decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

SKRILL: klady a rizika virtuální peněženky

Tradiční banky podléhají dohledu národních států, takže vykazují určitou stabilitu. Ale zároveň musejí státním institucím leccos prozradit, pokud jsou dotázány. “Zprávu o všech záležitostech, které jsou předmětem bankovního tajemství, je banka povinna podat osobám pověřeným výkonem bankovního dohledu,” přikazuje zákon o bankách. Osobní a firemní účty mohou za jistých podmínek prověřovat policisté, soudy, soudní exekutoři, Úřad práce, zpravodajské služby atd. Kdo hledá diskrétnější finanční kanál, pravděpodobně narazí na SKRILL.

Proč ustupovat národním státům a jejich zákonům, když žijeme v globálním kapitalismu, a probíhá informační revoluce? Dlouhá řada internetových stránek navrhuje, abychom využili internetovou peněženku SKRILL ( například ZDE, ZDE, ZDE). Většinou slibují a lákají, aby získávaly provize za každého nového uživatele. Ale někdo propaguje virtuální službu upřímně. “Skrill (neboli Moneybookers) je bezpečná a spolehlivá peněženka pro placení po netu a lehké mlžení okolo vlastních účtů,” píše jeden diskutér. Prověřme, jestli nikomu nic nehrozí!

Služba SKRILL může prozradit klientovu totožnost

Anonymní finanční kanál hledají podnikatelé, kteří “zapomínají” svoje výdělky zdaňovat. Virtuální účet přitahuje také hráče, kteří riskují velké pokuty, když používají zahraniční internetová kasina. Ale zaručuje svým uživatelům utajení právě aplikace SKRILL? “Můžete být požádáni, abyste verifikovali Vaši identitu a Vaši adresu,” upozorňuje provozovatel internetové peněženky ve článku “Prevence Proti Praní Špínavých Peněz”, napsaném dosti lámanou češtinou. Co když zablokuje vaše peníze, dokud neprozradíte svoje osobní údaje?

Bude virtuální peněženka SKRILL fungovat ještě zítra?

“Za odeslání peněz účtujeme 1 % z odeslané částky. Maximální poplatek však činí 10 EUR. (…) Váš účet Skrill je zdarma pro osobní použití, pokud se během 12 měsíců alespoň jednou přihlásíte nebo provedete transakci. Pokud tak neučiníte, každý měsíc vám z peněz na vašem účtu strhneme 1 euro (nebo ekvivalent),” upozorňuje britská společnost Skrill Limited. Nepatří mezi regulované a registrované subjekty českého trhu, svoji důvěryhodnost obhajuje odkazem na britský úřad FCA. Ten vznikl roku 2013 jako nástupce úřadu FSA, který podle svých kritiků neuchránil klienty finančních ústavů před klamavými obchodními praktikami.

Dále čtěte, jak internetoví piráti dostávají ze středoevropských spotřebitelů peníze, a potom ignorují reklamace!

Technický pracovník (1.04.08): plat a práce

Montážím, obsluze a opravám strojů údajně patří budoucnost. Národní ústav pro vzdělávání tvrdí, že kvalifikovaný technický pracovník chybí mnoha podnikům. PrůmyslníciMinisterstvo školství souhlasí, že firmám příliš často scházejí odborníci, kteří dokážou obstarat provoz například temperační komory, zdvihacího zařízení nebo hardware počítačů. Přitom vládní vyhláška zaručuje technikovi podstatně vyšší než minimální mzdu, i v soukromém sektoru! (PODROBNOSTI) Nyní prostudujeme, jaký plat dostává technický pracovník ve veřejných službách a státní správě.

