decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Sociální věci ve státní správě

Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: “Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.” Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Sociální věci.

2.20 SOCIÁLNÍ VĚCI

6. platová třída

1. Příprava ucelených podkladů pro řízení o nárocích na dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky osobám se zdravotním postižením a průkaz osobám se zdravotním postižením, příspěvek na péči a další nepojistné sociální dávky včetně přijímání, zakládání a vedení ucelené podkladové dokumentace žadatelů.

2. Příprava ucelených podkladů pro provádění a zajišťování odborných agend v sociálním zabezpečení. Shromažďování, správa a vyhledávání podkladů důležitých pro řízení související s dávkami důchodového, nemocenského pojištění nebo s pojistným na sociální zabezpečení a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti.

3. Samostatná kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopných pojištěnců.

4. Provádění dílčích šetření národnostních menšin v regionu podle kritérií demografických, sociálně-ekonomických, vzdělanostních apod. pod odborným vedením a hledání způsobu komunikace mezi jednotlivci, komunitou a orgány správy, samosprávy a jinými orgány.

7. platová třída

1. Zajišťování výplaty dávek státní sociální podpory, dávek pěstounské péče, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek osobám se zdravotním postižením včetně průkazu osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dalších nepojistných sociálních dávek včetně přijímání, zakládání a vedení ucelené podkladové dokumentace žadatelů včetně ověřování a došetřování podkladů a údajů pro správní řízení.

2. Vyúčtovávání dávek státní sociální podpory, dávek pěstounské péče, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek osobám se zdravotním postižením včetně průkazu osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dalších nepojistných sociálních dávek včetně přijímání, zakládání a vedení ucelené podkladové dokumentace žadatelů podle oznámení a pravomocných rozhodnutí o dávce a její výši, účtování finančních prostředků, pohledávek a závazků a jejich kontrola, sledování plateb pohledávek a jejich vymáhání.

3. Ověřování správnosti postupů provádění důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

4. Zajišťování a provádění odborných agend ve vymezené oblasti důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Provádění odborných činností v řízení o dávkách důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

8. platová třída

1. Zajišťování agendy státní sociální podpory.

2. Zajišťování agend při poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek osobám se zdravotním postižením a průkazu osobám se zdravotním postižením.

3. Zajišťování agendy příspěvku na péči.

4. Zajišťování a provádění ucelených odborných agend, rozhodování o nárocích v dávkovém řízení důchodového a nemocenského pojištění, v řízení nedávkovém a v řízení o pojistném.

5. Provádění dílčích odborných sociálních prací včetně zajišťování standardní dokumentace. Řešení dílčích sociálně-právních problémů. Zajišťování informací a odborných podkladů pro sociální práci včetně jejich zpracovávání.

9. platová třída

1. Posuzování a ověřování nároků na dávky a výplatu dávek systému státní sociální podpory, dávek pěstounské péče, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek osobám se zdravotním postižením a průkazu osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dalších nepojistných sociálních dávek, které vyžadují rozsáhlá šetření nebo komplexní aplikaci několika právních předpisů a jejich vzájemných vazeb včetně stanovování postupů pro řešení sporných a zvlášť složitých případů.

2. Zajišťování odborných a specializovaných agend sociální prevence. Posuzování celkového stavu a příčin negativních jevů, navrhování preventivních a provádění okamžitých opatření podle aktuálního stavu, stanovení finanční a věcné pomoci, vystupování u soudních jednání a spolupráce s orgány a institucemi.

3. Řešení sociálně-právních a sociálně zdravotních problémů klientů aplikací odborných metod sociální práce, diagnostická činnost, poradenství; účast na jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu klientů.

4. Komplexní výkon agendy péče o osoby se zdravotním postižením.

5. Kontrola výplaty dávek státní sociální podpory, dávek pěstounské péče, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dalších nepojistných sociálních dávek a zpracování nápravných opatření a souhrnného řešení přeplatků.

6. Zajišťování specializovaných a zvlášť složitých agend důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Posuzování nároků na dávky, které vyžadují rozsáhlá šetření nebo komplexní aplikaci několika právních předpisů a jejich vzájemných vazeb, rozhodování o plnění povinností a vymáhání pohledávek a sankčních opatření při neplnění povinností.

7. Sociálně-právní poradenství, analytická a metodická činnost v sociální oblasti. Vytváření podmínek pro zapojení klientů do společenského procesu za účelem sociálního začlenění.

8. Řešení sociálně-právních a sociálně zdravotních problémů klientů aplikací odborných metod sociální práce, diagnostická činnost, poradenství; účast na jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu klientů.

