decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Referent správy průmyslu a obchodu

V oficiálním katalogu pracíREFERENT SPRÁVY PRŮMYSLU A OBCHODU číslo 2.10.28. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent správy průmyslu a obchodu.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Úřední označování starého a starožitného zboží z drahých kovů včetně rozhodování o způsobu a formě označování, například plombou, puncem nebo osvědčením.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent správy průmyslu a obchodu (v Katalogu prací 2.10.28)

4. platová třída

1. Úřední označování různorodého a nestandardního zboží z drahých kovů.

6. platová třída

1. Úřední označování starého a starožitného zboží z drahých kovů včetně rozhodování o způsobu a formě označování, například plombou, puncem nebo osvědčením.

7. platová třída

1. Vykonávání puncovní kontroly a puncovní inspekce vymezeného okruhu drahých kovů včetně označování.

8. platová třída

1. Puncovní kontrola a puncovní inspekce všech druhů drahých kovů.

9. platová třída

1. Samostatná puncovní inspekce a kontrola drahých kovů pomocí technologií instrumentální analýzy.

2. Samostatné provádění specializovaných kontrol a šetření v terénu v oblasti ochrany života, zdraví a podstatných ekonomických zájmů spotřebitele a jeho práva na informace včetně provádění základních poradenských činností v oblasti ochrany spotřebitele.

3. Samostatné provádění specializovaných kontrol a šetření v terénu v oblasti ochrany vnitřního trhu a fiskálních zájmů státu.

4. Provádění inspekčních a kontrolních činností v energetických odvětvích v rozsahu působnosti příslušného inspektorátu.

10. platová třída

1. Komplexní výkon puncovní inspekce a puncovní kontroly, vývoj, ověřování a aplikace metod rozpoznávání a identifikace falešných puncovních značek.

2. Komplexní vykonávání inspekce a dozoru v oblasti ochrany spotřebitele, vnitřního trhu a fiskálních zájmů státu.

3. Samostatný výkon inspekce nebo dozoru nad způsobilostí střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků, výbušnin a balisticky odolných materiálů.

4. Samostatný výkon inspekce nad bezpečností výrobků uváděných na vnitřní trh.

5. Samostatné provádění kontrol a šetření v terénu při postihu klamání spotřebitele výrobky porušujícími práva duševního vlastnictví.

11. platová třída

1. Posuzování a vypracovávání stanovisek v oblasti průmyslové a stavební politiky, energetické politiky, hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, hornictví a jaderné energetiky, surovinové politiky, hospodářské politiky, vnitřního obchodu a ochrany zájmů spotřebitelů, podpory podnikání a živností, zahraničně-ekonomické politiky, zahraničně-obchodní politiky, licenční politiky, technické normalizace, metrologie, puncovnictví a státního zkušebnictví, průmyslového výzkumu nebo rozvoje techniky a technologií.

2. Radiační monitorování úložišť, osob a životního prostředí, kontrola dodržování požadavků radiační ochrany a jaderné bezpečnosti.

3. Celostátní koordinace výkonu puncovní inspekce a puncovní kontroly v komplexním rozsahu, výkon trvalé kontroly depozitu druhových etalonů drahých kovů a úředních značek.

4. Celostátní koordinace procesů akreditace v oblasti puncovnictví.

5. Komplexní výkon energetické inspekce.

6. Koordinace a metodické usměrňování inspekce a dozoru v oblasti ochrany spotřebitele, vnitřního trhu a fiskálních zájmů státu.

7. Vykonávání státní inspekce nebo dozoru nad dodržováním metod měření, zajišťování povinností uložených zákonem o metrologii, vydávání osvědčení, odborných posudků nebo jiných úředních dokladů o inspekčních, dozorčích, analytických nebo kontrolních úkonech, které se stávají veřejnými listinami.

8. Komplexní výkon státní inspekce anebo dozoru nad způsobilostí zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků, výbušnin a balisticky odolných materiálů uváděných do oběhu.

12. platová třída

1. Metodická a rozborová činnost v oblasti technické normalizace, metrologie, státního zkušebnictví, v oblasti kontroly a ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů nebo puncovnictví včetně tvorby prováděcích technických předpisů a norem a koordinace akreditovaných zkušeben a laboratoří.

2. Tvorba celostátních programů, jednotných postupů a opatření k ovlivňování průmyslu, stavebnictví, energetiky, hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, hornictví a jaderné energetiky, surovinové politiky, vnitřního obchodu a ochrany zájmů spotřebitelů, podpory podnikání a správy živností, zahraničně-ekonomické politiky, zahraničního obchodu, licenční politiky, technické normalizace, metrologie, puncovnictví a státního zkušebnictví, průmyslového výzkumu, rozvoje techniky a technologií.

