decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Justiční pracovník – platové třídy

V oficiálním katalogu pracíJUSTIČNÍ PRACOVNÍK číslo 2.02.01. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní justiční pracovník.

Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které tam teoreticky spadají. Stačí, když máte ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Organizování chodu soudní kanceláře nebo kanceláře státního zastupitelství.“ Platové tabulky garantují odměnu ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Justiční pracovník (v katalogu prací má číslo 2.02.01)

7. platová třída

 1. Komplexní zajišťování agendy rejstříku soudů a státních zastupitelství podle vnitřních kancelářských řádů.
 2. Vedení organizačně-technické agendy spojené s přípravou rozhodování soudce nebo státního zástupce.
 3. Zajišťování přípravy a průběhu soudního jednání nebo jednání státního zastupitelství, vyhotovování rozhodnutí a vyřizování porozsudkové agendy včetně vyhotovování zápisů ze soudních jednání nebo z jednání státního zastupitelství.

8. platová třída

 1. Organizování chodu soudní kanceláře nebo kanceláře státního zastupitelství.
 2. Samostatná protokolace v řízení před soudem podle předpisů upravujících trestní řízení před soudy spojená s osobní odpovědností za věcnou správnost protokolace.
 3. Samostatné organizování rozhodovací činnosti soudu v rámci pracovního týmu nebo soudního oddělení spadajícího podle rozvrhu práce do jejich působnosti.

9. platová třída

 1. Organizování, kontrola a metodické řízení chodu soudních kanceláří nebo kanceláří státních zastupitelství.
 2. Komplexní zajišťování a provádění výkonu soudních rozhodnutí podle procesních předpisů, jednacího řádu pro okresní a krajské soudy a vnitřního kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy, spojené s osobní odpovědností za dodržování procesních předpisů upravujících výkon rozhodnutí včetně hmotné odpovědnosti.
 3. Provádění úkonů probace a mediace podle právních předpisů.
 4. Samostatné zajišťování agendy spojené s vydáváním sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, zpracovávání podkladů pro legislativní činnost, analýza a publikace soudních rozhodnutí.
 5. Organizování chodu soudní kanceláře Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu nebo kanceláře Nejvyššího státního zastupitelství včetně provádění rozhodnutí o nařízení soudních jednání nebo jednání státního zastupitelství a provádění kontroly anonymizace zásadních rozhodnutí.
 6. Samostatné vykonávání úkonů soudu soudním tajemníkem v trestních, občanskoprávních, správních a obchodních věcech vyhrazených jinak podle zákona předsedovi senátu (samosoudci) na základě pověření předsedy soudu, v rozsahu stanoveném v jednacím řádu.
 7. Samostatné vykonávání úkonů při výkonu působnosti státního zastupitelství vyhrazených jinak podle zákona státnímu zástupci nebo vedoucímu státnímu zástupci v rozsahu stanoveném kancelářským řádem státního zastupitelství.

10. platová třída

 1. Koordinace, metodické usměrňování a odborný dohled nad činností soudních kanceláří nebo kanceláří státních zastupitelství nižších stupňů.
 2. Výkon probačních činností spojených s vedením a kontrolou odsouzených k alternativním trestům včetně mapování a prevence rizik opakování trestné činnosti. Poradenství a vedení spolupracujících organizací a poskytování podpůrných služeb a poradenství pro oběti trestné činnosti.
 3. Provádění rozhodovací činnosti v trestních, občanskoprávních, správních a obchodních věcech vyhrazených jinak podle zákona předsedovi senátu (samosoudci) na základě pověření předsedy soudu v rozsahu vymezeném jednacím řádem pro okresní, krajské a vrchní soudy.
 4. Organizování, kontrola a metodické řízení chodu soudních kanceláří Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu včetně samostatného rozhodování o přidělování věcí podle jejich povahy jednotlivým senátům k rozhodnutí v souladu s rozvrhem práce soudu.

11. platová třída

 1. Komplexní zajišťování činnosti správního úseku okresního soudu včetně odborného a metodického řízení odborné činnosti na všech úsecích soudního výkonu a státní správy soudu, s výjimkou soudcovské činnosti.
 2. Výkon probační a mediační činnosti v rámci celého průběhu trestního řízení a v souvislosti s ním. Poradenská, výchovná a kontrolní činnost u pachatelů trestné činnosti a jejich motivování k vedení života v souladu se zákonem v rámci probační činnosti. Poradenská pomoc obětem trestné činnosti.

