decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Jaký plat a mzdu zasluhuje ekolog?

Vyhyne několik živočišných druhů, automobily zasmradí celé město, nebo proniknou chemikálie do podzemní vody – a máme malér. Kvůli průmyslu přibývají rizika, ale lidský organismus zůstává stále stejně citlivý. Takže potřebujeme dobře motivované odborníky, kteří ohlídají čistotu veřejného prostoru a obecně životního prostředí. Jakou odměnu pobírá ekolog, který v oficiálním Katalogu prací dostal označení pracovník ochrany čistoty ovzduší a pracovník ochrany přírody a krajiny?

Ekolog zaměstnaný v soukromé společnosti

Vyhledávač Úřadu práce ukazuje, že environmentální pracovník dostává nabídek pomálu. Ovšem nabízené mzdy oscilují mezi 20 000 až 80 000 Kč. Český statistický úřad uvádí jako mzdový medián 27 tisíc Kč (specialisté ochrany životního prostředí), respektive přes 36 tisíc Kč (specialisté v oblasti průmyslové ekologie). Ekolog zaměstnaný například v neziskové organizaci možná ocení zákonem zaručené sazby, pod které nesmí hrubá měsíční mzda klesnout. Konkrétní částky uvedeme v následující tabulce. Například do 5. skupiny prací patří také: “Zajišťování bezpečnosti práce v rizikovém pracovním prostředí.”

ZARUČENÁ MZDA 2018/201920182019
SkupinaTřídaKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1.+2.73,2012.20079,8013.350
2.3.+4.80,8013.50088,1014.740
3.5.+6.89,2014.90097,3016.280
4.7.+8.98,5016.400107,4017.970
5.9.+10.108,8018.100118,6019.850
6.11.+12.120,1020.000130,9021.900
7.13.+14.132,6022.100144,5024.180
8.15.+16.146,4024.400159,6026.700

Plat ekologa ve veřejném sektoru

Pokud pracujete přímo pro obec, příspěvkovou organizaci (nemocnici, školu) nebo jinou veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní ekolog.

PRACOVNÍK OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ (v Katalogu prací má číslo 2.20.03)

Ekolog v 8. platové třídě

1. Provádění technických, terénních a laboratorních prací v oblasti ochrany čistoty ovzduší, zpracovávání výsledků měření a pozorování.

Ekolog v 9. platové třídě

1. Komplexní zajišťování a provádění měření a pozorování kvality ovzduší.

Ekolog v 10. platové třídě

1. Samostatné řešení úkolů z ochrany ovzduší, například odborné zpracovávání a vyhodnocování dat o kvalitě ovzduší, zpracovávání posudků a informací o kvalitě ovzduší.

Ekolog v 11. platové třídě

1. Koordinace zajišťování předpovědí kvality ovzduší, vývoj postupů a metodik pro provádění odborných činností v oboru ochrany čistoty ovzduší včetně zpracovávání odborných posudků a ucelených informací o kvalitě ovzduší.

Ekolog ve 12. platové třídě

1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování systému ochrany čistoty ovzduší.

2. Celostátní koordinace a příprava metodik pro monitorování kvality ovzduší v České republice.

Ekolog ve 13. platové třídě

1. Zpracovávání koncepce rozvoje a koordinace systému ochrany čistoty prostředí.

PRACOVNÍK OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY (v Katalogu prací má číslo 2.20.04)

Ekolog ve 3. platové třídě

1. Podávání informací o turistických cílech v okolí za pomoci počítače, prodej vstupenek a propagačních materiálů (turistický informátor).

Ekolog ve 4. platové třídě

1. Provádění terénních šetření a odběrů vzorků podle zadané metodiky.

2. Budování a údržba informačního systému a terénních zařízení k usměrnění pohybu veřejnosti v chráněných územích.

3. Kontrola dodržování zákonem stanovených podmínek na úseku ochrany přírody a krajiny, výkon stráže přírody včetně řešení drobných přestupků na místě.

4. Označování hranic chráněných území.

Ekolog v 5. platové třídě

1. Provádění složitějších terénních šetření a odběrů vzorků podle zadané metodiky.

2. Budování a zajišťování funkčnosti informačního systému a terénních zařízení k usměrňování návštěvníků v chráněných územích.

3. Realizace záchranných programů pro záchranu ohrožených druhů rostlin a živočichů podle zadaných postupů a pod metodickým vedením.

4. Péče o hendikepované ohrožené druhy živočichů.

5. Kontrolní a dozorová činnost v terénu, řešení přestupků na místě ukládáním pokut v blokovém řízení.

Ekolog v 7. platové třídě

1. Přeprava osob na motorových člunech v jeskyních.

2. Samostatné provádění složitějších terénních šetření a odborných prací při péči o zvláště chráněná území.

3. Budování a zajišťování provozu naučných stezek, vyhodnocování vlivu návštěvnosti chráněných území a vypracovávání návrhů na opatření k usměrnění návštěvníků.

