decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Referent všeobecné správy vnitřních věcí státu

Pořadové číslo a jméno povolání podle katalogu prací: 2.10.26 REFERENT VŠEOBECNÉ SPRÁVY VNITŘNÍCH VĚCÍ STÁTU
Požadované vzdělání: střední s maturitou (6. až 8. platová třída), vyšší odborné (9. platová třída), bakalářské (10. platová třída), magisterské (11. až 15. platová třída). Pokud zaměstnanec nemá alespoň požadováné vzdělání, dochází ke snížení platového stupně.
Platová tabulka: nařízení vlády č. 564/2006 Sb. říká, že referent všeobecné správy vnitřních věcí státu dostává plat nejčastěji podle tabulky, kterou najdete níže.

ZÁKLADNÍ hrubý měsíční PLAT referenta všeobecné správy vnitřních věcí státu v Kč

Stupeň Praxe Platové třídy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 7 680 8 340 9 040 9 800 10 630 11 520 12 500 13 570 14 720 15 960 17 340 18 790 20 370 22 110 24 000 26 040
2 do 2 let 7 970 8 660 9 380 10 180 11 050 11 970 12 970 14 080 15 270 16 560 17 990 19 490 21 150 22 940 24 910 27 020
3 do 4 let 8 260 8 990 9 730 10 560 11 460 12 410 13 460 14 620 15 850 17 200 18 690 20 240 21 950 23 810 25 850 28 030
4 do 6 let 8 570 9 330 10 120 10 960 11 900 12 890 13 980 15 180 16 450 17 850 19 390 20 990 22 770 24 710 26 820 29 100
5 do 9 let 8 920 9 680 10 500 11 380 12 350 13 380 14 510 15 760 17 070 18 520 20 120 21 790 23 630 25 640 27 830 30 190
6 do 12 let 9 260 10 040 10 890 11 800 12 820 13 880 15 050 16 360 17 710 19 210 20 880 22 610 24 520 26 600 28 880 31 320
7 do 15 let 9 610 10 440 11 310 12 260 13 300 14 410 15 610 16 980 18 400 19 950 21 670 23 470 25 450 27 620 29 970 32 500
8 do 19 let 9 970 10 830 11 740 12 710 13 810 14 950 16 200 17 620 19 090 20 690 22 490 24 360 26 410 28 650 31 110 33 730
9 do 23 let 10 340 11 230 12 190 13 200 14 330 15 520 16 810 18 280 19 800 21 480 23 330 25 280 27 400 29 740 32 290 35 000
10 do 27 let 10 750 11 670 12 650 13 700 14 880 16 110 17 440 18 980 20 560 22 290 24 210 26 230 28 440 30 860 33 510 36 310
11 do 32 let 11 150 12 100 13 130 14 220 15 450 16 720 18 120 19 700 21 340 23 140 25 120 27 220 29 510 32 030 34 770 37 690
12 nad 32 let 11 580 12 570 13 630 14 750 16 040 17 350 18 800 20 450 22 140 24 020 26 080 28 250 30 630 33 240 36 070 39 110

(↑ Uvádíme aktuální stupnici platových tarifů č. 4, platnou například pro zaměstnance ve správních, krajských nebo obecních úřadech. Připočítáváno bývá osobní ohodnocení až přes 50 % měsíčního základu a příplatky za přesčasy, víkendy, svátky apod.)

Započitatelná praxe: zahrnuje také vojenskou základní nebo civilní službu, až 6 let mateřské a rodičovské dovolené, až 6 let péče o dlouhodobě těžce postižené a zároveň nezletilé dítě; předchozí pracovní zkušenosti z jiných oborů započítá zaměstnavatel maximálně ze dvou třetin, podle jejich využitelnosti pro výkon požadované práce.
Platová třída: minimálně 6. a maximálně 15. platová třída. Zařazení záleží na nejtěžším pracovním úkonu, který je sjednán pracovní smlouvou a zaměstnancem vykonáván. Podrobnosti rozvádí závěrečná kapitolka. K zařazení do příslušné platové třídy postačuje, když referent všeobecné správy vnitřních věcí státu dělá jenom některou uvedenou činnost, netřeba vykonávat všechny odrážky.

