decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Referent životního prostředí: plat a práce

V oficiálním katalogu pracíREFERENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ číslo 2.10.42. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle tabulky, kterou najdete ZDE. Orientaci ve změti čísel zvládneme hravě. Svislou osu rozdělují platové stupně a vodorovná osa znamená platové třídy. Svoji pozici objevíte následovně. Platový stupeň odráží počet započitatelných let praxe a vzdělání, zatímco platová třída zrcadlí nejtěžší vykonávanou práci. Nyní podrobněji rozebereme, jak určíme právě obtížnost úkonů, které provádí konkrétní referent životního prostředí.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Vyřizování věcí případů ve správním řízení v jednotlivých složkách životního prostředí (ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, odpadů, ochrany přírody, myslivosti, rybářství, ochrany lesa, zemědělství, chemických látek a environmentálního vzdělávání a osvěty).“ Referent životního prostředí obyčejně k hrubému měsíčnímu základu dostává osobní ohodnocení, příplatky za přesčasy, za vedení apod.

Referent životního prostředí

Referent životního prostředí v 6. platové třídě

1. Samostatná příprava podkladů pro autorizaci k nakládání s chemickými látkami a přípravky a provádění dalších dílčích odborných činností na jednotlivých úsecích životního prostředí.

Referent životního prostředí v 7. platové třídě

1. Vyřizování věcí případů ve správním řízení v jednotlivých složkách životního prostředí (ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, odpadů, ochrany přírody, myslivosti, rybářství, ochrany lesa, zemědělství, chemických látek a environmentálního vzdělávání a osvěty).

2. Příprava plánu péče o chráněné území.

3. Dílčí inspekční a dozorová činnost v ochraně životního prostředí v předem vymezeném dílčím rozsahu.

Referent životního prostředí v 8. platové třídě

1. Inspekce zdrojů znečištění.

2. Posuzování výsledků analýz odebraných vzorků látek znečišťujících životní prostředí včetně zpracovávání věcných dat a evidence zdrojů znečištění životního prostředí včetně správního rozhodnutí.

3. Zajišťování agendy správy jednotlivých složek životního prostředí. Poskytování metodické, kontrolní a konzultační činnosti orgánům samosprávy, státní správy a dalším osobám v dílčích případech na svěřeném úseku státní správy, například na úseku vody a chemických látek.

4. Příprava a projednávání plánu péče o chráněné území.

Referent životního prostředí v 9. platové třídě

1. Navrhování a realizace protipovodňových opatření a řešení ekologických havárií v dílčích povodích.

2. Řešení méně složitých místních ekologických havárií na území a na vodních tocích místního významu.

3. Zajišťování agendy správy složek životního prostředí (ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, odpadů, ochrany přírody, myslivosti, rybářství, péče o les, zemědělství, chemických látek a přípravků nebo environmentálního vzdělávání a osvěty), odborné posuzování zdrojů znečištění jednotlivých složek životního prostředí včetně metodické, kontrolní a konzultační činnosti.

4. Vyhodnocování výsledků měření velkých zdrojů znečišťování, emisí u zdrojů znečišťování kontinuálními analyzátory, verifikace vstupních dat registru zdrojů znečišťování ve složkách životního prostředí včetně správního rozhodnutí.

5. Samostatné provádění specializovaných kontrol a státního dozoru nad plněním povinností daných zákony o životním prostředí právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání podle obvyklých postupů včetně přípravy návrhu opatření a rozhodnutí o sankcích za neplnění povinností stanovených předpisy o ochraně životního prostředí nebo jejich prominutí, například o pozastavení nebo ukončení činnosti fyzických nebo právnických osob, o pozastavení platnosti osvědčení vydaného pověřenou osobou.

6. Kontrola vydávání souhlasů k povolování staveb velkých zdrojů znečišťování, provádění revizí u zdrojů znečištění a šetření havarijního znečištění vod, kontrola nakládání s určitými druhy odpadu, zaměřená na speciální způsoby úpravy, zneškodňování nebo využívání odpadů.

7. Vyhodnocování inspekční činnosti v jednotlivých složkách ochrany životního prostředí na regionální úrovni.

Referent životního prostředí v 10. platové třídě

1. Koordinace protipovodňových opatření v lokálně ohroženém území.

2. Koordinace řešení ekologických havárií na daném území.

3. Metodické usměrňování orgánů územních samosprávných celků, státní správy a dalších osob na jednotlivých úsecích správy životního prostředí.

