decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration
Doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení 2019: kalkulačka a diskuse

Neziskové organizace a média upozorňují, že jistou sociální dávku často kasírují provozovatelé předražených ubytoven. Mnozí politici slibovali, že upraví pravidla vyplácení, aby doplatek na bydlení sloužil pouze chudým občanům. Nakonec vyhrálo kontroverzní řešení: Obecní a městské úřady mohou na svém území, v problematických oblastech, omezit právě doplatky na bydlení! Ale překážek a podmínek existuje více, takže zrekapitulujme, čím legislativa a výkonná moc podmiňuje diskutovanou sociální dávku v roce 2019.

Doplatek na bydlení

Maximální příjmy domácností, které dostanou doplatek na bydlení

Podrobnosti stanovuje zákon o pomoci v hmotné nouzi (č. 111/2006 Sb.), doplněný zákonem o státní sociální podpoře (č. 117/1995 Sb.). Doplatek na bydlení náleží především domácnostem, které splňují podmínky hmotné nouze. Příjemce svými silami, bez pomoci státu nedosahuje částky živobytí, kterou bývá životní nebo existenční minimum. Ale zákon umožňuje shovívavost. Doplatek na bydlení mohou dostávat i domácnosti, jejichž čistý měsíční příjem dosahuje až 1,3násobku částky živobytí. Uveďme konkrétní čísla.

Velikost domácnosti Věk dětí v letech Maximální příjem
1členná domácnost dospělé osoby: 4 433 Kč
1 rodič a 1 dítě do 6 let 6 344 Kč
od 6 do 15 6 864 Kč
od 15 do 26 7 267 Kč
1 rodič a 2 děti ve věku 0 – 6 8 606 Kč
6 – 15 9 646 Kč
15 – 26 10 452 Kč
0 – 6 a 6 – 15 9 126 Kč
6 – 15 a 15 – 26 10 049 Kč
0 – 6 a 15 – 26 9 529 Kč
2členná domácnost dospělých osob 7 761 Kč
2 rodiče a 1 dítě ve věku do 6 10 023 Kč
od 6 do 15 10 543 Kč
od 15 do 26 10 946 Kč
2 rodiče a 2 děti ve věku 0 – 6 12 285 Kč
6 – 15 13 325 Kč
15 – 26 14 131 Kč
0 – 6 a 6 – 15 12 805 Kč
6 – 15 a 15 – 26 13 728 Kč
0 – 6 a 15 – 26 13 208 Kč

(Početnější, než zde uvedené domácnosti mohou pobírat doplatek na bydlení, i když mají čistý měsíční příjem o něco vyšší.)

Dávka dorovnává základní životní náklady. Spočítáme příklad

Nízkopříjmové domácnosti primárně čerpají příspěvek na bydlení, který vyžaduje finanční spoluúčast. Příjemce nejdříve sám odvádí 30 % nebo 35 % svých příjmů, státní podpora pokrývá do přiměřené výše zbytek jeho nájmu a souvisejících služeb. Finanční spoluúčast nejchudších občanů znamená, že ztrácejí část svého životního nebo existenčního minima, které jinak postačuje tak akorát na jídlo. Právě proto existuje doplatek na bydlení, jakožto kompenzace předchozího výdaje, abychom všichni měli, kde složit hlavu a čím naplnit žaludek. Princip výpočtu sepíšeme formou vzorce.

Měsíční doplatek na bydlení = (odůvodněné náklady na bydlení – příspěvek na bydlení za předchozí kalendářní měsíc) – [(příjem + vyplacený příspěvek na živobytí) – částka živobytí]

Doplatek na bydlení v konkrétním příkladu (osaměle žijící jedinec v menším krajském městě):

 • odůvodněné náklady na bydlení (nájem, energie a související služby) 6 233 Kč
 • příspěvek na bydlení (dávka státní sociální podpory) 5 210 Kč
 • vyplacený příspěvek na živobytí (dávka pomoci v hmotné nouzi) 3 410 Kč
 • částka živobytí (zákonem stanovené životní minimum) 3 410 Kč
 • jiný příjem (například z brigády) 0 Kč
 • měsíční doplatek na bydlení = (6 233 – 5 210) – [(0 + 3 410) – 3 410] = 1 023 Kč

Doplatek na bydlení v roce 2019 schvalují dva úřady

Zájemci nechť navštíví místní pobočku Úřadu práce, kde obdrží formulář žádosti, která bývá posuzovaná individuálně. Každopádně musíte prokázat, že bydlíte legálně. Nestačí čestné prohlášení – předložte příslušnou nájemní smlouvu nebo rozhodnutí, případně jiný dokument, na základě kterého užíváte byt. Doplatek na bydlení v roce 2019 nemusíte dostat, například pokud odmítáte pracovní nabídky. Úředníci také mohou chtít, abyste se přestěhovali do menšího a levnějšího bytu, který však samozřejmě musí splňovat stavební a hygienické standardy.