V oficiálním katalogu prací má TECHNICKÝ PRACOVNÍK číslo 1.04.08. Pokud jste zaměstnáni přímo ve veřejné instituci, pobíráte základní hrubý plat podle tabulky, kterou najdete ZDE. Jinou stupnici má kupříkladu technický pracovník na obecním úřadě, jinou technický pracovník v nemocnici apod. Orientaci ve změti čísel zvládneme hravě. Svislou osu rozdělují platové stupně a vodorovná osa znamená platové třídy. Platový stupeň odráží počet započitatelných let praxe a vzdělání, zatímco platová třída zrcadlí nejtěžší vykonávanou práci. Nyní podrobněji rozebereme obtížnost úkonů, které technický pracovník provádí.

Technický pracovník je zařazen do platové třídy podle vykonávané práce

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Komplexní kontrola stavu techniky, zhodnocování technického stavu a zpracovávání zápisů.“ Technický pracovník obyčejně k hrubému měsíčnímu základu dostává osobní ohodnocení, příplatky za přesčasy, za vedení apod.

Technický pracovník v 7. platové třídě

1. Příjem a výdej technických prostředků, kontrola celkového technického stavu a funkčnosti skupin.

2. Komplexní obsluha temperační komory, zavádění řídících programů temperace podle speciálních programů pro přezkoušení jakostního stavu munice v rámci výzkumných, vývojových a provozních zkoušek munice, zbraní a zbraňových systémů.

3. Sledování a šetření stavu, stupně opotřebení a technické způsobilosti budov, strojů a jednotlivých částí technologických zařízení včetně navrhování opatření.

4. Zajišťování údržby a běžných oprav, revizí, prohlídek a prověrek technické způsobilosti.

5. Zajišťování chodu částí hardware počítačů, analýza základních poruch jednotlivých dílů počítačů, například monitorů, zdrojů, klávesnic, tiskáren, skenerů, plotterů, zálohovacích a zdrojových jednotek nebo jiné kancelářské techniky, testování zařízení, instalace zařízení (například kabeláže, propojování), zaškolování obsluh, instalace operačních systémů a programového vybavení, měření základních parametrů a výměna základních diskových jednotek podle přesných návodů nebo pod odborným vedením.

6. Vykonávání dílčích prací při úpravách technických a technologických postupů pro řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů včetně případného grafického zpracovávání dílčích výsledků a výzkumu.

Technický pracovník v 8. platové třídě

1. Samostatné provádění náročných ucelených technických prací nebo zajišťování dílčích odborných technických agend. Samostatné zajišťování technického provozu, montáží, servisních činností a uvádění do provozu technických a technologických zařízení. Technické zajišťování a organizace údržby a oprav technologických zařízení, budov a jiných rozsáhlých majetkových souborů.

2. Komplexní kontrola stavu techniky, zhodnocování technického stavu a zpracovávání zápisů.

3. Zajišťování realizace technického zabezpečení objektů včetně elektronických a kamerových systémů.

4. Zajišťování chodu ucelených částí hardware počítačů včetně jeho instalace a oživování do provozních podmínek. Lokalizace a odstraňování poruch speciálních strojů a zařízení výpočetních systémů nebo vyčleněných částí počítačů a zajišťování profylaxe a běžné údržby těchto částí.

5. Zpracovávání pasportů vodních toků a jejich technicko provozní evidence.

6. Samostatné řešení dílčích požadavků a provádění úprav a změn technických a technologických postupů v rámci řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů nebo matematické zpracovávání dílčích výsledků výzkumu.

7. Navrhování a provádění dílčích technických a technologických úprav strojů, zařízení a materiálů podle požadavků řešitelů výzkumných a vývojových projektů a úkolů.

Technický pracovník v 9. platové třídě

1. Zajišťování řádného technického stavu vybraných technických zařízení, například zdvihacích zařízení, tlakových nádob a bezpečnostních a speciálních radiokomunikačních a šifrových zařízení a zařízení výpočetní techniky.

2. Zajišťování údržby a organizace provádění oprav svěřených zařízení. Plánování a provádění pravidelných prohlídek svěřených technických zařízení a kontroly jejich obsluhy, vedení záznamů a dokumentace a podávání návrhů na provádění oprav a údržby. Provádění školení obsluh technických zařízení a strojů, například jeřábníků a vazačů. Zajišťování pracovní a technologické kázně pracovníků údržby.

