decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Referent společné státní správy a samosprávy

V oficiálním katalogu prací má REFERENT SPOLEČNÉ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY číslo 2.10.01. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent společné státní správy a samosprávy.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Vyřizování věcí ve správním řízení s jednoznačným postupem a s malým počtem účastníků.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent společné státní správy a samosprávy (v katalogu prací pozice 2.10.01)

Referent společné státní správy a samosprávy – 4. platová třída

1. Provádění dílčích prací ve státní správě a samosprávě, například shromažďování, třídění, uspořádávání, aktualizace a kontroly formálních náležitostí a úplnosti podání, protokolů, záznamů, písemných vyhotovení rozhodnutí, podkladů a dalších písemností ve správním řízení.

2. Doručování úředních písemností. Předvolávání osob ke správnímu orgánu. Předvolávání účastníků k jednání a ověřování jejich totožnosti.

Referent společné státní správy a samosprávy – 5. platová třída

1. Provádění jednoduchých úkonů ve správním řízení, například přijímání jednoduchých podání do protokolu, pořizování soupisu součástí spisu, vedení evidencí návrhů a vyjádření účastníků řízení, důkazů, čestných prohlášení, přiznání a úředních dokladů, vyvěšování veřejné vyhlášky, vyměřování správních nebo jiných poplatků, provádění místních šetření
podle daných pokynů.

2. Příprava a vedení podkladů, podkladové dokumentace a dalších náležitostí ve správním řízení v jednoduchých věcech malého rozsahu a jednoduchého způsobu zjišťování, kontrola jejich věcné správnosti a doplňování určených náležitostí. Kompletace a předávání správní a jiné dokumentace na příslušné správní úřady, samosprávné celky, účastníkům řízení a dalším místům, například v řízení o odvolání nebo při postoupení pro nepříslušnost.

Referent společné státní správy a samosprávy – 6. platová třída

1. Vyřizování věcí ve správním řízení s jednoznačným postupem a s malým počtem účastníků.

2. Samostatné vyřizování dílčích částí správního řízení podle běžných postupů, například opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí včetně jejich ověřování a došetřování, příprava usnesení o postoupení podání, o dožádání nebo o odmítnutí provedení úkonu nebo o účasti ve správním řízení, kontrola a oprava zřejmých nesprávností v rozhodnutí, vyjádření, osvědčení nebo sdělení, sepisování protokolu o ústním jednání a ústním podání, výslechu svědka nebo znalce, o provedení důkazu listinou a o ohledání, jakož i o jiných úkonech ve styku s účastníky správního řízení včetně vyřizování stížností a oprav.

3. Vyměřování poplatků ve sporných a složitých případech.

4. Zajišťování doručování písemností správního orgánu.

Referent společné státní správy a samosprávy – 7. platová třída

1. Vyřizování věcí ve správním řízení. Posuzování podkladů pro správní řízení. Provádění důkazů potřebných ke zjištění stavu věci a zajišťování důkazů.

2. Příprava řešení věcí ve správním řízení s více účastníky zasahující do mnoha různorodých a věcných oblastí a vyžadující rozsáhlou podkladovou dokumentaci, dožádání, znalecké posudky a složitý výkon rozhodnutí.

3. Samostatné vyřizování náročných částí správního řízení, například poskytování předběžné informace správním orgánem nebo sepisování protokolů o ústním jednání ve složitém správním řízení.

4. Zajišťování odborných agend výkonu státní správy (dále jen „státní správy“) nebo agend výkonu samostatné působnosti územního samosprávného celku (dále jen „samosprávy“) ve vymezeném dílčím úseku, pokud není v této části ustanoveno jinak.

