decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Sazby DPH 2017: tabulka produktů a služeb

Za většinu výrobků musí spotřebitel zaplatit obchodní cenu, a navíc ještě základní daň z přidané hodnoty 21 %. Naprosté nutnosti, jako například pitná kohoutková voda nebo léky, jsou obvykle zatíženy méně: 15 % nebo 10 %. Pouze ve výjimečných případech nemusíme DPH vůbec řešit, ani platit. Princip nejdůležitější tuzemské daně a kalkulačku pro výpočty najdete pod TÍMTO odkazem. Tady vyjmenujeme, které produkty a služby patří do základní, první snížené, nebo nejnižší sazby DPH. Informačním zdrojem je zákon č. 235/2004 Sb.

Kdy nemusíme platit daň z přidané hodnoty

DPH fakticky hradí koncový spotřebitel, který v tuzemsku kupuje zboží nebo službu. K tržní ceně musí přihodit ještě 21 %, 15 %, nebo 10 %. Ale samotnou daň nakonec odvádí státu podnikatel, kterému proto zákonodárci říkají plátce DPH. Malí živnostníci a firmičky, které za předchozích 12 kalendářních měsíců nepřekročily obratem milion korun, nic takového řešit nemusejí. Takže pokud spotřebitel kupuje například drobný výrobek od lokálního řemeslníka, který není plátcem daně z přidané hodnoty, žádné sazby DPH obvykle na účtence nenajde.

Zákon také uděluje výjimku ve specifických případech přeshraničního obchodu v rámci Evropské unie. Například když český podnikatel, který není plátcem DPH, přijímá ze Slovenska zboží, jehož celková nezdaněná cena během aktuálního ani předcházejícího kalendářního roku nepřesáhla 326 000 Kč (§ 2a).

Většinou připočítáváme základní sazbu 21 %

Obvykle ovšem musíme daň z přidané hodnoty snést, často v nejvyšší možné míře. Do základní 21% sazby DPH spadá například komerční výstavba, elektřina, benzín a zemní plyn, alkohol a tabák, nábytek, oblečení nebo elektronika. Nakupující občan tedy skoro pětinu celkové zdaněné ceny zaplatí Ministerstvu financí, bez ohledu na svoji ekonomickou a sociální situaci. (Naproti tomu příjmy zaměstnanců i firem ukrajuje stát citlivěji, takže chudým bere mnohem méně než bohatým.)

Tabulka pro snížené sazby DPH: 15 % a 10 %

Alespoň vybrané zboží a služby, které jsou těžko postradatelné pro zranitelnější skupiny obyvatel, anebo tržně nedoceněné (literatura, hudebniny), zdražují relativně méně. První snížena sazba DPH (15 %) platí například pro vodné a stočné, teplo z centrálních tepláren, nové nevelké byty a rodinné domy atd. (§ 48). Druhá snížená sazba DPH (10 %) zdražuje například léky, potraviny pro malé děti, nepříliš komerční knihy apod.

Přesný výčet obsahují přílohy zákona č. 2, 3, 3a. Podrobný popis jednotlivých položek najdeme v produktové klasifikaci CZ-CPA, platné od 1. ledna 2008, respektive v aktuálním celním sazebníku.

