decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Státní rozpočet České republiky 2016

Vládní koalice schválila nejdůležitější zákon roku. Socialisté, hnutí Ano a lidovci disponují většinou v obou komorách Parlamentu. Ani prezident Miloš Zeman skoro určitě nebude bránit, aby nový státní rozpočet nabyl účinnosti. Česká republika má v roce 2016 hospodařit se 70miliardovým schodkem, což znamená v krátkodobém ohledu zlepšení.


Graf vyjadřuje celkový státní dluh v absolutních číslech – miliardách Kč, jak průběžně rostl od vzniku České republiky. Z původních 158,8 miliard Kč vystoupal na loňských 1 663,7 miliard Kč. Zároveň sledujeme podíl celkového státního dluhu na HDP (hrubém domácím produktu – celkovém bohatství vyrobeném v tuzemsku za kalendářní rok). Z původních 133 (neboli 13,3 %) jsme vystoupali na loňských 390 ‰ (neboli 39 %). Zdroj: Ministerstvo financí

Souhrnný státní rozpočet ČR pro rok 2016

Celková bilance ukazuje, že finanční možnosti českého státu jsou poměrně omezené. V tuzemsku působí několik nadnárodních korporací, které mají vyšší obrat – například Tesco PLC. Vláda navíc plánuje nižší příjmy než výdaje a vzniklý schodek řeší navýšením dluhopisů. Prozkoumejme blíže, jakou strukturu má deficitní státní rozpočet ČR pro rok 2016.

PŘÍJMY státního rozpočtu * 1 179 312 358 167 Kč
VÝDAJE státního rozpočtu * 1 249 312 358 167 Kč
SCHODEK
– 70 000 000 000 Kč
Financování schodku:
Zvýšení stavu státních dluhopisů 70 635 100 000 Kč
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů 0
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv * – 635 100 000 Kč

S jakými příjmy počítá státní rozpočet v roce 2016?

Většinu veřejné kasy naplní daňoví poplatníci. Více než třetinu příjmů zajišťuje sociální pojištění, včetně příspěvků na politiku zaměstnanosti. Zbývají nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a jiné transfery, plynoucí především z rozpočtu Evropské Unie (92,9 miliardy Kč).

Nejširší příjmová kolonka státního rozpočtu nese jméno Všeobecná pokladní správa a zahrnuje například rezervy pro krizové situace, stavební spoření, státní záruky a investiční pobídky, financuje kraje vyjma hlavního města a odvádí příspěvky Evropské Unii (40,5 miliardy Kč). Sociálním pojištěním, hlavně na povinnou mezigenerační solidaritu získává prostředky další velký výběrčí: Ministerstvo práce. Miliardovými částkami obohacuje státní rozpočet většina vládních rezortů.

DANĚ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ DALŠÍ PŘÍJMY
Všeobecná pokladní správa 615 701 500 000 0 16 689 296 860
Operace státních finančních aktiv *) 1 550 000 000 0 605 000 000
Ministerstvo práce a sociálních věcí 610 000 000 410 195 662 920 12 200 951 705
Ministerstvo zahraničních věcí 550 000 000 0 100 000 000
Český úřad zeměměřický a katastrální 550 000 000 0 150 000 000
Energetický regulační úřad 286 822 910 0 10 300 000
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 170 000 000 0 400 000
Ministerstvo dopravy 80 000 000 0 16 636 051 994
Úřad průmyslového vlastnictví 80 000 000 0 147 151 792
Ministerstvo financí 35 480 000 589 214 690 4 152 487 601
Český telekomunikační úřad 34 735 000 0 2 412 559 000
Ministerstvo průmyslu a obchodu 27 000 000 0 13 353 883 431
Ministerstvo zdravotnictví 20 000 000 0 1 520 361 700
Ministerstvo vnitra 13 000 000 6 557 173 932 703 147 682
Ministerstvo zemědělství 6 200 000 0 39 189 823 350
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 4 550 000 0 2 000 000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 4 000 000 0 1 500 000
Ministerstvo pro místní rozvoj 1 300 000 0 8 691 711 093
Ministerstvo životního prostředí 900 000 0 9 224 816 712
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 400 000 0 8 118 493 585
Národní bezpečnostní úřad 250 000 0 550 000
Ministerstvo obrany 203 000 3 761 607 161 1 166 074 158
Český báňský úřad 150 000 0 2 450 000
Ministerstvo kultury 10 000 0 122 756 000
Kancelář prezidenta republiky 0 0 60 000
Poslanecká sněmovna Parlamentu 0 0 16 000 000
Senát Parlamentu 0 0 2 500 000
Úřad vlády České republiky 0 0 80 405 745
Bezpečnostní informační služba 0 0 145 500 000
Kancelář veřejného ochránce práv 0 0 150 000
Grantová agentura České republiky 0 0 0
Ministerstvo spravedlnosti 0 839 113 610 2 044 788 323
Úřad pro ochranu osobních údajů 0 0 0
Český statistický úřad 0 0 17 468 570
Ústav pro studium totalitních režimů 0 0 0
Ústavní soud 0 0 0
Akademie věd České republiky 0 0 0
Správa státních hmotných rezerv 0 0 90 000 000
Generální inspekce bezpečnostních sborů 0 44 098 703 0
Technologická agentura České republiky 0 0 0
Nejvyšší kontrolní úřad 0 0 346 940
Státní dluh 0 0 0
CELKEM 619 726 500 910 421 986 871 016 137 598 986 241