4. Koordinace státní správy na úsecích ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, odpadů, ochrany přírody, myslivosti, rybářství, péče o les, zemědělství, chemických látek a přípravků, geneticky modifikovaných organizmů, biocidů, prevence závažných havárií, způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, environmentálního vzdělávání a osvěty v oblasti životního prostředí.

5. Komplexní výkon státní správy na úseku ovzduší, vody, půdy, odpadů, ochrany přírody, myslivosti, rybářství, péče o les, zemědělství, chemických látek a přípravků, geneticky modifikovaných organizmů, biocidů, prevence závažných havárií, způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, environmentálního vzdělávání a osvěty v oblasti životního prostředí v působnosti kraje, hlavního města Prahy nebo územně členěného statutárního města.

6. Koordinace odpadového hospodářství v rámci kraje nebo hlavního města Prahy.

7. Provádění specializovaných odborných činností na úseku ochrany životního prostředí, například vypracovávání stanovisek k dokumentacím posuzování vlivů na životní prostředí u staveb, posuzování staveb závažných technologií velkých zdrojů znečišťování, vypracovávání metodických pokynů pro prověrky životního prostředí určitého oboru, kontrola správnosti výsledků autorizovaných měření znečišťování, provádění lektorské, konzultační a poradenské činnosti v jednotlivých složkách životního prostředí.

8. Provádění státního dozoru a inspekce životního prostředí v celém rozsahu působnosti územních orgánů státní správy, odborně náročná inspekční a dozorová činnost ve zvláště chráněných územích a při ochraně zvláště chráněných druhů organismů, kontrola způsobů hodnocení nebezpečných vlastností odpadů pověřenými osobami. Vyhodnocování trendů a stanovení priorit kontrolní činnosti v ochraně přírody a krajiny.

9. Řešení důsledků starých ekologických zátěží.

Referent životního prostředí v 11. platové třídě

1. Koordinace řešení důsledků starých ekologických zátěží v kraji.

2. Koordinace státní správy na úseku ovzduší, vody, půdy, odpadů, ochrany přírody, myslivosti, rybářství, péče o les, zemědělství, chemických látek a přípravků, geneticky modifikovaných organizmů, biocidů, prevence závažných havárií, způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, environmentálního vzdělávání a osvěty v oblasti životního prostředí nebo na úseku posuzování vlivů na životní prostření a integrované prevence nebo předcházení ekologické újmě v působnosti kraje, hlavního města Prahy nebo územně členěného statutárního města.

3. Analýza a vyhodnocování aspektů jednotlivých složek životního prostředí v rámci kraje nebo hlavního města Prahy.

4. Celostátní koordinace a usměrňování kontroly dodržování právních předpisů pro geologické práce.

5. Analýza, posuzování a vyhodnocování přírodních zdrojů včetně osvědčování podle příslušných právních předpisů.

6. Celostátní koordinace jednotlivých složek systému protipovodňové činnosti.

7. Dokumentace přírodních zdrojů a jednotlivých složek životního prostředí pro účely územního plánování z celostátních hledisek nebo z hlediska kraje nebo hlavního města Prahy včetně posuzování souladu hledisek životního prostředí a územně plánovací dokumentace.

8. Koordinace řešení závažných ekologických havárií.

9. Zpracování koncepce ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a využívání přírodních zdrojů v daném území. Posuzování úplnosti úplnosti a správnosti řešení ve vztahu k platné právní úpravě u nejsložitějších řízení v ucelených oblastech ochrany životního prostředí.

10. Komplexní výkon inspekce v jednotlivých složkách životního prostředí.

11. Příprava a zpracovávání plánů, bilancí, programů, expertiz, posudků, analýz a obdobných krajských metodických dokumentů pro problematiku jednotlivých složek životního prostředí a dalších oborů.

Referent životního prostředí ve 12. platové třídě

1. Stanovování obecných postupů likvidace opuštěných průzkumných důlních děl a starých důlních děl.

2. Příprava a zpracovávání plánů, bilancí, programů, expertiz, posudků a obdobných celostátních metodických dokumentů pro problematiku jednotlivých složek životního prostředí a dalších oborů.

3. Příprava a zpracovávání politiky jednotlivých složek životního prostředí v kraji nebo hlavním městě Praze v návaznosti na celostátní hlediska.