3. Zajišťování náhradních dílů, plánů prohlídek, údržeb a běžných a středních oprav svěřených zařízení.

4. Navrhování a posuzování systémů ochrany objektů a navrhování doplňujících technických a organizačních opatření.

5. Zajišťování funkčnosti hardware počítačů a počítačových systémů včetně lokalizace a odstraňování poruch. Zajišťování prací při montáži, oživování a uvádění do provozu komplexních počítačových systémů.

6. Zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod (monitoring vod), technickobezpečnostní dozor vodohospodářských děl v hydrologickém území včetně navrhování opatření.

7. Vypracovávání technických, hygienických a jiných norem a normativů včetně uspořádání ve sbornících norem a normativů (katalogizace).

8. Provádění dílčích technických a technologických úprav strojů, zařízení a materiálů vyplývajících z výzkumných a vývojových projektů a úkolů nebo grafické a matematické zpracovávání dílčích výsledků výzkumu.

Technický pracovník v 10. platové třídě

1. Zajišťování a provádění odborných opravářských prací a údržby speciálních strojů a složitých přístrojů a zařízení ve výzkumu a vývoji nebo v jiných náročných oborech a elektronických systémů včetně jejich oživování, uvádění do provozu a testování (technik elektronik).

2. Zajišťování technické správy rozsáhlých majetkových souborů, například diagnostika a hodnocení stavu, příprava a realizace výstavby a oprav včetně koordinace technickohospodářského provozu.

3. Zajišťování bezpečného a řádného provozu vybraných technických zařízení, například zvedacích zařízení (jeřábů), transportních zařízení. Zajišťování dodržování pracovní a technologické kázně obsluh vybraných technických zařízení.

4. Zajišťování provozuschopnosti, oprav a údržby výrobních, nevýrobních a ostatních provozních zařízení, budov, staveb apod. včetně jejich efektivního využívání a návrhů na vyřazení nebo prodej. Provádění rozborů poruchovosti, technického stavu, poškození, opotřebení, časových a ekonomických ztrát, revizních nálezů, zkoušek a prohlídek. Navrhování, zajišťování a kontrola realizace opatření k nápravě.

5. Zpracovávání programů a plánů péče o stroje a technická zařízení, plánů běžných, středních a generálních oprav, prohlídek a prověrek včetně jejich zajišťování. Zajišťování souladu provádění oprav a modernizace strojů a zařízení. Sestavování rozpočtů a sledování nákladovosti.

6. Vypracovávání rozborů, studií a návrhů částí koncepcí a prognóz rozvoje technických a technologických zařízení, mechanizace a systémů řízení.

7. Provádění rozborů pro tvorbu technických projektů. Projektování a koordinace servisu a údržby zařízení výpočetní nebo jiné kancelářské techniky. Samostatné řešení složitých poruch a závad, například sálových rychlotiskáren, serverů s diskovým polem, víceprocesorových serverů, zajišťování styku s dodavateli počítačové techniky a uvádění zařízení do provozu. Projektování a řešení požadavků na hardware z hlediska požadavků provozu.

8. Zpracovávání vodohospodářských studií a záměrů k výstavbě v povodí.

9. Zpracovávání a analýza kodifikačních dat v návaznosti na mezirezortní strukturu norem.

10. Navrhování a úprava nových technologických zařízení a technologických postupů pří přípravě výzkumu jevů, procesů a materiálů a při řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů.

11. Komplexní zpracovávání výsledků výzkumných a vývojových projektů a úkolů.

12. Vypracování koncepcí a prognóz péče o vodní díla a stavby k vodohospodářským melioracím pozemků a o další technická a technologická zařízení s nimi souvisejícími.

