decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Rostlinolékařská péče ve správní činnosti úředníků

Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: “Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.” Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Rostlinolékařská péče.

2.46 ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE

9. platová třída

1. Výkon fytokaranténní inspekce při dovozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů včetně vystavování rostlinolékařských osvědčení, provádění odborného šetření a správního řízení při výskytu karanténních škodlivých organismů.

2. Odborné posouzení podmínek pro povinnou registraci pěstitelů a dovozců rizikových komodit, vymezení chráněných zón a výkon rostlinolékařského dozoru nad plněním povinností stanovených fyzickým a právnickým osobám.

3. Provádění specializované rostlinolékařské kontroly a dozoru a místního šetření na pozemcích a v objektech včetně odběru vzorků a jejich laboratorní diagnostiky na úseku rostlinolékařské péče.

4. Samostatný výkon státní inspekce nebo dozoru v oblasti rostlinolékařské péče a provádění specializovaných odborných činností a místního šetření v terénu včetně odběru vzorků a jejich laboratorní diagnostiky na úseku rostlinolékařské péče.

5. Provádění zkušební činnosti na pokusných plochách v ochraně rostlin včetně specializovaných odborných prací při ověřování metod integrované ochrany rostlin a biologických účinků přípravků na ochranu rostlin a dopadů na necílové organizmy a životní prostředí.

10. platová třída

1. Komplexní zajišťování správních rostlinolékařských procesů při výskytu škodlivých organizmů a při porušení povinností fyzických a právnických osob.

2. Ověřování vlastností přípravků na ochranu rostlin a dohled nad technickou způsobilostí mechanizačních prostředků.

3. Samostatné provádění terénní specializované kontroly a dozoru spojené s odbornou diagnostikou škodlivých organizmů rostlin na úseku rostlinolékařské péče.

4. Výkon státní inspekce nebo dozoru v oblasti rostlinolékařské péče, dozor nad postupy při provádění ochrany rostlin, nad výdejem, skladováním a distribucí přípravků na ochranu rostlin a kontrola jejich biologických ověřování a experimentálního použití.

5. Komplexní výkon inspekce rozmnožovacího materiálu na úseku rostlinolékařské péče.

6. Komplexní zajišťování správních rostlinolékařských procesů.

7. Komplexní výkon státní inspekce nebo dozoru v oblasti rostlinolékařské péče a provádění specializovaných odborných činností a místního šetření v terénu včetně odběru vzorků a jejich laboratorní diagnostiky na úseku rostlinolékařské péče.

11. platová třída

1. Zpracovávání dílčích koncepcí jednotlivých odborných oblastí rostlinolékařské správy.

2. Komplexní provádění registrace přípravků na ochranu rostlin včetně postregistračního vyhodnocování. Koordinace a usměrňování výstupů hodnotitelských posudků interních a externích posuzovatelů a stanovování závěrů.

3. Výkon složitých systémových postupů fytosanitární kontroly v návaznosti na mimořádná rostlinolékařská opatření širšího rozsahu.

4. Samostatné provádění kontroly geneticky modifikovaných organizmů včetně zpracovávání příslušné dokumentace a vydávání odborných stanovisek na úseku rostlinolékařské péče.

5. Komplexní výkon fytokaranténní inspekce při dovozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů.

6. Výkon státní inspekce nebo dozoru v oblasti rostlinolékařské péče, dozoru nad postupy při provádění ochrany rostlin, nad výdejem, skladováním a distribucí přípravků na ochranu rostlin a kontrola jejich biologických ověřování a experimentálního použití.

7. Koordinace a usměrňování výstupů spojených s povinnou registrací pěstitelů a dovozců rizikových komodit a vymezování chráněných zón a výkon rostlinolékařského dozoru nad plněním povinností stanovených fyzickým a právnickým osobám.

8. Komplexní činnost na úseku registrace zařízení k hubení škodlivých organismů, výrobců dřevěného obalového materiálu a dozorových kontrol těchto zařízení a výrobců.

9. Koordinace a usměrňování kontroly a dozoru v územní působnosti správního úřadu na úseku rostlinolékařské péče.

10. Komplexní výkon rostlinolékařské kontroly nad geneticky modifikovanou produkcí.

12. platová třída

1. Příprava a zpracovávání státní politiky rostlinolékařské péče v územních aspektech a souvislostech z celostátních hledisek.

2. Celostátní koordinace a stanovování metodických postupů a zásad výkonu inspekční a dozorové činnosti v oboru rostlinolékařské péče a ochrany práv k novým odrůdám rostlin.

3. Komplexní zajišťování složitých procesů registrace přípravků na ochranu rostlin, státní inspekce a dohledu nad technickou způsobilostí mechanizačních prostředků a při zacházení s přípravky na ochranu rostlin.

4. Celostátní koordinace státní fytosanitární inspekce a dozoru při ochraně státního území před zavlečením nebezpečných škodlivých organismů rostlin.

5. Tvorba koncepce rostlinolékařské péče v rámci územní působnosti.

6. Celostátní koordinace uplatňování rostlinolékařské péče ve vztahu k zahraničí.

7. Komplexní zajišťování a provádění detekce a diagnostiky škodlivých organismů a poruch na rostlinách a rostlinných produktech a složité diagnostiky škodlivých organismů a poruch.

8. Komplexní zajišťování zkušební činnosti v ochraně rostlin za účelem ověřování a vytváření metod integrované ochrany rostlin včetně metod nechemické ochrany rostlin a nových inovativních metod ochrany a dopadů ochrany na necílové organismy a životní prostředí.

13. platová třída

1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy rostlinolékařské péče včetně koordinace se zahraničím.

2. Tvorba dlouhodobých koncepcí komplexního rostlinolékařského dozoru a koordinace dlouhodobých koncepcí v rámci celostátních a mezinárodních systémů na úseku rostlinolékařské péče.

14. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce rostlinolékařské péče.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce jednotné zemědělské politiky státu.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
18. Úno 2016   /   

Tags: plat, povolání, státní správa

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×