decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Referent fiskální politiky, rozpočtu a financování

V oficiálním katalogu pracíREFERENT FISKÁLNÍ POLITIKY, ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ číslo 2.10.02. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent fiskální politiky, rozpočtu a financování.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Provádění rozpočtových opatření finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu územních orgánů v průběhu rozpočtového roku.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent fiskální politiky, rozpočtu a financování (v katalogu prací pozice 2.10.02)

Referent fiskální politiky, rozpočtu a financování v 9. platové třídě

1. Příprava návrhu rozpočtu obce, zdrojů příjmů a zaměření výdajů, rozpis schváleného rozpočtu.

2. Zajišťování agendy správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků. Kontrola čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků včetně stanovování odvodů a penále za jejich neoprávněné použití nebo zadržení.

3. Zajišťování agendy veřejných sbírek včetně dozoru.

4. Metodické usměrňování obcí a příspěvkových organizací v oblasti výkaznictví, kontroly a usměrňování dat za kraj.

Referent fiskální politiky, rozpočtu a financování v 10. platové třídě

1. Provádění rozpočtových opatření finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu územních orgánů v průběhu rozpočtového roku.

2. Sestavování návrhu rozpočtu obce s rozsáhlou vnitřní strukturou příjmových a výdajových položek s náročnými podmínkami pro jeho sestavování, usměrňování hospodaření podle tohoto rozpočtu a jeho vyhodnocování včetně provádění rozpočtových opatření. Realizace a vyhodnocování rozpočtových opatření na jednotlivé organizační složky obce. Zajišťování rozpisu ukazatelů rozpočtu samosprávného celku pro organizační složky, městské části, organizace a další příjemce prostředků.

3. Zajišťování financování obce, zpracovávání analýz efektivnosti vynakládaných finančních prostředků a předkládání doporučení a návrhů opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření (místních daní a poplatků, přijímání a poskytování úvěrů, kapitálové správy, dotací, návratných finančních výpomocí, půjček a dalších účelově vázaných výdajů z rozpočtu) včetně vyhodnocování hospodaření.

4. Sestavování rozpočtu pro oblast školství a stanovování územních normativů na jednotlivé školy a školská zařízení (jednotky výkonů a obory vzdělávání) v územním celku.

Referent fiskální politiky, rozpočtu a financování v 11. platové třídě

1. Provádění analytických prací v oblasti dotační politiky státu ve vztahu k územním rozpočtům a v oblasti vývoje jejich finančního hospodaření.

2. Kontrola dodržování dotační politiky při využívání dotačních prostředků dotovanými subjekty v daném území.

3. Zajišťování agendy účelového určování centrálních zdrojů pro jednotlivé akce, posuzování žádostí podnikatelských subjektů zaměstnávajících občany se zvláštní pracovní způsobilostí, nestátních neziskových organizací, organizací sociálních služeb apod. o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu.

4. Provádění rozpisu ukazatelů rozpočtu kapitoly na organizační složky státu a stanovování příspěvku příspěvkovým organizacím. Zpracovávání pokynů pro jednotlivé organizační složky státu a příspěvkové organizace v působnosti správce kapitoly k rozborům hospodaření, jejich analyzování a zpracovávání návrhů potřebných opatření pro zabezpečení hospodaření s prostředky státního rozpočtu a prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu.

5. Koncepční a rozvojová činnost na vymezených úsecích finančních vztahů k územním rozpočtům včetně poskytování účelových systémových dotací nebo individuálních dotací ze státního rozpočtu.

6. Sestavování návrhu rozpočtu statutárního města a hospodaření podle něj včetně stanovování zásad pro jeho sledování a způsob zúčtování. Provádění analytických a predikčních činností pro přípravu rozpočtu územně členěného statutárního města včetně provádění rozpočtových opatření.

7. Zpracovávání zásad, koordinace a usměrňování financování statutárního města včetně vyhodnocování hospodaření.

8. Stanovování finančních možností obce v rámci střednědobé a dlouhodobé strategie včetně sledování majetkových a obchodních podílů.

Referent fiskální politiky, rozpočtu a financování ve 12. platové třídě

1. Vypracovávání návrhů částí rozpočtu kapitoly státního rozpočtu včetně rozpisu schváleného rozpočtu a provádění rozpočtových opatření.

2. Metodické usměrňování a koordinace podřízených organizací nebo územních samosprávných celků při přidělování rozpočtových prostředků.

3. Příprava a realizace smlouvy mezi ministerstvem a příslušným subjektem při vládou schválené záruce za bankovní či jiné úvěry nebo při poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, posuzování požadavků a návrhu rozpočtu státních fondů, zajišťování finanční analýzy státních fondů.