Technický pracovník v 11. platové třídě

1. Organizační zajišťování technického provozu nebo montáže přenosových prostředků včetně diagnostických zařízení na úrovni regionální, celostátní a mezinárodní sítě.

2. Vrchní stavební dozor nad veřejnými pracemi regionálního nebo celostátního rozsahu (stavební dozor).

3. Zajišťování a koordinace rozvoje systémů technických a technologických zařízení včetně řídících.

4. Zpracovávání rozborů, studií, koncepcí a prognóz rozvoje technických a technologických zařízení podle potřeb organizace.

5. Tvorba technických projektů pracovních stanic. Stanovování dlouhodobých hardwarových zajištění. Optimalizace vztahu programového a technického zajištění. Koordinace technické údržby rozsáhlých počítačových systémů a atypických zařízení výpočetní techniky. Zavádění a zajišťování provozů nejsložitějších zařízení výpočetních a informačních systémů. Komplexní koordinace nejsložitějších oprav prostředků výpočetní a informační techniky včetně počítačových sítí.

6. Zajišťování a koordinace činností cestmistrovského obvodu.

7. Zpracovávání vodohospodářských studií a záměrů zásadních pro změnu povodí.

8. Komplexní koordinace a zajišťování zpracovávání podkladů pro tvorbu národních katalogů technických norem a externí komunikace při mezinárodní výměně dat.

9. Navrhování a realizace složitých technických zařízení a technologických postupů při přípravě výzkumu jevů, procesů a materiálů při řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů.

10. Samostatné zpracovávání výsledků výzkumu dosažených na složitých vědeckých přístrojích v rámci výzkumných a vývojových projektů a úkolů a navrhování dalších postupů.

11. Vyhledávání nových technických a technologických postupů, laboratorních a počítačových metod s případným stanovením technického nebo technologického postupu při výrobě nebo zadávání zakázek při řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů.

12. Stanovování metodik a koncepce provozních činností na dálničních a rychlostních komunikacích a zásad pro jednotnou aplikaci provádění údržby dálničních komunikací a mostů.

Technický pracovník ve 12. platové třídě

1. Stanovování směrů dalšího vývoje a technického rozvoje podle podmínek programového a systémového vybavení. Vyhledávání a navrhování nejvhodnějších hardwarových studií a technických analýz problémů složitých systémů výpočetní techniky.

2. Koordinace správy úseku dálnice, zpracovávání programů a plánů péče o dálniční úsek včetně zajišťování údržby a oprav daného úseku dálnice.

3. Tvorba obecných technických podmínek pro výstavbu, modernizaci silnic a dálnic a významných vodních toků včetně technických kvalitativních podmínek pro projektování staveb.

4. Stanovování obecných technických podmínek vodohospodářských činností v celostátním rozsahu.

5. Zajišťování vývoje a realizace nejsložitějších nových technických zařízení a nestandardních technologických a laboratorních postupů nezbytných pro řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů.

6. Navrhování zásad a norem bezpečnosti práce nezbytných při řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů v oborech s nejvyšší mírou nepředvídatelných bezpečnostních rizik ohrožení zdraví a života, například v jaderném, chemickém nebo biochemickém výzkumu.

Jakou finanční hodnotu má dobrovolnictví?

Neziskové organizace chtějí uvádět dobrovolnictví jako vlastní zdroj při žádostech o granty. ČSÚ hodnotí dobrovolnickou práci podle platového mediánu.

V České republice působí celá armáda idealistů, kteří bezplatně vykonávají užitečné práce. Nepřeháním. Zatímco profesionálních vojáků máme kolem 21 tisíc, neziskovým organizacím pomáhá kolem 26 tisíc dobrovolníků, přepočteno na plné pracovní úvazky. Ovšem peníze jsou zapotřebí skoro všude. V neziskového sektoru nastává trošku paradoxní situace: Při shánění grantů hraje roli také peněžní hodnota neplaceného dobrovolnictví.

