aktivita postižení, přítomnost kontraktur, kožních a kloubních příznaků, postižení svalů hrtanu, postižení myokardu a dopad zjištěných skutečností na pohybové schopnosti a celkovou výkonnost.
1a lehké poruchy, lokální postižení, zachována schopnost zvládat běžné zatížení, omezení pro dlouhé stání a chůzi 10
1b středně závažné poruchy, s lehkým omezením pohyblivosti a celkové výkonnosti 20-30
1c těžké poruchy, se závažným snížením celkové výkonnosti při lehké zátěži a značnými poruchami pohyblivosti, dlouhodobě značná aktivita 40-60
Id zvlášť těžká porucha, těžké snížení celkové výkonnosti, pohyblivosti, přítomnost mimosvalového postižení, závažné poruchy dýchací, polykací, postižení srdečního výkonu, dlouhodobě vysoká aktivita 70-80
2 Epikondylitida a jiné entézopatie
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí, zda je porucha (úponová bolest v oblasti radiálního nebo ulnárního epikondylu) jednostranná či oboustranná a dopad zjištěné poruchy na zatížitelnost končetiny prací.
2a jednostranné postižení s lehkou poruchou funkce končetiny 5-10
2b jednostranné postižení se závažnější poruchou funkce končetiny, zejména dominantní 15-25
2c oboustranné postižení, podle rozsahu a tíže 15-35
3 Fibromyalgie
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí lokální nález s přítomností bolesti při palpaci alespoň 11 z 18 fibromyalgických bodů, mimokloubní příznaky – ztuhlost, chronická únava, pocit vyčerpanosti, bolesti hlavy, poruchy spánku a dopad zjištěného stavu na celkovou výkonnost.
3a lokální nález bez celkových příznaků, zachována schopnost zvládat běžné zatížení 5-10
3b lokální nález s celkovými příznaky, pokles výkonu při středním zatížení 15-25
4 Úžinové syndromy, syndrom karpálního tunelu
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí omezení funkce končetiny, zejména pak ruky, tíže zánikových neuromuskulárních projevů s přihlédnutím k EMG nálezu a dominanci končetiny a v případě motorického deficitu výsledek ergodiagnostického vyšetření (funkční test ruky). Samotné prodloužení distální motorické latence nebo senzitivní rychlosti vedení zjištěné na EMG bez funkčního omezení nepůsobí pokles pracovní schopnosti.
4a postižení jedné končetiny s lehkou poruchou funkce ruky, omezení zatížitelnosti končetiny nebo její části 10
4b postižení jedné končetiny se středně těžkou poruchou senzitivních a motorických funkcí, zejména funkce ruky 15-20
4c postižení jedné končetiny stezkou poruchou senzitivních a motorických funkcí, těžká porucha funkce ruky, s atrofiemi drobných svalů thenaru, s ohledem na dominanci 20-30
4d postižení obou končetin s lehkým narušením jemné motoriky, s lehkou poruchou funkce rukou 15-20
4e postižení obou končetin se středně těžkou poruchou funkce rukou 35-45
4f postižení obou končetin s těžkou poruchou funkce rukou, zejména porušením úchopu a podstatným poklesem síly, s atrofiemi drobných svalů thenaru 50-60

D – Systémová postižení pojiva

POLOŽKA- DRUH ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PROCENTA
1 Systémový lupus erythematodes (SLE), systémová skleróza, polyarteritis nodosa, polymyozitida, dermatomyozitida, vaskulitidy, Sjögrenův syndrom
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí stav podle rozsahu a tíže postižení pojivové tkáně (artritida, myokarditida, pneumonitida, známky séropozitivity), přítomnosti cévního syndromu (s projevy na kůži, v ledvinách, centrálním nervovém systému, sítnici), projevů katabolismu (horečka, váhový úbytek) a výsledků laboratorních vyšetření (vysoká FW, leukopenie, lymfopenie, trombocytopenie, aktivita B lymfocytů s tvorbou autoprotilátek, hyperimunoglobulinemie, proteinurie a mikroskopická hematurie). Hodnotí se rovněž množství a závažnost jednotlivých orgánových postižení (např. u dermatomyozitidy postižení především kůže a příčně pruhovaného svalstva, u SLE postižení kůže, kardiovaskulárního systému, ledvin, kloubů, centrálního nervového systému a plic) a dopad zjištěných skutečností na celkovou výkonnost.
1a lehké formy, zřídka recidivující, bez výraznějších známek aktivity 10-15
1b vleklé, pomalu progredující formy, s kolísavou aktivitou, s lehkým snížením celkové výkonnosti při běžném zatížení 20-35
1c středně těžké formy, trvale (středně) aktivní, s výraznější poruchou funkce některých orgánů a systémů, se závažným snížením celkové výkonnosti při běžném zatížení, s častými recidivami 40-60
1d těžké formy, trvale vysoce aktivní, progredující, léčebně těžko ovlivnitelné, s těžkou poruchou funkce některých orgánů a systémů, neschopnost jakéhokoliv zatížení 70-80