Referent všeobecné správy vnitřních věcí státu dostává plat podle nejtěžší práce

Referent všeobecné správy vnitřních věcí státu v 6. platové třídě

– Provádění změn v úředních dokladech, vydávání dokladů o změnách v úředních dokladech včetně kontroly správnosti uváděných údajů v informačních systémech veřejné správy, popřípadě v dalších evidencích a vydaných dokladech. Předávání vydaných dokladů žadatelům. Vystavování úředních osvědčení.

– Zpracovávání správních a odborných rešerší na úseku hlášení a evidence pobytu obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů.

– Zajišťování agendy seznamu registrovaných občanských sdružení, zpracovávání podkladů o registrovaných a evidovaných subjektech včetně jejich poskytování Českému statistickému úřadu.

– Samostatný výkon agendy ztrát a nálezů.

Referent všeobecné správy vnitřních věcí státu v 7. platové třídě

– Vykonávání odborných činností na úseku přípravy organizačně-technického a finančního zajištění voleb a referend.

– Provádění  dílčích prací na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů nebo cestovních dokladů.

– Zajišťování agendy registrace občanských sdružení, posuzování návrhů na  registraci občanských  sdružení a evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů ve sporných a složitých případech.

– Zajišťování prací na úseku shromažďování.

– Provádění dílčích prací v matriční agendě.

– Provádění dozoru nad dodržováním předpisů o státních symbolech.

– Zajišťování vidimace a legalizace dokladů a úředních listin.

Referent všeobecné správy vnitřních věcí státu v 8. platové třídě

– Organizačně-technické  zabezpečení voleb a referend. Zajišťování agendy Státní volební komise, příprava materiálů pro její jednání a zajišťování informačních a organizačních prací.

– Komplexní výkon agend na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů nebo evidence obyvatel a rodných čísel.

– Zajišťování správy vymezeného rozsahu státních hranic. Vedení dokumentace o jednáních se sousedními státy. Vedení archivu státních hranic včetně jeho aktualizace.

– Usměrňování a dohled nad plněním povinností stanovených obcím (ohlašovnám) pro agendu úředních dokladů a evidence obyvatel.

– Komplexní zajišťování agendy ztrát a nálezů včetně zajišťování oceňování, přípravy dražeb apod.

– Zajišťování agendy shromažďování, sdružování právnických osob a dobrovolných svazků obcí, územně správního členění, místního názvosloví, slučování a rozdělování obcí, zajišťování procesu změn názvů obcí, změn správních hranic obcí nebo zájmových sdružení a nadací.

– Komplexní výkon matriční agendy obce.

– Výkon agendy veřejných sbírek.

– Výkon agendy na úseku sdružování v občanských sdruženích, odborových organizacích a organizacích zaměstnavatelů.

– Výkon státoobčanské agendy územního samosprávného celku.

– Zajišťování agendy rejstříku politických stran a politických hnutí.

Referent všeobecné správy vnitřních věcí státu v 9. platové třídě

– Komplexní  zajišťování  státoobčanské agendy územního samosprávného celku.

– Koordinace občansko správních záležitostí v obci.

– Komplexní  zajišťování činností spojených s vedením knih narození, uzavření manželství, vzniku partnerství a úmrtí občanů, ke kterým došlo v cizině (zvláštní matriky).

– Zajišťování přestupkové agendy na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a ve věcech majetkových.

– Zajišťování matriční agendy v působnosti krajského úřadu nebo obce s rozšířenou působností včetně rozhodování o uzavírání manželství zástupcem.

– Komplexní vykonávání agendy na úseku sdružování v občanských sdruženích, odborových organizacích, organizacích zaměstnavatelů a mezinárodních nevládních organizací.

– Zajišťování dílčí matriční a státoobčanské agendy v působnosti Ministerstva vnitra.