“Neziskovky” obvykle musejí 25 až 30 % svého rozpočtu naplnit samy, dotace tvoří zbytek. Kde peníze sehnat? Jenom někdy poskytnou prostředky drobní dárci a firmy. Co třeba zahrnout mezi samostatně získané zdroje dobrovolnictví? “Argumentujeme tím, že práce, kterou dobrovolníci odvádějí, má svoji nepopiratelnou ekonomickou hodnotu a lze ji proto ocenit. Tato její hodnota může být použita ke kofinancování, a to jak u evropských grantů, tak u grantů na národní úrovni,“ říká Pavel Tratina.

3 metody, které dobrovolnictví spíše přeceňují

Logicky vyvstává otázka, jak neplacenou práci vyčíslit. Ve veřejném sektoru máme platové tabulky, v celém hospodářství zaručené mzdy, ovšem oba případy připouštějí subjektivní hledisko například osobním příplatkem. Příznivci dobrovolnictví navrhují několik metod.

  1. Někdo uvádí výdělek, který by pracovník získal ve svém běžném zaměstnání. Dobrovolnictví špičkového programátora při čištění lesního potůčku potom stojí třeba 1 000 Kč/hod.
  2. Můžeme také uvést, kolik by stál odborník, najatý místo nadšeného laika. Jenomže například vystudovaného profesionála nelze porovnávat s amatérem, byť užitečným.
  3. Dalším nápadem je průměrná mzda, na kterou ovšem dosahuje jenom menšina populace. Dobrovolnictví předpokládá chvályhodnou, ale nikoli nutně vynikající práci.

ČSÚ hodnotí dobrovolnictví podle platového mediánu

Český statistický úřad uplatňuje střízlivější metodu. Používá “metodu ocenění pomocí mediánu stanoveného podle výsledků z Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV), které provádí pracoviště statistické služby Ministerstva práce a sociálních věcí za nepodnikatelskou sféru podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech”. Dosadíme prostřední hodinový plat, který dělí zaměstnance na bohatší, a chudší polovinu.

Rok 2006: 120,19 Kč/hod.
Rok 2007: 126,86 Kč/hod.
Rok 2008: 133,38 Kč/hod.
Rok 2009: 142,10 Kč/hod.
Rok 2010: 137,34 Kč/hod.
Rok 2011: 144,08 Kč/hod.
Rok 2012: 141,15 Kč/hod.
Rok 2013: 142,83 Kč/hod.
Rok 2014: 148,24 Kč/hod.

Zdroje:
Vysvětlená metodika ČSÚ (str .9 – 10),
Mediány platů v nepodnikatelské sféře v letech 2006 až 2012,
medián v roce 2013 (str. 41),
medián v roce 2014 (str. 41)

Jaký plat zasluhuje domovník nebo školník?

Bývá trošku tichým, ale důležitým andělem strážným. Domovník zachraňuje bytové domy, ústavy sociálních služeb a další instituce, aby neskončily jako Šípková Růženka, zaváté prachem a zarostlé plevelem. Školník podobně zajišťuje vzdělávací ústavy. Občas vymetají svinčík, vyměňují prasklou zářivku, případně rozbité okno, polámané dveře… Domovník nebo školník vykonávají poměrně širokou škálu činností.

Vyhledávač Úřadu práce ukazuje, že svého “anděla strážného” potřebují soukromé firmy, stejně jako veřejné instituce: školy, poskytovatelé sociálních služeb atd. Domovníkovi nebo školníkovi nabízejí 8 000 až 25 000 Kč, přičemž některé částky jsou příliš nízké a neodpovídají závaznému nařízení vlády!

