decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Kariérní řád učitelů a obecně pedagogů: rozbor

Kantoři ve veřejných školách byli doposud odměňováni podle platové tabulky, kde najdeme správný tarif (základní hrubý měsíční plat) prostřednictvím platové třídy (nejtěžší vykonávané činnosti) a platového stupně (započitatelné praxe a vzdělání). Zaměstnavatel musí připočíst ještě zákonné příplatky (například za vedení) a může přidat osobní ohodnocení (prémie). Brzy pravděpodobně přibude nový hierarchický systém, respektive kariérní řád pro učitele a další pedagogické pracovníky.

3 stupně, adaptační období a atestační řízení

V oficiální Knihovně připravované legislativy (ZDE) najdeme novelu zákona č. 563/2004 Sb., která novinku zavádí. Kariérní řád má platit pro učitele, který „je zaměstnancem právnické osoby vykonávající činnost školy“ a zároveň „má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává“ (§ 3 odst. 1 písm. b). Základem budou 3 stádia:

  1. Úvodní kariérní stupeň znamená takzvané adaptační období 2 let, přičítáme každou dobu nepřetržité pracovní neschopnosti delší než 90 dnů. Z praxe starší než 5 let uznáváme maximálně 1 rok. Pokud chcete postoupit výše, musíte absolvovat atestační řízení v termínu, který určí ředitel: nejpozději do konce adaptačního období, nejdříve 4 měsíce předtím. Rozhodovat bude pohovor a taky názor vašeho mentora – „uvádějícího učitele“, nebo České školní inspekce.
  2. Prostřední kariérní stupeň znamená, že učitel „vykonává komplexní vzdělávací a výchovnou činnost“. Po 7 letech můžete zase postoupit výše, pokud zaplatíte a úspěšně absolvujete další atestační řízení.
  3. Nejvyšší kariérní stupeň znamená, že člověk kromě předešlé náplně práce také „zajišťuje profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy, metodicky usměrňuje a koordinuje vzdělávací a výchovnou činnost učitelů“.

Předpoklady pro specializované pedagogy a ředitele

Nový kantor samozřejmě může učit hned, jakmile získá potřebné vzdělání. Ale pedagogičtí pracovníci mohou vykonávat takzvané specializované činnosti, teprve až překonají nejnižší kariérní stupeň. Jde o pozice: koordinátora informačních technologií nebo školního vzdělávacího programu, metodika prevence, specialistu na environmentální výchovu nebo prostorovou orientaci zrakově postižených, kariérového nebo výchovného poradce.

Kariérní řád dále stanovuje, že ředitel potřebuje kromě druhého stupně také delší praxi: 3 roky (pro mateřskou školu), 4 roky (základní školy), 5 let (střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy a výchovné ústavy). Učitelé vykonávající nejodpovědnější specializované činnosti „koordinátora vlastního hodnocení školy“ a „mentora profesního rozvoje“ potřebují dokonce 3. stupeň.

Kariérní řád učitelů obsahuje příplatky 500 až 3 000 Kč

Známe tedy novou hierarchii, délku adaptačních etap a formální obrysy atestačních zkoušek. Kariérní řád však obsahuje taky příplatky k měsíčnímu platu:

  • 500 až 1 000 Kč pro většinu třídních učitelů, stejně jako pro vedoucího oddělení nebo studijní skupiny na konzervatoři, základní umělecké škole, nebo vyšší odborné škole.
  • 1 000 až 2 000 Kč pro třídní učitele na druhém stupni základní školy a na nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia, stejně jako pro specializované pedagogy.
  • 3 000 Kč pro uvádějícího učitele a učitele ve 3. kariérním stupni, pokud skutečně „zajišťuje profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy“ atd.

K TÉMATU: V katalogu prací najdeme platové třídy učitelů, vychovatelů, speciálních pedagogů, pedagogů volného času, asistentů pedagoga, akademických pracovníků (na univerzitách ovšem většinou dostávají přednost vnitřní směrnice) a lektorů – instruktorů.

