decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Plat personalisty zrcadlí velkou zodpovědnost

Náborář dělá stejnou práci jako dříve. Hledá nové zaměstnance, nejčastěji v dlouhých řadách uchazečů. Ale dostává nová jména: personalista, manažer lidských zdrojů, HR podle anglického sousloví human resources (lidské zdroje), Recruitung Consultant, vzácněji také Head Hunter (lovec hlav). Má obrovskou zodpovědnost. Odmítnutím nejlepšího uchazeče chybuje hodně, přijmutím nevhodného adepta chybuje ještě více. Jak vysoký bývá plat personalisty?

Úřad práce registruje poměrně velkou poptávku. Pozice personalisty bývá někdy spojená se mzdovým účetnictvím, případně obchodováním (team leader). Zaměstnavatelé často požadují středoškolské, nebo vysokoškolské vzdělání ekonomického směru a řadu dalších znalostí (jazyků, zákoníku práce apod.). V soukromém sektoru pobírá personalista mzdu, jejíž nejnižší možnou hranici reguluje stát. Personalistika spadá do 5. a 6. skupiny prací: více ZDE.

ZARUČENÁ MZDA 2016/2017Invalidé v r. 2016Zdraví v r. 2016Všichni v r. 2017
SkupinaTřídaKč/hod.Kč/měsícKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1.+2.55,109.30058,709.90066,0011.000
2.3.+4.60,9010.30064,8010.90072,9012.200
3.5.+6.67,2011.30071,6012.10080,5013.400
4.7.+8.74,2012.50079,0013.30088,8014.800
5.9.+10.81,9013.80087,2014.70098,1016.400
6.11.+12.90,5015.30096,3016.200108,3018.100
7.13.+14.99,9016.800106,3017.900119,6019.900
8.15.+16.110,3018.600117,4019.800132,0022.000

Nabízené hrubé měsíční výdělky obyčejně přesahují 20 000 Kč a dosahují až 80 000 Kč. Veřejná sféra, ve které dostávají zaměstnanci plat, má menší rozptyl. Základní hrubý měsíční plat personalisty je určený platovou tabulkou, platovou třídou a platovým stupněm, a případně zvýšený příplatky.

Plat personalisty záleží na náplni práce

Katalog prací ve veřejných službách říká, že PERSONALISTA má číslo 1.02.01. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, dostáváte základní hrubý plat podle tabulky, určené vašemu zaměstnavateli. Jinou stupnici má například úřad státní správy, jinou nemocnice, jinou příspěvková organizace. Všechny aktuální tabulky najdete ZDE. Abychom určili základní hrubý plat personalisty, potřebujeme ještě znát platový stupeň (počet započitatelných let praxe – více ZDE) a platovou třídu, která odráží nejtěžší vykonávanou práci.

Pozor! Abychom byli zařazení do vyšší platové třídy, nemusíme vykonávat všechny činnosti, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost personalisty. Například: “Vyřizování pracovněprávních záležitostí zaměstnanců.” K hrubému základu obyčejně patří osobní ohodnocení (do 50 % nejvyššího tarifu dané platové třídy), příplatky za přesčasy, za ztížené pracovní prostředí, za vedení apod.

Plat personalisty v 7. třídě

1. Provádění dílčích pracovněprávních úkonů a personalistických prací podle stanovených postupů a pravidel, například vedení personální evidence,  příprava a kompletace pracovněprávní a zaměstnanecké dokumentace a dalších podkladů ke vzdělávání zaměstnanců a pro oblast systemizace a organizačního uspořádání.

2. Organizační zajišťování akcí ke zvyšování a doplňování kvalifikace zaměstnanců.

3. Zajišťování dílčích úkolů při výběru a přijímání nových zaměstnanců, například organizačně-technické zabezpečení výběrového řízení.

Plat personalisty v 8. třídě

1. Vyřizování pracovněprávních záležitostí zaměstnanců.

2. Zajišťování realizace vzdělávání zaměstnanců podle potřeb organizace.

3. Zajišťování realizace sociálních programů.

4.  Posuzování a výběr uchazečů o přijetí v rámci výběrového řízení podle stanovených zásad a kriterií.

5. Stanovování bližších podmínek a zajišťování poskytování jednotlivých složek platu skupinám nebo jednotlivým zaměstnancům podle právních předpisů. Zařazování do platových tříd podle katalogu prací.

6. Stanovování objemu prostředků na platy pro jednotlivé organizační složky (části) organizace podle stanovených zásad a pravidel. Rozpis prostředků na platy podle jednotlivých platových složek.

7. Zajišťování a kontrola dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů z oblasti zaměstnanosti, sociálního zabezpečení apod.

Plat personalisty v 9. třídě

1. Komplexní zajišťování oblasti organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců.

2. Stanovování zásad a kriterií pro výběrová řízení, hodnocení nebo odměňování zaměstnanců.

Plat personalisty v 10. třídě

1. Komplexní koordinace a zajišťování rozvoje oblasti organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování, přípravy a vzdělávání zaměstnanců (dále jen „personální správa“) organizace.

