decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Výpověď z pracovního poměru, ze strany zaměstnance

Mzdy a platy živí většinu domácností, nepřímo taky důchodce a sociální slabé občany. Zaměstnavatel však bývá mnohem silnější než zaměstnanec a nabídka lidské pracovní síly několikanásobně převyšuje počet volných míst. Teoreticky hrozí, že kapitalista využije svojí moci, sebere veškerý zisk a dělníkovi nechá jenom drobek. Stát proto stojí spíše na straně námezdní síly, ale regulace nepřehání. Například výpověď z pracovního poměru trvá obvykle 2 celé kalendářní měsíce, ze strany zaměstnance i zaměstnavatele však může zaznít sbohem okamžitě!

Důležitou zprávu musíme vždycky předat písemně

Zákoník práce (č. 262/2006 Sb.) řeší nejprve formu: Stejně jako máme na papíře pracovní smlouvu, také výpověď platí jenom písemně. V případě, že dává zaměstnavatel svému podřízenému padáka, musí jasně popsat důvod. Stačí například „nadbytečnost“ konkrétního člověka kvůli zefektivňování podniku, pokud adresát není v ochranné době (kvůli pracovní neschopnosti, veřejné funkci, těhotenství, rodičovské a mateřské dovolené, nezpůsobilosti pro noční směny apod.). Výpověď ze strany zaměstnance žádnou příčinu obsahovat nemusí. Můžeme prostě jenom oznámit, že končíme.

Výpovědní doba obvykle trvá od prvního dne následujícího kalendářního měsíce, do konce přespříštího kalendářní měsíce. PŘÍKLAD: Výpověď z pracovního poměru byla písemně předána v průběhu ledna, takže máme „padla“ posledního března. Pokud ale třeba propuštěná zaměstnankyně ještě během února otěhotní, obyčejně počkáme na konec ochranné lhůty (typicky na závěr rodičovské dovolené). Teprve potom doběhne zbytek výpovědní doby.

Výpověď z pracovního poměru kvůli trestnému činu apod.

Zaměstnavatel může okamžitě vyhodit člověka, který dostal za úmyslný trestný čin více než rok vězení „na tvrdo“, anebo velmi závažně porušil právní předpisy, související se zaměstnáním. Ani v takových případech však nelze vykopnout těhotnou kolegyni, ženu na mateřské dovolené, nebo člověka na rodičovské dovolené.

Výpověď ze strany zaměstnance pro nezaplacenou mzdu

Svoje místo smíte okamžitě opustit, pokud podle poskytovatele pracovně-lékařských služeb nemůžete dále vykonávat svoje zaměstnání a během 15 dnů nedostane vhodnější místo. Stejnou příležitost máte, pokud vám zaměstnavatel dluží mzdu, plat anebo jejich část déle než 15 dnů po splatnosti, tedy po 15. dni přespříštího kalendářního měsíce (například peníze za leden nedostanete ani 15. března). V takových případech navíc získáváte nárok na náhradu mzdy za čas, který by odpovídal normální výpovědní lhůtě, ve výši svého průměrného výdělku.

Okamžitá výpověď kvůli zdravotním problémům nebo nezaplacené mzdě má však podmínku. Zaměstnanec musí příležitost využít nejpozději 2 měsíce poté, co svůj motiv zjistil a maximálně 1 rok poté, co důvod vznikl. Následně nárok na okamžitou výpověď ze strany námezdního pracovníka zaniká. PŘÍKLADY: Zaměstnanec ani 15. března nedostane lednovou mzdu, nebo příplatek za přesčasy apod.

 1. Pokud svoje právo na okamžitou výpověď zná, musí svůj záměr písemně oznámit nejpozději do 2 měsíců.
 2. Pokud svoje právo zjistí později, dvouměsíční lhůta začíná běžet dnem, kdy informaci získal.
 3. Pokud svoje právo na okamžitou výpověď nezná a nečinně nechá uplynout 1 rok, má smůlu.

