decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Dohoda o provedení práce a pracovní činnosti 2018

Když obyčejný zaměstnanec nabízí sám sebe na pracovním trhu, má docela těžké postavení. Na každé volné místo připadá několik zájemců, takže jakmile staneme před personalistou, chybí prostor pro vyjednávání. Máme jenom vlastní schopnosti a úspory – zatímco naproti sebevědomě trůní zástupce firmy, která vybírá “lidský zdroj” svého zisku. Proto existuje zákoník práce (č. 262/2006 Sb.), abychom měli základní práva. Mezi plnohodnotnou pracovní smlouvou a živností existují kompromisy: dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti.

Pojistným odvodům uniknete při omezeném úvazku

Tradiční pracovní smlouva garantuje zaměstnanci například právo na zaručenou mzdu podle náročnosti povolání. Ale taky zakládá povinnost, abychom odváděli přiměřené sociální a zdravotní pojištění. Díky takzvaným dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr smíme povinným odvodům aspoň částečně uniknout. Ovšem aby zaměstnanci a firmy neobcházeli sociální pojištění příliš, oba alternativní svazky mohou zahrnovat jenom omezený počet odpracovaných hodin:

 • dohoda o provedení práce (DPP) maximálně 300 hodin v kalendářním roce.
 • dohoda o pracovní činnosti (DPČ) maximálně polovinu běžné pracovní doby (obvykle 20 hodin týdně), přičemž počítáme průměr za celou dobu zaměstnání, nejdéle však za 52 týdnů.

Žádná dovolená, cestovní náhrady, ani odstupné

Některá zaměstnanecká práva platí stejně jako v případě pracovní smlouvy, ale spíše získává převahu zaměstnavatel:

 • Může vás libovolněji (ne)přeložit na jinou pozici. Taky vás může bezdůvodně propustit s výpovědní lhůtou 15 dnů (běží ode dne doručení výpovědi), anebo okamžitě kvůli závažnému porušení podmínek (například souvisejících právních předpisů).
 • Nemusí vám pravidelně rozvrhnout směny (ovšem práce nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin), respektovat vaše osobní problémy (například narození dítěte) a poskytovat placenou dovolenou. Taky vám nemusí vyplácet cestovní náhrady, ani odstupné.

Oba dokumenty musejí být uzavřeny a nakonec také vypovězeny písemně, pokaždé ideálně ve dvou vyhotoveních, aby jeden originál dostal zaměstnanec. V obou případech odvádíme 15procentní daň z příjmu, kterou můžeme snížit o slevy nebo zvýhodnění jako každý zaměstnanec, pokud podepíšeme růžové Prohlášení poplatníka daně z příjmů. Rozdíly tedy tkví především v pojistných pravidlech, respektive časově definovaném úvazku.

Dohoda o provedení práce v roce 2018 – vzor

Chcete letos pracovat pro zaměstnavatele pouze příležitostně, průměrně 25 hodin měsíčně, nebo ještě méně? Potom připadá v úvahu dohoda o provedení práce. Sociální a zdravotní pojištění nebudou z odměny odváděna, pokud vyděláme 10 000 Kč za měsíc nebo méně. Pozor, tady sčítáme všechny dohody o provedení práce, uzavřené se stejným zaměstnavatelem! Vzor stáhnete pod TÍMTO odkazem.

Dohoda o pracovní činnosti pro delší úvazek

Máte zaměstnanecký úvazek přesahující 25 hodin měsíčně, ale nedosahující 20 hodin týdně (v případě dvousměnného režimu 19,375 hod./týden, v případě horníků, nepřetržitého a třísměnného režimu 18,75 hod./týden) – a chcete ušetřit na pojistných odvodech? Možná bude vhodným řešením dohoda o pracovní činnosti. Pokud vyděláte méně než 2 500 Kč měsíčně, nemusíte vyplacenou částku snižovat o pojištění. Vzor stáhnete pod TÍMTO odkazem.

Oba ukázkové formuláře zveřejnila Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.