AktivitaKlasifikaceKódPopisSazba
SlužbaCZ-CPA-Opravy zdravotnických prostředků, kteří do nejnižší 10% sazby DPH.15%
SlužbaCZ-CPA33.17.19Opravy invalidních vozíků.15%
SlužbaCZ-CPA36.00.2Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí.15%
SlužbaCZ-CPA37Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi.15%
SlužbaCZ-CPA38.1Sběr a přeprava komunálního odpadu.15%
SlužbaCZ-CPA38.2Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu.15%
SlužbaCZ-CPA49Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.15%
SlužbaCZ-CPA49.39.2Osobní doprava lanovými a visutými dráhami a lyžařskými vleky.15%
SlužbaCZ-CPA50Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.15%
SlužbaCZ-CPA51Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.15%
SlužbaCZ-CPA55Ubytovací služby.15%
SlužbaCZ-CPA56Stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59 nebo pokud se nejedná o podání alkoholických nápojů uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2203 až 2208 nebo tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.15%
SlužbaCZ-CPA59.14Poskytnutí oprávnění vstupu na filmová představení.15%
SlužbaCZ-CPA81.21.10Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech.15%
SlužbaCZ-CPA81.22.11Služby mytí oken prováděné v domácnostech.15%
SlužbaCZ-CPA86Zdravotní péče vymezená číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 86, pokud není jako zdravotní služba osvobozena od daně podle § 58.15%
SlužbaCZ-CPA87Sociální péče, pokud není osvobozena od daně podle § 59.15%
SlužbaCZ-CPA88.10,88.91Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany.15%
SlužbaCZ-CPA90Služby spisovatelů, skladatelů, sochařů a jiných výkonných umělců, pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít a mimo služby nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek.15%
SlužbaCZ-CPA90, 91, 93Poskytnutí oprávnění ke vstupu do muzeí a jiných kulturních zařízení (na kulturní akce a památky, výstavy, do zoologických a botanických zahrad, přírodních rezervací, národních parků, lunaparků a zábavních parků, cirkusů, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí).15%
SlužbaCZ-CPA93.11,93.12Poskytnutí oprávnění vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem.15%
SlužbaCZ-CPA93.13Služby posiloven a fitcenter.15%
SlužbaCZ-CPA93.29.11Služby související s provozem rekreačních parků a pláží.15%
SlužbaCZ-CPA93.29.21Poskytnutí oprávnění vstupu na ohňostroje, světelná a zvuková představení.15%
SlužbaCZ-CPA96.03Pohřební a související služby mimo pohřebních služeb pro zvířata.15%
SlužbaCZ-CPA96.04Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní.15%
ZbožíCelníci01-05, 07-23, 25- Potraviny včetně nápojů (vyjma alkoholických, vymezených zvláštním předpisem a krmiva pro zvířata; živá zvířata, semena, rostliny a přísady, obvykle určené k přípravě potravin; výrobky obvykle používané jako doplněk nebo náhražka potravin; voda.Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 2203-2208 a zboží číselných kódů 0402, 0404, 1901, 2106, které je zahrnuto v příloze č. 3a.15%
ZbožíCelníci6- Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní listoví.15%
ZbožíCelníci43076- Rostliny a semena.15%
ZbožíCelníci28-30, 40, 48, 56, 61, 62- Radiofarmaka, sorbit pro diabetiky, aspartam, sacharin a jeho soli, antibiotika, farmaceutické výrobky - jen určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely. Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006, které je zahrnuto v příloze č. 3a.15%
ZbožíCelníci49- Knihy, brožury, letáky, prospekty, obrázková alba, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení a omalovánky pro děti, hudebniny tištěné či rukopisné, kartografické výrobky všech druhů včetně atlasů, nástěnných map, topografických plánů a globusů, kromě tiskovin plně nebo podstatně určených k reklamě. Mimo tiskovin plně nebo podstatně určených k reklamě a mimo zboží zařazeného do číselných kódů 4901, 4903, 4904, které je zahrnuto v příloze č. 3a.15%
ZbožíCelníci01-96- Zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, pokud se jedná o zdravotnické prostředky, které lze zařadit do skupin uvedených v oddíle A přílohy č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění nebo které jsou uvedeny v příloze č. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění, s výjimkou zdravotnických prostředků, které jsou zahrnuty v těchto druzích (typech) zdravotnických prostředků oddílů B a C přílohy č. 3:
- všechny druhy (typy) zdravotnických prostředků uvedené v oddílu B
- tampóny vinuté
- vata buničitá
- prostředky stomické
- deodorační
- paruka.
15%
ZbožíCelníci01-96- Zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, pokud se jedná o zdravotnické prostředky zhotovené podle předpisu kvalifikovaného zdravotnického pracovníka, kterým tento pracovník vydává individuální návrh charakteristik zdravotnického prostředku určeného k použití pouze pro jednoho konkrétního pacienta.15%
ZbožíCelníci90- Ortopedické pomůcky a přístroje, včetně berlí, chirurgických pásů a kýlních pásů; dlahy a jiné prostředky k léčbě zlomenin; umělé části těla; pomůcky pro nedoslýchavé a jiné prostředky nošené v ruce nebo na těle anebo implantované v organismu ke kompenzování následků nějaké vady nebo neschopnosti, a to pouze zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, pokud jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků.15%
ZbožíCelníci48, 64, 66, 84, 85, 87, 90, 91- Zboží pro osobní používání nemocnými ke zmírnění následků nemocí, jež není zdravotnickým prostředkem podle zvláštních právních předpisů, a to:
- Braille papír
- Osobní a kuchyňské váhy s hlasovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
- Psací stroje a stroje na zpracování textu (slovní procesory) upravené k používání nevidomými a částečně vidícími osobami nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou
- Elektronické kalkulačky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby a elektronické počítací stroje s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
- Počítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně vidící osoby s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu, a jejich jednotky a přídavná zařízení s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu
- Braillská počítačová tiskárna pro nevidomé a částečně vidící osoby, klávesnice pro nevidomé a částečně vidící osoby a jiné výstupní a vstupní jednotky počítače pro zpracování hmatového písma
- Jednotky počítačů a přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou nebo amputovanými končetinami
- Telefony a videotelefony konstruované pro použití neslyšícími osobami
- Zvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby
- Speciální akustické nebo vizuální přístroje pro neslyšící, nevidomé a částečně vidící osoby
- Ruční ovládání nožních pedálů, ruční páky, včetně řadicí páky, pro tělesně postižené osoby
- Hodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby
- Vibrační a světelné budíky pro neslyšící osoby a budíky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
- Části a součásti těchto výrobků, u kterých je čestným prohlášením doloženo, že zboží náleží k určitému výše uvedenému druhu zboží.
15%
ZbožíCelníci94- Dětské sedačky do automobilů.15%
ZbožíCelníci4401- Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky, piliny a dřevěný odpad a zbytky, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů, určené jako palivo.15%
ZbožíCelníci0402,0404, 1901, 2106- Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti.10%
ZbožíCelníci2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004,3006- Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely.10%
ZbožíCelníci4901,4902, 4903,4904- Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti, noviny a časopisy; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované.
Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50 % plochy.
10%
ZbožíCelníci0801, 1101 až 1106, 1201, 1204, 1206 až 1208, 1212, 1214, 2004, 2005- Mlýnské výrobky, a to:
- z obilovin, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10
- z výrobků, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 8 a 12
- z brambor
- ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8.
- Směsi těchto mlýnských výrobků.
10%
ZbožíCelníci1107 až 1109, 1903, 3505- Slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků.10%
ZbožíCelníci1806, 1901, 2004, 2005, 2103, 2106- Upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku.10%

