decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Ceník zednických prací bez materiálu

Cihly, písek a cement koupíme ve stavebninách, kde okamžitě dostaneme fakturu a máme svoje jisté. Ale kolik stojí dobrý, spolehlivý a poctivý zedník? Na řemeslníkovi raději nešetřete, aby vám potom kvůli pár korunám nespadla střecha na hlavu! Sestavili jsme typický ceník zednických prací bez materiálu, rozdělený podle velikosti obce. Kdo účtuje výrazně méně, je buďto světec, anebo možná zběhlý učeň.

Pozor na pojmy! Jaký je rozdíl mezi m2 a bm?

Čísla vypadají jasně a srozumitelně, ale dejme pozor na terminologii a detaily! I když zatím zkoumáme jenom ceník zednických prací bez materiálu, měli bychom mít jasno, jestli nabídka obsahuje DPH (daň z přidané hodnoty) a dovoz nářadí, co znamená běžný metr apod.

 1. Nejdříve zjistěme, jestli předložený ceník zednických prací zahrnuje DPH, anebo musíme ještě připočíst 21 %.
 2. Rozlišujme m2 (čtvereční metr) a bm (běžný metr). Jako příklad uveďme opravu schodu, který je 1 metr dlouhý a 20 centimetrů široký. Abychom dostali 1 m2, museli bychom opravit 5 takových schodů. Abychom dostali 1 bm, stačí opravit jenom 1 schod, protože počítáme pouze delší stranu, kratší stranu nezohledňujeme.
 3. Žádná otázka není pitomá, takže buďme spíše zvědaví, než plaší. Co vlastně znamená ceník zednických prací bez materiálu? Budeme něco platit ještě za dovoz nářadí, nebo za stavbu lešení? Stačí na práci jeden řemeslník, anebo máme částku vynásobit vyšším počtem dělníků (například při míchání malty)?
 4. Nakonec požádejme o kompletní kalkulaci: cihel, příček, pojících směsí apod.

Regionální ceník zednických prací bez materiálu

Prostudovali jsme několik veřejně dostupných nabídek a spočítali průměry, abychom mohli porovnat obce podle velikosti. Ceník zednických prací bez materiálu vychází nejdráže v Praze, následují krajské metropole a nejlevněji pracují řemeslníci na maloměstě (do 10 000 obyvatel). Rozestupy víceméně odpovídají rozdílům v celkových životních nákladech, které ilustrují například nájmy a ceny nemovitostí. Jestli máte svoje osobní zkušenosti, využijte diskusní fórum níže.

 Hlavní městoKrajské městoMaloměsto
Zazdění vany200015001000
Usazení a zazdění zárubně12001000650
Bourání zdí700700650
Dlažba450250250
Lepení obkladů350300280
Lepení soklů350290250
Nahození stropu250205140
Natažení perlinky do lepidla240140100
Betonování do 5 cm20011080
Jádrová omítka150120105
Klasické štukování stěn11010580
Štuková omítka1009090
Špricování stěn555040
Penetrace stěn151510

Uvádíme běžné ceny v Kč/m2, pouze zazdění vany v Kč/ks.

Nebezpečný odpad jako prostředek k zisku

Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Zde popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat člověk, který chce využívat nebezpečný odpad za účelem zisku. Obor patří mezi takzvané živnosti vázané, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost a bezúhonnost.

Kdo může zpeněžovat nebezpečný odpad

Předmět podnikání: Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Požadovaná odborná způsobilost:

 • a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo
 • b) vyšší odborné vzdělání v technickém nebo přírodovědném oboru a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v technickém nebo přírodovědném oboru a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru

Poznámka – související právní předpis

 • § 4 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • Zákonodárci mají zřejmě na mysli následující pasáž: “Pro účely tohoto zákona se rozumí nebezpečným odpadem odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů”, přičemž jde o Nařízení komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kde v Příloze III najdeme “Vlastnosti odpadů, které je činí nebezpečnými” (výbušné, oxidující, hořlavé, dráždivé, toxické, karcinogenní, žíravé, infekční, mutagenní, senzibilující, ekotoxické apod.).

Oční optika – podmínky podnikání

Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Zde popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat člověk, kterého láká oční optika jako samostatná činnost za účelem zisk. Obor patří mezi takzvané živnosti vázané, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost a bezúhonnost.

Jakou odbornou způsobilost vyžaduje oční optika

Předmět podnikání: Oční optika
Požadovaná odborná způsobilost:

 • a) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání optometristy podle zvláštního právního předpisu*), nebo
 • b) vyšší odborné vzdělání v oboru diplomovaný oční optik nebo diplomovaný oční technik, nebo
 • c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru oční optik nebo oční technik, nebo
 • d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru

Poznámka – související právní předpis

 • *) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb.

Kdo může vyrábět protézy, ortézy a bandáže?

Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Zde popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat člověk, který chce samostatně vyrábět nebo opravovat protézy, ortézy či bandáže za účelem zisku. Obor patří mezi takzvané živnosti vázané, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost a bezúhonnost.

Protézy, ortézy a bandáže jako předmět podnikání

Předmět podnikání: Výroba a opravy sériově zhotovovaných protéz, trupových protéz, končetinových ortéz, měkkých bandáží
Požadovaná odborná způsobilost:

 • a) odborná způsobilost k výkonu povolání ortotik – protetik podle zvláštního právního předpisu*), nebo
 • b) odborná způsobilost k výkonu povolání ortoticko-protetický technik podle zvláštního právního předpisu*) a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • c) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • d) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e) živnostenského zákona

Poznámka – související právní předpis

 • *) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů

- PAGE 1 OF 10 -

Next Page ⇀

loading
×