2. Komplexní koordinace personální správy v organizaci s rozsáhlou kvalifikační a profesní strukturou, vertikálním a horizontálním organizačním členěním.

3. Tvorba personalistických metod, programů a zásad personálního a sociálního rozvoje v organizacích s rozsáhlou kvalifikační a profesní strukturou, vertikálním a horizontálním organizačním členěním, například metod hodnocení zaměstnanců, sociálních nebo vzdělávacích programů, programů funkční a pracovní adaptace a kariérních programů.

4. Metodické   usměrňování,  koordinace  a  zpracovávání  komplexních programů  organizace a systemizace, personalistiky,  odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců ústředního správního úřadu, správního úřadu s celostátní působností,  orgánů nebo organizací s celostátní působností, kraje, hlavního města Prahy nebo statutárních měst.

Plat personalisty v 11. třídě

1. Tvorba koncepce rozvoje personální správy v organizacích s rozsáhlou kvalifikační, profesní a organizační strukturou.

2. Tvorba koncepce organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování  nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců ústředního správního úřadu,  správního úřadu s celostátní působností, orgánů nebo organizací s  celostátní působností, kraje, hlavního města Prahy nebo statutárních měst.

3. Metodické usměrňování a koordinace personální správy organizace s mimořádnými nároky na výkon vysoce specializovaných a kvalifikačně nejnáročnějších  prací, například rezortu, ústředního správního úřadu, správního  úřadu, orgánu nebo organizace s celostátní působností, které se  člení  na  další územní správní úřady nebo pracoviště rozmístěná po celém území České republiky  nebo personální správy kraje, hlavního města Prahy nebo statutárního města.

4. Metodické usměrňování, zpracovávání komplexních programů a koordinace organizace a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání v rezortu členěném na další organizační složky státu s celostátní nebo územní působností, v bezpečnostním sboru nebo v Armádě České republiky.

Plat personalisty ve 12. třídě

1. Tvorba koncepce rozvoje personální správy organizací s mimořádnými nároky na výkon vysoce specializovaných a kvalifikačně nejnáročnějších prací, například ústředního správního úřadu, správního úřadu s celostátní působností, orgánů nebo organizací s celostátní působností, kraje, hlavního města Prahy nebo statutárních měst.

2. Tvorba koncepce personální správy rezortu.

3. Metodické usměrňování a koordinace personální správy rezortu členěného na další organizační složky státu s celostátní nebo územní působností nebo tvorba koncepce organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců tohoto rezortu.

4. Celostátní koordinace a metodické usměrňování organizace a systemizace, personalistiky nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech ve státní správě jako celku.

5. Tvorba koncepce organizace a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání v rezortu členěném na další organizační složky státu s celostátní nebo územní působností, v bezpečnostním sboru nebo v Armádě České republiky.

Plat personalisty ve 13. třídě

1. Tvorba koncepce personální správy rezortu členěného na další organizační složky státu s celostátní nebo územní působností, bezpečnostního sboru nebo Armády České republiky.

2. Tvorba koncepce obecně závazných systémů dalšího vzdělávání zaměstnanců a dalších osob, kde se kvalifikační předpoklady pro výkon povolání stanoví právním předpisem.

3. Tvorba koncepce organizace a systemizace, personalistiky nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech ve státní správě jako celku.

Dělník čištění města (2.21.24): práce a plat

V oficiálním katalogu prací má DĚLNÍK ČIŠTĚNÍ MĚSTA číslo 2.21.24. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle tabulky, kterou najdete ZDE. Dělník čištění města dostává základní hrubý měsíční plat podle platového stupně (počtu započitatelných let praxe – více ZDE) a platové třídy, která odráží nejtěžší vykonávanou práci.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Čištění komunikací a ploch (i ručními mechanizačními prostředky) od nečistot všeho druhu (hlíny, písku, bláta, sněhu apod.) seškrabováním, shrnováním, mytím apod. včetně udržování průchodnosti odpadových kanálů a vpustí a odvozu odpadů.“ Dělník čištění města obyčejně k hrubému měsíčnímu základu dostává osobní ohodnocení, příplatky za přesčasy, za ztížené pracovní prostředí, za vedení apod.

Dělník čištění města je hodnocený podle náplně práce

1. platová třída

1. Ruční zametání komunikací a provádění běžného úklidu veřejných prostor včetně základního ošetřování veřejné zeleně, například zaléváním, shrabováním a okopáváním.

2. platová třída

1. Čištění komunikací a ploch (i ručními mechanizačními prostředky) od nečistot všeho druhu (hlíny, písku, bláta, sněhu apod.) seškrabováním, shrnováním, mytím apod. včetně udržování průchodnosti odpadových kanálů a vpustí a odvozu odpadů.

2. Manipulace s nádobami, popelnicemi a kontejnery plnými i prázdnými při svozu tuhého komunálního odpadu, při nakládce sběrného vozu a jeho vykládce na složišti, popřípadě při dalším zpracovávání včetně běžné údržby zdvihacích a vykládacích mechanizmů, čištění a hrubé dezinfekce prostředků (nádob) a zařízení svozu odpadků.