Očekávaná útrata státního rozpočtu v roce 2016

Česká republika přenechává téměř polovinu státních výdajů Ministerstvu práce a sociálních věcí. Skoro třetina celkové útraty připadá na dávky důchodového pojištění. Například na státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi jdou dohromady asi 4 %, Ministerstvu kultury necelé 1 % a nezaměstnaným státní rozpočet formou podpory přiznává 0,6 % všech výdajů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí 545 887 971 576
Všeobecná pokladní správa 145 129 825 968
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 141 179 305 846
Ministerstvo vnitra 58 547 346 034
Státní dluh 54 000 000 000
Ministerstvo zemědělství 49 680 825 205
Ministerstvo dopravy 47 805 676 480
Ministerstvo obrany 47 588 657 725
Ministerstvo průmyslu a obchodu 40 166 993 342
Ministerstvo spravedlnosti 24 628 564 408
Ministerstvo financí 19 525 776 497
Ministerstvo pro místní rozvoj 12 905 766 635
Ministerstvo kultury 11 262 836 889
Ministerstvo životního prostředí 9 438 192 207
Ministerstvo zdravotnictví 6 736 949 052
Ministerstvo zahraničních věcí 6 486 926 034
Akademie věd České republiky 4 829 411 000
Grantová agentura České republiky 3 733 110 000
Český úřad zeměměřický a katastrální 2 950 298 238
Technologická agentura České republiky 2 858 939 000
Správa státních hmotných rezerv 2 382 111 685
Operace státních finančních aktiv *) 1 519 900 000
Bezpečnostní informační služba 1 496 664 000
Český telekomunikační úřad 1 496 325 232
Poslanecká sněmovna Parlamentu 1 158 753 499
Úřad vlády České republiky 960 662 761
Český statistický úřad 944 680 134
Senát Parlamentu 558 239 207
Nejvyšší kontrolní úřad 499 595 711
Kancelář prezidenta republiky 457 888 077
Národní bezpečnostní úřad 364 557 131
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 359 374 487
Generální inspekce bezpečnostních sborů 277 352 786
Energetický regulační úřad 272 519 446
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 236 667 710
Ústavní soud 177 502 723
Ústav pro studium totalitních režimů 174 014 846
Úřad průmyslového vlastnictví 173 118 841
Úřad pro ochranu osobních údajů 151 404 774
Český báňský úřad 147 221 202
Kancelář veřejného ochránce práv 100 949 874
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 59 481 905
CELKEM 1 249 312 358 167

*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

Státní rozpočet ČR 2016 ještě neprošel celým legislativním procesem, schvalování zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 lze sledovat ZDE.

Hrobník a další zaměstnanci hřbitovní správy: plat a práce

Tuzemské hřbitovy jsou obvykle spravované příspěvkovými organizacemi: například v Praze, Brně, Plzni atd. Závisejí na veřejných financích, a proto musejí svoje zaměstnance odměňovat podle platových tabulek. V oficiálním katalogu prací má svoje místo hrobník, pracovník kremačního zařízení a pracovním pohřební služby. Podle nejtěžší vykonávané práce jsou zařazení do platové třídy, zatímco platový stupeň odpovídá předešlé praxi a případně také nejvyššímu dokončenému vzdělání.

(Takzvané zaručené mzdy v pohřebních akciových společnostech odvodíme teoreticky ze skupin prací, kde ovšem prakticky není zmíněný hrobník, ani související klíčová slova jako pohřeb, kremace, hrob apod. Za to v sociální politice státu má poslední rozloučení svoji speciální finanční dávku.)

HROBNÍK (v Katalogu prací má číslo 2.21.27)

Hrobník ve 2. platové třídě

1. Úprava hrobových a urnových míst, zalévání hrobů, udržování čistoty a omývání náhrobků. 2. Spolupráce při oblékání zesnulých a aranžování výzdoby.

