decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Úřad vlády České republiky – rozpočet 2017

Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Úřad vlády. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 107 183 399
Výdaje celkem 1 291 661 151

Příjmy

Daňové příjmy 1) 0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 107 183 399
– příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky 105 983 399
– příjmy z prostředků finančních mechanismů 0
– ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery 1 200 000

Výdaje

Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR 1 291 661 151
– výdaje vlastního Úřadu vlády ČR 744 922 241
– výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády 546 738 910

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 474 196 605
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 161 062 697
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 7 946 576
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 178 462 992
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 219 690 260
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně zahraničních programů 3) 221 428 934
– institucionální podpora 4) ze státního rozpočtu 213 601 015
– podíl prostředků zahraničních programů 3) 7 827 919
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5) 0
Program protidrogové politiky 146 188 054
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 125 546 901
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0
Výdaje (spolu)financované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky 136 907 299
– ze státního rozpočtu 30 923 900
– podíl rozpočtu Evropské unie 105 983 399
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 30 113 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Bezpečnostní informační služba – rozpočet 2017

Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Bezpečnostní informační služba. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 146 700 000
Výdaje celkem 1 652 946 000

Příjmy

Daňové příjmy 1) 0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 146 700 000

Výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby 1 652 946 000

Průřezové ukazatele

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 298 000 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Státní úřad pro jadernou bezpečnost – rozpočet 2017

Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 170 400 000
Výdaje celkem 351 236 161

Příjmy

Daňové příjmy 1) 170 000 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 400 000
– příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 0
– příjmy z prostředků finančních mechanismů 0
– ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 400 000

Výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 351 236 161
– výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na výkon funkcí 351 236 161
– výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na rozvojové programy 0

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 127 562 619
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 43 371 291
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 2 547 060
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních míst 12 084 474
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 115 268 445
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně zahraničních programů 3) 0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) 0
Zahraniční rozvojová spolupráce 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 5 300 000
Výdaje (spolu)financované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky 0
Výdaje na společné projekty, financované z finančních mechanismů 0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 111 972 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Úřad průmyslového vlastnictví – rozpočet 2017

Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Úřad průmyslového vlastnictví. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).

 Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 227 396 800
Výdaje celkem 184 509 979

Příjmy

Daňové příjmy 1) 80 000 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 147 396 800
– příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 2 396 800
– ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 145 000 000

Výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví 184 509 979

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 94 623 549
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 31 878 185
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 875 190
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních míst 13 673 718
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 80 085 649
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0
Výdaje (spolu)financované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky 2 996 000
– ze státního rozpočtu 599 200
– podíl rozpočtu Evropské unie 2 396 800
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 10 660 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

- PAGE 1 OF 4 -

Next Page ⇀

loading
×