5. Zajišťování výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky nebo srážkami ze mzdy.

6. Zajišťování průběhu a účelu správního řízení užitím zajišťovacích prostředků. Opatřování vysvětlení.

7. Zrušování vyjádření, osvědčení nebo sdělení, která jsou v rozporu s právními předpisy.

8. Poskytování poučení o právech a povinnostech správním orgánem.

9. Provádění kontrolních prací podle daných postupů.

Referent společné státní správy a samosprávy – 8. platová třída

1. Vyřizování věcí ve správním řízení s velkým počtem účastníků, s rozsáhlou podkladovou dokumentací, zasahujících do více právních a věcných oblastí náročných na dobu řízení a dodržování lhůt a se značnými nároky na posuzování podkladů ve správním řízení, na provádění důkazů potřebných ke zjištění stavu věci. Vedení společných správních řízení s rozhodnutími s podmiňujícími výroky.

2. Příprava řešení přestupků a jiných správních deliktů.

3. Zajišťování ucelených odborných agend státní správy nebo samosprávy, pokud není v této části stanoveno jinak.

4. Provádění poradenských a konzultačních činností v dílčích úsecích odborných agend státní správy nebo samosprávy včetně vydávání stanovisek.

5. Zajišťování výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky nebo srážkami ze mzdy plynoucí z exekučních titulů dožádaných ze států Evropské unie v rámci mezinárodní pomoci.

6. Zajišťování vymáhání nedoplatků, penále a pokut.

7. Kontrola včasnosti, úplnosti a správnosti vyřizování petic a stížností.

8. Provádění státního dozoru, státní inspekce nebo kontroly podle stanovených postupů ve vymezené dílčí působnosti.

Referent společné státní správy a samosprávy – 9. platová třída

1. Zajišťování výkonu souhrnu více věcně souvisejících odborných agend státní správy nebo samosprávy (dále jen „obor státní správy nebo samosprávy“).

2. Zpracovávání návrhů vnitřních předpisů nebo norem úzce vymezené věcné působnosti podle přesně daných postupů.

3. Provádění přezkumného řízení správním orgánem, který rozhodnutí vydal.

4. Zajišťování exekucí na nepeněžitá plnění.

5. Provádění konzultační a poradenské činnosti v ucelené odborné agendě státní správy nebo samosprávy včetně vydávání stanovisek.

6. Vykonávání specializovaných činností v konkrétních případech v rozsahu působnosti ústředního správního úřadu nebo správního úřadu s celostátní působností.

7. Komplexní zajišťování agendy vydávání osvědčení nebo potvrzení podle zvláštních zákonů v působnosti celého správního úřadu nebo územního samosprávného celku.

8. Zpracovávání ucelených metodických postupů k zabezpečení činnosti ve vymezené působnosti územního správního úřadu nebo územního samosprávného celku.

9. Prošetřování stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.

10. Samostatné provádění státní inspekce, státního dozoru nebo kontroly nad dodržováním povinností, vyplývajících z právních předpisů ve vymezené působnosti.

Referent společné státní správy a samosprávy – 10. platová třída

1. Přezkoumávání rozhodnutí v přezkumném řízení nadřízeným orgánem.

2. Vedení řízení o návrhu opatření obecné povahy. Příprava návrhu opatření obecné povahy a jeho projednávání s dotčenými orgány.

3. Zajišťování pohledávek a jejich příslušenství uplatněním rozsahu zástavního práva. Zajišťování výkonu exekucí prodejem movitých věcí nebo nemovitostí.

4. Vykonávání dílčích legislativních prací a právních činností v oboru státní správy nebo samosprávy a příprava právních předpisů po obsahové a formální stránce.

5. Provádění konzultační a poradenské činnosti v oboru státní správy nebo samosprávy nebo v oblasti aplikace mezinárodních smluv a práva Evropské unie.

6. Samostatné vykonávání agendy zřizovatelských a zakladatelských funkcí vůči organizacím nebo organizačním složkám státu nebo územního samosprávného celku.

7. Osvědčování odborné způsobilosti vyžadované právním předpisem.

8. Zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování.

9. Řešení sporů ve sporném řízení.

10. Navrhování veřejnoprávních smluv včetně navrhování jejich změn, výpovědí a zrušení.

11. Vyřizování závažných stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu a navrhování opatření k nápravě.

12. Provádění státního dozoru, inspekce nebo komplexní kontrolní činnosti v celém rozsahu působnosti územního správního úřadu nebo orgánu územního samosprávného celku.