Žádost o rozvod manželství: formulář, rady

Skoro každý druhý sezdaný pár v České republice dříve nebo později zjistí, že chce svůj vztah ukončit. Možná jsme natolik praktickým a svobodomyslným národem, že dokážeme překonat uvadající lásku a začínat znovu. Anebo naopak neumíme řešit krize a příliš brzy balíme kufry? Těžko zobecňovat. Někdy je zkrátka nejlepší, když člověk podá žádost o rozvod manželství. Formulář najdete tady, pochází z renomované advokátní kanceláře.

Rušíme posvátný slib, takže správně hovořme o žalobě

„Já (…..) odevzdávám se Tobě (…..) a přijímám Tě za manžela/manželku. Slibuji, že Ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že Tě nikdy neopustím a že s Tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh,“ říkají ženich a nevěsta při římsko-katolické svatbě. Jinověrci a ateisté mohou pronášet jiná slova, ale obsah zůstává stejný: Dva lidé slibují, že zůstanou navždycky spolu. Než otevřeme žádost o rozvod manželství (formulář), vyjasněme ještě názvosloví. Oficiálně dokumentu říkáme Žaloba o rozvod manželství a máme dvě možnosti:

 • A/ Soud bude zjišťovat příčinu rozchodu (rozvod se zjišťováním příčin rozvratu manželství).
 • B/ Manželství trvalo aspoň rok, manželé spolu víc než 6 měsíců nežijí a uzavřeli vzájemnou dohodu, jak ukončí svůj vztah, takže není potřeba v soudí síni řešit majetek ani výchovu potomků apod. (nesporný rozvod).

Vzorová žádost o rozvod manželství, formulář podle advokátů

 • „Žalobu“ adresujte okresnímu (obvodnímu) soudu, pod který spadá vaše poslední manželské bydliště, pokud v této lokalitě nadále bydlíte vy, nebo manžel/manželka.
 • Eventuálně žalobu adresujte obvodnímu soudu, pod který spadá aktuální bydliště „žalovaného, nebo žalované“ – vašeho manžela/manželky.

„Buďte trpěliví. Soud vás možná vyzve, abyste dokument doplnili, nebo doložili další důkazy, a celé rozvodové řízení tak potrvá déle, než čekáte,“ upozorňuje advokátní kancelář Králík & Pavlík. Vzorovou žádost o rozvod manželství (formulář) stáhnete ZDE prázdnou a ZDE již ukázkově zkompletovanou. Až dokument vyplníte a spolu s manželem/manželkou oba podepíšete, přiložte ještě následující náležitosti:

 • kopii oddacího listu
 • dohodu o vypořádání vzájemných majetkových poměrů
 • kolkovou známku v ceně 2 000 Kč
 • ideálně také dohodu o společném bydlení
 • ideálně také dohodu o vyživovací povinnosti
 • případně také soudně schválenou dohodu, jak budou manželé vychovávat a vyživovat svoje děti
 • případně další relevantní přílohy

Plná moc k převodu automobilu – formulář

Vztah k vlastnímu vozidlu připomíná manželství, tedy aspoň z úředního pohledu. Ať už automobil získáváte, nebo ztrácíte, musíte vyřídit formality, při kterých potřebujete doklady a čas. Běháním po všelijakých registrech strávíte podobnou dobu, jako svatebním obřadem či rozvodovým řízením. Anebo vám pomůže plná moc k převodu automobilu, abyste nudné povinnosti hodili na někoho jiného!

Jedná nový a dosavadní majitel vozu, nebo zmocněnec

Ať už prodáváte, darujete, kupujete nebo dědíte auto, do 10 pracovních dnů byste měli vyřešit formality. Kde? Navštivte obecní úřad obce s rozšířenou působností, „v jehož územním obvodu má provozovatel motorového nebo přípojného vozidla“ místo podnikání či bydliště. (Citace pochází z Portálu veřejné správy.) Tam vyplníte Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla, formulář dostanete na místě. S sebou mějte:

 • doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, pas),
 • technický průkaz vozidla,
 • osvědčení o registraci vozidla,
 • zelenou kartu,
 • protokol o evidenční kontrole (ne starší 14 dnů),
 • pro firemní vozidlo živnostenské oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku,
 • peníze na zaplacení správního poplatku (pro čtyřkolé auto pravděpodobně 800 Kč).