4. Vedení dobrovolných strážců, plánování a vyhodnocování účinnosti strážní a průvodcovské služby.

5. Odborné zajišťování provozu útulků pro hendikepované živočichy, péče o záchranné pěstování ohrožených druhů rostlin.

6. Kontrolní a dozorová činnost včetně řešení zjištěného porušování předpisů v ochraně přírody na místě včetně ukládání pokut v blokovém řízení.

Ekolog v 8. platové třídě

1. Mapování a dokumentace chráněných částí přírody a složek krajiny nebo technických a průzkumných prací v terénu.

2. Provádění průzkumných a dokumentačních prací v jeskyních.

3. Poskytování odborných informací veřejnosti.

4. Prezentace odborných a výukových programů pro různé okruhy návštěvníků.

5. Provádění průzkumu postojů návštěvníků k ochraně přírody a krajiny.

Ekolog v 9. platové třídě

1. Mapování a monitoring krajiny a jejích přírodních složek, zpracovávání odborných informací a dat z oblasti ochrany přírody a krajiny.

2. Příprava odborných podkladů pro vyhlašování zvlášť chráněných částí přírody.

3. Příprava asanačních, regulačních a hospodářských opatření a zásahů v terénu.

4. Zjišťování a dokumentace negativních jevů v terénu a zajišťování opatření k nápravě či zastavení rušivé činnosti.

5. Koordinace provádění zásahů při ochraně přírody a krajiny a akcí záchranných programů zvlášť chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

6. Koordinace průzkumů, dokumentace, ochranářského managementu a báňsko-technických opatření v jeskyních.

7. Zajišťování provozu informačního nebo návštěvnického střediska v oblasti ochrany přírody a krajiny.

8. Vytváření a prezentace odborných a výukových programů v oblasti ochrany přírody a krajiny pro návštěvníky.

9. Provádění průzkumů a vyhodnocování postojů návštěvníků k ochraně přírody a krajiny.

Ekolog v 10. platové třídě

1. Samostatné provádění průzkumů, monitoringu, složitých technických zásahů a opatření v ochraně přírody a krajiny.

2. Zpracovávání a posuzování plánů péče a projektů technických opatření a zásahů v chráněných územích a krajině.

Ekolog v 11. platové třídě

1. Zajišťování ochrany přírody a krajiny při tvorbě územně plánovacích, rozvojových, rezortních a mezirezortních dokumentů v regionálním a nadregionálním rozsahu.

2. Koordinace a metodické usměrňování ochrany přírody a krajiny v regionálním a nadregionálním měřítku, vypracovávání zásad, odborných studií, programů a plánů.

3. Zpracovávání koncepcí vymezených oborů ochrany přírody a krajiny.

4. Zpracovávání studií nebo projektů krajinotvorných programů včetně zajišťování jejich realizace. Odborné posuzování a hodnocení návrhů, projektů, programů a technických zásahů z hlediska ochrany přírody a krajiny včetně vypracovávání odborných posudků.

5. Zpracovávání a zajišťování záchranných programů zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů v regionálním a nadregionálním rozsahu.

6. Stanovování postupů a podmínek péče o zvlášť chráněné a handicapované druhy živočichů, pěstování a rozmnožování zvlášť chráněných a ohrožených druhů rostlin včetně její koordinace ve zvláštních zařízeních ochrany přírody.

7. Koordinace ochrany a péče, průzkumu a báňsko-technického zajišťování zpřístupněných jeskyní včetně jejich využívání a provozu.

Ekolog ve 12. platové třídě

1. Zajišťování celostátních studií, krajinotvorných programů a záchranných programů pro zvlášť chráněné a ohrožené druhy živočichů a rostlin.

Ekolog ve 13. platové třídě

1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování ochrany přírody a krajiny.

Ekolog ve 14. platové třídě

1. Stanovování celostátních a mezinárodních prognóz vývoje přírody, krajiny a jejích složek.

Easy Phrases vám nepomůžou. Cizí jazyky zvládnete jinak

Díky informačním technologiím můžeme studovat cizí jazyky snadno a bezplatně. Například na portálu Youtube.com přibývají kurzy angličtiny pro začátečníky, ve kterých pochytíte základní slovní zásobu, gramatiku a výslovnost. Potom bývá nejlepší školou praktická komunikace, třeba přes internetovou aplikaci Skype. Ovšem buďme obezřetní vůči internetovým podnikavcům, kteří svůj předražený studijní program pojmenovali nejdříve Fast Phrases a potom Ling Fluent. Nyní lákavou reklamu pouze zkopírovali a vymysleli nové jméno: Easy Phrases. Považuji za velmi pravděpodobné, že všechny tři produkty jsou totožné.

