decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Český telekomunikační úřad – rozpočet 2017

Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Český telekomunikační úřad. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 1 220 729 000
Výdaje celkem 1 406 383 380

Příjmy

Daňové příjmy 1) 20 713 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1 200 016 000
– příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 0
– ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1 200 016 000

Výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu 1 406 383 380
– výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby – zvláštní ceny 105 000 000
– výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby – čisté náklady 53 000 000
– čisté náklady představující nespravedlivou finanční zátěž držiteli poštovní licence 700 000 000
– ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu 548 383 380

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 259 217 803
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 88 185 312
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 5 022 361
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 251 118 026
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 80 000
Výdaje (spolu)financované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky 0
– ze státního rozpočtu 0
– podíl rozpočtu Evropské unie 0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 46 776 404

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

loading
×