Spotřební daň 2018 z benzínu, alkoholu, cigaret

Oproti svým dávným předkům méně pracujeme a více konzumujeme, což pochopili naši zákonodárci a berní úřady. Daně vybírají především za spotřebu zboží, takže k cenám většinou musíme připočítávat DPH. Dalšími přirážkami zatěžují produkty, které mají hříšnou pověst: pohonné hmoty fosilního původu, alkohol, kuřivo. Spotřební daň sice státu odvádí importér nebo výrobce, ale opravdovým poplatníkem je koncový zákazník: řidič, štamgast, kuřák. Podrobnosti popisuje zákon č. 353/2003 Sb., my vypíchneme pointu a přidáme příklady.

Základ x sazba = odvod v roce 2018

Nejdříve definujme jednotky, kterými vyčíslíme doličné zboží. Takzvaný základ (například 10 litrů benzínu) následně vynásobíme sazbou a dostaneme spotřební daň. Takže jak měříme nebo počítáme zboží v roce 2018:

 • minerální oleje v tisícovkách litrů při teplotě 15 °C nebo v tunách
 • líh v hektolitrech etanolu při teplotě 20 °C, zaokrouhlených na dvě desetinná místa
 • pivo, víno a takzvané meziprodukty v hektolitrech
 • cigarety v korunách naúčtovaných kuřákovi (pro procentuální daň) a kusech (pro pevnou část daně)
 • doutníky a cigarillos v kusech
 • tabák v kilogramech

Spotřební daň z minerálních olejů

Pokud litr benzínu Natural 95 stojí řidiče například 35 Kč, stát dostane 18,84 Kč. Spotřební daň spočítáme podle vzorce 12 840 Kč / 1 000 litrů = 12,84 Kč. Navíc ještě přihodíme daň z přidané hodnoty 6 Kč = 35 Kč x koeficient 0,1736 zaokrouhleno dolů. Sazby spotřební daně pro minerální oleje jsou následující:

 • benzíny s obsahem olova nad 0,013 g/l: 13 710 Kč/1000 l
 • benzíny s obsahem olova do 0,013 g/l včetně: 12 840 Kč/1000 l
 • střední a těžké plynové oleje: 10 950 Kč/1000 l
 • zkapalnělé ropné plyny pro pohon běžných motorů: 3 933 Kč/t
 • zkapalnělé ropné plyny pro stacionární motory a neobvyklá vozidla, inženýrské a veřejné práce: 1 290 Kč/t
 • odpadní oleje: 660 Kč/1000 l
 • těžké topné oleje: 472 Kč/t
 • zkapalnělé ropné plyny pro výrobu tepla: 0 Kč

Spotřební daň z lihu, piva, vína a pod.

Pokud půllitr desítky z velkého pivovaru stojí pijáka například 30 Kč, stát dostane 6,6 Kč. Spotřební daň spočítáme podle vzorce 32 Kč x 10 stupňů / 200 (sazbu pro hektolitr dělíme půllitry) = 1,6 Kč. Navíc ještě přihodíme daň z přidané hodnoty 5 Kč = 30 Kč x koeficient 0,1736 zaokrouhleno dolů. Sazby spotřební daně pro líh, pivo a vína jsou následující:

 • většina druhů lihu: 28 500 Kč/hl etanolu
 • líh v ovocných destilátech do 30 l/pěstitele/rok (od 1. července do 30. června): 14 300 Kč/hl etanolu
 • šumivá vína a meziprodukty 2 340 Kč/hl
 • tichá vína 0 Kč/hl
 • pivo 32 Kč/hl “za každé celé hmotnostní procento extraktu původní mladiny”; menší nezávislé pivovary mají mírnější sazbu podle roční výroby v hl: 16 Kč/hl do 10 000 hl; 19,2 Kč/hl do 50 000 hl; 22,4 Kč/hl do 100 000 hl; 25,6 Kč/hl do 150 000 hl; 28,8 Kč/hl do 200 000 hl

Spotřební daň z tabákových výrobků

Pokud cigareta stojí kuřáka například 5 Kč, stát dostane 3,64 Kč. Spotřební daň spočítáme podle vzorce 27 % (tedy 1,35 Kč) + 1,46 Kč = 2,81 Kč. Navíc ještě přihodíme daň z přidané hodnoty 0,87 Kč = 5 Kč x koeficient 0,1736. Sazby spotřební daně pro tabákové výrobky jsou následující:

