decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Práce a plat trenéra nebo instruktora sportu

Občas se protáhnete, ale hlavně vysvětlujete snaživým mužům a ženám, jak získat pořádnou fyzičku. Trenér působí jako vážená osobnost, ale kolik doopravdy vydělává peněz? Lodivod špičkového fotbalového klubu samozřejmě stojí na opačném konci žebříčku. Ale bere obyčejný sportovní instruktor aspoň tolik, jako dělník, vrátný nebo popelář?

Trenér a instruktor zaměstnaný v soukromé společnosti

Vyhledávač Úřadu práce ukazuje poměrně velkou poptávku a nízké mzdy. Trenéra nebo instruktora aktuálně hledají desítky tuzemských škol, tělocvičen a sportovních areálů, ale nabízené odměny málokdy přesahují 15 000 Kč, a někdy dokonce nedosáhnou ani 10 000 Kč hrubého měsíčně! Český statistický úřad (raději?) průměrnou ani střední mzdu trenérům a instruktorům vůbec nespočítal.

Možná oceníte nařízení vlády č. 567/2006 Sb., které stanovuje takzvané zaručené mzdy podle náročnosti konkrétního zaměstnání. Alespoň do 3. skupiny prací patříte, pokud máte následující zodpovědnost: “Dozor nad provozem sportovních a rekreačních center včetně dohledu při aplikaci cvičebních plánů.” V takovém případě určitě musíte dostávat podstatně vyšší, než takzvanou minimální mzdu! Skupiny prací pro soukromé školy, vzdělávací společnosti a výchovné ústavy najdete ZDE.

ZARUČENÁ MZDA 2018/201920182019
SkupinaTřídaKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1.+2.73,2012.20079,8013.350
2.3.+4.80,8013.50088,1014.740
3.5.+6.89,2014.90097,3016.280
4.7.+8.98,5016.400107,4017.970
5.9.+10.108,8018.100118,6019.850
6.11.+12.120,1020.000130,9021.900
7.13.+14.132,6022.100144,5024.180
8.15.+16.146,4024.400159,6026.700

Platové třídy trenéra nebo instruktora ve veřejném sektoru

V oficiálním katalogu prací dostali INSTRUKTOR SPORTU číslo 2.09.01, TRENÉR číslo 2.09.02 a SERVISNÍ PRACOVNÍK SPORTU – SPECIALISTA číslo 2.09.03. Pokud pracujete přímo pro obec, příspěvkovou organizaci (nemocnici, školu) nebo jinou veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní trenér.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Odborná trenérsko-metodická činnost při řízení sportovní přípravy v daném sportovním odvětví.

INSTRUKTOR SPORTU (v Katalogu prací má číslo 2.09.01)

Instruktor v 11. platové třídě

1. Vykonávání sportovních činností a sportovní reprezentace v nejvyšších domácích a mezinárodních soutěžích.

Instruktor ve 12. platové třídě

1. Vykonávání sportovních činností a sportovní reprezentace na vrcholných mezinárodních soutěžích s účastí na olympijských hrách, mistrovství světa a mistrovství Evropy.

Instruktor ve 13. platové třídě

1. Vykonávání sportovních činností a sportovní reprezentace na vrcholných mezinárodních soutěžích s umístěním do bodovaného místa na olympijských hrách, mistrovství světa a mistrovství Evropy.

Instruktor ve 14. platové třídě

1. Vykonávání sportovních činností a sportovní reprezentace na vrcholných mezinárodních soutěžích, olympijských hrách, mistrovství světa a mistrovství Evropy s medailovým umístěním.

TRENÉR (v Katalogu prací má číslo 2.09.02)

Trenér v 10. platové třídě

1. Zajišťování odborné trenérsko-metodické a sportovní přípravy v daném sportovním odvětví.

Trenér v 11. platové třídě

1. Odborná trenérsko-metodická činnost při řízení sportovní přípravy v daném sportovním odvětví.

2. Odborná trenérsko-metodická a přímá pedagogická činnost při řízení sportovní přípravy žáků oboru vzdělávání gymnázia a gymnázia se sportovní přípravou.

Trenér ve 12. platové třídě

1. Komplexní koordinace trenérsko-metodického procesu přípravy reprezentantů na evropské a světové úrovni.

2. Komplexní odborná trenérsko-metodická a přímá pedagogická činnost při řízení sportovní přípravy žáků, reprezentantů na evropské a světové úrovni v kategorii mládeže a dorostu.

Trenér ve 13. platové třídě

1. Komplexní tvorba, koordinace a usměrňování odborných trenérsko-metodických koncepcí
procesu přípravy sportovní reprezentace nejvyšší světové a evropské úrovně (vedoucí trenér).

SERVISNÍ PRACOVNÍK SPORTU, SPECIALISTA (2.09.03)

9. platová třída

1. Odborné specializované činnosti při zabezpečení trenérsko-metodického procesu především v oblasti regenerační, materiálně-nutriční a technické.

Regionální politika a podpora regionálního rozvoje

Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: “Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.” Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Regionální politika a podpora regionálního rozvoje.

2.35 REGIONÁLNÍ POLITIKA A PODPORA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

12. platová třída

1. Zpracovávání návrhů programů pro rozvoj dílčích území z celostátních hledisek.

2. Zpracování analýz dosažené úrovně hospodářského a sociálního rozvoje jednotlivých území České republiky a tendencí jejich územního rozvoje.

