decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Srovnání cen elektřiny pro rok 2016

(Pozor! Aktuální žebříček najdete pod TÍMTO odkazem!) Energetický regulační úřad navrhl nový vzorec pro výpočet ceny elektřiny, který výrazně upřednostňuje paušální poplatky před platbou za samotnou spotřebu. Dodavatelé přitom začátkem roku 2016 lehce zdražili, podle tiskové zprávy úřadu průměrně o 0,3 až 2,1 %.

Srovnávačům dlouhodobě vévodí společnosti Amer Market a Europe Easy Energy. Prvně jmenovaný dodavatel samotnou energii zase zlevňuje, stejně jako vloni přibližně o krásných 10 %. Europe Easy Energy ponechává ceny stejné a možná pozmění svoji celkovou strategii. Nově totiž patří stejným majitelům, jako společnosti Bohemia Energy entity a Comfort Energy.

Cena 1 kilowatthodiny elektřiny (Kč/kWh) v únoru 2016

 ČR svíceníJih svíceníPraha svíceníČR topeníJih topeníPraha topení
ČEZ Prodej5.165.025.082.722.682.68
E.ON Energie5.255.115.172.772.732.73
Pražská energetika5.265.125.182.692.652.65
Bohemia Energy5.024.935.062.672.642.61
RWE Energie5.135.015.152.692.692.62
Centropol Energy5.074.985.162.692.662.62
Right Power Energy5.004.955.052.582.592.52
Comfort Energy5.084.965.082.662.632.60
Amper Market4.634.494.552.292.252.25
Europe Easy Energy4.764.614.682.422.372.37

Cena kWh elektřiny přibližně vyjadřuje, kolik stojí jednodenní provoz moderní ledničky. Srovnáváme velké dodavatele a jejich základní produktové řady: ČEZ – Comfort, E.ON – Elektřina, Pražská energetika – Komfort, Bohemia Energy entity – Garance, RWE Energie – Standard, Centropol Energy – Optimum, Right Power Energy – Right Power, Comfort Energy – Prim, Amper Market – Home, Europe Easy Energy – Easy. Zahrnujeme všechny fakturované poplatky za dodávku a distribuci energie, včetně daní.

Propočítáváme několik vzorových příkladů, protože cena elektřiny záleží na několika faktorech. Kvůli různým distribučním soustavám musíme rozlišit, kde bydlíte a nač elektřinu používáte. V závorce vysvětlíme použité zkratky: ČR (většina ČR – region ČEZ Distribuce), Jih (jižní kraje – E.ON Distribuce), Praha (hlavní město – PREdistribuce); svícení (elektřinou netopíte ani neohříváte vodu – distribuční sazba D02d, předpokládáme spotřebu 2 200 kWh/rok), topení (topíte elektrickými přímotopy – distribuční sazba D45d, uvažujeme spotřebu 750 kWh ve vysokém tarifu a 15 250 kWh v nízkém tarifu). Počítáme s hlavním jističem velikosti 3×25 A.

Pozemní komunikace ve správní činnosti úředníků

Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: “Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.” Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Pozemní komunikace.

2.55 POZEMNÍ KOMUNIKACE

10. platová třída

1. Zajišťování celostátní agendy výjimek ze zákazu jízdy na dálnicích a silnicích I. třídy.

2. Kategorizace dálnic a silnic nebo užívání dálnic a rychlostních silnic s celostátní působností.

3. Sestavování plánů výstavby a rekonstrukcí komunikací, mostů, podchodů a systémů centrálního řízení dopravy.

4. Koordinace a usměrňování zvláštního užívání pozemních komunikací a přesunů vojenské techniky, povolování přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných nákladů.

11. platová třída

1. Posuzování a ověřování odborné způsobilosti osob v oboru pozemních komunikací.

2. Zpracování odborných stanovisek ve věci výstavby dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy a k příslušným technickým normám a předpisům.

3. Koordinace a posuzování povolování zvláštního užívání silnic formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy, pokud trasa přesahuje územní obvody krajů.

4. Výkon dopravně-inženýrské činnosti na úseku dálnic a silnic pro motorová vozidla včetně posuzování automatizovaných systémů řízení silničního provozu na těchto pozemních komunikacích s celostátní působností.

12. platová třída

1. Výkon silničního správního úřadu v působnosti Ministerstva dopravy.

2. Příprava programů výstavby a obnovy dálnic, rychlostních komunikací a silnic I. třídy.

3. Příprava a tvorba celostátních závazných předpisů pro vypracování investičních záměrů a hodnocení ekonomické efektivnosti staveb pozemních komunikací.

4. Posuzování a schvalování investičních záměrů a projektů staveb dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy.