E – Dorzopatie a spondylopatie

POLOŽKA- DRUH ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PROCENTA
1 Bolestivý syndrom páteře včetně stavů po operaci páteře nebo po úrazech páteře, degenerativní změny páteře, výhřezy meziobratlových plotének
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí funkční postižení páteře a z toho vyplývající omezení celkové výkonnosti a pohyblivosti a dopad na schopnost vykonávat denní aktivity. Přitom se vychází z rozsahu a lokalizace postižení (monosegmentální, plurisegmentální poruchy), časového průběhu funkčně významných strukturálních změn (komprese, dislokace a nestabilita, osteoporóza, degenerativní změny), funkčně významné neurologické symptomatologie (zpravidla hypo až areflexie, poruchy čití, iritační projevy, parézy, snížený tonus, poruchy trofiky v segmentu, svalové atrofie, dlouhodobá bolest v příslušném segmentu s reflexními změnami), nálezu EMG, svalové dysbalance apod. Tíži periferní parézy je nutno stanovit svalovým testem. Stejně tak je nutno objektivizovat případné poruchy funkce svěračů.
1a s minimálním funkčním postižením, postižení jednoho či více úseků páteře, občasné blokády s přechodným omezením pohyblivosti páteře, svalové dysbalance, bez projevů kořenového dráždění 5
1b s lehkým funkčním postižením, postižení zpravidla více úseků páteře, polytopní blokády s omezením pohyblivosti, svalové dysbalance, porucha statiky a dynamiky páteře s občasnými projevy kořenového dráždění, s recidivujícím lehkým neurologickým nálezem, bez známek poškození nervu, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi 10-20
1c se středně těžkým funkčním postižením, závažné postižení jednoho nebo více úseků páteře, se závažnou poruchou statiky a dynamiky páteře, insuficiencí svalového korzetu, s často recidivujícími projevy kořenového dráždění, s funkčně významným neurologickým nálezem, s poškozením nervu, popř. symptomatologie neurogenního močového měchýře, se závažným snížením celkové výkonnosti při běžném zatížení, některé denní aktivity omezeny 30-40
1d s těžkým funkčním postižením, těžké postižení více úseků páteře, s trvalými projevy kořenového dráždění, trvalým funkčně významným neurologickým nálezem, s těžkým poškozením nervů, závažné parézy, svalové atrofie, poruchy hybnosti končetin, závažné poruchy funkce svěračů, pokles celkové výkonnosti při lehkém zatížení, některé denní aktivity značně omezeny 50-70
2 Vrozené nebo získané deformity páteře
Skoliózy, spondylolýza, spondylolistéza, vadné držení těla, deformity v souvislosti s kompresivními frakturami obratlů, Klippel-Feilův syndrom (splynutí krčních obratlů), degenerativní onemocnění páteře, stenózy páteřního kanálu, kyfózy, gibus.
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí rozsah a tíže postižení, závažnost posunu podle Mayerdingovy klasifikace, úhel dle Cobba, přítomnost neurologického deficitu, plicního nebo kardiovaskulárního postižení. Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle dopadu stavu na omezení funkčních schopností, zejména na celkovou výkonnost, pohyblivost, schopnost chůze, stání a schopnost zvládat denní aktivity.
2a s poruchou statiky a dynamiky páteře, občasné kořenové dráždění, ztížení dlouhodobé chůze, stání, sezení, ohýbání, zachována schopnost zvládat běžné zatížení, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi 10
2b kombinace závažného postižení více úseků s nepříznivou neurologickou symptomatologií, trvalé kořenové dráždění nebo závažné výpadové jevy, závažné postižení nervů, popř. projevy neurogenního močového měchýře, se závažným snížením celkové výkonnosti při běžném zatížení, některé denní aktivity omezeny 40-50