3. Aplikace regionálních podpor s celostátní působností, například programů podpory obnovy venkova a podpory úprav vojenských areálů pro obecní využití.

13. platová třída

1. Tvorba koncepce a metodiky regionálních podpor s celostátní působností.

2. Celostátní koordinace programů rozvoje regionů.

3. Tvorba strategií obnovy území postižených živelní nebo jinou pohromou na celostátní úrovni.

4. Celostátní koordinace poskytování státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou.

5. Celostátní koordinace politiky rozvoje měst (urbánní politika).

6. Tvorba koncepce pohřebnictví.

14. platová třída

1. Tvorba zásad státní regionální politiky včetně urbánní politiky a státních regionálních podpor.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce a strategie regionální politiky státu.

Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek

Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: “Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.” Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek.

2.34 VEŘEJNÉ INVESTOVÁNÍ A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

10. platová třída

1. Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek malého rozsahu.

11. platová třída

1. Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek.

12. platová třída

1. Komplexní koordinace postupů veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek za používání různých druhů zadávacího řízení.

13. platová třída

1. Celostátní metodické usměrňování veřejného investování a zadávání veřejných zakázek, například zpracovávání metodik pro přípravu a realizaci projektů veřejných investic nebo metodik pro přípravu a zadávání veřejných zakázek.

2. Metodické usměrňování veřejného investování a zadávání veřejných zakázek v rámci majetku České republiky v zahraničí.

14. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce veřejného investování.

Správa archivnictví a spisové služby – platy

Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: “Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.” Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Správa archivnictví a spisové služby.

2.32 SPRÁVA ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBY

8. platová třída

1. Provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení).

2. Provádění kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a výkonu spisové služby a dohledu nad vyřazováním dokumentů (skartačním řízení) u původců s jednoduchou organizační strukturou.

3. Odborná správa archivních fondů a sbírek a provádění výběru archiválií u původců s jednoduchou organizační strukturou.

9. platová třída

1. Komplexní zajišťování odborné ochrany archivních fondů včetně zpracovávání složitých archivních rešerší.

2. Komplexní zajišťování státního odborného dohledu nad archivní a spisovou službou a nad vyřazováním písemností včetně výběru archiválií.

3. Zajišťování péče o svěřené archivní soubory včetně zpracovávání složitějších archivních rešerší pro veřejnou správu.

4. Zajišťování odborného dohledu nad spisovou službou, nad vyřazováním dokumentů a nad výběrem archiválií u veřejnoprávních i soukromoprávních původců.

5. Provádění kontroly výkonu spisové služby a výběru archiválií u původců se složitější organizační strukturou.

10. platová třída

1. Zajišťování výkonu státní správy archivních fondů a sbírek a předarchivní péče.

2. Koordinace a metodické usměrňování systémů evidence archiválií Národního archivního dědictví.

3. Komplexní zajišťování péče o archivní soubory včetně zpracování složitých rešerší.

11. platová třída

1. Komplexní zajišťování agendy archivnictví ve státních archivech spojené s kombinovaným vyhledáváním a náročným zpracováním úředních rešerší a expertiz, ověřených úředními razítky, pro veřejné instituce a státní orgány.

2. Komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie včetně zpracovávání archivních rešerší a státního odborného dohledu nad archivní a spisovou službou a vyřazováním písemností, přípravy a zpracovávání vědeckých edic archivních dokumentů. Komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie včetně zpracovávání archivních rešerší a kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a spisové služby včetně odborného dohledu nad vyřazováním dokumentů, přípravy a zpracovávání vědeckých edic archivních dokumentů.

3. Celostátní koordinace systémů evidence archiválií Národního archivního dědictví.

4. Provádění komplexní kontroly povinností na úseku archivnictví v archivech územních samosprávních celků, ve specializovaných archivech, u kulturně vědeckých institucí a u dalších držitelů archiválií a jejich zřizovatelů.

5. Provádění kontroly archivních kulturních památek a prověrky fyzického stavu archivních kulturních památek a národních kulturních památek.

12. platová třída

1. Provádění studijně analytických činností a vytváření národních standardů pro obor archivnictví.

2. Tvůrčí zpracovávání nových metodických postupů a posuzování nejnáročnějších pořádacích, zpřístupňovacích a edičních archivních činností včetně ověřování technologických postupů.

3. Posuzování a zpracovávání vyjádření ke koncesované živnosti vedení spisovny a provádění kontrol těchto spisoven.

4. Mezinárodní spolupráce při zpracovávání specifických archivních fondů a při jejich prezentaci veřejnosti.

13. platová třída

1. Celostátní koordinace a usměrňování archivnictví a spisové služby.

2. Zpracovávání komplexních rozvojových koncepcí a nových metodických postupů v archivnictví.

3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování samostatných archivních pracovišť.

4. Tvorba celostátní koncepce kontroly výkonu spisové služby a archivnictví.

5. Komplexní koordinace činností samostatných odborných pracovišť na úseku archivnictví nebo spisové služby, vnitřních organizačních jednotek vykonávajících celostátní nebo oblastní působnost na úseku archivnictví nebo spisové služby.

14. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce archivnictví a spisové služby a koordinace mezinárodní spolupráce.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce vývoje správy vnitřních věcí státu a veřejné správy.

- PAGE 1 OF 9 -

Next Page ⇀

loading
×