Kromě „nového vlastníka a nového provozovatele“ řeší formality také dosavadní majitel, zapsaný v registru vozidel. Starostí vás může zbavit plná moc k převodu automobilu, samozřejmě pokud úkolem pověříte poctivého a důvěryhodného člověka. „Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla; u přechodu vlastnického práva (např. dědictví) nový vlastník,“ stojí na Portálu veřejné správy.

Jak může vypadat plná moc k převodu automobilu?

Následující textace byla vytvořen podle vzoru plné moci, kterou zveřejnila společnost Legito s.r.o. Plná moc k převodu automobilu je zároveň k bezplatnému stažená TADY. Podtržená místa potřebují doplnit.

Plná moc

Jméno: __________
Datum narození: __________
Rodné číslo: __________
Trvalé bydliště: __________
Telefon: __________
E-mail: __________
(dále jako „Zmocnitel“)

tímto zmocňuje

Jméno: __________
Datum narození: __________
Rodné číslo: __________
Trvalé bydliště: __________
Telefon: __________
E-mail: __________
(dále jako „Zmocněnec“)

k tomu, aby Zmocnitele zastupoval ve věci žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla.
Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to do __________
Tato plná moc zaniká také doručením oznámení o odvolání této plné moci Zmocněnci.
Zmocněnec má právo vykonávat všechny právní a/nebo faktické úkony spojené s předmětem této plné moci.
Zmocnitel má zejména právo přebírat doručované písemnosti.

V __________, dne __________
______________________________
Tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám
V __________, dne __________
______________________________

Upozornění: Autor článku neručí za případné škody, které jakkoli zapříčiní tato plná moc k převodu automobilu!

Formulář: faktura ke stažení zdarma

Prodáte zboží nebo poskytnete službu, dostanete zaplaceno a cítíte zadostiučinění. Ale český stát ještě spokojený není. Z finanční transakce obvykle požaduje svůj podíl, aby mohl zdokonalovat právní řád, hlídat bezpečnost občanů a garantovat určité sociální jistoty. Pro podnikatele začíná papírování, přičemž pomůže formulář – faktura ke stažení zdarma.

Účet musí obsahovat povinné náležitosti a abychom netrpěli nudou, neexistuje jednotný postup. Záleží především na tom, jestli jste plátci daně z přidané hodnoty (DPH), anebo nikoli. Podrobnosti stanovuje zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb., především § 11), respektive o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.). Živnostník nemá času nazbyt, a proto hledá předpřipravený formulář. Faktura ke stažení zdarma je na některých specializovaných webech, ale obyčejně jenom dočasně. Dlouhodobá služba, která garantuje formální dodržování zákonů, bývá zpoplatněná.

Profesionální účtárnu získáte od 20 Kč/měsíc

Kdo neřeší, kolik stojí potraviny, nájem nebo benzín, má vystaráno. Svůj účet v profesionálním fakturačním systému získá od 20 Kč měsíčně. Pokročilejší služby zahrnují párování plateb, daňové přiznání, statistiky, mobilní aplikaci, a samozřejmě také garantují, že vytvořený doklad odpovídá aktuálnímu znění patřičných zákonů.

Hledáte bezplatný formulář? Faktura ke stažení zdarma

Kdo šetří, může podniknout malou kulišárnu. Některé fakturační weby mají totiž bezplatnou zkušební verzi, kde snadno stáhnete vzorovou šablonu, kterou bez námitek Finančního úřadu používám například já. Anebo podle předlohy zkontrolujete, jestli všechny uvedené náležitosti obsahuje i některý následující formulář – faktura ke stažení zdarma bez časového omezení:

Existují také aplikace a prográmky, stáhnutelné do osobního počítače. Potom můžete fakturovat kdekoli a kdykoli, třeba bez internetového připojení. Ovšem potíže bezplatných služeb známe. Jinak sympatický formulář, faktura ke stažení zdarma takříkajíc na věky věků, nemusí vyhovovat současným úředním předpisům. Nikdo vám negarantuje správnou aktualizaci, protože nikomu za takovou službu neplatíte.

- PAGE 1 OF 3 -

Next Page ⇀

loading
×