 • cigarety 27 % z konečné ceny + 1,46 Kč/kus, celkově nejméně 2,63 Kč/kus
 • doutníky, cigarillos 1,71 Kč/kus
 • tabák 2 236 Kč/kg

Daň z převodu nemovitostí 2018: nová pravidla

Pozemky, domy a byty patří mezi nejdůležitější materiální statky, které rozdělují vítěze a poražené. Ve drahé rezidenci bydlí úspěšný člověk, zatímco na dně společnosti leží bezdomovec. Stát ale zasahuje do realitního trhu poměrně mírně a teoreticky nemusíme platit žádnou daň z převodu nemovitostí 2018! Rozhodující bude, zda prodáváme – anebo kupujeme, respektive jestli jde o nový obytný, nebo jiný objekt. Ale jak uvidíme na praktických příkladech, i tady existují výjimky.

Výpočet daně podle novelizovaných paragrafů

Základním pramenem budiž zákonné opatření č. 340/2013 Sb. (o dani z nabytí nemovitých věcí), které nedávno zákonodárci upravili právním předpisem č. 254/2016 Sb. Předmětem transakce myslíme kupovaný pozemek, stavbu nebo jednotku na území České republiky, ale také právo stavby na tuzemském teritoriu, případně spoluvlastnictví téhož. Daň z převodu nemovitostí 2018 vypočítáme jako 4 %, přičemž základem je nabývací hodnota majetku, snížená o takzvané uznatelné výdaje (základ zaokrouhlujeme na celé stokoruny nahoru). Příklad:

 • Kupuji dílnu za cenu 3 000 000 Kč, ale srovnatelné objekty v okolí mají hodnotu 4 500 000 Kč.
 • Neplatil jsem znalci za znalecký posudek, takže nemohu odečíst žádné uznatelné náklady.
 • Základem bude 75 % ze 4 500 000 Kč (takzvaná srovnávací daňová hodnota, protože je tady vyšší než sjednaná cena), tedy 3 375 000 Kč. Spočítám 4 %, vyjde 135 000 – a známe daň z převodu nemovitostí.

Stát tedy sice vybírá poměrně nízkou sazbu, ale tím přísněji. Daň z převodu nemovitostí 2018 uhradí kupec pobočce Finančního úřadu, pod kterou geograficky spadá předmět transakce. Dříve býval plátcem obvykle prodejce, což ale zákonodárci změnili. Povinnost vzniká dnem nabytí vlastnického práva, v případě kupní nebo směnné smlouvy rozhoduje zápis do katastru nemovitostí.

Daň z převodu nemovitostí 2018 v příkladech

Pokud nechcete do státního rozpočtu přisypávat nic a nemáte štědrého příbuzného ani partnera, investujte do nedávno zkolaudovaného rodinného domu nebo bytu, který předtím ještě nikdo jiný nekoupil. Ovšem pokud je prodejce plátcem DPH, stejně vám naúčtuje daň z přidané hodnoty 15 (za větší nemovitost 21) %. Příklady:

 1. Kupuji novostavbu rodinného domu, která však ještě nebyla zkolaudovaná ani užívaná, takže ZAPLATÍM daň z převodu.
 2. Kupuji byt, který byl zkolaudovaný před více než 5 lety, takže určitě ZAPLATÍM daň z převodu, protože od dokončení objektu už uplynula příliš dlouhá doba.
 3. Od developerské firmy přebírám čerstvě zkolaudovaný nevelký byt, který ještě nikdo přede mnou nekoupil, takže státu ZAPLATÍM “POUZE” daň z přidané hodnoty (15 % pořizovací ceny nemovitosti).

