decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Referent sociálních věcí: plat a práce

V oficiálním katalogu pracíREFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ číslo 2.10.19. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle tabulky, kterou najdete ZDE. Orientaci ve změti čísel zvládneme hravě. Svislou osu rozdělují platové stupně a vodorovná osa znamená platové třídy. Svoji pozici objevíte následovně. Platový stupeň odráží počet započitatelných let praxe a vzdělání, zatímco platová třída zrcadlí nejtěžší vykonávanou práci. Nyní podrobněji rozebereme, jak určíme právě obtížnost úkonů, které provádí konkrétní referent sociálních věcí.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: Ověřování správnosti postupů provádění důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Referent sociálních věcí obyčejně k hrubému měsíčnímu základu dostává osobní ohodnocení, příplatky za přesčasy, za vedení apod.

→ Poznámka mezi řádky: Analyzujeme také platy sociálních pracovníků ZDE, platy pracovníků v sociálních službách ZDE a zaručené mzdy za sociální péči v soukromém sektoru ZDE. ←

Referent sociálních věcí

Referent sociálních věcí v 6. platové třídě

1. Příprava ucelených podkladů pro provádění a zajišťování odborných agend v sociálním zabezpečení. Shromažďování, správa a vyhledávání podkladů různých forem důležitých pro řízení související s dávkami důchodového, nemocenského pojištění nebo s pojistným na sociální zabezpečení a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti.

2. Samostatná kontrola dodržování léčebného režimu dočasně práce neschopných pojištěnců.

3. Příprava ucelených podkladů pro provádění a zajišťování přiznávání dávek státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek sociální péče pro zdravotně postižené a mimořádných výhod z hlediska nároků včetně přijímání, zakládání a vedení ucelené podkladové dokumentace žadatelů.

4. Zajišťování výplaty a vyúčtování dávek státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek sociální péče pro zdravotně postižené a mimořádných výhod z hlediska nároků včetně přijímání, zakládání a vedení ucelené podkladové dokumentace žadatelů podle oznámení a pravomocných rozhodnutí o dávce a její výši, účtování finančních prostředků, pohledávek a závazků a jejich kontrola, sledování plateb pohledávek.

5. Provádění dílčích šetření romských komunit (romský asistent) a jiných národnostních menšin v regionu podle kritérií demografických, sociálně-ekonomických, vzdělanostních apod. pod odborným vedením a hledání způsobu komunikace mezi jednotlivci, komunitou a orgány správy, samosprávy a jinými orgány.

Referent sociálních věcí v 7. platové třídě

1. Ověřování správnosti postupů provádění důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

2. Zajišťování a provádění odborných agend ve vymezené oblasti důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Provádění odborných činností v řízení o dávkách důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

3. Zajišťování výplaty různých dávek státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek sociální péče pro zdravotně postižené a mimořádných výhod z hlediska nároků včetně přijímání, zakládání a vedení ucelené podkladové dokumentace žadatelů včetně ověřování a došetřování podkladů a údajů pro správní řízení.

4. Vyúčtovávání dávek státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek sociální péče pro zdravotně postižené a mimořádných výhod z hlediska nároků včetně přijímání, zakládání a vedení ucelené podkladové dokumentace žadatelů podle oznámení a pravomocných rozhodnutí o dávce a její výši, účtování finančních prostředků, pohledávek a závazků a jejich kontrola, sledování plateb pohledávek a jejich vymáhání.

Referent sociálních věcí v 8. platové třídě

1. Zajišťování a provádění ucelených odborných agend, rozhodování o nárocích v dávkovém řízení důchodového a nemocenského pojištění, v řízení nedávkovém a v řízení o pojistném.

2. Zajišťování agendy státní sociální podpory.

3. Zajišťování agend při poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek sociální péče pro zdravotně postižené.

4. Zajišťování agend na úseku sociálních služeb a přiznávání příspěvku na péči.

5. Zajišťování agend mimořádných výhod u zdravotně postižených osob.

6. Zajišťování agendy osob se statutem uprchlíka na území České republiky včetně jejich integrace.

Referent sociálních věcí v 9. platové třídě

1. Zajišťování specializovaných a zvlášť složitých agend důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Posuzování nároků na dávky, které vyžadují rozsáhlá šetření nebo komplexní aplikaci několika právních předpisů a jejich vzájemných vazeb, rozhodování o plnění povinností a vymáhání pohledávek a sankčních opatření při neplnění povinností.

2. Zajišťování odborných a specializovaných agend sociální prevence. Posuzování celkového stavu a příčin negativních jevů, navrhování preventivních a provádění okamžitých opatření podle aktuálního stavu, stanovení finanční a věcné pomoci, vystupování u soudních jednání a
spolupráce s orgány a institucemi.