Přiměřená podlahová plocha v metrech čtverečních:

 • pro jednu osobu 38 m2
 • pro dvě osoby 52 m2
 • pro tři osoby 68 m2

Doplatek na bydlení často kasírují provozovatelé předražených ubytoven, kteří vlastně parazitují na cizí bídě, což vadí všem ostatním: chudým nájemníkům, většinové společnosti, i politikům. Zákonodárci dlouhodobě nevědí, jak peripetii řešit, a proto vycházejí vstříc samosprávám: V novelizovaném zákoně o pomoci v hmotné nouzi umožňují obecním úřadům, aby na svém území vyhlásily „oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů”, kde další žadatelé nedostanou doplatek na bydlení. Co následuje? Buďto se chudina přestane koncentrovat na jednom místě. Anebo vzniknou skutečná „ghetta”, kriminální „no-go” zóny, „státy ve státě”, kam raději nebude jezdit ani policie.

Podobné řešení, tedy spoluúčast obcí, přitom nedávno selhalo – některé radnice odmítaly dávku paušálně, mnoha rodinám hrozilo úplné bezdomovectví, a vláda tehdy raději vrátila veškeré pravomoci Úřadům práce.

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení 2019: kalkulačka a diskuse

Středoevropskému podnebí sice říkáme mírné, ale taky našinec může promoknout a dostat zápal plic, případně venku umrznout. Každý prostě potřebujeme vytápěné přístřeší. Listina základních práv a svobod sice problematiku „bydlení” nezmiňuje výslovně, ale apeluje: „Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek.” Český stát vyplácí slabším občanům příspěvek na bydlení. Jaké podmínky musí příjemce splnit a kolik může dostat peněz?

Příspěvek na bydlení

Oproti loňsku, vláda snížila maximální příspěvek na bydlení 2019. Zdůrazňuje přitom, že pouze reaguje na tržní vývoj. „Maximální výše příspěvku stoupá, nebo klesá podle skutečného cenového vývoje v oblasti bydlení a není určována pouze Ministerstvem práce a sociálních věcí, ani vládou. Jestliže v loňském roce převažovalo zdražování, dochází k navýšení uznatelných nákladů podle zákona,” vysvětlila již dříve Irena Dlesková, tisková mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí.

Komu stát zaplatí střechu nad hlavou, energie a služby?

Na podporu má obvykle nárok rodina, jejíž náklady na bydlení včetně energií a odvozu odpadů přesahují 30 % celkových čistých příjmů, v Praze 35 % celkových čistých příjmů. Zákon o státní sociální podpoře rozumí pod pojmem rodina všechny osoby, mající v daném bytě trvalé bydliště. Nezapočítává dítě v ústavní péči, které dostává stravu, ubytování a ošacení jinde. Počet jedinců hraje důležitou roli, stejně jako velikost obce, protože podle těchto kritérií stát stanovuje maximální uznatelné náklady.

Měsíční příspěvek na bydlení většinou spočítáme tak, že od měsíčních nákladů na bydlení odečteme 30 % čistého měsíčního příjmu, v Praze 35 % čistého měsíčního příjmu. Směrodatné jsou přitom hodnoty za poslední kalendářní čtvrtletí. Pokud rodina disponuje nižšími příjmy, než kolik činí její životní minimum, započítáváme její životní minimum. Podpora má samozřejmě svůj strop. Maximální uznatelné náklady na bydlení jsou upřesněné následujícími tabulkami, obsaženými ve vládním nařízení pro rok 2019!

