decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Referent školství, výchovy a vzdělávání

V oficiálním katalogu pracíREFERENT ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ číslo 2.10.15. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent školství, výchovy a vzdělávání.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Komplexní zajišťování agendy tvorby školského rejstříku.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent školství, výchovy a vzdělávání (2.10.15)

Referent školství, výchovy a vzdělávání v 8. platové třídě

1. Posuzování technické, hygienické a další způsobilosti škol a školských zařízení při zařazování do školského rejstříku v územním celku.

2. Řešení složitých případů odvolání proti rozhodnutí ve věcech odkladu povinné školní docházky, proti rozhodnutí ředitele školy nebo rozhodnutí obce ve věcech správy škol a školských zařízení.

Referent školství, výchovy a vzdělávání v 9. platové třídě

1. Samostatné provádění kontrol a dohledu nad efektivním využíváním finančních prostředků ve školách a školských zařízeních a nad dodržováním norem a postupů včetně návrhů na odstranění nedostatků.

2. Zajišťování agendy správy školského rejstříku v územním celku.

3. Příprava dílčích systémových opatření na úseku výkonu správy ve školství, například zřizování, slučování škol a školských zařízení.

4. Zajišťování agendy akreditací vzdělávacích institucí a vzdělávacích nebo studijních
programů.

Referent školství, výchovy a vzdělávání v 10. platové třídě

1. Komplexní zajišťování agendy tvorby školského rejstříku.

2. Koordinace výkonu územní školské správy.

3. Posuzování žádostí o akreditaci vzdělávacích institucí nebo vzdělávacích nebo studijních
programů.

4. Výkon státní kontroly dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování
vzdělání a školských služeb.

Referent školství, výchovy a vzdělávání v 11. platové třídě

1. Celostátní koordinace výkonu správy školského rejstříku.

2. Provádění analýz, konzultační a metodické činnosti v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy nebo celoživotního vzdělávání v návaznosti na kompetence ministerstva, kraje nebo hlavního města Prahy.

3. Výkon státní správy na úseku akreditací vzdělávacích institucí nebo vzdělávacích nebo studijních programů.

4. Koncepční činnost a zajišťování systémových opatření na úseku školského rejstříku z hlediska společenské potřeby a optimální struktury v územním celku v návaznosti na trh práce, demografickou a kvalifikační strukturu, dopravní dostupnost atd.

5. Posuzování zahraničního vzdělání a vědeckých hodností získaných v zahraničí pro účely jejich uznávání.

6. Uznávání dokladů zahraničního vzdělávání.

7. Posuzování a uznávání odborných kvalifikací.

8. Koordinace státní kontroly dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb.

Referent školství, výchovy a vzdělávání ve 12. platové třídě

1. Tvorba celostátních zásad pro postavení studia občanů České republiky na zahraničních

vysokých školách včetně koordinace působení zahraničních poboček vysokých škol.

2. Tvorba metodických postupů pro řešení specifických celospolečenských problémů v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy pro školy a školská zařízení, například talentované mládeže, drogové závislosti, kriminality, nezaměstnanosti nebo diskriminace mladistvých a dětí.

3. Analýza a posuzování úrovně kvality vysokoškolského vzdělávání, všech typů projektů, dlouhodobých záměrů a studijních programů vysokých škol a programů v oblasti celoživotního vzdělávání včetně procesu akreditace.

4. Metodické, koordinační a rozborové činnosti ústředního orgánu v oblasti správy školského rejstříku všech zřizovatelů.

5. Celostátní metodické usměrňování tvorby a používání pedagogické dokumentace.

6. Tvorba zásad a metodiky zřizování soukromých vysokých škol.

7. Stanovování zásad pro udělování akreditací vzdělávacím institucím nebo vzdělávacím nebo studijním programům.

8. Celostátní koordinace a metodické usměrňování uznávacích programů pro uznávání odborných kvalifikací.

9. Hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy České republiky, získávání a analyzování informací o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a školských zařízení, zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání včetně zjišťování a hodnocení náplní školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem.

10. Tvorba zásad a metodiky habilitačních řízení včetně řízení ke jmenování profesorem.

11. Celostátní koordinace a metodické usměrňování autorizace a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Referent školství, výchovy a vzdělávání ve 13. platové třídě

1. Tvorba celostátních zásad finančního zabezpečení studia občanů České republiky na zahraničních vysokých školách a studia cizinců na veřejných vysokých školách v České republice.

2. Tvorba zásad a úprava podmínek vzdělávání cizinců ve školách v České republice.

3. Celostátní koordinace školského rejstříku.

4. Tvorba celostátní koncepce vzdělávání pedagogických pracovníků.

5. Stanovení zásad a metodiky pro hodnocení kvality vysokoškolského vzdělávání a pro zřizování vysokých škol.

6. Celostátní metodické usměrňování organizace výchovně-vzdělávací činnosti pro školy a školská zařízení vzdělávací soustavy.

7. Celostátní koordinace a metodické usměrňování územních orgánů státní správy a samosprávy ve školství a tvorba koncepce dalšího rozvoje školské správy.

8. Koordinace a stanovování zásad pro tvorbu rozvojových programů a dlouhodobých záměrů v jednotlivých oblastech vysokého školství, vědy, výzkumu a vývoje.

9. Tvorba celostátní koncepce uznávání odborných kvalifikací.

10. Tvorba zásad rámcových vzdělávacích programů.

11. Tvorba celostátní koncepce evaluace (monitorování a hodnocení) vzdělávání.

12. Tvorba celostátní koncepce akreditací vzdělávacích institucí, vzdělávacích programů nebo studijních programů.

13. Zpracovávání hlavních směrů rozvoje školní inspekce.

14. Tvorba a rozvoj metod evaluační a inspekční činnosti v oblasti hodnocení předškolních zařízení, škol a školských zařízení.

15. Tvorba zásad programů evaluace vzdělávání na základě koncepcí dlouhodobého vývoje celostátního vzdělávacího systému.

16. Tvorba metod a nástrojů pro zjišťování nových trendů ve vzdělávání.

17. Tvorba Národní soustavy kvalifikací nebo celostátní koordinace systému uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Referent školství, výchovy a vzdělávání ve 14. platové třídě

1. Tvorba celostátní koncepce státní správy a samosprávy ve školství.

2. Tvorba celostátní koncepce rozvoje vysokých škol.

3. Tvorba celostátní koncepce rozvoje vzdělávání.

4. Tvorba celostátní koncepce rozvoje vzdělávací soustavy včetně školského rejstříku.

5. Tvorba celostátní koncepce systému ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně-výchovné péče včetně systému pedagogickopsychologického poradenství.

6. Tvorba celostátní koncepce systému dalšího vzdělávání a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Referent školství, výchovy a vzdělávání v 15. platové třídě

1. Tvorba koncepce státní politiky výchovy a vzdělávání, mládeže, tělovýchovy a sportu.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
03. Čvn 2016   /   

Tags: plat, povolání, státní správa

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×