12. platová třída

 1. Komplexní zajišťování činnosti správního úseku soudu vyššího stupně nebo státního zastupitelství vyššího stupně včetně odborného metodického usměrňování všech úseků odborné činnosti na úseku soudního výkonu a výkonu kompetencí státního zastupitelství a státní správy soudů a státního zastupitelství, s výjimkou soudcovské činnosti a činnosti státních zástupců včetně komplexní odpovědnosti za chod těchto úseků u soudů a státních zastupitelství nižších stupňů.
 2. Komplexní řešení složitých konfliktních a rizikových situací v souvislosti s trestním řízením, analýza vyhodnocování a prevence rizik opakování trestné činnosti v rámci mediačních činností. Diagnostická, poradenská, výchovná a kontrolní činnost u dospělých, mladistvých i nezletilých pachatelů trestné činnosti a jejich motivování k vedení života v souladu se zákonem v rámci probačních činností. Poskytování krizové intervence obětem trestné činnosti v závažných případech. Tvorba resocializačních programů, obecných postupů a opatření v probaci a mediaci.
 3. Provádění samostatné rozhodovací činnosti a jiných úkonů soudu při výkonu soudnictví nebo při výkonu kompetencí státního zastupitelství v rozsahu vymezeném zákonem.

13. platová třída

 1. Tvorba a rozvoj probačních a resocializačních metod a aplikace nejnovějších poznatků z psychologie, sociologie, pedagogiky, práva a jiných společenských věd. Vytváření plánů a koncepcí trestní politiky v oblasti mapování a prevence rizik opakování trestné činnosti. Plánování a implementace vysoce specializovaných a nejnáročnějších odborných intervencí a opatření směřujících ke snížení rizika opakování závažné trestné činnosti, k dosažení resocializace pachatelů a k účinné ochraně a podpoře obětí trestné činnosti.
 2. Provádění nejnáročnější samostatné rozhodovací činnosti a jiných úkonů soudu při výkonu soudnictví nebo při výkonu kompetencí státního zastupitelství v odborně nejnáročnějších věcech v rámci působnosti vymezené zákonem vyžadujících různorodý individuální přístup, který není standardně typově určen, a s ohledem na rozsah a na náročnost právního posouzení všestranně odborné analytické schopnosti při aplikaci práva.
 3. Provádění rozhodovací, náročné expertní a analytické činnosti a jiných úkonů soudu asistentem soudce okresního, krajského nebo vrchního soudu v rozsahu vymezeném zákonem.

14. platová třída

 1. Vykonávání nejnáročnějších činností bezprostředně souvisejících s rozhodovací činností a jiných úkonů Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu nebo Nejvyššího státního zastupitelství vyžadujících, s ohledem na rozsah a složitost skutkových okolností a na náročnost právního posouzení, všestranné odborně analytické schopnosti při aplikaci práva.
 2. Tvorba koncepce boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a řešení nejsložitějších, například mezinárodních úkolů při vyhledávání, vyhodnocování a syntéze komplikovaných ekonomických a právních vazeb v rámci boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
04. Led 2019   /   

Tags: plat, povolání, státní správa

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

17 Komentáře zapnuto "Justiční pracovník – platové třídy"

Upozornit na
avatar
Věra
Věra
Dobrý den, od roku 2007 pracuji v justici, na pozici vyšší soudní úředník. Kromě jiného, samostatného rozhodování namísto zákonného soudce, je jednou z mých základních činností: nařízení výkonu všech možných trestů včetně ochranného léčení, což je uvedeno v katalogu prací, doplněného od 1.1.2018, jako činnost spadající do 13. platové třídy pod bodem 2. Ačkoli tato funkce existuje pouze u soudů a není mi známo, že by nařízení trestu nebo ochranného léčení vykonávala ještě jiná instituce, argumentují předsedové soudů, že na platovou třídu nemáme nárok, nařízení je údajně špatně nastaveno a nic přidáno nedostaneme. Zajímal by mě proto Váš názor, případně… Číst vice »
Hana
Hana
Dobrý den, v souvislosti s novelou katalogu prací bych se ráda zeptala, zda je správná následující argumentace správy soudu: “Pro výkon práce ve 13. platové třídě je ve smyslu ustanovení § 2 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. kvalifikačním předpokladem vzdělání v magisterském studijním programu. Vyššího soudního úředníka, který tuto podmínku nesplňuje, tedy lze do uvedené třídy zařadit jen výjimečně.” Pozici vyššího soudního úředníka může vykonávat osoba, která vystudovala Justiční akademii (bez titulu), nebo dosáhla právnického vzdělání. Nicméně náplň práce je stále stejná. Zda se jedná o vyššího soudního úředníka s magisterským titulem, nebo bez titulu, jeho pravomoci jsou stále stejné.… Číst vice »
Michaela
Michaela

Pořád stejná písnička. Já magisterské vzdělání mám, ale zase namítají, že nepracuji ve všech oblastech práva… Prostě když to dát nechtějí, nějaký argument si vymyslí.

