decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Referent zahraničních služeb a zahraničních vztahů

V oficiálním katalogu pracíREFERENT ZAHRANIČNÍCH SLUŽEB A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ číslo 2.10.14. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent zahraničních služeb a zahraničních vztahů.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Sjednávání bezcelních dovozů pro diplomatické mise, konzulární úřady a mezinárodní organizace.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent zahraničních služeb a zahraničních vztahů (2.10.14)

Referent zahraničních služeb a zahraničních vztahů v 6. platové třídě

1. Výkon depozitářských funkcí České republiky.

2. Shromažďování a příprava podkladů pro vydání rozhodnutí v konzulárních a vízových záležitostech včetně jejich ověřování a došetřování na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.

Referent zahraničních služeb a zahraničních vztahů v 7. platové třídě

1. Sjednávání bezcelních dovozů pro diplomatické mise, konzulární úřady a mezinárodní organizace.

2. Výkon agendy cestovních dokladů na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.

3. Výkon agendy krátkodobých víz na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.

4. Posuzování podkladů pro výkon matriční a státoobčanské agendy a poskytování pomoci v nouzi na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.

5. Zajišťování vidimace a legalizace dokladů a úředních listin a úkonů spojených s vyšším ověřením listin na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.

Referent zahraničních služeb a zahraničních vztahů v 8. platové třídě

1. Zpracovávání odborných podkladů pro sjednávání mezinárodních smluv a vyhotovování ratifikačních listin a přístupu k nim.

2. Výkon agendy dlouhodobých víz a povolení pobytu na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.

3. Komplexní výkon agendy cestovních dokladů na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.

Referent zahraničních služeb a zahraničních vztahů v 9. platové třídě

1. Zajišťování vystavování diplomatických a služebních pasů, náhradních cestovních dokladů a dalších úředních dokladů včetně jejich změn na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.

2. Zpracovávání dílčích informací a podkladů o jiném státu či skupině států.

3. Zajišťování povolení přeletů a přistání cizích státních letadel přes území České republiky, zajišťování povolení přeletů a přistání našich státních letadel při letech do zahraničí.

4. Samostatné rozhodování o poskytování pomoci českým občanům, kteří se v zahraničí ocitli v nouzi, na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky zahraničí.

5. Zajišťování komplexního výkonu agendy vyššího ověřování listin na Ministerstvu zahraničních věcí.

Referent zahraničních služeb a zahraničních vztahů v 10. platové třídě

1. Poradenská, konzultační a informační činnost v konzulární oblasti poskytovaná i v cizím jazyce.

2. Zajišťování vztahů České republiky s jiným státem nebo skupinou států v oblasti ekonomické, kulturní, vědecké, vzdělávací a zdravotní spolupráce a konzulární činnosti.

3. Koordinace dvoustranných a mnohostranných styků v jednotlivých oborech, například environmentálním.

4. Systematické vyhodnocování a odborné zpracovávání informací o jiném státu či skupině států, spolupráce se zastupitelskými úřady jiných států, napomáhání rozvoji styků zastupitelských úřadů s českými orgány, politické zajišťování stykových akcí oficiálních představitelů České republiky s představiteli jiného státu či skupiny států.

5. Zajišťování agendy žádostí o agrément pro nově jmenované velvyslance cizích zemí a agendy jmenování nových velvyslanců České republiky včetně zajišťování příjezdů a odjezdů cizích velvyslanců, předávání jejich pověřovacích listin, protokolárních návštěv při nástupu a ukončení jejich diplomatické mise a zajišťování vyhotovení pověřovacích a odvolacích listin, kabinetních listů, konzulských patentů pro představitele České republiky v zahraničí, exequatur pro konzuly akreditované v České republice.

6. Zajišťování agendy akreditací vojenských a leteckých přidělenců České republiky v zahraničí a vojenských a leteckých přidělenců cizích zemí v České republice.

7. Zajišťování agendy protokolárních záležitostí jednotlivých zemí a registrací členů diplomatických misí a úřadů.

8. Příprava obchodních jednání se zahraničními partnery, sledování obchodní situace v relaci a vypracovávání návrhů opatření v obchodní oblasti.

9. Zajišťování matriční agendy na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.

Referent zahraničních služeb a zahraničních vztahů v 11. platové třídě

1. Samostatná realizace koncepce zahraniční politiky České republiky k jinému státu či skupině států, koordinace přípravy podkladových materiálů o jiném státu či skupině států a jejich aprobace.

2. Řešení konzulárních případů, poskytování pomoci českým občanům a zajišťování konzulárních funkcí, vyplývajících z Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích.

3. Analytická a realizační činnost v jednotlivých oblastech vztahů České republiky s jiným státem nebo skupinou států, vyhodnocování politických aspektů ekonomického vývoje, environmentální, kulturní, vědecké, vzdělávací, zdravotnické a konzulární politiky státu, zajišťování realizace dvoustranných smluvních dokumentů.