5. Koordinace a usměrňování výkonu silničních správních úřadů v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.

13. platová třída

1. Tvorba a koordinace programů technického rozvoje za obor pozemních komunikací.

2. Celostátní koordinace a usměrňování státní správy v oboru pozemních komunikací včetně silničních správních úřadů.

Plavba a vodní cesty ve správní činnosti úředníků

Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: “Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.” Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Plavba a vodní cesty.

2.54 PLAVBA A VODNÍ CESTY

8. platová třída

1. Vedení plavebního rejstříku, rejstříku malých plavidel a námořního rejstříku.

2. Posuzování způsobilosti staveb na sledovaných vodních cestách a umístění plavebních znaků.

3. Posuzování splnění podmínek k provozování vnitrozemské vodní dopravy.

9. platová třída

1. Komplexní kontrolní činnost v oboru plavby a vodních cest.

2. Provádění cejchování plavidel.

3. Metodické usměrňování a mezinárodní koordinace námořního a plavebního rejstříku.

4. Zpracovávání pokynů pro dodržování předpisů v oblasti vnitrozemské plavby.

5. Vydávání osvědčení k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby, osvědčení bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných látek a osvědčení způsobilosti k vedení plavidla pro jednotlivé druhy plavidel.

10. platová třída

1. Ověřování typové způsobilosti a provozní způsobilosti plovoucích strojů a zařízení.

2. Posuzování a schvalování technické způsobilosti plavidel.

3. Zpracovávání kategorizace vodních cest.

4. Koordinace provozu v rámci mezinárodního plavebního systému.

5. Zajišťování agendy vydávání lodních dokladů, souhlasů, povolení a omezení provozu na sledované vodní cestě.

6. Odborné šetření plavebních nehod.

11. platová třída

1. Ověřování typové způsobilosti plavidel.

2. Šetření plavebních nehod s mimořádnými následky. Odborné zjišťování příčin námořních nehod.

3. Koordinace provozování vodní dopravy na území nebo přes území České republiky zahraničním provozovatelem.

4. Stanovování standardů pro zřizování a provozování veřejných přístavů.

5. Stanovování zásad pro výběr osob provádějících ověřování technické způsobilosti v oblasti námořní a vnitrozemské plavby.

6. Zpracovávání vnitrostátních přepravních podmínek pro přepravu osob a věcí.

7. Zpracování kritérií a dat (plavební mapy, technické parametry plavebních komor, monitoring říční cesty, průtoky, hydrometeorologické informace) pro koordinaci plavebního systému v rámci mezinárodního systému provozu na vodních cestách.

8. Rozhodování o výjimkách ze zákazu plavby a z pravidel o stání plavidel přepravujících nebezpečné věci.

9. Koordinace, posuzování a povolování zvláštních přeprav, které neodpovídají parametrům vodní cesty, zvláštních přeprav plovoucích těles a zařízení, zvláštních přeprav plavidel neodpovídajících požadavkům na technickou způsobilost a zvláštních přeprav s posádkou neodpovídající požadovanému složení na dopravně významných vodních cestách.

10. Zpracování závazných stanovisek ve věci výstavby staveb na dopravně významných vodních cestách. Zpracování odborných stanovisek k technickým normám a předpisům.

11. Vydávání souhlasu a stanovení podmínek ke zřízení a provozování vnitrozemského přístavu.

12. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce a mezinárodní koordinace preventivních činností a stanovení metodiky odborného šetření plavebních a námořních nehod, incidentů a dalších mimořádných událostí.

2. Stanovování zásad a podmínek pro ověření typové způsobilosti plavidel.

3. Tvorba celostátní koncepce, mezinárodní koordinace a stanovení metodiky plavebního provozu.

4. Metodické usměrňování vnitrostátních podmínek přepravy.

13. platová třída

1. Tvorba koncepce rozvoje námořní plavby.

2. Tvorba koncepce rozvoje vnitrozemské plavby.

Civilní letectví ve správní činnosti úředníků

Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: “Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.” Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Civilní letectví.

2.53 CIVILNÍ LETECTVÍ

8. platová třída

1. Vedení rejstříku letadel a evidence leteckého personálu.

9. platová třída

1. Vydávání osvědčení leteckého dopravce, provozovatele leteckých prací a ostatních leteckých činností.

2. Metodické usměrňování a mezinárodní koordinace leteckého rejstříku.

10. platová třída

1. Vydávání povolení právnickým a fyzickým osobám k činnostem zajišťujícím odbavovací procesy v civilním letectví.

2. Zpracovávání odborných stanovisek k zajišťování územní ochrany leteckých pozemních zařízení v oblastech vymezených zvláštním právním předpisem.