Referent všeobecné správy vnitřních věcí státu v 10. platové třídě

– Poskytování metodické pomoci a usměrňování agend úředních dokladů a evidence obyvatel včetně kontrol výkonu činností v daném území.

– Zajišťování celostátní agendy válečných hrobů včetně  řešení mezinárodních souvislostí.

– Celostátní koordinace organizačně-technického zabezpečení voleb a referend včetně  personálního a materiálního zabezpečení voleb ve vymezeném území nebo volebním obvodu.

– Metodické usměrňování a dohled nad matriční činností a evidencí obyvatel na vymezeném území, odborné poradenství obcím pověřeným vedením matrik, komplexní kontrola nad vedením matriční agendy a souvisejících agend u matričních obvodů včetně ukládání nápravných opatření, usměrňování odborné přípravy a ověřování odborné způsobilosti zaměstnanců obce, v hlavním městě Praze zaměstnance městské části nebo Ministerstva obrany zařazených do matričního úřadu.

– Koordinace výkonu zvláštní matriky.

– Metodické usměrňování agend úředních dokladů a evidence obyvatel v rámci působnosti územního samosprávného celku.

– Zajišťování  speciálních odborných činností na úseku přestupkové agendy, například přezkoumávání pravomocných rozhodnutí v obnově řízení a v přezkumných řízeních.

– Zajišťování celostátní agendy majetkových vztahů při správě státních hranic.

– Příprava rozhodnutí o registraci politických stran a politických hnutí a o povolení zřízení nebo vyvíjení činnosti mezinárodních nevládních organizací.

Referent všeobecné správy vnitřních věcí státu v 11. platové třídě

– Komplexní zajišťování celostátní agendy státního občanství České republiky v působnosti Ministerstva vnitra.

– Komplexní zajišťování celostátní agendy evidence obyvatel a rodných čísel, občanských průkazů a cestovních dokladů.

– Komplexní celostátní kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení u matričních úřadů, úřadů s rozšířenou působností a u krajských úřadů.

– Koordinace a metodické usměrňování obcí nebo jejich částí v občanskosprávních záležitostech (matrik a státního občanství, evidence obyvatel, zabezpečení voleb a místních referend, úředních dokladů, přestupků, názvosloví ulic, státních symbolů a znaků).

– Komplexní vykonávání agendy sdružování v politických stranách a v politických hnutích.

Referent všeobecné správy vnitřních věcí státu ve 12. platové třídě

– Celostátní koordinace příprav a průběhu voleb a referend a jejich vyhodnocování.

– Celostátní koordinace a usměrňování úseku státního občanství, matrik, jména a příjmení včetně metodické a poradenské činnosti pro územní samosprávné celky.

– Celostátní koordinace a usměrňování problematiky evidence obyvatel a rodných čísel, občanských průkazů a cestovních dokladů včetně poradenské činnosti.

Referent všeobecné správy vnitřních věcí státu ve 13. platové třídě

– Celostátní koordinace a metodické usměrňování systému voleb, referend, státního občanství, matrik, jména a příjmení, sdružovacího a shromažďovacího práva, veřejných sbírek, přestupkové agendy nebo státních hranic.

– Koordinace a usměrňování a mezinárodní koordinace průběhu státních hranic, jejich  změn, správy státních hranic a turistických stezek protínajících státní hranice.

– Celostátní metodické usměrňování a koordinace výkonu státní správy na úseku evidence obyvatel a rodných čísel, občanských průkazů a cestovních dokladů včetně výzkumu a vývoje dokladů a vybraných tiskopisů.

Referent všeobecné správy vnitřních věcí státu ve 14. platové třídě

– Tvorba koncepcí uspořádání a zajišťování vnitřních věcí státu.

Referent všeobecné správy vnitřních věcí státu v 15. platové třídě

– Tvorba koncepce vývoje správy vnitřních věcí státu a veřejné správy.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
23. Úno 2015   /   

Tags: plat, povolání, státní správa

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×