4. Zpracovávání metodiky přípravy návrhu rozpočtu územních samosprávných celků.

5. Zpracování analýz a hodnocení rozpočtového určení výnosů daní.

6. Metodické usměrňování a organizace hospodaření s rozpočtovými prostředky podle jednotlivých příjmových a výdajových oblastí kapitoly státního rozpočtu.

7. Koordinace a kontrola finančně-plánovací a finančně právní činnosti v rezortu.

8. Sestavování návrhu rozpočtu územně členěného statutárního města včetně provádění rozpočtových opatření a stanovování zásad pro jeho sledování a způsob zúčtování.

9. Tvorba souhrnné koncepce a metodiky financování územně členěného statutárního města.

10. Provádění analytických a predikčních činností pro přípravu rozpočtu kraje nebo hlavního města Prahy včetně provádění rozpočtových opatření.

11. Příprava a realizace celostátní dotační politiky v rámci podpory nestátních neziskových organizací.

Referent fiskální politiky, rozpočtu a financování ve 13. platové třídě

1. Tvorba nástrojů a informačních zdrojů pro hodnocení a prognózování makroekonomického vývoje a pro formulování a hodnocení dopadů fiskální a rozpočtové politiky.

2. Tvorba koncepce financování rezortu nebo mimorozpočtového financování v působnosti ministerstva.

3. Sestavování návrhu rozpočtu kraje nebo hlavního města Prahy včetně provádění rozpočtových opatření a stanovování zásad pro jeho sledování a způsob zúčtování.

4. Tvorba souhrnné koncepce a metodiky financování kraje nebo hlavního města Prahy.

5. Zpracovávání souhrnu státního rozpočtu a závěrečného účtu kapitoly, provádění rozpisu schváleného rozpočtu, posuzování požadavků nad rámec schváleného rozpočtu z hlediska věcnosti, účelovosti a hospodárnosti a provádění návazných rozpočtových opatření.

6. Celostátní koordinace a metodické usměrňování procesu tvorby státního rozpočtu.

7. Navrhování zásadních obecných postupů ke snižování výdajů a zvyšování příjmů financovaného odvětví.

8. Vytváření metodických pokynů pro rozpočtování prostředků státního rozpočtu a finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

9. Usměrňování finančních vztahů podnikatelských subjektů, občanských sdružení, církví, rozpočtových a příspěvkových organizací a ústředních orgánů při zúčtování se státním rozpočtem za financované kapitoly.

10. Tvorba koncepce a pravidel dotační politiky rezortu (kapitoly) včetně její koordinace.

11. Utváření a zajišťování realizace systému financování veřejné správy.

12. Hodnocení vývoje účasti centrálních zdrojů na financování programů při tvorbě rozpočtového výhledu a střednědobých a dlouhodobých finančních plánů.

13. Tvorba celostátního systému programového financování z centrálních zdrojů a jeho uplatňování v praxi.

14. Zpracovávání strategie účasti státu na financování rozvoje energetických, dopravních, poštovních a telekomunikačních sítí nebo dalších systémů.

15. Koordinace přípravy a realizace smluv o podmínkách převzetí státních záruk za bankovní úvěry poskytované určeným subjektům.

16. Tvorba koncepce rozpočtu a dotační politiky kraje nebo hlavního města Prahy.

17. Tvorba systému financování v jednotlivých oblastech financování rezortu.

Referent fiskální politiky, rozpočtu a financování ve 14. platové třídě

1. Prognózování vývoje makroekonomických sektorů a fungování trhů pro potřeby formulování fiskální a rozpočtové politiky.

2. Utváření bilančních vztahů u základních ukazatelů státního rozpočtu a státního závěrečného účtu v celorepublikovém měřítku.

3. Stanovování zásad a principů tvorby státního rozpočtu včetně vyhodnocování realizace přijatých principů.

4. Zpracovávání návrhů, přístupů a východisek pro sestavení státního rozpočtu nebo státního závěrečného účtu.

5. Tvorba koncepce financování v působnosti ministerstva.

6. Zpracovávání zásad a metodiky rozpočtování jednotlivých kapitol, příprava ukazatelů kapitol státního rozpočtu.

7. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje odvětví z hlediska možností bilance státního rozpočtu a dlouhodobé finanční a rozpočtové politiky státu.

8. Koordinace finančních a rozpočtových vztahů České republiky k Evropské unii.

Referent fiskální politiky, rozpočtu a financování v 15. platové třídě

1. Tvorba koncepce fiskální politiky státu a její transformace do ekonomických nástrojů státního rozpočtu.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
15. Čvc 2015   /   

Tags: plat, povolání

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×