decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Český úřad zeměměřický a katastrální – rozpočet 2017

Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Český úřad zeměměřický a katastrální. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 700 000 000
Výdaje celkem 3 048 778 094

Příjmy

Daňové příjmy 1) 550 000 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 150 000 000
– příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 0
– příjmy z prostředků finančních mechanismů 0
– ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 150 000 000

Výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 3 048 778 094

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 1 681 457 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 571 679 311
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 33 613 800
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 110 560 718
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 1 568 161 991
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0
Výdaje (spolu)financované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky 0
– ze státního rozpočtu 0
– podíl rozpočtu Evropské unie 0
Výdaje na společné projekty, které jsou (spolu)financovány z prostředků finančních mechanismů 0
– ze státního rozpočtu 0
– podíl prostředků finančních mechanismů 0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 182 781 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

loading
×