3. Sociálně-výchovná prevence a sociální práce s problémovými skupinami, prevence negativních jevů. Výkon činnosti sociálního kurátora. Práce s osobami sociálně vyloučenými nebo ohroženými sociálním vyloučením.

4. Komplexní výkon agendy péče o staré občany nebo osoby se zdravotním postižením.

5. Kontrola výplaty dávek státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek sociální péče pro zdravotně postižené a mimořádných výhod z hlediska nároků a zpracování nápravných opatření a souhrnného řešení přeplatků.

6. Metodická činnost na úseku nároků a výplaty všech dávek systému státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek sociální péče pro zdravotně postižené a mimořádných výhod z hlediska nároků nebo v oblasti zaměstnanosti a stanovení postupů pro řešení sporných a zvlášť složitých případů.

7. Zajišťování komunikace a dalších vztahů romských komunit na území regionu s orgány správy, samosprávy a jinými orgány a organizacemi včetně návrhů příslušných opatření směřujících ke včlenění romských komunit do sociálních vazeb měst a obcí, provádění potřebné poradenské a konzultační činnosti k romské problematice, řešení zásadních problémů romských komunit v oblasti občanského soužití, zaměstnanosti, vzdělání, sociální a dalších (romský poradce).

8. Zajišťování protidrogové politiky v rámci regionu, provádění odborných prací souvisejících s prevencí drogových závislostí, organizace a koordinace preventivních protidrogových akcí v rámci regionu a koordinace činnosti protidrogové komise.

Referent sociálních věcí v 10. platové třídě

1. Aprobační činnost v důchodové agendě nebo v důchodové agendě s mezinárodním prvkem.

2. Koordinace a usměrňování provádění důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v zásadních záležitostech ve vymezené působnosti.

3. Zajišťování sociálně-právní ochrany dětí.

4. Koordinace a usměrňování jednotlivých oborů sociálních věcí, například péče o rodinu a děti včetně občanů potřebujících zvláštní péči, sociální prevence nebo sociálních služeb.

5. Koordinace a usměrňování státní sociální podpory nebo dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek sociální péče pro zdravotně postižené a mimořádných výhod z hlediska nároků včetně poradenské činnosti.

6. Metodická, konzultační a rozborová činnost v oblasti sociální politiky pro klienty i dávkové specialisty včetně řešení obzvláště sporných a složitých případů dávek státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek sociální péče pro zdravotně postižené a mimořádných výhod z hlediska nároků.

7. Stanovování směrů a zásad ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, protidrogové politiky v rámci daného území.

8. Samostatné zpracovávání sociální anamnézy, sociální diagnózy a individuálních socioterapeutických plánů, samostatné provádění socioterapie směřující k sociální rehabilitaci a integraci.

9. Koordinace a metodické usměrňování činností romských poradců a zpracovávání koncepce problematiky etnických menšin při vyšších územně samosprávných celcích včetně navrhování příslušných opatření zejména v oblasti zaměstnanosti, dopravy, bydlení, péče o zdraví, školství, sociálního zabezpečení, společenského a kulturního života orgánům kraje, vládě nebo ústředním správním úřadům (koordinátor romských poradců).

10. Koordinace a usměrňování tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a zajišťování místní a typové dostupnosti sociálních služeb.

11. Zajišťování náhradní rodinné péče.

12. Sociální práce s dětmi, které spáchaly trestný čin nebo čin jinak trestný a s dětmi páchajícími přestupky. Plnění úkolů orgánu sociálně-právní ochrany dětí (kurátor pro děti a mládež).

13. Koordinace prorodinných služeb a zajišťování jejich místní a typové dostupnosti.

14. Odborné posuzování podmínek pro registraci a zrušování registrace poskytovatelům sociálních služeb.

Referent sociálních věcí v 11. platové třídě

1. Metodické usměrňování a koordinace státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek sociální péče pro zdravotně postižené a mimořádných výhod z hlediska nároků v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy včetně poradenské činnosti.

2. Konzultační činnost a aprobace ve zvlášť složitých agendách důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti.

3. Metodická a odborná koordinace provádění důchodového a nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

4. Tvorba koncepce sociální nebo rodinné politiky na daném území.

5. Samostatné zajišťování sociální diagnózy a terapie, realizace nebo prosazování sociálních opatření, odborné práce při socializaci a resocializaci, poradenská činnost, vyhodnocování poradenských testů.