Ministerstvo kultury – rozpočet 2017

Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Ministerstvo kultury. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 527 217 024
Výdaje celkem 12 575 868 455

Příjmy

Daňové příjmy 1) 10 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 527 207 024
– příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 460 717 424
– příjmy z prostředků finančních mechanismů 8 000 000
– ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 58 489 600

Výdaje

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem 518 042 000
Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 3 366 719 398
– finanční náhrada 2 066 441 698
– příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností 1 300 277 700
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury 322 578 843
– rozvoj a obnova materiálně technické základny 13 880 000
– neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 0
– výdaje na činnost úřadu 279 823 343
– platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím 28 875 500
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury 5 877 006 893
– příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 3 757 842 469
– program péče o národní kulturní poklad 1 000 000 000
– rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení 571 537 000
– společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů 10 000 000
– kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy 537 627 424
Kulturní služby, podpora živého umění 742 278 283
– profesionální divadla, stálé profesionální symfonické orchestry a pěvecké sbory 160 000 000
– kulturní aktivity 522 278 283
– veřejné informační služby knihoven 60 000 000
Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí 699 185 000
– programy ochrany a péče o kulturní statky 72 185 000
– programy na záchranu a obnovu kulturních památek 627 000 000
Podpora kultury národnostních menšin 32 700 000
– podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 2 000 000
– podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin 30 700 000
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení 27 000 000
Státní fond kinematografie 990 358 038
– dotace na filmové pobídky 800 000 000
– dotace ze státního rozpočtu 190 358 038

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 160 512 391
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 54 945 612
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 2 945 033
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 30 454 973
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 117 078 132
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných ze zahraničí 3) 518 042 000
– ze státního rozpočtu institucionální podpora celkem 4) 93 042 000
– ze státního rozpočtu účelová podpora celkem 4) 425 000 000
– podíl prostředků zahraničních programů 3) 0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) 425 000 000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) 88 699 000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 2 000 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 50 000
Výdaje (spolu)financované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky 537 627 424
– ze státního rozpočtu 76 910 000
– podíl rozpočtu Evropské unie 460 717 424
Výdaje na společné projekty, (spolu)financované z prostředků finančních mechanismů 10 000 000
– ze státního rozpočtu 2 000 000
– podíl prostředků finančních mechanismů 8 000 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 2 192 044 424

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Český úřad zeměměřický a katastrální – rozpočet 2017

Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Český úřad zeměměřický a katastrální. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 700 000 000
Výdaje celkem 3 048 778 094

Příjmy

Daňové příjmy 1) 550 000 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 150 000 000
– příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 0
– příjmy z prostředků finančních mechanismů 0
– ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 150 000 000

Výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 3 048 778 094

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 1 681 457 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 571 679 311
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 33 613 800
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 110 560 718
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 1 568 161 991
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0
Výdaje (spolu)financované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky 0
– ze státního rozpočtu 0
– podíl rozpočtu Evropské unie 0
Výdaje na společné projekty, které jsou (spolu)financovány z prostředků finančních mechanismů 0
– ze státního rozpočtu 0
– podíl prostředků finančních mechanismů 0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 182 781 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Český telekomunikační úřad – rozpočet 2017

Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Český telekomunikační úřad. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 1 220 729 000
Výdaje celkem 1 406 383 380

Příjmy

Daňové příjmy 1) 20 713 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1 200 016 000
– příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 0
– ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1 200 016 000

Výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu 1 406 383 380
– výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby – zvláštní ceny 105 000 000
– výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby – čisté náklady 53 000 000
– čisté náklady představující nespravedlivou finanční zátěž držiteli poštovní licence 700 000 000
– ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu 548 383 380

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 259 217 803
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 88 185 312
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 5 022 361
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 251 118 026
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 80 000
Výdaje (spolu)financované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky 0
– ze státního rozpočtu 0
– podíl rozpočtu Evropské unie 0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 46 776 404

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

- PAGE 1 OF 61 -

Next Page ⇀

loading
×