Soňa
Soňa

No tohle už vážně není možný! Paní Michaelo, budete se nějak legitimně bránit?

Hana
Hana
Myslím si, že slova “ve všech oblastech práva” nemůže nikdo vykládat tak, že by jeden vyšší soudní úředník (VSÚ) pracoval např. na všech odděleních soudu. Ani soudci při své práci nepracují ve všech oblastech práva. Pouze jsou tím myšleny jednotlivé úseky – nejsou konkretizovány jako u 13. platové třídy. U některých soudů jsou VSÚ zařazováni “alespoň” do 12. platových. I to mi však přijde úsměvné. Kdyby řekli soudcům, že jim budou platit “alespoň” dvojnásobek platové základny, jestli by to takto nechali. Každý ředitel správy má na problematiku vlastní názor, vesměs se však všichni shodují, že nejsou finance. Několik let nám… Číst vice »
Michaela
Michaela

Pokud nemáte k dispozici, posílám toto:

“Dobrý den,
V souvislosti s připravovaným jednáním na Ministerstvu spravedlnosti potřebujeme informace z jednotlivých soudů, jakým způsobem bylo vyřešeno zvýšení tříd u VSU.
Děkujeme za informace.

Kontaktní adresa:
odboryjustice@seznam.cz

Jiří Zahradník
Sekretariát VOS Justice”

Věra
Věra

A další perlička – od 1.4.2018 nový rozvrh práce. Všem vyšším soudním úřednicím, které mají titul před jménem, přibyl zástup na jiných odděleních soudu za VSÚ, které titul nemají. Co dostanou na oplátku, zatím nevíme, ale dnes se rozvrh práce objevil na našem intranetu. Tak nevím, co na to říci?

Michaela
Michaela

U nás od 1.4.2018 zastupuje každý VSÚ každého. Bez ohledu na tituly. Logicky z toho měla vyplynout 13. platová třída pro všechny. Ovšem vyplynula z toho 12. platová třída pro všechny.

Věra
Věra
Jak se dalo čekat, krok, který vedení soudu učinilo, měl logický důsledek. VSÚ s titulem získali zástup na jiných odděleních, tím se dostali do 12. platové třídy. Když jsem se dotázala, zda od 1.4. 2018 převezmou za mou osobu ty nejnáročnější činnosti, spadající do 13. platové třídy, a já budu vykonávat pouze úkony, které lze zahrnout do 11. platové třídy, dostalo se mi odpovědi: Takto skutečně nikoliv, zástup bude fungovat jenom tehdy, když bychom my (myšleno s největší pravděpodobností ti netitulovaní) byli dlouhodobě nepřítomni a současně by byl dlouhodobě nepřítomný ten, kdo nás dle rozvrhu práce zastupuje na prvním místě.… Číst vice »
Jan
Jan

Che che, u nás byla změna vyřešena tak, že se zkrátka mlčí. Nikdo nic nedostal a vedení se vyjádřilo v tom smyslu, že když stejnou práci vykonávají dva lidé, jeden s titulem a druhý bez, tak titulovaný kolega musí brát víc, protože vystudoval, a to bez ohledu na kvalitu vykonané práce. Co dodat.
(Podotýkám, že se jedná o krajský soud.)

Hanka
Hanka

A co jste proti tomu podnikli? Dokud se hromadně neozvete, nečekejte, že Vám někdo pomůže.

Michaela
Michaela

U nás proběhla porada: vedení s VSÚ. Sice jsme byli přeřazeni – od 1.5.2018 do 12. platové třídy, ale máme o tom mlčet. Do 13. nás nepřeřadí, protože tam není ani ředitel správy a máme, respektive musíme uznat, že tohle by nebylo férové.

sona
sona

A od kdy ředitel správy vydává rozhodnutí svým jménem a na vlastní zodpovědnost? Nikde jsem takové usnesení nečetla / neviděla. To by potom ředitel byl vyšším soudním úředníkem, ne ředitelem správy. Taková hloupost.

wpDiscuz
loading
×