decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Referent zeměměřictví a katastru nemovitostí

V oficiálním katalogu pracíREFERENT ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU NEMOVITOSTÍ číslo 2.10.44. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent zeměměřictví a katastru nemovitostí.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Provádění zeměměřických činností ve veřejném zájmu, například zpracování podkladů pro vedení a správu bodových polí a dalších obdobných odborných specializovaných zeměměřických činností.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent zeměměřictví a katastru nemovitostí (v katalogu prací pozice 2.10.44)

Referent zeměměřictví a katastru nemovitostí v 7. platové třídě

1. Odborné práce při přípravě, výběru a vyhodnocování údajů o vzniku, zániku nebo změně práv k nemovitostem nebo údajů o geometrickém určení nemovitostí s využitím rozsáhlé podkladové dokumentace pro poskytování údajů z katastru nemovitostí.

Referent zeměměřictví a katastru nemovitostí v 8. platové třídě

1. Provádění posuzování způsobilosti jednoduchých právních listin pro zápis do katastru nemovitostí, přípravných činnosti při obnově katastrálního operátu a dalších obdobných odborných specializovaných prací při vedení katastru nemovitostí a obnově katastrálního operátu.

2. Provádění zeměměřických činností ve veřejném zájmu, například zpracování podkladů pro vedení a správu bodových polí a dalších obdobných odborných specializovaných zeměměřických činností.

Referent zeměměřictví a katastru nemovitostí v 9. platové třídě

1. Provádění odborných specializovaných prací při vedení katastru nemovitostí a obnově katastrálního operátu, například zápisů v řízeních o vkladech a záznamech na základě složitých změn věcných práv, zjišťování průběhu hranic, vyhlašování platnosti obnoveného operátu, revize údajů katastru nemovitostí v součinnosti s vlastníky a jinými oprávněnými včetně projednávání zjištěných nesouladů a jejich odstraňování a kontroly zpracování změn a úplnosti jejich provedení nebo činností spojených s potvrzováním geometrických plánů.

2. Samostatné provádění odborných specializovaných prací při zeměměřických činnostech ve veřejném zájmu, například zpracovávání rozhodnutí o zřízení, přemístění nebo rušení bodů bodových polí.

3. Samostatné provádění kontrolních činností při vedení katastru nemovitostí vyplývajících z právních předpisů, například kontrola správnosti dat písemného a grafického operátu katastru nemovitostí.

Referent zeměměřictví a katastru nemovitostí v 10. platové třídě

1. Provádění ověřování správnosti provedených změn v obsahu katastru nemovitostí na podkladě rozhodnutí a jiných právních listin a jejich zplatnění v informačním systému katastru nemovitostí, odborné zpracovávání a příprava podkladů pro vydání rozhodnutí o opravě chyb v obsahu katastru nemovitostí a zpracovávání projektů obnovy katastrálního operátu a dalších obdobných systémových prací při vedení a obnově katastrálního operátu.

2. Posuzování a ověřování kvality výsledků zeměměřických činností při správě celostátních databází geografických dat a provádění dalších obdobných systémových zeměměřických prací ve veřejném zájmu.

3. Samostatné provádění speciálních kontrol výkonu správy katastru nemovitostí a výsledků zeměměřických činností provedených ve veřejném zájmu v celém rozsahu působnosti územního správního úřadu.

Referent zeměměřictví a katastru nemovitostí v 11. platové třídě

1. Systémové práce při vedení a obnově katastrálního operátu, například rozhodování o návrzích na vklad práv k nemovitostem, o opravách chyb v katastru, o změnách hranic katastrálních území, o námitkách při obnově katastrálního operátu, o přebírání výsledků zeměměřických činností pro obnovu katastrálního operátu nebo o porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí.

2. Provádění systémových zeměměřických prací ve veřejném zájmu, například usměrňování a zpracovávání obecných metod a postupů provádění zeměměřických činností ve veřejném zájmu, posuzování způsobilosti a kvality přebíraných dat z jiných informačních systémů k aktualizaci celostátně spravovaných informačních systémů zeměměřictví.

3. Komplexní zpracovávání a vyhodnocování výsledků kontrolní činnosti v oblasti katastru nemovitostí a zeměměřictví.

Referent zeměměřictví a katastru nemovitostí ve 12. platové třídě

1. Koordinace vkladu práv do katastru nemovitostí a vyhlašování platnosti nového katastrálního operátu a provádění obdobných systémových specializovaných prací při vedení a obnově katastrálního operátu, například navrhování systémových řešení nejsložitějších návrhů na vklad práv do katastru nemovitostí nebo koordinace rozvojových projektů katastru nemovitostí.

2. Koordinace zeměměřických činností ve veřejném zájmu a provádění obdobných systémových specializovaných prací, například celostátní koordinace a metodické usměrňování řízení o porušení pořádku na úseku zeměměřictví, koordinace koncepcí a projektů zeměměřických činností celostátního případně mezinárodního rozsahu a významu.