2c s těžkou poruchou funkce, např. se ztuhnutím rozsáhlých oddílů páteře, extrémně vytvořená skolióza, spondylolistéza s projevy dráždění nebo komprese míchy, pokles celkové výkonnosti při lehkém zatížení, některé denní aktivity značně omezeny 60-70
3 Ankylozující spondylitida
Forma axiální, postihující pouze páteřní struktury, forma periferní postihující i periferní klouby, forma rhizomelická postihující kořenové klouby (kyčle, ramena).
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí rozsah a tíže postižení (klinicky i RTG), aktivita procesu, funkční porucha páteře a kloubů, postižení celkové výkonnosti, pohyblivosti, chůze, sezení, stání, schopnost manipulace s předměty, deformity, destruktivní změny. Přitom se přihlíží i k extraskeletálním orgánovým projevům (oční, kožní, slizniční, kardiovaskulární, plicní, neurologické aj.). K hodnocení funkce se používá HAQ, k hodnocení aktivity BASDAI (Bath Ankylosing Disease Activity Index); přitom se přihlíží i k odpovědi na léčbu.
3a s minimálním funkčním postižením, postižení jednoho úseku páteře s minimálním omezením pohyblivosti nebokombinované minimální postižení páteře a kloubů nebo postižení více než dvou kloubů s minimálním omezením pohyblivosti, HAQ 0 – 0,5, BASDAI trvale < 4,0 10
3b s lehkým funkčním postižením, postižení více než dvou úseků páteře s lehkým omezením pohyblivosti nebopostižení jednoho úseku páteře s lehkým omezením pohyblivosti a postižení více než dvou kloubů s minimálním až lehkým omezením pohyblivosti nebopostižení více než dvou kloubů s lehkým omezením pohyblivosti,
lehce aktivní proces, HAQ > 0,5 < 1,0, BASDAI převážně < 4,0
15-20
3c se středně těžkým funkčním postižením, postižení více než dvou úseků páteře se středně těžkým omezením pohyblivosti nebopostižení jednoho úseku páteře s těžkým omezením pohyblivosti nebo ztuhlostí nebopostižení jednoho úseku páteře se středně těžkým omezením pohyblivosti a postižením více než dvou kloubů s lehkým až středně těžkým omezením pohyblivosti kloubů nebo
postižení více než dvou kloubů se středně těžkým omezením pohyblivosti,
středně aktivní proces, HAQ > 1, 0 a > 1,5 , BASDAI > 4,0
30-40
3d s těžkým funkčním postižením,ztuhnutí několika úseků páteře, silně aktivní proces nebopostižení všech úseků páteře s velmi těžkým omezením pohyblivost nebostavy se ztuhnutím jednoho úseku páteře, omezeným rozvíjením hrudníku, fixovanou hrudní kyfózou a s funkčně významným postižením více než dvou velkých kloubů,
stavy se středně těžkým omezením hybnosti,
dlouhodobě aktivní proces, HAQ > 1,5, BASDAI >4,0
45-60
3e velmi těžkým funkčním omezením, ztuhnutí všech úseků páteře, na rtg nález bambusové páteře, nebostavy se závažným postižením páteře a s funkčně závažným postižením více než dvou kloubů nebotěžké destruktivní změny více než dvou kloubů s velmi těžkým omezením pohyblivosti až ankylózou nebo
stavy s funkčně závažnými poruchami ventilace, stavy s trvalou vysokou aktivitou procesu, těžkým omezením pohyblivosti,
HAQ > 1,5, BASDAI > 4,0 (ale může i vyhasnout)
65-75
4 Difuzní idiopatická skeletální hyperostóza (ankylozující hyperostóza, Forestierova choroba)
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí funkční postižení páteře, omezení hybnosti, přítomnost entézopatií, neurologické komplikace z tlaku osifikací na okolní struktury, v pozdějších stadiích komplikace typu dysfagie, dusnosti a dopad zjištěných skutečností na celkovou výkonnost a pohyblivost.
4a omezení páteře s lehkou poruchou hybnosti 10
4b rigidita páteře se středně těžkou poruchou hybnosti a snížením celkové výkonnosti při běžném zatížení 20-30
4c závažná porucha hybnosti s neurologickými komplikacemi, dysfagií, námahovou dusností 40-50

- PAGE 1 OF 4 -

Next Page ⇀

loading
×