Dny NATO, Ostrava 2017 a národní ostuda

Armádní stíhačky a tanky poutají pozornost, i když třeba dávno nestačí modernějším strojům. Možná právě proto přilákají desetitisíce, nebo dokonce statisíce návštěvníků Dny NATO Ostrava 2017, stejně jako předchozí ročníky velkolepé akce. Nejdříve projdeme chystaný program a potom zhodnotíme skutečné postavení Armády České republiky. Sice jsme členy největšího vojenského paktu na světě, ale ani zdaleka neplníme sliby, které jsme dali svým partnerům.

Program začne ve středu a vyvrcholí o víkendu

Dlouho očekávaná událost Dny NATO, Ostrava 2017 vrcholí víkendovou přehlídkou na ostravském letišti. Ačkoli náklady pořadatelů rostu, vstupné zůstává bezplatné. Akci organizuje Jagello 2000 (spolek tvořený hlavně diplomaty a bývalými politiky), Armáda ČR, několik bezpečnostních sborů Moravskoslezského kraje (hasiči, policisté, dále krajští zdravotníci) a také samotné Letiště Leoše Janáčka.

 • Středa 13. září, 15:00 – 18:00, Dolní Vítkovice: Akční odpoledne
 • Čtvrtek 14. září, přesný čas neupřesněn, Minikino Kavárna Ostrava: Den s dokumenty České televize
 • Pátek 15. září, přesný čas neupřesněn,  Dům knihy Knihcentrum.cz Ostrava: Besedy s piloty
 • Sobota 16. září, 9:00 – 17:00, Letiště Leoše Janáčka Ostrava: Víkendová show
 • Neděle 17. září, 9:00 – 16:00, Letiště Leoše Janáčka Ostrava: Víkendová show

Dny NATO, Ostrava 2017 – další matoucí ročník

“Naše bezpečnost není samozřejmost a bez bezpečnosti není prosperita,” zní podtitul ostravské akce, kterou organizátoři představují jako “největší bezpečnostní přehlídku v Evropě”. Ovšem Čeká republika vynakládá na vlastní armádu podstatně méně, než slíbená 2 % hrubého domácího produktu (HDP). Stejný závazek formálně učinili všichni členové Severoatlantické aliance (NATO), ale jenom menšina myslí svoje předsevzetí vážně. Následující tabulka srovnává právě výdaje na národní obranu, měřené podílem na HDP.