3. Koordinace procesu rozhodování o odvolání proti rozhodnutí katastrálních úřadů a o porušení pořádku na úseku zeměměřictví.

Referent zeměměřictví a katastru nemovitostí ve 13. platové třídě

1. Celostátní koordinace a usměrňování zeměměřictví a katastru nemovitostí, tvorba střednědobých koncepcí vedení a obnovy katastru, zpracovávání koncepce a koordinace kontrolní činnosti na úseku zeměměřictví a katastru.

Referent zeměměřictví a katastru nemovitostí ve 14. platové třídě

1. Tvorba koncepce rozvoje zeměměřictví a katastru nemovitostí.

Referent majetkové správy: plat a práce

V oficiálním katalogu pracíREFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY číslo 1.01.04. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent majetkové správy.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Zajišťování drobných oprav a údržby majetku.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent majetkové správy (v katalogu prací pozice 1.01.04)

Referent majetkové správy ve 4. platové třídě

1. Příprava podkladů pro výpočet nájemného a poplatků za služby za užívání bytů a nebytových prostor a ostatních služeb poskytovaných při jejich užívání.

2. Fyzický soupis majetku.

3. Shromažďování požadavků na opravy a údržbu majetku podle druhu.

4. Organizace provozu zasedacích místností a sálů.

Referent majetkové správy v 5. platové třídě

1. Propočty a sumarizace hodnot a porovnávání fyzických a účetních stavů majetku.

2. Výpočty úhrad za užívání majetku podle obecných metodik nebo předpisů.

3. Zajišťování drobných oprav a údržby majetku.

Referent majetkové správy v 6. platové třídě

1. Provádění inventur, zpracovávání inventarizačních seznamů a ověřování souladu fyzického a účetního stavu majetku.

Referent majetkové správy v 7. platové třídě

1. Příprava věcných podkladů pro uzavírání smluv týkajících se údržby, oprav nebo vybavení majetkem.

2. Komplexní zajišťování správy jednotlivých částí majetkových souborů.

3. Sledování čerpání rozpočtu na správu majetku. Vyřizování požadavků na pořízení, opravy a údržbu majetku podle druhu, kontrola položek a fakturovaných částek za pořízený majetek. Úplná a podrobná operativní evidence majetku, provádění kontrol s účetní evidencí tohoto majetku, vedení průkazné agendy včetně opatření provedených při zjištění nežádoucího stavu.

Referent majetkové správy v 8. platové třídě

1. Zajišťování správy majetku organizace nebo majetku státu ve vymezené působnosti, jeho nabývání, uchovávání, prodeje nebo jiných forem dispozice.

2. Sestavování plánů majetkové správy podle propočtů, sumarizací, výsledků inventur a potřeb.

3. Souhrnné zpracovávání návrhů smluv při správě majetku.

4. Organizace výběrových řízení pro akce provozního charakteru při správě majetku.

Referent majetkové správy v 9. platové třídě

1. Komplexní zajišťování majetkové správy (nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných forem dispozice) a metodické usměrňování majetkové správy na nižších organizačních složkách.

2. Komplexní zajišťování jednotlivých věcně a právně složitých forem dispozice s rozsáhlými a různorodými majetkovými soubory organizace.

Referent majetkové správy v 10. platové třídě

1. Komplexní správa rozsáhlých a různorodých majetkových souborů, právně a věcně složitých forem jeho nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných forem dispozice.

2. Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek malého rozsahu.

Referent majetkové správy v 11. platové třídě

1. Komplexní koordinace a metodické usměrňování správy značně rozsáhlých a různorodých majetkových souborů rozmístěných na více místech nebo v zahraničí. Navrhování komerčního využití majetku včetně ekonomických analýz, metodik a opatření.

2. Zajišťování specializovaných odborných činností v oblasti majetkové, majetkoprávní a restituční.

3. Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek.

Referent majetkové správy ve 12. platové třídě

1. Komplexní koordinace postupů veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek za používání různých druhů zadávacího řízení.

Některé obce odmítají přiznávat doplatek na bydlení, hrozí katastrofa

Vláda chce zabránit majitelům ubytoven, aby obchodovali s lidskou bídou. Zpřísnila podmínky pro takzvaný doplatek na bydlení, který nově podmiňuje kvalitním ubytováním a souhlasem obecní samosprávy. Ale dobrý úmysl může vést k humanitární katastrofě, protože někteří zastupitelé výplatu důležité sociální dávky blokují!

Řada samospráv odmítla přiznat všem, nebo některým žadatelům doplatek na bydlení: například Bohumín, Ostrava-Mariánské Hory, Moravská Ostrava a Přívoz, Větřní, , Karviná, Sokolov. Tím pádem mohou tisíce lidí skončit jako bezdomovci! Co mohou žadatelé dělat, pokud nenajdou žádný jiný příjem?