3. platová třída

1. Řízení soustředěné skládky tuhého komunálního odpadu s kontrolou základních fyzikálních, chemických a biologických vlastností svážených odpadů v zájmu ochrany životního prostředí. Navádění dopravních prostředků s odpady na vhodná místa skládky nebo na místa pro další zpracovávání odpadu kompostováním, spalováním nebo jinými způsoby likvidace včetně asanace hořlavých a hnilobných míst a planýrování povrchu skládky.

Kurátor muzea nebo galerie: práce a plat

Starožitnosti dokazují existenci času. Původně laciná tretka denní potřeby získává staletími význam a hodnotu. Sbírat samozřejmě nemůžeme všechno. Ve specializovaných institucích vybírá, spravuje a vystavuje vhodné věci kurátor. Úřad práce aktuálně neeviduje žádnou volnou pozici stejného jména. Pomiňme tedy soukromý sektor, kde kurátor dostává přinejmenším zaručenou mzdu, podle takzvaných skupin prací. Přejděme rovnou do veřejného sektoru, kam patří mnoho muzeí a galerií.

V oficiálním katalogu prací má KURÁTOR SBÍRKOVÝCH A MOBILIÁRNÍCH FONDŮ číslo 2.04.05. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, dostáváte základní hrubý plat podle tabulky, určené vašemu zaměstnavateli. Jinou stupnici má například úřad státní správy, jinou příspěvková organizace. Všechny aktuální tabulky najdete ZDE. Abychom určili základní hrubý měsíční plat kurátora, potřebujeme znát ještě platový stupeň (počet započitatelných let praxe – více ZDE) a platovou třídu, která odráží nejtěžší vykonávanou práci.

Kurátor veřejného muzea je hodnocený podle náplně práce

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost kurátora. Například: „Tvorba sbírky a správa významných a rozsáhlých mobiliárních fondů.“ K hrubému základu obyčejně patří osobní ohodnocení (do 50 % nejvyššího tarifu dané platové třídy), příplatky za přesčasy, za ztížené – například nadměrně prašné pracovní prostředí, za vedení apod.

Kurátor v 9. platové třídě

1. Správa sbírky nebo mobiliárního fondu.

2. Terénní výzkumy prostředí, z nějž jsou získávány sbírkové předměty.

3. Zprostředkovávání sbírkových předmětů badatelům a zajišťování prezentace sbírky veřejnosti.

4. Zajišťování tuzemských zápůjček a výpůjček sbírkových předmětů a mobiliárních fondů včetně zpracovávání výpůjčních smluv.

Kurátor v 10. platové třídě

1. Tvorba sbírky a správa významných a rozsáhlých mobiliárních fondů.

2. Stanovování postupů a způsobů a výběr sbírkových předmětů pro preparování a konzervování a pro restaurování mobiliárních fondů včetně dohledu nad prováděnými pracemi.

3. Samostatná příprava muzejních výstav, programů a publikací nebo instalací zpřístupněných památkových objektů.

4. Zajišťování zahraničních výpůjček a zápůjček sbírkových předmětů a mobiliárních fondů včetně dokumentování jejich stavu.

Kurátor v 11. platové třídě

1. Tvorba a správa sbírky nebo mobiliárních fondů mimořádného významu a rozsahu.

2. Tvorba a organizace náročných nebo víceoborových muzejních výstav, programů, publikací a instalací zpřístupněných památkových objektů.

3. Samostatné provádění a organizace týmových terénních výzkumů prostředí, z nějž jsou získávány sbírkové předměty.

4. Zajišťování tuzemských a zahraničních zápůjček a výpůjček sbírkových předmětů a mobiliárních fondů z víceoborových sbírek a mobiliářů z více organizací včetně koordinace těchto zápůjček a výpůjček.

Kurátor ve 12. platové třídě

1. Zpracovávání koncepcí sbírkotvorné činnosti a koncepcí instalací památkových objektů. Odborné pořádání a vědecké zpracovávání sbírky nebo mobiliárních fondů v širokých souvislostech. Kompletace autentických a rodových mobiliárních fondů.

2. Organizace rozsáhlých výstavních projektů včetně mezinárodních, příprava a organizace náročných muzejních programů, výstav a expozic.

3. Zpracovávání koncepcí ochrany sbírky nebo mobiliárních fondů.

Kurátor ve 13. platové třídě

1. Tvorba koncepce sbírkotvorné činnosti v širokých mezioborových souvislostech včetně organizace správy víceoborových sbírek nebo mobiliárních fondů mimořádného významu.

2. Metodické usměrňování tvorby, správy a kompletace sbírek nebo mobiliárních fondů.

3. Specializované zkoumání a zpracovávání sbírek nebo mobiliárních fondů včetně tvorby vědeckých katalogů sbírek a mobiliárních fondů.

- PAGE 1 OF 2 -

Next Page ⇀

loading
×