decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Mateřská dovolená 2018: rozbor zákoníku práce

Rovnoprávnost mezi pohlavími je krásná idea, ovšem porodit a nakojit dítě zvládnou pouze ženy. Přesto, anebo možná právě proto mají na zvláštní volno nárok taky pojištění otcové, jakmile přijde na svět nový potomek, aby partnerce aspoň týden pořádně pomáhali. Ovšem podstatně déle trvá placená mateřská dovolená, na kterou aspoň zpočátku nastupuje žena, aby eventuálně předala štafetu muži po šestinedělí. Pokud má rodička zaplacené dostatečné nemocenské pojištění, dostane takzvanou peněžitou pomoc v mateřství. Nyní probereme, kdy začíná a končí mateřská dovolená v roce 2018, jaká práva máte předtím a potom. Všechno vyčteme ze zákoníku práce (č. 262/2006 Sb.), takže související pasáže ocitujeme včetně příslušných paragrafů (§).

Péči o malé dítě bereme jako normální zaměstnání

Shrňme základní informace, abychom následně prostudovali konkrétní situace. Mateřská dovolená zpravidla začíná 6 týdnů před porodem a trvá standardně 28 týdnů. Od začátku těhotenství do konce rodičovské dovolené máte ochrannou lhůtu, kdy nemůžete dostat výpověď (§ 53). Porod patří mezi nejtěžší tělesné výkony a organismus potřebuje čas, aby získal zpátky energii, kterou předtím vyčerpal. Mateřská vlastně není dovolenou ve smyslu odpočinku, v tomto ohledu patří do výkonu práce (§ 216). Pokud chcete, zaměstnavatel vám hned potom musí poskytnout placené volno, které jste nestihla vyčerpat (§ 217 – § 218). Obecně nesmíte dostávat příliš náročné úkoly, pokud kojíte, nebo jste teprve 9 měsíců po porodu (§ 41).

Mateřská dovolená v roce 2018 podle zákoníku práce

§ 195

Mateřská dovolená

(1) V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28 týdnů; porodila-li zároveň 2 nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů.

(2) Mateřskou dovolenou zaměstnankyně nastupuje zpravidla od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem.

(3) Vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené před porodem méně než 6 týdnů, protože porod nastal dříve, než určil lékař, přísluší mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí doby stanovené v odstavci 1. Vyčerpá-li však zaměstnankyně z mateřské dovolené před porodem méně než 6 týdnů z jiného důvodu, přísluší jí mateřská dovolená ode dne porodu jen do uplynutí 22 týdnů, popřípadě 31 týdnů, jde-li o zaměstnankyni, která porodila zároveň 2 nebo více dětí.

(4) Jestliže se dítě narodilo mrtvé, přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 14 týdnů.

(5) Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena (§ 198 odst. 2) před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

(…) § 197

Mateřská a rodičovská dovolená při převzetí dítěte

(1) Právo na mateřskou a rodičovskou dovolenou má též zaměstnankyně nebo zaměstnanec, kteří převzali dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo dítě, jehož matka zemřela; rozhodnutím příslušného orgánu se rozumí rozhodnutí, které se považuje za rozhodnutí o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů pro účely státní sociální podpory.

(2) Mateřská dovolená podle odstavce 1 přísluší zaměstnankyni ode dne převzetí dítěte po dobu 22 týdnů, a převzala-li zaměstnankyně 2 nebo více dětí, po dobu 31 týdnů, nejdéle však do dne, kdy dítě dosáhne věku 1 roku.

(…) § 198

Společné ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené

(1) Mateřskou a rodičovskou dovolenou jsou zaměstnankyně a zaměstnanec oprávněni čerpat současně.

(2) Jestliže dítě bylo ze zdravotních důvodů převzato do péče kojeneckého nebo jiného léčebného ústavu a zaměstnanec nebo zaměstnankyně zatím nastoupí do práce, přeruší se tímto nástupem mateřská nebo rodičovská dovolená; její nevyčerpaná část přísluší ode dne opětovného převzetí dítěte z ústavu do své péče, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

(3) Jestliže se zaměstnankyně nebo zaměstnanec přestane starat o dítě, a dítě bylo z toho důvodu svěřeno do rodinné nebo ústavní péče nahrazující péči rodičů, jakož i zaměstnankyni nebo zaměstnanci, jejichž dítě je v dočasné péči kojeneckého, popřípadě obdobného ústavu z jiných než zdravotních důvodů, nepřísluší mateřská nebo rodičovská dovolená po dobu, po kterou o dítě nepečují.

(4) Jestliže dítě zemře v době, kdy je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo zaměstnanec na rodičovské dovolené, přísluší mateřská nebo rodičovská dovolená ještě po dobu 2 týdnů ode dne úmrtí dítěte, nejdéle do dne, kdy by dítě dosáhlo věku 1 roku.

Peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek a přídavky na děti

Dovolená 2018: práva zaměstnanců, katalogy cestovek

Soukromým firmám říkáme společnosti, protože důležitou součástí týmu jsou kromě majitele taky námezdní pracovníci. Kmenoví zaměstnanci mají plné právo na přiměřeně dlouhé směny, příplatky za těžké podmínky, nebo placené prázdniny. Takzvanou mateřskou, otcovskou a rodičovskou dovolenou rozebíráme JINDE, tady dostane prostor skutečné volno, kdy můžete nabírat nové síly. Pokud máte pracovní smlouvu (neděláte pouze “na dohodu”), smíte každý rok minimálně 4 týdny odpočívat, aniž byste přišli o plat. Dovolená 2018 ovšem může trvat ještě déle!

Úředníci, horníci a učitelé mají placený odpočinek delší

Dovolená na zotavenou byla plošně uzákoněna v roce 1925: Zaměstnanci tehdy získali právo, aby odpočívali 6 až 8 dnů ročně. Doba placeného volna byla původně odstupňovaná podle toho, jak dlouho člověk pracoval pro svého zaměstnavatele. Největší změny zavedli komunisté: V roce 1950 činila průměrná dovolená 17,5 dne. Ještě za prezidentování Tomáše Masaryka byli ovšem zvýhodněni státní zaměstnanci, kteří měli nárok až na 20 dnů.

 • Dnes díky zákoníku práce dostáváme minimálně 4 týdny neboli 20 všedních dnů v kalendářním roce (nepočítáme tedy víkendy, ani státní svátky). Odbory chtějí novelu, která by garantovala aspoň 5 týdnů.
 • Už nyní mají někteří zaměstnanci právo na delší zotavení: v těžkých podmínkách (především horníci) 1 týden “dodatkové dovolené”, ve veřejném sektoru celkem 5 týdnů, pedagogové a akademici celkem 8 týdnů.
 • Podmínkou vždycky je, abyste měli se zaměstnavatelem uzavřenou pracovní smlouvu celou dobu (od 1.1. do 31.12.) a mezitím odpracovali aspoň 60 dnů (1 den = většina směny). Jinak dovolenou úměrně zkrátíme.
 • Například pokud pracovní poměr trvá 6 měsíců v kalendářním roce, získáváte minimálně 2 týdny placeného volna. Pokud hodně absentujete, dostanete 1/12 standardní dovolené za každých 21 odpracovaných dnů.

Náhrada mzdy během “zaměstnaneckých prázdnin”

Přesný termín volíme citlivě, podle “provozních důvodů zaměstnavatele a oprávněných zájmů zaměstnance”. Každopádně však máme právo aspoň na 2 týdny dovolené v kuse. Během volna vám náleží “náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku”. Při nepravidelné pracovní době můžeme vycházet z průměrné směny. Náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou zaměstnanci náleží “pouze v případě skončení pracovního poměru”! Nevyužitá “dodatková dovolená” (viz výše) nebývá proplácena vůbec.

Dovolená 2018 podle katalogu Čedok, Eximtours, Blue Style atd.

Díky internetu a vzájemné solidaritě můžeme procestovat celý svět, aniž bychom utratili příliš mnoho peněz. Řidiče nebo pasažéry seženeme třeba na portálu BlaBlaCar.cz, ubytování na Couchsurfing.com. Ale dovolená 2018 bude pohodlnější s cestovní kanceláří, která obstará všechno od dopravy, přes ubytování, po průvodce. Češi hledají nejčastěji katalogy společností Čedok, Eximtours, Blue Style, Fischer a Firo. Pokud jde například o cenu potravin, našince zajímá především Španělsko, Itálie, Chorvatsko, Řecko, Bulharsko, Anglie a Slovensko.

K TÉMATU:

Státní svátky: Německo 2018 podle regionů

Největší soused České republiky zahrnuje několik spolkových zemí, které mají značnou autonomii. Jednotlivé regiony taky samostatně rozhodly, kdy budou odpočívat během roku 2018. Spolková ústava totiž pouze rámcově stanovuje: “Neděle a státem uznané svátky zůstávají zákonem chráněny jako dny pracovního klidu a duševního odpočinku.” Všechny země musejí povinně relaxovat pouze 3. října, na památku sjednocení. Sestavme proto srovnávací tabulku, abychom jasně viděli, kdy slaví státní svátky “Německo 2018”, současný tahoun evropské ekonomiky.

Kalendář a mapa pro všechny spolkové země

Země (a hlavní města) 1.1. 6.1. 30.3. 2.4. 1.5. 10.5. 20.5. 26.5. 8.8. 15.8. 3.10. 31.10. 1.11. 21.11. 25.12. 26.12.
Bádensko-Württembersko (Stuttgart) X X X X X X X X X X X X
Bavorsko (Mnichov) X X X X X X X X X X X X
Berlín (Berlín) X X X X X X X X X
Braniborsko (Postupim) X X X X X X X X X X
Brémy (Brémy) X X X X X X X X X
Dolní Sasko (Hanover) X X X X X X X X X
Durynsko (Erfurt) X X X X X X X X X X
Hamburk (Hamburk) X X X X X X X X X
Hesensko (Wiesbaden) X X X X X X X X X X
Meklenbursko-Přední Pomořansko (Schwerin)  X X X X X X X X X X
Porýní-Falc (Mohuč) X X X X X X X X X X X
Sársko (Saarbrücken) X X X X X X X X X X X X
Sasko (Drážďany) X X X X  X X X X X X X
Sasko-Anhaltsko (Magdeburg) X X X X X X X X X X X
Severní Porýní-Vestfálsko (Düsseldorf) X X X X X X X X X X X
Šlesvicko-Holštýnsko (Kiel) X X X X X X X X X