Stát20092010201120122013201420152016
Albánie1.521.561.531.491.411.341.161.21
Belgie1.161.081.051.051.010.970.910.85
Bulharsko1.751.671.331.351.461.321.291.35
Česká republika1.521.291.071.061.030.961.061.04
Dánsko1.341.411.31.341.231.161.141.17
Estonsko1.81.71.681.891.91.942.072.16
Francie2.021.961.871.871.861.841.81.78
Chorvatsko1.621.541.61.531.471.411.371.23
Itálie1.421.351.31.241.21.091.021.11
Kanada1.391.161.231.10.991.020.980.99
Litva1.070.880.790.760.760.881.141.49
Lotyšsko1.211.061.020.890.930.941.041.45
Lucembursko0.40.470.390.380.380.390.430.44
Maďarsko1.141.041.051.040.950.870.941.01
Německo1.391.351.281.311.231.191.191.19
Nizozemsko1.421.341.251.231.161.151.161.17
Norsko1.541.521.511.471.481.511.471.54
Polsko1.711.771.721.741.721.852.232
Portugalsko1.531.491.491.411.441.31.321.38
Rumunsko1.331.241.281.221.281.351.451.48
Řecko3.082.642.382.292.222.222.382.38
Slovensko1.521.271.091.10.990.991.141.16
Slovinsko1.591.611.31.181.060.980.940.94
Spojené království2.512.512.422.22.32.22.092.21
Španělsko1.131.030.941.040.920.910.920.91
Turecko2.061.931.761.761.751.71.671.56
USA5.294.814.774.424.093.783.593.61
Celé NATO3.33.042.982.822.662.52.412.43

Takže diskutujme: Mají Dny NATO, Ostrava 2017 opravdu smysl, máme důvod k oslavě vlastní síly, anebo na sklonku léta v severomoravské metropoli chlácholíme sami sebe, že jsme díky USA a dalším spojencům v bezpečí, přestože obranu stále hruběji podceňujeme? Zdroj tabulek: oficiální web Severoatlantické organizace nato.int.

Jak založit firmu s.r.o. v roce 2017

Podnikám léta a stále marně čekám, kdy pocítím tlaky státní byrokracie. Díky společnému evropskému trhu kasíruji svého irského zákazníka, aniž bych musel papírovat déle než hodinu ročně. Daňové přiznání vyplním podobně rychle přes internet, a čeští úředníci zatím vždycky měli pochopení pro moje zmatky. Skoro libovolně mohu nastavovat svoje pojistné odvody a daň z příjmu vychází nulová. Ale co když zažívám pohodu jenom proto, že zůstávám malým živnostníkem? Proč vlastně měnit právní formu na s.r.o.? A jak založit firmu v roce 2017?

Proč živnostníci zakládají společnosti s.r.o.

Pokud při podnikání nasekám dluhy, jakožto živnostník ručím věřitelům celým svým osobním majetkem! Společnost s ručením omezeným (s.r.o. či spol. s r.o.) sice také dává jistou záruku, ale majitelé firmy – společníci obvykle mohou ztratit jenom svůj vklad, který vložili do základního kapitálu firmy. Pokud nepošlou podnik ke dnu například podvodem, nesou menší riziko než živnostník! Začínám chápat, proč leckterý obchodník řeší, jak založit firmu. Sice potom už nevystačí s jednoduchým účetnictvím (daňovou evidencí), ale možná bude spát klidněji.

Jak založit firmu bez advokáta, role notáře

Ambiciózním podnikatelům pomáhá růst JUDr. Monika Bakešová, která vzbuzuje moje sympatie svojí upřímností: “Jako advokát zodpovědně prohlašuji, že je možné založit s.r.o. i bez advokáta.” Kéž bychom všichni uměli přiznat, že jsme občas postradatelní! Paní doktorka ovšem rovnou dodává, že služby advokáta doporučuje, pokud:

 • podnikáte ve složitějším oboru (nikoli v živnosti vázané)
 • firmu zakládá více společníků, anebo plánujete zásadní změny (přizvání nového společníka, prodej)
 • do společnosti vkládáte nepeněžitý vklad (třeba nemovitost)

Všichni každopádně musíme k advokátovi, aby vypracoval notářský zápis o založení společnosti (zakladatelskou listinu sólistovi, společenskou smlouvu pro více společníků) a případně zapsal s.r.o. do obchodního rejstříku (jinak musíme sami k soudu). Otázka Jak založit firmu? zahrnuje řadu podmnožin, které vyjasněme raději hned: identifikace společníků, jednatelů a správce vkladu, předmět podnikání (můžeme volit ze seznamu živností), název, sídlo (zatím stačí město) a základní kapitál (stačí 1 Kč, důvěryhodnější je vyšší částka).