3. Tvorba programů hospodářského rozvoje území.

4. Tvorba koncepce státní metrologie a úkolů v oblasti rozvoje primární etalonáže formou výzkumu a vývoje, řešení složitých metrologických úkolů v mezinárodní spolupráci.

5. Celostátní koordinace programů rozvoje obnovitelných zdrojů energií.

6. Celostátní koordinace a usměrňování vydávání licencí pro podnikání v energetice. Stanovování pravidel a zásad pro udělování licencí pro podnikání v energetice.

7. Celostátní koordinace a usměrňování regulace v energetice.

8. Tvorba systému úhrad ztrát držitelů licence k podnikání v energetice z Energetického regulačního fondu.

9. Hodnocení subvencí poskytnutých na dovážené výrobky včetně inspekce nad dovozci a výrobci a poradenské a konzultační činnosti v orgánech Evropské unie pro ochranu před subvencovanými dovozy.

10. Koordinace měření, kontroly a bezpečného ukládání radioaktivních odpadů v provozu jaderných zařízení.

11. Stanovování celostátní metodiky a postupů puncovní kontroly a puncovní inspekce v celém rozsahu včetně akreditace a certifikace v puncovnictví.

12. Celostátní koordinace a metodické usměrňování inspekce a dozoru nad způsobilostí výrobků uváděných na trh, nad způsobilostí složitých komplexů zařízení při jejich uvádění na trh, při ochraně ekonomických zájmů spotřebitele nebo státu.

13. Celostátní koordinace a metodické usměrňování inspekce v energetice.

13. platová třída

1. Celostátní koordinace a usměrňování tvorby a uplatňování technických předpisů, norem a parametrů.

2. Koordinace ekonomické ochrany státu v oblasti licenční správy při vývozu a dovozu s celostátní působností včetně mezinárodní spolupráce.

3. Celostátní koordinace, metodické usměrňování, tvorba ekonomických nástrojů k ovlivňování průmyslu, stavebnictví, energetiky, hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, hornictví a jaderné energetiky, surovinové politiky, vnitřního obchodu a ochrany zájmů spotřebitelů, podpory podnikání, živností nebo vnějších ekonomických vztahů.

4. Celostátní koordinace a metodické usměrňování normalizace, metrologie, státního zkušebnictví nebo puncovnictví.

5. Stanovování směrů zaměření a forem podpory průmyslového výzkumu nebo rozvoje techniky a technologií.

6. Tvorba koncepce systému licencí k podnikání v energetice.

7. Tvorba koncepce systému regulace v energetice.

8. Hodnocení účinků subvencovaných dovozů na ekonomiku České republiky a Evropské unie a navrhování opatření k ochraně hospodářského prostoru Evropské unie před subvencovanými dovozy.

9. Koordinace realizace opatření přijatých na úrovni Evropské unie k ochraně před subvencovanými dovozy v součinnosti s celními orgány.

10. Tvorba koncepce bezpečného provozu jaderných zařízení.

11. Tvorba koncepce puncovní kontroly a puncovní inspekce.

12. Tvorba koncepce a celostátní koordinace inspekce a dozoru v oblasti ochrany spotřebitele, vnitřního trhu a fiskálních zájmů státu.

13. Tvorba celostátní koncepce inspekce v energetice.

14. Tvorba koncepce celostátního systému kontroly, ověřování a zkoušení střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků a balisticky odolných materiálů.

14. platová třída

1. Tvorba celostátních koncepcí rozvoje jednotlivých oblastí obchodní politiky (vnitřního obchodu, ochrany zájmů spotřebitelů, zahraničně-ekonomické politiky, zahraničně-obchodní politiky, licenční politiky v oblasti vývozu a dovozu).

2. Tvorba koncepce jednotlivých oborů hospodářské politiky (průmyslové a stavební politiky, energetické politiky, hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, hornictví a jaderné energetiky, surovinové politiky).

3. Tvorba koncepce rozvoje technické normalizace, metrologie nebo státního zkušebnictví.

4. Stanovování celostátních směrů rozvoje a přístupů k podnikání v oblasti živností, průmyslového výzkumu, rozvoje techniky a technologií nebo podpory podnikání.

5. Tvorba koncepce puncovnictví a zkoušení drahých kovů.

6. Stanovování základních směrů a přístupů k podpoře a ochraně zahraničních investic.

7. Tvorba státní energetické koncepce a koncepce podpory hospodářské soutěže a ochrany zájmů spotřebitelů v energetice.

8. Tvorba koncepce hospodářských vztahů České republiky v rámci Evropské unie.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce hospodářské politiky státu (průmyslové, stavební, surovinové a energetické).

2. Tvorba koncepce obchodní politiky státu.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
14. Čvn 2016   /   

Tags: plat, povolání, státní správa

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×