Jak fungují jazykové lekce Easy Phrases? Možná vůbec nijak

“Dala jsem se také napálit, absolutní podvod. Posílám stížnost České obchodní inspekci a oslovím další příslušné instituce, které se zabývají podvodnou, klamavou reklamou. Například reklamační protokol říká, že po otevření produktu nemáte právo na reklamaci! Tady asi neplatí obecně platné zákony,” píše Helena o podvodu jménem Ling Fluent. “Asi budou pěkní podvodníci – mám zaplaceno 1500 Kč a stále jsem nedostal vůbec nic. Měli by se stydět,” pokračuje další diskutérka Ludmila.

“Přes internetové bankovnictví jsem zaplatila 790 Kč, ale čas utíká a stále žádná odezva. Takže nyní hledám konkrétní firmu, která zodpovídá za studijní platformu Fast Phrases – a nic nemůžu najít, pouze hromadu stížností!,” uzavírá Jana. Osobně předpokládám, že Easy Phrases zklame úplně stejně. Několik hodných a důvěřivých lidí, kteří sami uvažují naprosto bezelstně, naletí zbabělým grázlům a svoje zaplacené peníze víckrát neuvidí. Věřte, že ochotně uznám svoji chybu a zveřejním omluvu, pokud zjistím opak!

Kdo nabízí studijní program Easy Phrases? Diskuse, zkušenosti

Pokud jste podvodným reklamám uvěřili a nyní litujete, berte svoji chybu jako ponaučení. Než koupíme jakýkoli produkt nebo službu, nejdříve hledejme odpovědnou firmu, které případně adresujete reklamaci. Přesvědčme se, že obchodník sídlí na území Evropské unie, kde platí docela dobrá ochrana spotřebitele. Ovšem pod “studijním programem” Easy Phrases najdeme podpis údajné firmy “Multilanguage Center Ltd, Jana H. Dabrowskiego 75/85, Poznan”. To nevypadá důvěryhodně.

Společnostem s ručením omezeným říkají Limited company (Ltd.) obyvatelé anglofonních zemí, zatímco v Polsku mají oficiálně Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.). Na prodejních stránkách navíc nemohu najít žádné obchodní podmínky, které by specifikovaly průběh reklamace a vrácení peněz, pokud zjistíme, že Easy Phrases nefungují.

Bustural je absolutní vrchol drzosti!

Málokterá žena si nechá dobrovolně, chirurgicky zmenšit poprsí. Většina dívek a dam touží spíše po větších ňadrech, eventuálně jsou se svými tělesnými tvary spokojené. Pokoutní obchodníci nabízejí mastičky, které údajně přenesou vaše tukové zásoby právě na hruď, kde zároveň vypnou kůži a vymodelují dvě dokonale estetické kupole. Svoji vodičku nazývali nejdříve Bust Cream Spa, recenze uživatelek najdete ZDE. Nyní lákavou reklamu pouze zkopírovali a vymysleli nové jméno: Bustural. Je velmi pravděpodobné, že oba produkty jsou zcela totožné.

Co obsahuje Bustural? Možná jenom citrónovou voňavku

“Taky jsem krém koupila s jistou dávkou skepse a opravdu – k ničemu není. Po měsíčním užívání, poctivém natírání a masírování (dvakrát denně!) nepozoruji žádné výsledky. Nečekejte zvětšení, ani vypnutí, moje pokožka vypadá hůř. Holky, rozhodně tenhle sliz nekupujte, protože jednoduše nefunguje!,” popisuje Dita přípravek Bust Cream Spa. “I já jsem si Bust Cream Spa zakoupila a vyzkoušela. Poctivě dodržovala pokyny a po měsíci žádný výsledek. Jsem zklamaná,” potvrzuje Iveta.

“Pochybovala jsem, že nějaká mastička pomůže, ale ze zvědavosti jsem krém zakoupila. Bohužel, měla jsem poslechnout svoji varovnou intuici. Krém užíván 3 týdny a vůbec žádné účinky nepociťuji, prsa akorát voní citrónem. Víckrát rozhodně ne!,” uzavírá rozhodně Lenka. Osobně předpokládám, že Bustural dopadne stejně. Několik hodných a důvěřivých žen, které samy uvažují naprosto bezelstně, naletí zbabělým grázlům a svoje zaplacené peníze víckrát neuvidí. Věřte, že ochotně uznám svoji chybu a zveřejním omluvu, pokud uvidím opak!