Hrobník ve 3. platové třídě

1. Ukládání uren do hrobů, hrobek a kolumbárních míst. Příprava, údržba a úprava jímek na ukládání uren.

2. Manipulace s rakví, ukládání rakve do hrobu nebo hrobky.

3. Provádění rozptylu a vsypu zpopelněných ostatků.

Hrobník ve 4. platové třídě

1. Kopání hrobů ručně nebo s pomocí strojního zařízení.

2. Pažení a příprava hrobu nebo příprava hrobky pro provedení pohřbení.

3. Provádění zasypání hrobu po pohřbení nebo uzavření hrobky.

4. Provádění likvidace hrobů nebo hrobek včetně hrobového zařízení.

5. Provádění exhumace lidských ostatků.

Hrobník v 5. platové třídě

1. Kopání hrobů ručně nebo s pomocí strojního zařízení ve ztíženém terénu, ve stísněných prostorách (složité pažení a příprava hrobu v náročném terénu).

2. Ukládání lidských pozůstatků do hrobů ve ztíženém terénu.

3. Provádění exhumace lidských pozůstatků do 10 let od uložení do hrobu.

4. Organizace a dohled nad kopáním hrobů, ukládání lidských pozůstatků do hrobů a ukládání uren do kolumbárních schránek.

5. Vedení příslušné evidence hrobových míst.

6. Organizace a dohled na úklid a úpravu hřbitovů nebo pietních míst.

PRACOVNÍK KREMAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (v Katalogu prací má číslo 2.21.28)

Pracovník kremačního zařízení ve 3. platové třídě

1. Spolupráce při ukládání zemřelých převzatých od pohřebních služeb k provedení kremace.

Pracovník kremačního zařízení ve 4. platové třídě

1. Zajišťování chodu kremačního zařízení a jeho běžná údržba.

2. Vedení evidence a označování rakve se zemřelým.

3. Zajišťování správného uložení zpopelněných ostatků do příslušné urny v závislosti na vedené evidenci.

4. Obsluha zařízení na úpravu zpopelněných ostatků.

5. Obsluha chladících zařízení pro ukládání zemřelých.

Pracovník kremačního zařízení v 5. platové třídě

1. Řízení a obsluha digitálních spalovacích pecí včetně hydraulických zdviží, odsavačů a kontrolních přístrojů pro usměrňování a sledování spalovacího procesu.

2. Organizace a dohled nad obsluhou a údržbou kremačního zařízení.

PRACOVNÍK POHŘEBNÍ SLUŽBY (v Katalogu prací má číslo 2.21.29)

Pracovník pohřební služby ve 4. platové třídě

1. Vybavování rakví podle objednávek, úprava a oblékání zesnulých do rakví.

2. Zajišťování květinové výzdoby.

3. Zajišťování převezení zemřelého, projednávání a zajišťování termínu pohřbu.

Pracovník pohřební služby v 5. platové třídě

1. Projednávání všech náležitostí pohřebního obřadu s objednatelem pohřbení.

2. Zajišťování kremační služby, sestavení parte na základě požadavků pozůstalých.

3. Příprava a přednes smutečních projevů.

4. Převlékání, hygienické zaopatření a kosmetická úprava lidských pozůstatků před vložením do rakve.

5. Zajišťování předání dokladů na příslušnou matriku a vedení příslušné evidence.

Detox Pharma není léčivý přípravek!

Očista lidského organismu probíhá stále a přirozeně. Játra, ledviny a střeva celoživotně třídí přijaté látky, oddělují odpad a posílají ho ven. Kdo chce proces detoxikace zesílit a urychlit, hodně pije čistou vodu nebo bylinkové čaje, místo přepálených pokrmů a sladkostí pojídá raději zeleninové a luštěninové pokrmy. Některé reklamy tvrdí, že extrémně účinné jsou náplasti, nesoucí například jméno Detox Pharma. Kvůli řadě indicií ovšem máme pádné důvody ke skepsi.

“Vyčistí vnitřní orgány, podpoří krevní a lymfatickou cirkulaci, stimulují imunitní systém, čímž mnohdy eliminují infekční ložiska a chronické bolesti, uvolní svalové napětí a zvýší hybnost kloubů,” slibují prodejní weby třeba ZDE, ZDE a ZDE. Detox Pharma jsou nálepky, které stačí “aplikovat na obě chodidla během spánku”. Prodejce cituje údajného doktora medicíny, kterého ovšem nejde nikde jinde po celém Internetu najít. Nálepky nevychvaluje ani žádný seriózní web, pouze idnes.cz varuje, že zdánlivě “bezplatný zkušební vzorek” může zákazníka přijít velmi draho.

Detox Pharma “není určeno k prevenci jakéhokoli onemocnění”!