Daňový kalendář 2018 vydaný Finanční správou

Kde vezmou úředníci 1,3 biliónu korun, se kterými počítá zákon o letošním státním rozpočtu? Jistě, významný příjem představují berně! A abychom věděli, kdy přesně peníze odvádět, vydala Finanční správa České republiky daňový kalendář na rok 2018. Zde je kompletní přehled berních povinností, které vyplývají z biopaliv, energií, loterií a jiných podobných her, nemovitých věcí, oznámení CRS (GATCA) a FATCA, převodu nemovitosti, přidané hodnoty (DPH), příjmů, silničního provozu a spotřeby! Vhod možná přijde taky harmonogram pracovních týdnů (ZDE k vytištění, nebo ZDE ve formě excelové tabulky).

Obsah pro snadnou navigaci

Daňový kalendář pro LEDEN 2018

02.01.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2017
09.01.2018 spotřební splatnost daně za listopad 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
20.01.2018 DPH daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
22.01.2018 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.01.2018 spotřební splatnost daně za listopad 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
25.01.2018 DPH daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2017
25.01.2018 DPH souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017
25.01.2018 DPH kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017
25.01.2018 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2017
25.01.2018 spotřební daňové přiznání za prosinec 2017
25.01.2018 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2017 (pokud vznikl nárok)
31.01.2018 biopaliva hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
31.01.2018 silniční daňové přiznání a daň za rok 2017
31.01.2018 nemovitosti daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2018
31.01.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2017

Daňový kalendář pro na ÚNOR 2018

09.02.2018 spotřební splatnost daně za prosinec 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
15.02.2018 z příjmů podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2018 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2017
15.02.2018 z příjmů podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
20.02.2018 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
26.02.2018 DPH daňové přiznání a splatnost daně za leden 2018
26.02.2018 DPH souhrnné hlášení za leden 2018
26.02.2018 DPH kontrolní hlášení za leden 2018
26.02.2018 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2018
26.02.2018 spotřební splatnost daně za prosinec 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
26.02.2018 spotřební daňové přiznání za leden 2018
26.02.2018 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2018 (pokud vznikl nárok)
28.02.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2018

Daňový kalendář pro BŘEZEN 2018

01.03.2018 z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017
01.03.2018 hry podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2017
12.03.2018 spotřební splatnost daně za leden 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
15.03.2018 z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20.03.2018 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
20.03.2018 z příjmů elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017
26.03.2018 DPH daňové přiznání a splatnost daně za únor 2018
26.03.2018 DPH souhrnné hlášení za únor 2018
26.03.2018 DPH kontrolní hlášení za únor 2018
26.03.2018 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2018
26.03.2018 spotřební daňové přiznání za únor 2018
26.03.2018 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2018 (pokud vznikl nárok)
27.03.2018 spotřební splatnost daně za leden 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

Daňový kalendář pro DUBEN 2018

03.04.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2018
03.04.2018 z příjmů podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2017
03.04.2018 z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
09.04.2018 spotřební splatnost daně za únor 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
16.04.2018 silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2018
20.04.2018 DPH daňové přiznání a daň k MOSS
20.04.2018 DPH měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.04.2018 spotřební splatnost daně za únor 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
25.04.2018 hry daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2018
25.04.2018 DPH daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2018
25.04.2018 DPH souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018
25.04.2018 DPH kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018
25.04.2018 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2018
25.04.2018 spotřební daňové přiznání za březen 2018
25.04.2018 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2018 (pokud vznikl nárok)
30.04.2018 biopaliva Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
30.04.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2018

Daňový kalendář pro KVĚTEN 2018

10.05.2018 spotřební splatnost daně za březen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
21.05.2018 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.05.2018 DPH daňové přiznání a daň za duben 2018
25.05.2018 DPH souhrnné hlášení za duben 2018
25.05.2018 DPH kontrolní hlášení za duben 2018
25.05.2018 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2018
25.05.2018 spotřební splatnost daně za březen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
25.05.2018 spotřební daňové přiznání za duben 2018
25.05.2018 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2018 (pokud vznikl nárok)
31.05.2018 nemovitosti splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
31.05.2018 nemovitosti splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
31.05.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2018