Kdo vlastně prodává mastičku Bustural? Diskuse, zkušenosti

Pokud jste podvodným reklamám uvěřila a nyní litujete, berte svoji chybu jako ponaučení. Než koupíme jakýkoli produkt nebo službu, nejdříve hledejme odpovědnou firmu, které případně adresujete reklamaci. Přesvědčme se, že obchodník sídlí na území Evropské unie, kde platí docela dobrá ochrana spotřebitele. V obchodních podmínkách krému Bustural nevidím důvěryhodné identifikační údaje žádné konkrétní firmy a některé pasáže vyznívají vyloženě podezřele:

“Požadavky na vrácení peněz budou odeslány emailem na: support@bustural.com. V požadavku zákazník uvede důvod požadavku. Vyhrazujeme si právo požadavek kupujícího nepřijmout, pokud důvod jeho/její stížnosti bude shledán neoprávněným.” Přitom: Vrácený produkt musí být ve stejném stavu, ve kterém jste jej obdrželi (jako nový), aniž by bylo otevřeno nebo poškozeno balení, těsně před prodejem, stejný jako původní balení. Gauneři zkoušejí stejnou reklamou napálit například taky Řekyně, Italky a další Evropanky.

ProRelief jsou jenom obyčejné bonbóny

Ještě horší než noční můra je palčivý tlak mezi nohama, který nás během noci opakovaně vzbudí, ačkoli na toaletě pokaždé vymáčkneme jenom několik kapek. Možná taky odkládáte návštěvu lékaře kvůli obavě, že prohlídka bude nedůstojná a nepříjemná. Přitom není vůbec jisté, že vaše utrpení způsobuje zvětšená prostata! Třeba máte zánět močového měchýře a všechno vyřeší obyčejná antibiotika. Lékaři dali vašemu zdravotnímu problému jméno nykturie a mají připravenou řadu medikamentů, právě podle příčiny. Co myslíte, pomáhá pacientům novinka ProRelief?

„Jsem urolog a geriatr Bronislav Drozd. 15 let provozuji pražskou ordinaci, ve které jsem pomohl 1 200 mužům středního a zralého věku, aby vyřešili svoje problémy s únikem moči. Klíčem k úspěchu jsou fytosteroly, obsažené v pastilkách ProRelief,“ vykládá fiktivní doktor na prodejní internetové stránce. Skutečnost? Žádný Bronislav Drozd bohužel urologicku ordinaci v Praze nemá, ostatně autoři klamavé reklamy možná brzy svého maskota přejmenují. Zapátrejme trochu a rozeznáme rukopis starých známých podnovníků, kteří již okradli tisíce důvěřivých Evropanů.

Kdo ponese odpovědnost v případě, že ProRelief selže

Co když ProRelief nebude fungovat, anebo vám dokonce způsobí další zdravotní potíže? “Škodu a újmu vám nahradíme, pouze pokud odešlete reklamaci na naši korespondenční adresu dříve, než uplyne termín zveřejněný na naší internetové stránce,“ diktují přísné obchodní podmínky. Jaký termín má podezřelý prodejce na mysli? A kde vlastně sídlí, nebo aspoň přijímá poštu? Ano, chápete správně. Reklamaci musíte odeslat do neznámého termínu, na zatajenou korespondenční adresu, což samozřejmě nedává smysl!

Podezřelá nabídka připomíná podvodné šunty ProstaPlast (náplasti, které měly léčit prostatu), Flexa Plus (pastilky na klouby), Potenga (na zvýšení potence) nebo Drivelan (na růst tělesných končetin). Než případně objednáte za 990 Kč ProRelief, pročtete obchodní podmínky a zkuste najít odpovědnou firmu! V Evropské unii platí poměrně dobrá ochrana spotřebitele, ale podstatně hůře budete vymáhat svoje práva, pokud nepoctivý obchodník sídlí například v USA, Africe či Asii.

Vyzkoušeli jste ProRelief? Připojte svoji recenzi

„Fytosteroly mají antikarcinogenní vlastnosti. (…) Rostlinné steroly mohou zastavit růst prostaty,” uvádí Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně. “Zdrojem fytosterolů jsou v naší stravě hlavně semena a rostlinné oleje, které tím pádem působí jako prevence proti kardiovaskulárním nemocem. Ovoce a zelenina obsahují podstatně menší množství těchto látek,” uvádí Fakulta chemická VUT v Brně. Co podniknout, pokud trpíte nadměrným močením? Určitě najdete odborníka, který zveřejňuje svoji totožnost, nese plnou odpovědnost a přijímá reklamace!

Raději neobjednávejte ProRelief, ani žádné jiné zboží, pokud prodejce není zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku a nesídlí, nebo aspoň neprovozuje pobočku na území Evropské unie! Máte s produktem vlastní zkušenosti? Potom prosím, abyste připojili svoji recenzi níže, do svobodného diskusního fóra.

- PAGE 1 OF 4 -

Next Page ⇀

loading
×