Novou firmu otevřeme zhruba za 14 dnů

S notářským zápisem zajdeme do banky, abychom založili účet pro vložení základního kapitálu, o čemž sepíše potvrzení správce vkladu. Potom zbývá vyřídit živnostenské oprávnění (při rozjezdu složitějšího podniku vizte výše), výpis z trestního rejstříku jednatele, který zároveň podepíše čestné prohlášení (bezúhonnost, věk, solventnost) a formálně ošetříme sídlo (například tak, že notář dodá výpis z katastru nemovitostí). Uf! Jak dlouho trvá založení firmy s.r.o.?

“Reálnou dobou je 14 dní, záleží na vytíženosti notáře. Formality stojí asi 11 000 Kč,” shrnuje doktorka Bakešová.

Dešťovka (Modrá úsporám): podmínky dotace

Litr pitné kohoutkové vody stojí průměrně 8 haléřů, takže zůstává poměrně levný, tedy aspoň oproti baleným alternativám v supermarketech. Jenomže! Několikrát denně spláchneme toaletu, potom vypereme prádlo nebo umyjeme nádobí, večer očistíme svoje vlastní tělo – a rázem korunky povážlivě nabíhají. Přitom zhruba polovinu svojí spotřeby můžeme uspokojit díky dešťové vodě, abychom pomohli svému rozpočtu a zároveň šetřili životní prostředí. Proto český stát rozdá 100 milionů Kč v programu Modrá úsporám, respektive Dešťovka.

Dotační program se původně jmenoval Modrá úsporám

České země leží v rozvodí trojice velkých evropských řek: Pramení tady Labe, Odra a Morava tekoucí do Dunaje. Máme lesy plné studánek, jenomže zdejší klima se mění. Deště jsou stále vzácnější, ale tím silnější, takže místo aby průběžně doplňovaly podzemní vodní zásoby, způsobují povodně. Výsledek? V Evropské unii disponují menšími vodními zásobami jenom Kypr a Malta, pokud přepočteme množství na jednoho obyvatele. Český stát proto navazuje na dotační program Nová zelená úsporám, ovšem tentokráte cílí právě na srážky.

Stát nakonec rozdá domácnostem peníze v akci Dešťovka

Původně zamýšlený název Modrá úsporám mezitím zaregistrovala jistá soukromá společnost, takže sympatický projekt dostal jméno Dešťovka. “Chceme motivovat občany, aby využívali dešťovou vodu – na zalévání, splachování, zadržování a vsakování srážek apod.,” vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec. Dotace pokryje “až 50 %” nákladů.

Přednost zřejmě dostanou sofistikovanější projekty, protože “nejjednodušší systémy budou podporovány jenom v oblastech výrazně postižených suchem”. Na rozdíl od kotlíkových dotací, Dešťovka nezahrnuje žádný závazný seznam podporovaných systémů, amatérští kutilové však zvýhodnění nebudou. Dotace totiž poplyne pouze na výrobky, které splňují účel a také “obecné podmínky pro uvedení na trh”. K dostání jsou například podzemní nádrže a čerpadla, která rozvedou vodu po domě, na toaletu nebo do pračky.

Pravidlo 3 x 3: peníze můžeme dostat na účet do 9 týdnů

Pro zkušební program vyhradilo ministerstvo 100 milionů Kč. Ze státní kasy půjdou peníze přes Ministerstvo životního prostředí, ke Státnímu fondu životního prostředí, který bude počínaje dubnem 2017 přijímat elektronické žádosti. Pro vyplnění a odeslání základního formuláře pravděpodobně poslouží speciální internetová stránka, jejíž adresu však zatím ještě neznáme. Ministerstvo nám ovšem prozradilo, že uplatní takzvané “pravidlo 3 x 3”:

 • Jakmile podáte elektronickou žádost, do 3 týdnů dostanete zprávu, jestli nemusíte něco doplnit.
 • Po odsouhlasení odevzdaných podkladů, nebo případném doplnění informací potom v dotačním programu Dešťovka potrvá další 3 týdny, než úředníci prostudují váš záměr.
 • Po eventuálním schválení žádosti stačí, abyste projekt uskutečnili a poslali státnímu fondu zbylé požadované dokumenty (zřejmě účtenky apod.) a – během 3 týdnů dostanete peníze na účet!

PŘÍKLAD: Pro rodinný dům koupíme za 120 000 Kč systém, který zachycováním a využitím srážek sníží naši spotřebu kohoutkové vody na polovinu, při zachování životního standardu. Dotační program Dešťovka pokryje polovinu nákladů. Kvalitní technika vydrží přes 20 let a provoz stojí kolem 400 Kč ročně. Takže vlastní investované peníze (60 000 Kč) můžeme získat zpátky a potom ještě vydělat přes 30 000 Kč, díky úspoře na vodném.

- PAGE 1 OF 3 -

Next Page ⇀

loading
×