decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Ministerstvo zdravotnictví – rozpočet 2017

Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Ministerstvo zdravotnictví. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 1 092 520 000
Výdaje celkem 7 286 341 404

Příjmy

Daňové příjmy 1) 20 000 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1 072 520 000
– příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 1 032 870 000
– příjmy z prostředků finančních mechanismů 17 850 000
– ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 21 800 000

Výdaje

Výdaje na státní správu 2 027 156 948
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví 1 547 348 512
Ústavní péče 651 868 253
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 947 051 351
Zdravotnické programy 1 696 403 340
Ostatní činnosti ve zdravotnictví 416 513 000

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 1 394 005 097
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 473 961 733
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 26 076 851
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 290 659 583
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 1 013 182 899
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných ze zahraničí 3) 1 547 348 512
– celkem ze státního rozpočtu 1 547 348 512
– institucionální podpora ze státního rozpočtu 4) 647 348 512
– účelová podpora ze státního rozpočtu 4) 900 000 000
– podíl prostředků zahraničních programů 3) 0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) 900 000 000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) 610 754 000
Zahraniční rozvojová spolupráce 3 000 000
Program sociální prevence a prevence kriminality 400 000
Program protidrogové politiky 40 000 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 10 000 000
Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky 7) 14 000 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie 1 529 870 000
– ze státního rozpočtu 497 000 000
– podíl rozpočtu Evropské unie 1 032 870 000
Výdaje na společné projekty, (spolu)financované z prostředků finančních mechanismů 21 000 000
– ze státního rozpočtu 3 150 000
– podíl prostředků finančních mechanismů 17 850 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 2 180 326 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
7) výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády”

Všeobecná pokladní správa – rozpočet 2017

Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Všeobecná pokladní správa. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 677 618 301 800
Výdaje celkem 146 349 025 610

Příjmy

Daňové příjmy 1) 660 801 600 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 16 816 701 800
– ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 16 816 701 800

Výdaje

Vládní rozpočtová rezerva 4 106 602 968
Rezerva na předcházení, řešení a následky krizových situací (zákon č. 240/2000 Sb.) 140 000 000
Rezerva na mimořádné výdaje (zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchran. systému) 60 000 000
Stavební spoření 4 600 000 000
Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky 8 360 990 814
Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace 9 388 550 000
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) 1 140 548 000
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí (s výjimkou hlavního města Prahy) 8 190 527 028
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy 906 192 600
Další prostředky pro územní samosprávné celky 273 378 200
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 66 353 624 000
Ostatní výdaje 4 583 612 000
Odvody do rozpočtu Evropské unie 37 500 000 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 745 000 000
Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu 0
Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů 0

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 0
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 745 000 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Novoroční projev prezidenta Zemana 2017: bravo!

Inženýr, prognostik a bývalý premiér Miloš Zeman poměrně jasně vyhrál přímé prezidentské volby v roce 2013. Až doposud vykonává funkci nejvyššího úředníka tak, jak zřejmě jeho příznivci čekali: sebevědomě, lidově, s osobitým humorem. Ostatně podle statistik internetových vyhledávačů je největším favoritem také pro další volbu prezidenta, která nás brzy čeká. Ale nyní pečlivě prostudujme novoroční projev prezidenta Zemana 2017, který odvysílala komerční i veřejnoprávní televize (Nova a ČT) již na svatého Štěpána. AKTUALIZACE: Proslov hlavy státu pro rok 2018 najdete ZDE.

Vánoční poselství kompletně zaznamenané na videu

Nejdříve zhlédněme záznam celé sváteční řeči a potom proberme nejzajímavější pasáže podrobně.

Novoroční projev prezidenta Zemana 2017 s komentáři

 1. “Valorizace starobních důchodů by teď měla dosáhnout minimálně 300 korun.” Průměr není minimum. Průměrné navýšení penzí od ledna roku 2017 sice bude kolem 300 Kč, ale minimální starobní důchod (letos 3 210 Kč) nestoupne ani o 130 Kč.
 2. “Máme nejmenší diferenciaci majetkovou a příjmovou mezi těmi nejbohatšími a těmi nejchudšími.” Jak nedávno upozornil Eurostat, nejmenší zastoupení nízkopříjmových zaměstnanců (kteří berou 2/3 mediánu a méně) má v rámci Evropské unie Švédsko, následuje Belgie a Finsko. Česká republika je v žebříčku příjmové rovnosti až ve druhé polovině, na 16. místě.
 3. “Jestliže tržní cena silové elektřiny je jedna koruna za jednu kilowatthodinu, pak díky dotacím je to u solárních elektráren 15 korun za kilowatthodinu.” Nezapomeňme, že energie z jaderných elektráren bude ještě zpětně významně dotovaná. Správa úložišť radioaktivních odpadů uvádí, že vyhořelé palivo budeme muset izolovat od životního prostředí “desetitisíce let”.
 4. “Sociální dávky jsou nikoli zanedbatelný zdroj rozpočtových úspor.” Ve skutečnosti dávky hmotné nouze pro “zdravé, ale nepracující občany” tvoří jenom 0,8 % státních výdajů. Ostatní sociální dávky jsou pro těžce nemocné lidi, chudé starobní důchodce, děti a pěstouny.
 5. “Prezident má smiřovat, prezident má uklidňovat.” Zde novoroční projev prezidenta Zemana 2017 odporuje tomu, že hlava státu chtěla dříve svoje názorové odpůrce “vypálit, počurat a posolit”.
 6. “Průzkumy veřejného mínění stojí za starou belu.” Nedorozumění. Sociologické průzkumy ovlivňují zkoumanou společnost, takže nejsou předpovědí budoucího volebního výsledku, ale analýzou aktuálního stavu.
 7. “Vedení Evropské unie je naprosto neschopné a není dokonce schopno ani splnit tak základní úkol, jako je ochrana vnějších hranic Evropské unie.” To by neměla říkat hlava státu, který se rozpadl během několika málo hodin zatím pokaždé, když byl napaden. Novoroční projev prezidenta Zemana 2017 tady působí nepatřičně.
 8. “Jistě víte, že náš nejúspěšnější podnik Škoda Auto…” Naše ve smyslu společného vlastnictví jsou Lesy České republiky, budějovický Budvar nebo Česká pošta. Ale akciová společnost Škoda Auto patří svojí matce, německému (nadnárodnímu) koncernu Volkswagen AG.
 9. “Čína je největším zahraničním investorem v sousedním Německu.” Německá spolková vládní agentura Germany Trade & Invest uvádí, že 41 % zahraničních investic přichází z dalších států EU, zatímco jenom 23 % z celé Asie.
 10. “Vím, že v souvislosti s mezinárodním napětím se občas objevují pokusy cenzurovat internet.” To co předvádí na internetu například Čína, nejsou žádné pokusy, ale docela tvrdá cenzura. V České republice žádné takové tendence, ani návrhy nejsou.