9. Zajišťování agendy státního příspěvku na výkon pěstounské péče.

10. platová třída

1. Aprobační činnost v důchodové agendě nebo v důchodové agendě s mezinárodním prvkem.

2. Koordinace a usměrňování poskytování dávek státní sociální podpory, dávek pěstounské péče nebo dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek osobám se zdravotním postižením a průkazu osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dalších nepojistných sociálních dávek včetně poradenské činnosti.

3. Konzultační a rozborová činnost v oblasti sociální politiky pro klienty i dávkové specialisty včetně řešení obzvláště sporných a složitých případů dávek státní sociální podpory, dávek pěstounské péče, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek osobám se zdravotním postižením a průkazu osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dalších nepojistných sociálních dávek .

4. Samostatný výkon náročných specializovaných agend péče o osoby, rodiny a skupiny v nepříznivé sociální situaci. Zajišťování sociálně-právního poradenství. Poskytování soustavné sociální pomoci v přímém styku s osobami nebo rodinami, které se dostaly do nepříznivé sociální situace.

5. Komplexní kontrola poskytování státního příspěvku na výkon pěstounské péče.

6. Koordinace a usměrňování provádění důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v zásadních záležitostech ve vymezené působnosti.

7. Analytická, koncepční a metodická činnost v individuální a skupinové sociální práci.

8. Samostatný výkon náročných specializovaných agend péče o osoby, rodiny a skupiny v nepříznivé sociální situaci. Zajišťování sociálně-právního poradenství. Poskytování soustavné sociální pomoci v přímém styku s osobami nebo rodinami, které se dostaly do nepříznivé sociální situace.

9. Poskytování odborné sociálně-právní pomoci osobám ohroženým násilným chováním vykázané osoby. Zajišťování spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, Policií České republiky a obecní policií, orgány veřejné správy apod.

11. platová třída

1. Metodické usměrňování a koordinace státní sociální podpory, dávek pěstounské péče, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek osobám se zdravotním postižením a průkazu osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dalších nepojistných sociálních dávek ve vymezené územní působnosti krajské pobočky Úřadu práce.

2. Konzultační činnost a aprobace ve zvlášť složitých agendách důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

3. Metodická a odborná koordinace provádění důchodového a nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

4. Komplexní výkon inspekce poskytování sociálních služeb nebo inspekce sociálně právní ochrany.

5. Rozhodování o výsledku posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti posuzovaných občanů v rozsahu působnosti ústředního správního orgánu.

6. Samostatné zajišťování sociálně-právního poradenství a sociální práce s rodinami nebo jednotlivci v krizových situacích.

7. Depistážní činnost zaměřená na vědomé, cílené a včasné vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin v nepříznivé sociální situaci a na analýzu jejich sociálních potřeb v dané komunitě.

8. Poskytování krizové intervence.

9. Sociální práce zaměřené na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním nebo sociálním vývoji.

10. Tvorba koncepce a strategie sociální práce, zavádění systému kvality sociální práce, analytická činnost a metodické usměrňování sociální práce.

12. platová třída

1. Zpracovávání celostátních analýz činnosti a výsledků z informačních systémů státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, dávek osobám se zdravotním postižením a průkazu osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči, dávek pěstounské péče a dalších nepojistných sociálních dávek, sociálně-právní ochrany dětí.

2. Provádění systémových činností při tvorbě koncepce a strategie rozvoje státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby se zdravotním postižením a průkazu osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči, dávek pěstounské péče a dalších nepojistných sociálních dávek.

3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy v oblasti důchodového a nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

4. Zpracovávání celostátních analýz sociální a ekonomické situace sociálních skupin obyvatel.

5. Zpracovávání celostátních analýz systému sociálních služeb.

6. Zpracovávání celostátních analýz vývoje, prognóz a opatření pro zachování finanční rovnováhy důchodového pojištění, nemocenského a úrazového pojištění a penzijního připojištění včetně analýz dopadů právních úprav.

7. Zpracovávání celostátních analýz jednotlivých oblastí příjmů.

8. Zajišťování mezinárodněprávní ochrany dětí v oblasti vymáhání výživného, protiprávního přemístění a mezinárodního osvojení včetně zastupování zájmů v soudních řízeních.

9. Zpracování celostátních analýz z oblasti rodinné politiky, posuzování odborné způsobilosti v rámci profesních kvalifikací v oblasti služeb péče o děti, zpracování a vedení evidence poskytovatelů služby péče o dítě v rámci dětské skupiny.

10. Poskytování sociálně-právního poradenství v oblasti rodinných vztahů, zdravotního a psychického onemocnění či postižení, sociálně-patologických nebo kriminálních jevů apod.

11. Provádění náročných metodických a specializovaných kontaktních činností se zaměřením na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji.

12. Příprava a koordinace sociálně-preventivních programů na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí, usměrňování péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, posuzování a řešení zvláště složitých a výjimečně obtížných případů ohrožených dětí.

13. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy v oblasti nepojistných sociálních dávek včetně výkonu odvolací agendy a komplexní kontrolní činnosti u správního orgánu prvního stupně.

13. platová třída

1. Tvorba koncepce poskytování dávek státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek pěstounské péče, dávek osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dalších nepojistných sociálních dávek.

2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování systému státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi nebo dávek osobám se zdravotním postižením a průkazu osobám se zdravotním postižením nebo příspěvku na péči a dalších nepojistných sociálních dávek nebo jejich koordinace se systémy sociální ochrany v rámci Evropské unie.

3. Tvorba koncepce výkonu správy důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo jejich koordinace se systémy sociální ochrany v rámci Evropské unie.

4. Celostátní koordinace a metodické usměrňování sociálně-právní ochrany dětí.

5. Celostátní koordinace a metodické usměrňování jednotlivých oblastí sociálních služeb.

6. Tvorba celostátní koncepce a národní politiky rovných příležitostí a rovného zacházení žen a mužů.

7. Zpracovávání celostátních zásad organizace sociálních služeb.

8. Tvorba koncepce důchodového pojištění a nemocenského pojištění vymezených skupin pojištěnců.

9. Celostátní koordinace a metodické usměrňování důchodového, nemocenského nebo úrazového pojištění nebo jejich koordinace se systémy sociální ochrany v rámci Evropské unie.

10. Zpracovávání ekonomické rozvahy k návrhům koncepce sociálního pojištění a dopadů do úprav v této oblasti včetně návrhu sazeb pojistného.

11. Celostátní koordinace a metodické usměrňování posudkové služby.

12. Stanovování hlavních směrů vývoje minimálních příjmových kategorií.

13. Stanovování hlavních směrů vývoje sociálních aspektů politiky bydlení v rámci spolupráce na tvorbě státní bytové politiky.

14. Tvorba koncepce výkonu správy státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, dávek pěstounské péče, dávek osobám se zdravotním postižením a průkazu osobám se zdravotním postižením nebo příspěvku na péči a dalších nepojistných sociálních dávek.

15. Zpracovávání ekonomické rozvahy nebo způsobů financování k návrhům koncepce státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi nebo dávek pěstounské péče, dávek osobám se zdravotním postižením a průkazu osobám se zdravotním postižením nebo příspěvku na péči a dalších nepojistných sociálních dávek.

16. Celostátní koordinace a metodické usměrňování sociálně-právní ochrany dětí včetně zprostředkovávání náhradní rodinné péče ve zvlášť složitých případech.

17. Lékařská posudková a revizní činnost.

18. Tvorba a rozvoj metod sociální práce a aplikace nejnovějších poznatků z psychologie, sociologie, pedagogiky, práva a jiných společenských věd.

19. Celostátní koordinace rodinné politiky a stanovování hlavních směrů rozvoje jednotlivých oblastí rodinné politiky včetně oblasti služeb péče o děti.

14. platová třída

1. Tvorba koncepcí a strategických záměrů v oblasti státní sociální podpory, dávek pěstounské péče, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek osobám se zdravotním postižením včetně průkazu osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dalších nepojistných sociálních dávek a koordinace se systémy sociální ochrany v rámci Evropské unie.

2. Tvorba celostátních koncepcí systému státní sociální podpory, dávek pěstounské péče, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek osobám se zdravotním postižením včetně průkazu osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dalších nepojistných sociálních dávek.

3. Tvorba celostátních koncepcí sociálněprávní ochrany dětí, náhradní rodinné péče.

4. Tvorba koncepce mezinárodněprávní ochrany dětí proti jejich protiprávnímu přemisťování, při mezinárodním osvojování dětí a mezinárodním vymáháním výživného včetně zastupování zájmů státu v mezinárodních soudních řízeních a obdobných jednáních.

5. Tvorba koncepce státní rodinné politiky nebo politiky vůči ohroženým skupinám obyvatel.

6. Tvorba celostátní koncepce důchodového pojištění, nemocenského pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penzijního připojištění nebo úrazového pojištění.

7. Tvorba celostátní koncepce a dlouhodobých záměrů sociálních služeb, zejména v oblasti služeb pobytových, terénních a ambulantních a jejich propojování v systému organizace a řízení sociálních služeb.

8. Lékařská posudková činnost vykonávaná orgánem s celostátní nebo krajskou působností pro účely odvolacích, námitkových nebo přezkumných řízení.

9. Tvorba celostátní koncepce lékařské posudkové služby.

10. Tvorba celostátní koncepce příjmové politiky včetně principů a základních přístupů k ochraně před hmotnou nouzí.

15. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce sociální politiky, zaměstnanosti a pracovních vztahů a koordinace této koncepce s politikami Evropské unie.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
08. Led 2016   /   

Tags: plat, povolání, státní správa

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×