Příspěvek na bydlení 2019 pro nájemníky

Úvodní tabulka platí pro domácnosti, které bydlí na základě nájemní smlouvy. Započítáme samozřejmě nájemné a další „náklady za plnění poskytované s užíváním bytu”, dále útratu za zemní plyn, elektřinu, vodné, stočné, odvoz odpadu a centrální vytápění. Případně zohledníme cenu pevných paliv „částkami za kalendářní měsíc”.

Například čtyřčlenné venkovské rodině stačí, alespoň podle státu, náklady na bydlení 12 082 Kč měsíčně. Předpokládejme, že právě tolik utratí za nájem, energie a odvoz odpadů. Jakého čistého měsíčního příjmu musí dosáhnout, aby nedostala příspěvek na bydlení? 40 274 Kč, protože uvedené náklady jsou 30 % této částky.

Jiný příklad: Jistý osaměle žijící Pražan utratí za nájem, energie a odvoz odpadu 9 000 Kč měsíčně. Jenomže podle následující tabulky můžeme započítat nanejvýš 8 233 Kč! Do jakého čistého měsíčního příjmu se musí vejít, aby dostal příspěvek na bydlení? Přibližně do 23 500 Kč, protože uznatelné náklady těsně převyšují 35 % této částky.

Osob v rodiněUZNATELNÉ NÁKLADY (Kč) podle počtu obyvatel v obci(pevná paliva)
Praha≥100000≥50000≥10000méně
jedna82336541623353145117(781)
dvě114449129870874507180(1068)
tři152881226011710100659712(1397)
čtyři a více1880515154144911250712082(1727)

Příspěvek na bydlení ve vlastních bytech a družstvech

Druhá tabulka náleží občanům, kteří bydlí takříkajíc v osobním vlastnictví, nebo jsou členy bytového družstva. Započítáme samozřejmě energie a odvoz odpadu. Dále zahrneme „srovnatelné náklady” a případně pevná paliva „částkami za kalendářní měsíc”. Čtenáři v diskusním fóru správně upozornili, že srovnatelné náklady jsou vlastně protějškem nájemného. Zohledňují běžnou, nezbytnou údržbu bytů, kterou musejí vlastníci průběžně platit.

Opět uveďme příklady. Jak vysoký příspěvek na bydlení dostane dvoučlenná mimopražská domácnost, která má výdaje (energie a odpad) 3 856 Kč a čisté měsíční příjmy 21 000 Kč (minimální mzdy)? Do výdajů připočteme ještě srovnatelné náklady 2 805 Kč, čímž dostaneme celkem 6 661 Kč. Vzorec výpočtu je potom snadný: 6 661 – (21 000 x 0,3) = 6 661 – 6 300 = měsíční příspěvek na bydlení 361 Kč.

Konečně poslední situace: Představme si, že ve vlastním pražském bytě žije matka, která sama živí dvojčata předškolního věku. Hlavně kvůli elektrickým přímotopům má vysoké náklady na bydlení 10 000 Kč, ale žádné příjmy. Kvůli zákonu nemůžeme uznat vyšší výdaje, než podle následující tabulky, ale musíme započítat životní minimum domácnosti, i když reálně postrádá jakékoli finanční prostředky! Takže vychází: maximální uznatelné náklady na bydlení mínus (životní minimum krát 0,35) = 9 050 – (6 620 x 0,35) = 9 050 – 2 317 Kč = měsíční příspěvek na bydlení 6 733 Kč.

Osob v rodiněUZNATELNÉ NÁKLADY (Kč) 
„Srovnatelné"Energie/odpadUhlí/dřevoCelkem
jedna2050dle útraty7814670
dvě2805dle útraty10686661
tři3668dle útraty13979050
čtyři a více4424dle útraty172711268

Podpora v roce 2019 stále nemá časové omezení

Už v roce 2015 potěšila mnoho občanů velmi dobrá zpráva. Novelizovaný zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) totiž příspěvky na bydlení neomezuje žádnou časovou lhůtou. Byla vypuštěná jeho pasáž § 27a, která mnoha příjemcům přiznávala dávku jenom „84 kalendářních měsíců v období 10 kalendářních let”. Také letos mohou podporu neomezeně dlouho pobírat nejenom senioři a postižení lidé, ale také všechny ostatní nízkopříjmové domácnosti! Dávku případně žádejte na místní pobočce Úřadu práce.