Domovník i školník mají zaručenou vyšší, než minimální mzdu

Žádný domovník hodný tohoto označení nevykonává primitivní práci. Také školník nese určitou zodpovědnost. Vláda jasně nařizuje, že zasluhují vyšší, než minimální mzdu. “Provádění domovnických a školnických prací včetně drobné údržby” patří do takzvané 2. skupiny prací komunálních služeb a společných činností. Za standardní pracovní dobu 40 hodin týdně dostane domovník, stejně jako školník alespoň hrubou měsíční mzdu podle následující tabulky. Nařízení zavazuje všechny zaměstnavatele, včetně soukromníků!

ZARUČENÁ MZDA 2018/201920182019
SkupinaTřídaKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1.+2.73,2012.20079,8013.350
2.3.+4.80,8013.50088,1014.740
3.5.+6.89,2014.90097,3016.280
4.7.+8.98,5016.400107,4017.970
5.9.+10.108,8018.100118,6019.850
6.11.+12.120,1020.000130,9021.900
7.13.+14.132,6022.100144,5024.180
8.15.+16.146,4024.400159,6026.700

Plat domovníka a školníka ve veřejných institucích

Státní správa a veřejné služby podléhají silnější regulaci. Základní hrubé měsíční platy stanovuje vláda tabulkami, které najdete ZDE. Roli hraje předchozí praxe, podle které určíme takzvaný platový stupeň. Dále rozhoduje náplň práce, podle které zjistíme platovou třídu. Směrodatná je nejtěžší vykonávaná činnost!

Do 3. třídy patří například domovník, který obstarává: “Běžné domovnické práce, obsluhu vytápění a jednodušší údržbu celých objektů a jejich zařízení.” Jiný příklad. Do 4. platové třídy patří třeba školník, který zajišťuje: “Školnické práce včetně drobných řemeslných prací při opravách a údržbě školy nebo školského objektu, jejich zařízení a technického vybavení, například údržbářské práce, zahradnické, sklenářské, zednické, zámečnické a lakýrnické práce.”

DOMOVNÍK (v katalogu prací má číslo 1.06.01)

Domovník ve 2. platové třídě

1. Udržování, mytí a čištění společných prostorů v objektech, například chodeb, schodišť včetně chodníků, zelených pásů apod.

Domovník ve 3. platové třídě

1. Běžné domovnické práce, obsluha vytápění a jednodušší údržba celých objektů a jejich zařízení.

2. Otevírání a zavírání objektů, obsluha hlavních energetických uzávěrů, výměna žárovek a pojistek, dozor nad správným používáním společných zařízení objektů.

Domovník ve 4. platové třídě

1. Domovnické práce včetně odborných řemeslných prací při opravách a údržbě domovních, popřípadě ubytovacích objektů menšího rozsahu a technického vybavení, například údržbářské práce, zahradnické, sklenářské, zednické a zámečnické práce.

ŠKOLNÍK (v katalogu prací má číslo 2. 21.25)

Školník ve 3. platové třídě

1. Běžné školnické práce, například obsluha vytápění a jednodušší údržba školy nebo školského objektu a jejich zařízení, otevírání a zavírání objektu, obsluha hlavních energetických uzávěrů, výměna žárovek a pojistek, dozor nad správným používáním společných zařízení objektu.

Školník ve 4. platové třídě

1. Školnické práce včetně drobných řemeslných prací při opravách a údržbě školy nebo školského objektu, jejich zařízení a technického vybavení, například údržbářské práce, zahradnické, sklenářské, zednické, zámečnické a lakýrnické práce.

Školník v 5. platové třídě

1. Školnické specializované práce při opravách a údržbě školy nebo školského objektu, jejich zařízení a technického vybavení, například opravy elektrické instalace, opravy a výměna zámků, opravy kovových částí nábytku a zařízení, opravy zavírání oken a dveří, opravy školních lavic a nábytku, opravy vodoinstalací a zařizovacích předmětů, opravy obkladů a dlažeb.

Školník v 6. platové třídě

1. Zajišťování provozu více objektů školy nebo školského zařízení včetně zajišťování a organizace údržby nebo úklidových prací.

- PAGE 1 OF 3 -

Next Page ⇀

loading
×