3. Sledování provozních výkonů a charakteristik letadel a určených výrobků v civilním letectví k zachování jejich provozní způsobilosti a vydání potřebných opatření.

4. Celostátní koordinace při přiznávání kvalifikací a oprávnění leteckého personálu a provádění teoretických zkoušek leteckého personálu.

5. Šetření leteckých nehod a incidentů.

6. Posuzování a ověřování způsobilosti k výkonu kontroly zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostních programech k ochraně civilního letectví před protiprávními činy a vydávání povolení k této činnosti.

11. platová třída

1. Ověřování provozní způsobilosti leteckých pozemních zařízení včetně systému řízení a zabezpečení letového provozu.

2. Koordinace a posuzování vydávání osvědčení leteckého dopravce, provozovatele leteckých prací a ostatních leteckých činností nebo povolování provozování letišť a stanovení druhu letiště včetně prověřování žadatelů o provozování letiště.

3. Zpracovávání celostátní územní ochrany leteckých pozemních zařízení v oblastech vymezených zvláštním právním předpisem.

4. Zajišťování agendy licencí k obchodní letecké dopravě, pověření k provozování letových provozních služeb a souhlasů k provozování leteckých služeb, agendy související s vydáváním provozních oprávnění pro letecké dopravce, schvalování letových řádů zahraničních leteckých dopravců, udělování povolení zahraničním leteckým dopravcům, udělování přepravních práv v letecké dopravě.

5. Šetření leteckých nehod a incidentů s mimořádnými následky, k nimž došlo za mimořádných okolností.

6. Schvalování bezpečnostních programů k ochraně civilního letectví před protiprávními činy.

12. platová třída

1. Celostátní koncepce a mezinárodní koordinace preventivních činností a stanovení metodiky odborného šetření leteckých nehod, incidentů a dalších mimořádných událostí.

2. Ověřování typové způsobilosti letadel, letadlové a letecké techniky.

3. Mezinárodní koordinace a určování kmitočtů pro použití v civilním letectví.

4. Tvorba letových postupů a jejich zavádění do leteckého provozu.

5. Mezinárodní koordinace a schvalování letových řádů a leteckých dopravců, vydávání provozních oprávnění zahraničním leteckým společnostem a udělování přepravních práv letecké dopravě včetně koncepce vydávání licencí k obchodním činnostem v letecké dopravě, pověření k provozování letových provozních služeb a souhlasů k provozování leteckých služeb.

6. Celostátní ověřování provozní způsobilosti letadel, leteckých pozemních zařízení včetně komplexních systémů řízení a zabezpečení letového provozu.

7. Mezinárodní koordinace opravňování leteckých výrobců, opravců, projekčních kanceláří a zkušeben s mezinárodní působností.

8. Výkon činnosti národního dozorového orgánu v oblasti civilního letectví (v souladu s platnými předpisy Evropské unie) včetně mezinárodní koordinace a metodické harmonizace postupů v rámci funkčních bloků vzdušného prostoru.

9. Ověřování způsobilosti provozovatelů civilní letecké dopravy a leteckých činností.

13. platová třída

1. Tvorba koncepce rozvoje systémů řízení a zabezpečení letového provozu.

2. Mezinárodní a vnitrostátní koordinace a stanovení celostátní metodiky ověřování způsobilosti letadel, leteckých pozemních zařízení včetně komplexních systémů řízení a bezpečnosti letového provozu.

3. Celostátní koordinace a usměrňování ochrany civilního letectví před protiprávními činy včetně tvorby národních bezpečnostních programů mimořádných opatření a postupů.

4. Stanovování zásad a podmínek pro ověřování typové způsobilosti letadel, letecké techniky a způsobilosti provozovatelů civilní letecké dopravy a leteckých činností ve spolupráci s mezinárodními organizacemi odpovědnými za bezpečnost leteckého provozu.

5. Tvorba celostátní koncepce šetření událostí v civilním letectví, prevence a hlášení v návaznosti na mezinárodní systémy.

14. platová třída

1. Vedení letadla za nestandardních podmínek při zkušebních, kontrolních a zalétávacích letech a zkouškách zbraňových systémů včetně letů konečné kontroly nové letecké techniky při provádění státního ověřování jakosti výrobků letecké techniky určených k zajištění obrany státu s vydáním osvědčení o jakosti a kompletnosti a při provádění státního ověřování jakosti výrobků letecké techniky na základě mezinárodních dohod o vzájemném provádění státního ověřování jakosti s příslušnými orgány NATO, orgány členských států NATO nebo orgány jiných států.

- PAGE 1 OF 5 -

Next Page ⇀

loading
×