Proti rozhodnutí Úřadu práce je odvolání

Všechny internetové poradny a kalkulátory dávají pouze orientační informace! Příspěvek na bydlení přiznává a vypočítává, nebo zamítá krajská pobočka Úřadu práce. Je možné odvolání, klidně opakované, ale svoje pochybnosti musíte pokaždé sdělit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení verdiktu. Úřad práce nesmí nikomu prozrazovat osobní údaje svých klientů, ale přispěvatelé místního diskusního fóra uvedli řadu cenných zkušeností. Příspěvek na bydlení nemusí být přiznaný:

 • pokud dům/byt nevyhovuje stavebnímu zákonu a není zkolaudovaný například kvůli malým rozměrům.
 • pokud žádáte dávku pro dům/byt, kde nemáte hlášené trvalé bydliště.
 • pokud nejste majitel, ani nájemník, ale podnájemník (domu/bytu). Raději upřesněme pojmy.
  • Nájemní smlouvu uzavíráte s vlastníkem nemovitosti – například s bytovým družstvem.
  • Podnájemní smlouvu uzavíráte s nájemníkem – například se členem bytového družstva.
 • pokud jste v posledních 3 měsících neuhradili náklady na bydlení (platí hlavně pro nájem!).
 • pokud jsou vaše náklady na bydlení hrazeny z účtu jiné osoby
 • pokud platíte nájemné svému příbuznému (například synovi nebo otci).

A závěrem ještě důležité upozornění: Kdo dostává vedle příspěvku na bydlení taky příspěvek na živobytí, pravděpodobně může pobírat i doplatek na bydlení!

Přídavek na bydlení

Přídavek na bydlení může vyostřit bytovou krizi

Ceny tuzemských nemovitostí a nájmů jsou tak vysoké, že stát musí nízkopříjmovým občanům vyplácet speciální sociální dávky, aby zabránil masovému bezdomovectví. Podle konzervativních kritiků tohoto systému bychom však měli šetřit, aby klesly veřejné výdaje. Ministerstvo sociálních věcí proto zvažuje, že svoji dosavadní politiku přinejmenším zjednoduší – možná sloučí související dávky, a zůstane jeden přídavek na bydlení.

Přídavek na bydlení

Dneska stát vyplácí příspěvek a doplatek

Česká národní banka, podobně jako některé renomované privátní instituce konstatovala, že současné tržní ceny tuzemských bytů jsou nadhodnoceny. Rezidenční nemovitosti a nájmy tedy teoreticky někdy v budoucnu zlevní, jenomže lidé potřebují nějaký domov hned teď. Stát proto relativně chudým občanům vyplácí dvě zdánlivě stejné sociální dávky:

Nově má vzniknou slučující přídavek na bydlení

Podle statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) jsou obě zmíněné dávky poměrně okrajovými položkami státního rozpočtu, a navíc klesají. Letos přijdou dohromady na zhruba 9 miliard Kč (což znamená meziroční úsporu zhruba o 10 %), takže tvoří necelých 0,6 % státních výdajů. Přitom jsou zásadním příjmem pro nejchudší rodiny, včetně mnoha dětí, které by jinak neměly, kde bydlet. Příspěvek pomáhá zhruba 130 tisícům, doplatek 31 tisícům domácností.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ovšem požaduje „revizi sociálních dávek”, a ministryně sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) skutečně nějakou reformu připravuje. Podle nepotvrzených informací mají být obě současné dávky od roku 2021 sloučeny, načež vznikne přídavek na bydlení, na který údajně nebudou mít nárok například klienti běžných komerčních ubytoven. „MPSV v současné době připravuje úpravu dávek na bydlení a má připraveno několik variant. Podrobněji se k dávkám vyjádříme, až bude hotový finální materiál,” napsal nám Vladimír Dostálek z tiskového oddělení MPSV.

Veřejné dražby nemovitostí dle okresu a ceny

Dnešek bude tragický pro řadu dlužníků, kteří přijdou o střechu nad hlavou, protože nesplácejí svoje finanční závazky, nebo jsou trestáni za průšvihy svých nejbližších. Jejich domy, byty a pozemky jdou do aukce, přičemž vyvolávací ceny začínají spíše nízko než vysoko. Na této stránce průběžně monitorujeme veřejné dražby nemovitostí, jak jsou naplánovány soudními exekutory. Podívejte se, jestli rozprodávané reality leží také ve vašem okolí a jakou mají vyvolávací cenu. Třeba nakonec koupíte podhodnocený dům nějakého zoufalého souseda, kterého následně dobrosrdečně zachráníte před bezdomovectvím.