4. Tvorba metodiky informačního systému o životním prostředí.

5. Celostátní koordinace a kontrola pohybu odpadů na základě mezinárodních úmluv (výkon funkce ohniskového bodu).

6. Posuzování účinnosti státní politiky životního prostředí z hlediska priorit a hlavních směrů.

7. Celostátní koordinace a usměrňování rozhodovacích procesů u zdrojů znečištění životního prostředí.

8. Celostátní koordinace a usměrňování systému ochrany před povodněmi.

9. Zpracovávání koncepce politiky životního prostředí v daném území.

10. Celostátní usměrňování výkonu státní správy v životním prostředí.

11. Koordinace ochrany a péče o zvláště chráněná území národního významu a evropsky významné lokality s celostátní nebo krajskou působností.

12. Posuzování a schvalování nových technologií a analytických rozborů směsí látek sloužících k ochraně životního prostředí s celostátní působností, příprava návrhů na řešení nestandardních a krizových situací pro orgány státní správy s celorepublikovou působností, metodické vedení regionálních pracovišť ochrany složek životního prostředí.

13. Celostátní koordinace a metodické usměrňování inspekce ochrany životního prostředí.

Referent životního prostředí ve 13. platové třídě

1. Stanovování celostátních obecných zásad a realizačních struktur ochrany životního prostředí, tvorby a ochrany přírody a krajiny, ovzduší, vod, půdy, horninového prostředí, odpadového hospodářství a ochrany před povodněmi a vyhodnocování účinnosti celostátní koncepce ochrany životního prostředí.

2. Koordinace postupu všech ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy ve věcech životního prostředí, koordinace regionálních systémů ochrany životního prostředí.

3. Zpracovávání celostátních koncepčních zásad ochrany životního prostředí v oblasti energetiky, dopravy, zemědělství, nakládání s odpady, těžby a zpracování nerostů, rekreace a turistiky, plánů v oblasti vod a programů opatření, dokumentace ve věcech územních a stavebních včetně posuzování a ověřování jejich souladu se zásadami státní politiky životního prostředí.

4. Stanovování obsahových směrů a programů vrchního státního dozoru v životním prostředí včetně sjednocení rozhodovací praxe správních orgánů a případných změn a doplňků platného právního stavu životního prostředí.

5. Celostátní metodické usměrňování výkonu správy životního prostředí nebo geologie a koordinace postupu při uplatňování práva životního prostředí.

6. Celostátní koordinace a usměrňování zpracovávání expertních stanovisek a posudků ve věcech ochrany životního prostředí.

7. Celostátní koordinace zpracovávání svodných plánů nakládání s odpady.

8. Stanovování obecných zásad a principů pro hodnocení kvality vod a ovzduší, pro stanovování zón, plánů, programů, emisních a imisních limitů.

9. Stanovování obecných zásad a principů řešení důsledků starých ekologických zátěží v životním prostředí, havarijního zajišťování a likvidace starých důlních děl, kontaminovaných půd a odstraňování následků přírodních katastrof.

10. Vymezování souboru látek znečišťujících životní prostředí jako součást celostátního systému prevence ochrany životního prostředí.

11. Stanovování obecných zásad a principů vymezování území se zvláštní geologickou stavbou, území se starými ekologickými zátěžemi, zaplavovaných území, citlivých a zranitelných oblastí, chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV), ochranných pásem vodních zdrojů a povrchových vod vhodných pro život ryb.

12. Celostátní koordinace systému prevence škod v oblasti environmentálních rizik (chemické látky a přípravky, geneticky modifikované organizmy, biocidy, závažné havárie).

13. Tvorba celostátní koncepce inspekce a dozoru v oblasti ochrany životního prostředí.

Referent životního prostředí ve 14. platové třídě

1. Tvorba celostátní koncepce ochrany přírody nebo péče o krajinu.

2. Tvorba celostátní koncepce geologie a ochrany horninového a půdního prostředí nebo odpadového hospodářství nebo ochrany vod nebo ochrany ovzduší nebo ochrany klimatu.

3. Stanovování systémových přístupů a východisek pro posuzování vlivů na životní prostředí.

4. Tvorba koncepce obecného uplatňování principů ochrany životního prostředí – vrchního státního dozoru v životním prostředí.

5. Tvorba celostátní koncepce integrované prevence a omezování znečištění životního prostředí.

6. Tvorba celostátní koncepce prevence škod v oblasti environmentálních rizik.

Referent životního prostředí v 15. platové třídě

1. Tvorba celostátní koncepce životního prostředí.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
08. Kvě 2015   /   

Tags: plat, povolání, státní správa

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×