4. Příprava uzavírání mezinárodních smluv, příprava plných mocí, ratifikačních listin a listin o přístupu k mezinárodním smlouvám.

5. Samostatné metodické usměrňování zastupitelských úřadů v otázkách kulturních a školských styků v rámci dané relace a v dalších otázkách vztahů České republiky k ostatním státům.

6. Samostatné zajišťování agendy vztahů s krajanskými a nevládními organizacemi v jiném státě nebo na teritoriu skupiny jiných států.

7. Příprava a zajišťování projektů mezinárodních vládních organizací.

8. Provádění obchodních analýz a vytváření podmínek a předpokladů pro posuzování exportních zájmů České republiky na zahraničních trzích včetně zajišťování obchodních vztahů České republiky k jinému státu i skupině států.

9. Samostatné metodické usměrňování konzulárních úřadů, vedených honorárními konzulárními úředníky.

10. Rozhodování o žádostech o udělení krátkodobých víz.

11. Komplexní koordinace ekonomické, personální, technické, provozní, majetkové a organizační správy zastupitelského úřadu České republiky.

Referent zahraničních služeb a zahraničních vztahů ve 12. platové třídě

1. Zajišťování diplomatických vztahů České republiky vůči jinému státu či skupině států, příslušným mezinárodním vládním organizacím a mezinárodním orgánům včetně koordinace přípravy podkladů a stanovisek a zajišťování vnitrostátních předpokladů pro spolupráci.

2. Stanovování základních směrů a způsobů řešení konzulárních případů.

3. Koncipování a koordinace postupu České republiky při poskytování zahraniční humanitární pomoci.

4. Analytická, poradenská a konzultační činnost o právních řádech cizích států.

5. Analytická, poradenská a konzultační činnost v oboru konzulární služby (vízový, poplatkový, legalizační, teritoriálně-konzulární, honorární konzuláty) na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky.

6. Ochrana zájmů českých občanů v zahraničí a zajišťování jejich právního zastoupení před soudy i jinými orgány cizího státu v zahraničí.

7. Zajišťování realizace obecného mezinárodního práva a práva Evropských společenství ve vztazích České republiky k jiným státům a mezinárodním orgánům a organizacím.

8. Koordinační, analytická a posudková činnost v oblasti ekonomického, politického, bezpečnostního, environmentálního, kulturního a vzdělávacího vývoje nebo jiných společenských oblastí ve vztahu České republiky k jiným státům a mezinárodním orgánům a organizacím.

9. Zajišťování rozvoje komplexu kulturních, školských, vědeckých a zdravotnických styků České republiky se zahraničím a v rámci Evropské unie.

10. Tvorba koncepce oblasti vládních stipendijních míst v rámci rozvojové pomoci České republiky.

11. Sledování a vyhodnocování aktuálního vývoje v relaci a zajišťování operativní odezvy České republiky.

12. Samostatné zpracovávání a vydávání pravidel jednotné diplomatické protokolární praxe.

13. Analytická, poradenská a konzultační činnosti v oblasti agendy diplomatických výsad a imunit.

14. Tvorba koncepce a koordinace mezinárodní spolupráce rezortu, kraje nebo hlavního města Prahy a jeho působení v rámci Evropské unie.

15. Příprava a sjednávání mezinárodních smluv a přístupů k nim včetně smluv v rámci Evropské unie.

16. Koordinace plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv a z členství v mezinárodních organizacích a v Evropské unii v rámci jednoho rezortu.

17. Analytická, poradenská a konzultační činnost v oblasti mezinárodního práva ozbrojených konfliktů.

18. Komplexní koordinace a metodické usměrňování finančního, personálního, technického, provozního a organizačního rozvoje správy zastupitelského úřadu České republiky.

19. Zajišťování hospodářských vztahů České republiky v rámci dimenze ekonomické diplomacie vůči jinému státu či skupině států, státním hospodářským uskupením, příslušným mezinárodním hospodářským organizacím a mezinárodním orgánům včetně koordinace přípravy podkladů a stanovisek a zajišťování vnitrostátních předpokladů a požadavků pro spolupráci.

Referent zahraničních služeb a zahraničních vztahů ve 13. platové třídě

1. Koordinace diplomatických vztahů České republiky s jiným státem, skupinou států nebo s mezinárodními orgány a organizacemi v oblasti politické, ekonomické, bezpečnostní, konzulární, kulturní, vědecké, školské a zdravotnické politiky státu a statistiky a krajanských a nevládních vztahů včetně jejich vyhodnocování a realizace dvoustranných a mnohostranných smluvních dokumentů.