Kdo náplasti nabízí? Pod hlavním webem je podepsaná firma “ACTIVE BODY LLC, 8040 EXCELSIOR DR., SUITE 200, MADISON, WI 53717, USA”. Sídlo mimo území Evropské unie může být problém, jak upozornilo Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s nebezpečnou kosmetikou. Detox Pharma zahrnuje poměrně tvrdé obchodní podmínky, které ignorují některé evropské standardy ochrany spotřebitele. Reklamaci zkracují na 14 dní a vrácení peněz podmiňují absurdními požadavky. Nefunkční samolepky “Detox Pharma” musíte odeslat zpátky a zásilku pomalovat červeným rámečkem přesně stanovených rozměrů!

Únava může znamenat závažnější potíže, zajděte raději k lékaři

Důležitá je následující pasáž obchodních podmínek: Detox Pharma “není léčivým přípravkem. Tento produkt není určen k stanovení diagnózy, léčbě, nebo k prevenci jakéhokoliv onemocnění. V případě zdravotních potíží je třeba se obrátit na lékaře. Únava totiž může provázet závažné choroby, v nejhorším případě rakovinu. Detox Pharma možná jenom využívá přirozenou vlastnost lidské pokožky, která nepřetržitě vylučuje pot. Když přilepíte na chodidla jakoukoli náplast, časem pravděpodobně zachytí mnoho odpadních látek a bude vypadat, jakoby “detoxikovala vnitřní orgány”.

Příklady podvodných výrobků, inzerovaných pouze přes Internet:

Epic Mass XXL dokazuje, že podvodníkům dochází fantazie

Internetová kriminalita je poměrně bezpečná pro šmejdy – a hořce poučná pro důvěřivé spotřebitele. Podvodné nabídky sleduji systematicky, ale ještě výmluvnější než moje recenze jsou komentáře čtenářů. Například náplasti “Turbo Max Blue” měly mužům zvětšit pohlavní úd. Šejdíři také slibovali, že mastička “Vein Stopper” vyléčí křečové žíly. Obě předražené a zároveň bezcenné cetky nápadně připomínají novou nabídku: náplasti Epic Mass XXL, které údajně “pomáhají mužům shodit kilogramy a získat skvělé svaly za méně než měsíc”. Nejdříve proberme varovné indicie. Potom připomenu osvědčené způsoby, jak zlepšit svůj vzhled.

Náplasti Epic Mass XXL stojí bezmála tisícovku, což věru není málo. Pro srovnání, kilogramové balení výživového doplňku pro kulturisty běžně stojí do 400 Kč. Přitom nálepky “Epic Mass XXL” jsem našel vychvalované jenom na bizarních webech, pod kterými není podepsaná žádná seriózní firma. ZDE i ZDE prodejce uvádí lublaňskou adresu, ovšem uvedenou firmu TV Prodaja d.o.o. ve slovinském obchodním rejstříku nemohu najít. Co když vám kvůli nálepkám Epic Mass XXL naskočí vyrážka? “Kupující může vyměnit koupené zboží, jen pokud je nepoškozené, v originálním obalu a nepoužité,” říkají obchodní podmínky.

Náplasti Epic Mass XXL svaly pravděpodobně nezvětší

Chápete správně. Prodejce vlastně popírá spotřebitelovo právo na reklamaci vadného zboží! Produkty podepsané stejnou (zřejmě fiktivní) firmou přitom podle diskutérů pod mými články nefungovaly. “Je to podfuk. Náplast Turbo Max Blue mi nevydržela na ruce ani slibovaných 24 hodin. Bohužel zjišťuji, že jsem vyhodil peníze oknem. Hanba prodejcům,” píše jeden nešťastník. “Křečové žíly nezmizely, mast neúčinkuje. Chci vadný výrobek vrátit, ale kontaktní osoba (Jakub Novák) nereaguje! Naletěla jsem jako mnoho dalších. Pokud má někdo o krém zájem, ráda mu ho pošlu, jinak skončí asi v popelnici,” píše Jana.

Jak získat hezkou postavu? Lepší životosprávou a pravidelným sportem

Jakoukoli svoji zkušenost s náplastmi Epic Mass XXL, prosím, popište v diskusním fóru níže. Sám za sebe mohu doporučit tradiční metodu. Po maturitním ročníku jsem byl pořádně oplácaný, a tak jsem změnil jídelníček (místo smaženého masa raději luštěniny), začal zase běhat (10 kilometrů 2krát za týden) a cvičit (dennodenně 100 sedů-lehů, 60 zdvihů 14kilogramové činky levačkou a potom pravačkou, 110 kliků). Během 3 měsíců jsem zhubl 18 kilogramů a moji postavu hodnotí přátelé jako hodnou jistého obdivu. Věřte, že zdravé jídlo a pravidelný pohyb vás začne časem bavit, pro mě jsou nyní nepostradatelné.

- PAGE 1 OF 4 -

Next Page ⇀

loading
×