Zaujal Vás novoroční projev prezidenta Zemana 2017? Čtěte dál:

Stravenky od zaměstnavatele dosáhnou 109 Kč

“Budete platit v hotovosti, nebo kartou?,” natáhne ruku prodavačka. “Chtěl bych využít stravenky od zaměstnavatele,” ukáže zákazník barevné poukázky. Někde uspěje, jinde musí vytáhnout standardní oběživo, tedy normální peníze. Stravenky občas komplikují situaci a dráždí pravicové ekonomy, přesto zůstávají vítaným zaměstnaneckým benefitem. V roce 2017 dosáhnou hodnoty až 109 Kč. Přitom 55 % (maximálně tedy 60 Kč) zaplatí a ušetří na daních zaměstnavatel, zbytek musí dorovnat zaměstnanec.

Rozlišujeme povinné a dobrovolné stravné

Zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování; tuto povinnost nemá vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu,” stanovuje zákoník práce (č. 262/2006 Sb., § 236, odst. 1). V podniku zkrátka musíme dostat čas a místo, abychom poobědvali nebo posvačili. Kdo jezdí po obchodních schůzkách, na školení, nebo zkrátka vykonává svoje zaměstnání mimo základní pracoviště, musí sám improvizovat. Ale nepřijde zkrátka, naopak musí podle zákona dostat stravné.

Například zaměstnanec veřejné instituce (státu, obce, běžné příspěvkové organizace apod.), který pobývá na pracovní cestě 5 až 12 hodin, dostane na jídlo 72 Kč až 86 Kč. Tato částka hraje důležitou roli také pro dobrovolné stravenky od zaměstnavatele, které lze částečně zahrnout do podnikového účetnictví jako náklady (podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 24, odst. 2, písmeno j, bod 4). Jak postupovat, aby firma maximálně ušetřila na daních (+ na sociálním a zdravotním pojištění, které musí odvádět nad rámec normální hrubé mzdy)?

V roce 2017 má nejdražší poukázka hodnotu 109 Kč

 • Zaměstnavatel zaplatí za jednu stravenku maximálně 70 % z 86 Kč = 60 Kč.
 • Částku zahrne mezi náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
 • Zároveň však zaplatí maximálně 55 % celkové hodnoty stravenky.
 • Zbytek obvykle dorovnává zaměstnanec, takže dostáváme nejvyšší možnou částku 109 Kč.

Výpočty jsou zaokrouhleny na celé koruny. 1 daňově zvýhodněnou stravenku lze poskytnout za 1 směnu, kterou rozumíme aspoň 3 hodiny v zaměstnání. Jakmile překročíme 11 hodin (včetně zákonem předepsané pauzy), zaměstnavatel nám může udělit další, tedy druhý kupón. Avšak nelze jedné osobě, za jednu směnu poskytnout zároveň stravné a stravenku!

Stravenky od zaměstnavatele dostali nejdříve Britové

Podpora pracujícího lidu a daňové výjimky vypadají jako typický vynález socialismu. A opravdu, základní koncept zavedli labouristé ve Spojeném království, hned po 2. světové válce. Stravenky od zaměstnavatele potom zvýhodnilo mnoho dalších zemí včetně České republiky, kde ovšem zůstává kupní síla nejdražší prémiové poukázky zhruba o 40 % nižší, než v nejštědřejších státech západní Evropy.

 • V tuzemsku pomáhají stravenky zhruba třetině zaměstnanců (1,3 milionu).
 • Jenom přibližně třetina příjemců dostává poukázky v hodnotě vyšší než 80 Kč.

Tuzemské stravenky od zaměstnavatele nesou roztodivná jména podle firem, které speciální oběživo zajišťují. Na základě dané značky lze kupón nebo elektronickou poukázku využít jenom ve vybraných obchodech. Nejvyhledávanějšími zprostředkovateli protekčního byznysu jsou:

- PAGE 1 OF 11 -

Next Page ⇀

loading
×