13. Analýza výsledků inspekční, dozorové a kontrolní činnosti včetně návrhů opatření.

Referent společné státní správy a samosprávy – 11. platová třída

1. Legislativní zpracovávání návrhů právních předpisů obcí. Zpracovávání závazných opatření správních úřadů s celostátní působností.

2. Výkon komplexních právních činností v jednotlivých oborech státní správy nebo samosprávy včetně zastupování veřejných zájmů v soudních sporech.

3. Řešení sporů a rozporů mezi správními orgány, popřípadě mezi dotčenými orgány o věcnou příslušnost při rozhodování nebo otázek, jež jsou předmětem rozhodování.

4. Přezkoumávání jednoduchých rozhodnutí ústředního správního úřadu včetně zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování. Přezkoumávání rozhodnutí žalovaného správního orgánu po podání žaloby ve správním soudnictví. Přezkoumávání souladu opatření obecné povahy s právními předpisy.

5. Posuzování veřejnoprávních smluv z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem nebo řešení sporů z veřejnoprávní smlouvy.

6. Příprava návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy zpravidla vícestranné a mezi subjekty veřejné správy včetně navrhování jejich změn, výpovědí a zrušení.

7. Prošetřování způsobu vyřízení stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.

8. Metodické usměrňování nebo zajišťování informační metodické pomoci nižším správním úřadům a územním samosprávným celkům v agendách ústředních správních úřadů a správních úřadů s celostátní působností.

9. Metodická, poradenská a konzultační činnost v oboru samosprávy prováděná magistráty statutárních měst nebo hlavního města Prahy a kraji.

10. Samostatné vykonávání věcně a právně složitých agend zřizovatelských a zakladatelských funkcí vůči organizacím a organizačním složkám státu nebo územních samosprávných celků.

11. Koordinace a zajišťování přípravy vzdělávání a posuzování odborné nebo specializované způsobilosti vyžadované právním předpisem.

12. Zajišťování informační metodické pomoci státním fondům.

13. Poradenská a konzultační činnost v ucelené části oboru působnosti ústředního správního úřadu nebo správního úřadu s celostátní působností.

14. Tvorba koncepce oboru státní správy v působnosti územního správního úřadu.

15. Zajišťování vyvlastňovacího řízení.

16. Posuzování práv na náhradu za škodu a na zadostiučinění za nemajetkovou újmu, kterou způsobily územní samosprávné celky nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem způsobenou při výkonu veřejné moci. Uplatňování požadavků na regresní úhrady za poskytnuté náhrady za škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a zadostiučinění za nemajetkovou újmu územním samosprávným celkem.

Referent společné státní správy a samosprávy – 12. platová třída

1. Komplexní zpracovávání návrhů právních předpisů s vymezenou územní působností kraje.

2. Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v oboru státní správy ústředního správního úřadu.

3. Příprava a posuzování návrhů programů a dlouhodobých koncepcí státní podpory výzkumu a vývoje. Koordinace procesu hodnocení výzkumných záměrů a výsledků činnosti rezortních výzkumných ústavů a vědeckovýzkumných institucí.

4. Celostátní koordinace a metodické usměrňování správy státních fondů.

5. Stanovování jednotných celostátních postupů a zásad poskytování finančních podpor a dotací včetně vyhodnocování projektů.

6. Výkon vlastnických práv státu v orgánech organizací.

7. Komplexní odborná legislativně-technická příprava publikace právních předpisů s celostátní působností a mezinárodních smluv včetně jejich obsahového a terminologického popisu.

8. Vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek nebo stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů nebo komunitárních předpisů ve specializovaných oborech ve vymezené působnosti státní správy nebo samosprávy včetně případného řešení věcně a právně složitých případů a zastupování veřejných zájmů v soudních sporech.

9. Přezkoumávání rozhodnutí ústředního správního úřadu a zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování ústředního správního úřadu.

10. Komplexní výkon rozhodování o mimořádných opravných prostředcích v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.

