decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Justiční pracovník – platové třídy

V oficiálním katalogu pracíJUSTIČNÍ PRACOVNÍK číslo 2.02.01. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní justiční pracovník.

Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Vedení organizačně-technické agendy spojené s přípravou rozhodování soudce.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Justiční pracovník (v katalogu prací má číslo 2.02.01)

6. platová třída

1. Vyhotovování zápisů ze soudních jednání, zajišťování přípravy a průběhu soudního jednání, vyhotovování rozhodnutí a vyřizování porozsudkové agendy.

7. platová třída

1. Komplexní zajišťování agendy rejstříku soudů a státních zastupitelství podle vnitřních kancelářských řádů.

2. Vedení organizačně-technické agendy spojené s přípravou rozhodování soudce.

8. platová třída

1. Organizování chodu soudní kanceláře nebo kanceláře státního zastupitelství.

2. Samostatná protokolace v řízení před soudem podle předpisů upravujících trestní řízení před soudy spojená s osobní odpovědností za věcnou správnost protokolace.

3. Samostatné vykonávání úkonů v trestních, občanskoprávních správních a obchodních

věcech vyhrazených jinak podle zákona předsedovi senátu (samosoudci) na základě pověření, v rozsahu stanoveném v jednacím řádu.

9. platová třída

1. Organizování, kontrola a metodické řízení chodu soudních kanceláří nebo kanceláří státních zastupitelství.

2. Komplexní zajišťování a provádění výkonu soudních rozhodnutí podle procesních předpisů, jednacího řádu pro okresní a krajské soudy a vnitřního kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy, spojené s osobní odpovědností za dodržování procesních předpisů upravujících výkon rozhodnutí včetně hmotné odpovědnosti.

3. Provádění úkonů probace a mediace podle právních předpisů.

4. Samostatné zajišťování agendy spojené s vydáváním sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, zpracovávání podkladů pro legislativní činnost, analýza a publikace soudních rozhodnutí.

10. platová třída

1. Koordinace, metodické usměrňování a odborný dohled nad činností soudních kanceláří nebo kanceláří státních zastupitelství nižších stupňů.

2. Výkon probačních činností spojených s vedením a kontrolou odsouzených k alternativním trestům včetně mapování a prevence rizik opakování trestné činnosti. Poradenství a vedení spolupracujících organizací a poskytování podpůrných služeb a poradenství pro oběti trestné činnosti.

3. Provádění rozhodovací činnosti a úkonů soudu na základě pověření předsedy senátu v trestních, občanskoprávních, správních a obchodních věcech svěřených jinak vyššímu soudnímu úředníkovi podle zvláštního zákona.

11. platová třída

1. Komplexní zajišťování činnosti správního úseku okresního soudu včetně odborného a metodického řízení odborné činnosti na všech úsecích soudního výkonu a státní správy soudu, s výjimkou soudcovské činnosti.

2. Provádění úkonů vyhrazených samosoudci nebo státnímu zástupci v rozsahu vymezeném právními předpisy do složení zkoušky podmiňující jmenování do funkce soudce nebo státního zástupce.

3. Provádění samostatné rozhodovací činnosti při výkonu soudnictví a kompetencí státních zastupitelství v rozsahu vymezeném zákonem.

4. Výkon probační a mediační činnosti v rámci celého průběhu trestního řízení a v souvislosti s ním. Poradenská, výchovná a kontrolní činnost u pachatelů trestné činnosti a jejich motivování k vedení života v souladu se zákonem v rámci probační činnosti. Poradenská pomoc obětem trestné činnosti.

12. platová třída

1. Komplexní zajišťování činnosti správního úseku soudu vyššího stupně nebo státního zastupitelství vyššího stupně včetně odborného metodického usměrňování všech úseků odborné činnosti na úseku soudního výkonu a výkonu kompetencí státního zastupitelství a státní správy soudů a státního zastupitelství, s výjimkou soudcovské činnosti a činnosti státních zástupců včetně komplexní odpovědnosti za chod těchto úseků u soudů a státních zastupitelství nižších stupňů.

2. Komplexní řešení složitých konfliktních a rizikových situací v souvislosti s trestním řízením, analýza vyhodnocování a prevence rizik opakování trestné činnosti v rámci mediačních činností. Diagnostická, poradenská, výchovná a kontrolní činnost u dospělých, mladistvých i nezletilých pachatelů trestné činnosti a jejich motivování k vedení života v souladu se zákonem v rámci probačních činností. Poskytování krizové intervence obětem trestné činnosti v závažných případech. Tvorba resocializačních programů, obecných postupů a opatření v probaci a mediaci.

3. Samostatná rozhodovací činnost namísto zákonného soudce ve všech oborech práva podle zvláštního zákona.

13. platová třída

1. Tvorba a rozvoj probačních a resocializačních metod a aplikace nejnovějších poznatků z psychologie, sociologie, pedagogiky, práva a jiných společenských věd. Vytváření plánů a koncepcí trestní politiky v oblasti mapování a prevence rizik opakování trestné činnosti. Plánování a implementace vysoce specializovaných a nejnáročnějších odborných intervencí a opatření směřujících ke snížení rizika opakování závažné trestné činnosti, k dosažení
resocializace pachatelů a k účinné ochraně a podpoře obětí trestné činnosti.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
21. Čvn 2016   /   

Tags: plat, povolání, státní správa

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×