Veřejné dražby nemovitostí

Účastníci musejí nejdříve složit jistinu

Dříve byly aukce organizovány v kamenných budovách, do kterých účastníci museli přijít fyzicky. Současní čeští exekutoři však využívají informační technologie, a tak veřejné dražby nemovitostí probíhají obvykle virtuálně, například na adresách okdrazby.cz, exdrazby.cz nebo drazby-exekutori.cz. Konkrétně na posledně jmenovaném portále se nejdříve musíte zaregistrovat, přičemž zadáváte svoje identifikační údaje a číslo bankovního účtu. Potom ještě budete vyzváni, abyste správci serveru poslali oficiálně ověřený doklad o vaší totožnosti, jehož předlohu tam lze stáhnout.

Před samotnou aukcí musíte ještě složit takzvanou jistotu – tedy stanovenou finanční částku, kterou později pravděpodobně získáte zpátky. O tuto kauci však přijdete, pokud za vydražovaný majetek nabídnete nejvyšší cenu, takže fakticky vyhrajete, ale potom nezaplatíte a celou akci vlastně zmaříte. A na závěr jedna potěšitelná informace: Během veřejné dražby nemovitostí obvykle smíte vystupovat pod anonymní přezdívkou, aby ostatní účastníci nezjistili vaši skutečnou identitu. Soutěž mezi jednotlivými konkurenty tedy může probíhat věcně, bez osobních averzí.

Nejbližší veřejné dražby nemovitostí

Dražba podílu 1/2 na RD (145 m2), Verneřice…
/ rodinný dům

23.400 Kč
18.09.2019
Děčín

1/2 rodinného domu v obci Verneřice
/ rodinný dům

32.400 Kč
18.09.2019
Děčín

Podíl 1/4 na domě v obci Habartov, okres…
/ rodinný dům

145.000 Kč
18.09.2019
Sokolov

Dražba pozemku zahrady, okres Sokolov, obec…
/ pozemek

100.000 Kč
18.09.2019
Sokolov

Podíl 1/4 stavby a zahrady obci Jílové,…
/ rekreační objekt

127.375 Kč
18.09.2019
Děčín

Pozemek k.ú. Líšeň – podíl id. 1/8
/ pozemek

4.125 Kč
18.09.2019
Brno-město

podíl 1/2 pozemku v k.ú. Němčice nad…
/ pozemek

8.000 Kč
18.09.2019
Prostějov

1/5 pozemků v obci Zlonice, okres Kladno…
/ pozemek

30.000 Kč
18.09.2019
Kladno

1/6 bytu 3+1 v Praze-Bohnicích
/ byt

220.000 Kč
18.09.2019
Praha 8

podíl 1/3 rodinného domu s pozemkem v obci…
/ rodinný dům

63.300 Kč
18.09.2019
Cheb

1/2 zahrady v obci Vlachovo Březí, okres…
/ pozemek

58.000 Kč
18.09.2019
Prachatice

3/16 rodinného domu s pozemky a příslušenstvím…
/ rodinný dům

220.000 Kč
18.09.2019
Praha-východ

podíl 1/2 pozemku v k.ú. Tršice – UHRAZENO…
/ pozemek

600.000 Kč
18.09.2019
Olomouc

podíl 1/18 rodinného domu s pozemky v Jedlině…
/ rodinný dům

46.000 Kč
18.09.2019
Ústí nad Orlicí

podíl 1/18 pozemků v k.ú. Klášterec…
/ pozemek

17.400 Kč
18.09.2019
Ústí nad Orlicí

rodinný dům Kadaň – podíl 1/4
/ rodinný dům

400.000 Kč
18.09.2019
Chomutov

1/2 bytové jednotky č. 953/25 a podíl…
/ byt

1.162.730 Kč
18.09.2019
Brno-město

pozemek v k. ú. Adamov
/ pozemek

50.000 Kč
18.09.2019
Blansko

Rodinný dům, Rynholec, podíl 1/2
/ rodinný dům

690.000 Kč
18.09.2019
Rakovník

Podíl 1/24 rodinného domu v Děčíně…
/ rodinný dům

28.667 Kč
18.09.2019
Děčín

- PAGE 1 OF 9 -

Next Page ⇀

loading
×