11. Koordinace zajišťování zřizovatelských a zakladatelských funkcí vůči organizacím a organizačním složkám státu s celostátní nebo mezinárodní působností, ve speciálních věcně a právně zvlášť složitých případech.

12. Celostátní koordinace a metodické usměrňování oboru působnosti ústředního správního úřadu.

13. Tvorba koncepce oboru státní správy v působnosti správního úřadu s celostátní působností.

14. Posuzování veřejnoprávních smluv z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem a řešení sporů z veřejnoprávní smlouvy zpravidla vícestranné a mezi subjekty veřejné správy, je-li alespoň jednou ze smluvních stran kraj nebo obec s rozšířenou působností.

15. Posuzování práv na náhradu za škodu a na zadostiučinění za nemajetkovou újmu, kterou způsobily státní orgány nebo jiné orgány nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci a jednání jménem státu o těchto právech v soudních sporech. Uplatňování požadavků státu na regresní úhrady za poskytnuté náhrady za škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a zadostiučinění za nemajetkovou újmu.

Referent společné státní správy a samosprávy – 13. platová třída

1. Přezkoumávání věcně nebo právně komplikovaných rozhodnutí ústředního správního úřadu včetně zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování v těchto věcech.

2. Tvorba nebo komplexní posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností nebo komunitárních předpisů, analýza právního a skutkového stavu, zhodnocování nezbytnosti změny právního stavu, změny rozsahu právní regulace, souladu s dalšími právními předpisy, mezinárodními smlouvami a s právem Evropských společenství.

3. Tvorba celostátních rezortně závazných předpisů s nejširšími a zásadními dopady do poměrů organizačních složek státu a dalších subjektů, které jsou jimi vázány a s rozsáhlými věcnými a právními vazbami na další společenské systémy.

4. Výkon komplexních právních činností v oboru státní správy ústředního správního úřadu, vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování v soudních sporech.

5. Odborná tvorba komplexního systému souborů metadat a indexačních slovníků právní terminologie pro oblast práva České republiky, mezinárodního práva a práva Evropské unie v rámci systému elektronické tvorby a publikace právních předpisů včetně spolupráce s úřady Evropské unie.

6. Tvorba koncepce oboru státní správy v působnosti ústředního správního úřadu.

7. Posuzování práv na náhradu za škody značného rozsahu a na zadostiučinění za rozsáhlou nemajetkovou újmu, kterou způsobily státní orgány nebo jiné orgány nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci ve věcně a právně složitých případech a jednání jménem státu o těchto právech v soudních sporech včetně uplatňování požadavků státu na regresní úhrady za poskytnuté náhrady za škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a zadostiučinění za nemajetkovou újmu.

Referent společné státní správy a samosprávy – 14. platová třída

1. Tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností nebo právních úprav věcí dosud zákony neupravených nebo komunitárních předpisů nebo jejich komplexní posuzování v připomínkovém řízení nebo zpracovávání zásadních komplexních stanovisek k těmto předpisům.

2. Komplexní tvorba systému elektronické publikace právních předpisů České republiky včetně spolupráce na tvorbě koncepce rozvoje právní informatiky v rámci Evropské unie.

Referent společné státní správy a samosprávy – 15. platová třída

1. Tvorba návrhů nejsložitějších systémů právních úprav včetně systémů právních úprav mezinárodního práva a práva Evropské unie nebo nejsložitějších zákonných úprav s nejširšími dopady na právní poměry České republiky nebo jejich posuzování v rámci legislativní činnosti na úrovni vlády nebo komplexní koordinace stanovisek k těmto předpisům pro člena vlády.

Referent společné státní správy a samosprávy – 16. platová třída

1. Komplexní koordinace stanovování koncepcí dlouhodobého vývoje oborů hlavní činnosti v zákonem vymezené působnosti ministerstev s rozsáhlým vnitřním členěním na specializované obory s vazbami na jiné obory správy s celostátní působností a jiné celospolečenské systémy předurčující chování nejširších skupin osob v zásadních oblastech.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
07. Srp 2015   /   

Tags: plat, povolání, státní správa

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×