6. Zpracovávání koncepce protidrogové politiky kraje nebo hlavního města Prahy.

7. Komplexní výkon inspekce poskytování sociálních služeb.

8. Koordinace a usměrňování tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a zajišťování místní a typové dostupnosti sociálních služeb kraje nebo hlavního města Prahy.

9. Kontrola, metodické usměrňování a koordinace výkonu sociálně-právní ochrany dětí v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.

10. Odborné posuzovaní žadatelů a dětí pro potřeby zprostředkování náhradní rodinné péče krajským úřadem, výběr vhodných osvojitelů a pěstounů pro konkrétní dítě, zajišťování poradenské pomoci osvojitelům a pěstounům, zajišťování agendy pověřování k výkonu sociálně-právní ochrany právnickými a fyzickými osobami včetně kontroly pověřených osob.

Referent sociálních věcí ve 12. platové třídě

1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy v oblasti důchodového a nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

2. Zpracovávání celostátních analýz činnosti a výsledků systému státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, sociální péče pro zdravotně postižené, sociálně-právní ochrany dětí nebo dětské práce.

3. Zpracovávání celostátních analýz sociální a ekonomické situace sociálních skupin obyvatel.

4. Zpracovávání celostátních analýz systému sociálních služeb.

5. Zpracovávání celostátních analýz vývoje, prognóz a opatření pro zachování finanční rovnováhy důchodového pojištění, nemocenského a úrazového pojištění a penzijního připojištění včetně analýz dopadů právních úprav.

6. Zpracovávání celostátních analýz jednotlivých oblastí příjmů.

7. Zajišťování mezinárodněprávní ochrany dětí v oblasti vymáhání výživného, protiprávního přemístění a mezinárodního osvojení včetně zastupování zájmů v soudních sporech.

8. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy v oblasti rodinné politiky.

Referent sociálních věcí ve 13. platové třídě

1. Tvorba koncepce výkonu správy důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, sociální péče pro zdravotně postižené, sociálně-právní ochrany dětí nebo dětské práce.

3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování jednotlivých oblastí sociálních služeb.

4. Tvorba celostátní koncepce a národní politiky rovných příležitostí a rovného zacházení žen a mužů.

5. Zpracovávání celostátních zásad organizace sociálních služeb.

6. Tvorba koncepce důchodového pojištění a nemocenského pojištění vymezených skupin pojištěnců.

7. Celostátní koordinace a metodické usměrňování důchodového, nemocenského nebo úrazového pojištění.

8. Zpracovávání ekonomické rozvahy k návrhům koncepce sociálního pojištění a dopadů do úprav v této oblasti včetně návrhu sazeb pojistného.

9. Celostátní koordinace a metodické usměrňování posudkové služby.

10. Stanovování hlavních směrů vývoje minimálních příjmových kategorií.

11. Stanovování hlavních směrů vývoje sociálních aspektů politiky bydlení v rámci spolupráce na tvorbě státní bytové politiky.

12. Tvorba koncepce výkonu správy státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi nebo sociální péče pro zdravotně postižené.

13. Zpracovávání ekonomické rozvahy nebo způsobů financování k návrhům koncepce státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi nebo sociální péče pro zdravotně postižené.

14. Celostátní koordinace a metodické usměrňování sociálně-právní ochrany dětí včetně zprostředkovávání náhradní rodinné péče ve zvlášť složitých případech.

Referent sociálních věcí ve 14. platové třídě

1. Tvorba celostátních koncepcí státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek sociální péče pro zdravotně postižené a mimořádných výhod z hlediska nároků, sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, náhradní rodinné péče nebo dětské práce.

2. Tvorba koncepce státní rodinné politiky nebo politiky vůči ohroženým skupinám obyvatel.

3. Tvorba celostátní koncepce důchodového pojištění, nemocenského pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penzijního připojištění nebo úrazového pojištění.

4. Tvorba celostátní koncepce a dlouhodobých záměrů sociálních služeb, zejména v oblasti služeb pobytových, terénních a ambulantních a jejich propojování v systému organizace a řízení sociálních služeb.

5. Tvorba celostátní koncepce lékařské posudkové služby.

6. Tvorba celostátní koncepce příjmové politiky včetně principů a základních přístupů k ochraně před hmotnou nouzí.

7. Tvorba celostátní koncepce lidských práv.

8. Tvorba mezinárodních systémů v ucelených oborech (sociální, ekonomické, bezpečnostní, právní) včetně jejich koncipování a formulace a koordinace jejich uplatnění v národních systémech.

Referent sociálních věcí v 15. platové třídě

1. Tvorba celostátní koncepce sociální politiky, zaměstnanosti a pracovních vztahů.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
08. Kvě 2015   /   

Tags: plat, povolání, státní správa

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×