Daňový kalendář pro ČERVEN 2018

11.06.2018 spotřební splatnost daně za duben 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
15.06.2018 z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.06.2018 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.06.2018 DPH daňové přiznání a splatnost daně za květen 2018
25.06.2018 DPH souhrnné hlášení za květen 2018
25.06.2018 DPH kontrolní hlášení za květen 2018
25.06.2018 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2018
25.06.2018 spotřební splatnost daně za duben 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
25.06.2018 spotřební daňové přiznání za květen 2018
25.06.2018 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2018 (pokud vznikl nárok)

Daňový kalendář pro ČERVENEC 2018

02.07.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2018
02.07.2018 z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
02.07.2018 GATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
02.07.2018 FATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
10.07.2018 spotřební splatnost daně za květen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
16.07.2018 silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2018
20.07.2018 DPH daňové přiznání a daň k MOSS
20.07.2018 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.07.2018 hry daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2018
25.07.2018 DPH daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2018
25.07.2018 DPH souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018
25.07.2018 DPH kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018
25.07.2018 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2018
25.07.2018 spotřební splatnost daně za květen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
25.07.2018 spotřební daňové přiznání za červen 2018
25.07.2018 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2018 (pokud vznikl nárok)
30.07.2018 biopaliva Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
31.07.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2018

Daňový kalendář pro SRPEN 2018

09.08.2018 spotřební splatnost daně za červen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
20.08.2018 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.08.2018 spotřební splatnost daně za červen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
27.08.2018 DPH daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2018
27.08.2018 DPH souhrnné hlášení za červenec 2018
27.08.2018 DPH kontrolní hlášení za červenec 2018
27.08.2018 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2018
27.08.2018 spotřební daňové přiznání za červenec 2018
27.08.2018 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2018 (pokud vznikl nárok)
31.08.2018 nemovitosti splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
31.08.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2018

Daňový kalendář pro ZÁŘÍ 2018

10.09.2018 spotřební splatnost daně za červenec 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
17.09.2018 z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20.09.2018 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.09.2018 DPH daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2018
25.09.2018 DPH souhrnné hlášení za srpen 2018
25.09.2018 DPH kontrolní hlášení za srpen 2018
25.09.2018 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2018
25.09.2018 spotřební splatnost daně za červenec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
25.09.2018 spotřební daňové přiznání za srpen 2018
25.09.2018 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2018 (pokud vznikl nárok)
30.09.2018 DPH žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

Daňový kalendář pro ŘÍJEN 2018

01.10.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2018
10.10.2018 spotřební splatnost daně za srpen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
16.10.2018 silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2018
20.10.2018 DPH daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
22.10.2018 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.10.2018 hry daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2018
25.10.2018 DPH daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2018
25.10.2018 DPH souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018
25.10.2018 DPH kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018
25.10.2018 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2018
25.10.2018 spotřební splatnost daně za srpen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
25.10.2018 spotřební daňové přiznání za září 2018
25.10.2018 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2018 (pokud vznikl nárok)
31.10.2018 DPH poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
31.10.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2018

Daňový kalendář pro LISTOPAD 2018

09.11.2018 spotřební splatnost daně za září 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
20.11.2018 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
26.11.2018 DPH daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2018
26.11.2018 DPH souhrnné hlášení za říjen 2018
26.11.2018 DPH kontrolní hlášení za říjen 2018
26.11.2018 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2018
26.11.2018 spotřební splatnost daně za září 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
26.11.2018 spotřební daňové přiznání za říjen 2018
26.11.2018 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2018 (pokud vznikl nárok)
30.11.2018 nemovitosti splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
30.11.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2018

Daňový kalendář pro PROSINEC 2018

10.12.2018 spotřební splatnost daně za říjen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
17.12.2018 silniční záloha na daň za říjen a listopad 2018, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
17.12.2018 z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.12.2018 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
27.12.2018 DPH daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2018
27.12.2018 DPH souhrnné hlášení za listopad 2018
27.12.2018 DPH kontrolní hlášení za listopad 2018
27.12.2018 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2018
27.12.2018 spotřební splatnost daně za říjen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
27.12.2018 spotřební daňové přiznání za listopad 2018
27.12.2018 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2018 (pokud vznikl nárok)
31.12.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2018

Archiv předchozích let

- PAGE 1 OF 6 -

Next Page ⇀

loading
×