2. Tvorba zásad a koordinace zajišťování diplomatického protokolu České republiky.

3. Koordinace a metodické usměrňování konzulárních vztahů České republiky.

4. Koordinace a usměrňování realizace vízové politiky České republiky včetně posuzování a vyhodnocování zahraničněpolitických a bezpečnostních zájmů České republiky.

5. Koordinace a analýza vztahů České republiky s jiným státem či skupinou států, vymezování politického rámce rozvoje smluvní základny těchto vztahů, sledování provádění mezinárodních smluv v relaci, reagování České republiky na nestandardní události a jevy v mezinárodní politice (ozbrojené konflikty, eskalace napětí, závažné finančně-hospodářské krizové jevy), koordinace vztahů s mezinárodními regionálními politickými nebo
hospodářskými uskupeními.

6. Koordinace sjednávání a vnitrostátního projednávání mezinárodních smluv včetně smluv v rámci Evropské unie, sjednocování mezinárodní smluvní praxe České republiky.

7. Koordinace a analýza komplexů ekonomických, kulturních, školských, vědeckých a zdravotnických styků a krajanských a nevládních vztahů České republiky se zahraničím včetně mezirezortního metodického usměrňování.

8. Koordinace uplatnění obecného mezinárodního práva ve vztazích České republiky k jiným státům a mezinárodním organizacím a k Evropské unii (výsady a imunity, sukcese do smluv), negociační činnost v oboru mezinárodního práva a mezinárodních smluv se zahraničními partnery a s Evropskou unií.

9. Koncepční a metodické usměrňování činnosti zastupitelských úřadů a jejich jednotlivých úseků, zodpovědných za vztahy s mezinárodními organizacemi, koncepce politického zajišťování stykových akcí s představiteli mezinárodních vládních organizací.

10. Stanovování zahraničněpolitické orientace České republiky v jednotlivých oborech.

11. Tvorba koncepce sjednávání mezinárodních smluv (prezidentských, vládních, rezortních) včetně smluv v rámci Evropské unie a příprava jejich sjednávání, vnitrostátního projednávání a vypovídání.

12. Koordinace ochrany zájmů státu a zastupování státu v soudních a kvazisoudních řízeních před orgány mezinárodních vládních organizací a orgány Evropské unie a koordinace opatření k provádění rozhodnutí těchto orgánů.

13. Koordinace postupu všech ministerstev a ostatních ústředních správních orgánů při plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv a smluv v rámci Evropské unie nebo z členství v mezinárodních organizacích.

Referent zahraničních služeb a zahraničních vztahů ve 14. platové třídě

1. Tvorba a realizace zahraničněpolitické orientace České republiky pro státy daného teritoria nebo v přijímacích státech.

2. Tvorba koncepce obecného uplatnění práva mezinárodních smluv a smluv v rámci Evropské unie včetně stanovování zásad jejich sjednávání, dodržování a vypovídání.

3. Formulace právních aspektů zahraniční nebo evropské politiky České republiky a ostatních právních vztahů s mezinárodním prvkem, posuzování souladu politických cílů a přijímaných opatření s mezinárodněprávními závazky České republiky.

4. Tvorba koncepce konzulární a vízové politiky České republiky.

5. Tvorba koncepce zahraniční bezpečnostní politiky České republiky a prognózy vnitropolitického vývoje, zahraniční a bezpečnostní politiky jiného státu či skupin států.

6. Tvorba komplexní koncepce komunikační strategie České republiky nebo vývoje kulturních, školských, vědeckých a zdravotnických styků a krajanských a nevládních vztahů České republiky se zahraničím v souladu s cíli zahraniční politiky.

7. Tvorba koncepce zahraniční nebo evropské politiky České republiky v oblasti členství a působení v mezinárodních vládních organizacích a orgánech nebo vůči institucím Evropské unie.

8. Tvorba koncepce vnějších ekonomických vztahů České republiky.

9. Stanovování zahraničněpolitické enviromentální orientace České republiky.

10. Tvorba koncepce ochrany zájmů státu a zastupování státu v soudních a kvazisoudních řízeních před orgány mezinárodních vládních organizací a orgány Evropské unie včetně tvorby koncepce opatření k provádění rozhodnutí těchto orgánů. Zastupování státu před Evropským soudním dvorem a podobnými mezinárodními soudními orgány.

11. Tvorba mezinárodních systémů v ucelených oborech, například sociálním, ekonomickém, bezpečnostním nebo právním včetně jejich koncipování a formulace a koordinace jejich uplatnění v národních systémech.

12. Tvorba koncepce rozvoje vnitřního trhu Evropské unie.

Referent zahraničních služeb a zahraničních vztahů v 15. platové třídě

1. Tvorba koncepce zahraniční politiky České republiky nebo koncepce politiky České republiky vůči Evropské unii.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
03. Čvn 2016   /   

Tags: plat, povolání, státní správa

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×