 • 1/ Výpadek lze kompenzovat jinou dávkou hmotné nouze: mimořádnou okamžitou pomocí, která má však také svoje omezení a slouží spíše jako dočasné řešení (podrobnosti ZDE).
 • 2/ Zatím důvěřujme vládě, že urychleně novelizuje zákon o pomoci v hmotné nouzi tak, aby nízkopříjmové osoby a domácnosti opět dostaly svůj doplatek na bydlení.

Obce mají ústavní právo na samosprávu, ale chudí občané mají ústavní právo na pomoc. Jak řešit nastalý rozpor? Podle ministra vnitra Milana Chovance lze aktuální znění zákona vyložit tak, že souhlas obcí není nutný. Premiér Bohuslav Sobotka apeluje, aby byla urychleně připravena další novela zákona, která opět zpřístupní potřebným doplatek na bydlení. Oba jmenovaní jsou sociální demokraté (ČSSD), stejně jako ministryně sociálních věcí Michaela Marksová Tominová, která zřejmě přecenila sociální cítění některých obecních zastupitelů.

Protektorát Čechy a Morava: životní úroveň

“Chápu, že poválečné vysídlení Němců byla reakce na to, co se zase Čechům dělo předtím. Ale ono se toho v Protektorátu zas tolik nedělo,” řekla vloni tehdejší ministryně spravedlnosti Helena Válková. Někteří diskutéři ostře nesouhlasili, jiní připustili, že v dobovém kontextu naši předkové vyvázli poměrně lehce. Popišme věcně, jakou životní úroveň znamenal pro svoje obyvatele Protektorát Čechy a Morava.

Sledujme válečnou každodennost slovanského obyvatelstva. Pramenem bude kniha Od okupace k vítězství: Vyškovsko 1939 – 1945, kterou roku 2005 vydal tamní Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu. Leccos přibližně známe, ale faktografickým popisem tušená minulost ztěžkne. Protektorát Čechy a Morava svým podrobeným obyvatelům prodloužil pracovní směny, povoloval jenom malé příděly potravin a prakticky zrušil trh, takže tajně obchodované zboží drasticky zdražilo.

Několik ročníků muselo Protektorát opustit kvůli nuceným pracím

Když pomineme Židy, Romy, homosexuály, komunisty, sociální demokraty nebo živnostníky, nacistická okupace zasáhla nejhůře vybrané ročníky. Protektorát Čechy a Morava museli opustit lidé, narození v letech 1918 až 1922, protože byli v letech 1942 a 1943 převážení na otrocké práce. Povinně dřeli v německých továrnách, které byly často cílem bombardování, anebo odklízeli ruiny.

Doma byly rozpuštěny spolky jako Sokol a návštěvníci hospod měli zákaz probírat politiku. (“Nicht politisieren!”) Okupanti postupně učinili obrovskou válečnou fabrikou celý Protektorát Čechy a Morava. Pracovní směny trvaly 12 hodin (střídání v 6 a 18 hodin), přičemž smyslem veškerého snažení oficiálně bylo “vítězství říše”. 

Týdenní pracovní doba nařízená 21. srpna 1942

 • muži: 60 hodin
 • ženy a mládež nad 16 let: 56 hodin
 • mládež: do 16 let 48 hodin

Protektorát Čechy a Morava způsobil drastické zdražení potravin

Těžko hledat tržní nabídku a poptávku tam, kde nacisté zakázali soukromé stavební úpravy, fronty před obchody atd. Protektorát Čechy a Morava hospodářsky upadal natolik, že radost způsobovaly výjimečné, sváteční příděly jako 22 dekagramů soli (září 1942) nebo citrón (srpen 1944) na osobu. Pravidelný příjem živin nejlépe vyjádříme čísly.

Příděly na osobu začátkem okupace

 • cukr: 400 gramů (g), později 300 g týdně
 • maso: 500 g týdně
 • tuk: 21 g, později 10 g týdně
 • mléko: 1/4 litru (l), později 1/8 l denně
 • mýdlo: 125 g měsíčně

Zákazy způsobují, že spolu lidé obchodují tajně a tržní hodnota běžného zboží astronomicky stoupá. Na černém trhu měl kilogram másla podobnou hodnotu, jako mzda za 1. československé republiky. Životní úroveň a kupní síla obyvatelstva průměrně klesla tak, že Protektorát Čechy a Morava vzbuzoval pěkné vzpomínky i na velkou hospodářskou krizi.

Ceny na černém trhu

 • vykrmená husa: 3 000 korun (K)
 • 1 kilogram másla: 600 až 1 000 K
 • 1 vejce: 15 K
 • 1 cigareta: 10 K

- PAGE 1 OF 4 -

Next Page ⇀

loading
×