Křížky znamenají, že daná země (nebo autonomní město) slaví uvedené státní svátky. Německo 2018 vypadá na mapě, podle svého regionálního členění, následovně:

Státní svátky - Německo 2018

Vlajkové, tiché a státní svátky – Německo 2018

Větší, kulturně pestřejší republika má pochopitelně barevnější kalendář, než poměrně menší a homogenní Česká republika. Německo vyhlašuje i takzvané tiché dny (například v polovině listopadu vzpomíná na oběti ozbrojených konfliktů) nebo vlajková výročí, kdy instituce vyvěšují prapory (například Den Evropské unie 9. května).

Česká republika má více dnů pracovního klidu, než jakákoli spolková země. Ale když sečteme všechny státní svátky, Německo 2018 vede, především díky silnější křesťanské tradici:

 • 1. ledna Nový rok
 • 6. ledna Tři králové
 • 30. března Velký pátek – tryzna za umučeného Ježíše Krista
 • 2. dubna Velikonoční pondělí
 • 1. května Svátek práce – den dělnických hnutí a zaměstnaneckých práv
 • 10. května Nanebevstoupení Páně
 • 20. května Letnice – na biblické apoštoly sestoupil Duch Svatý
 • 26. května Slavnost Těla a Krve Páně – oslava svátosti přijímání, neboli eucharistie
 • 8. srpna Augsburský svátek míru – připomínka konce třicetileté války a náboženské svobody
 • 15. srpna Nanebevzetí Panny Marie
 • 3. října Den německé jednoty, neboli výročí opětovného sjednocení v roce 1990
 • 31. října Den reformace, na počest prvního protestanta Martina Luthera
 • 1. listopadu Slavnost Všech svatých (neboli Dušičky)
 • 21. listopadu Den pokání a modlitby
 • 25. prosince Vánoce
 • 26. prosince Svatého Štěpána

K TÉMATU:

ZOH 2018: program pro hokej a další sporty

Výborně placení profesionálové, všudypřítomní sponzoři a drahé vstupenky. Při velkých sportovních událostech se roztáčí takové finanční částky, že organizátoři čelí kritice kvůli údajnému megalomanství, komercionalizaci a hamižnosti. Český olympijský výbor zveřejnil video, které oslavuje amatérské hokejisty, lyžaře a bruslaře, kteří reprezentovali mladé Československo. Od založení samostatné republiky brzy uplyne rovné století, ale ještě předtím proběhnou zimní olympijské hry na jihu Korejského poloostrova – ZOH 2018! Program najdete tady, třeba abyste se inspirovali, jakými sporty aktivně proložit svoji dovolenou.

Medaile můžeme získat v 15 sportech, nejsledovanější bude hokej

Následující zimní olympiádu hostí (Jiho)korejská republika, přesněji okres Pchjongčchang, jehož jméno připomíná severokorejskou metropoli Pchjongjang. V programu najdeme celkem 15 sportů: akrobatické a alpské lyžování, běžky, biatlon, boby, curling, krasobruslení, lední hokej, sáně a skeleton, severskou kombinaci, skoky na lyžích, snowboarding, rychlobruslení na krátké a dlouhé dráze. Českého fanouška samozřejmě zajímá především lední hokej, ve kterém jsme bez Slovenska – tedy po roce 1993 bodovali zatím jenom dvakrát: zlatě v roce 1998 a bronzově v roce 2006.

Začínají ZOH 2018! Program podle olympijského výboru

Na oficiálním webu najdeme (zatím?) jenom základní harmonogram, rozdělený podle dnů a sportů. Tam zjistíme pouze základní informace, například že zahajovací ceremoniál proběhne 9. února a celá akce bude ukončena 25. února 2018. V podrobnějším rozpisu však zjistíme, že některé sporty začnou ještě dříve, před oficiálním startem. Turistický portál snow-online.com navíc přepočítal časy pro naše středoevropské pásmo:

Alpské lyžování (ZOH 2018 – program)

 • 11. 2., 3:00 – mužský sjezd
 • 12. 2., 2:15 – ženský obří slalom
 • 13. 2., 3:00 – mužská alpská kombinace
 • 14. 2., 2:15 – ženský slalom
 • 15. 2., 3:00 – mužské Super G
 • 17.2., 3:00 – ženské super G
 • 18. 2., 2:15 – mužský obří slalom
 • 21. 2., 3:00 – ženský sjezd
 • 22. 2., 2:15 – mužský slalom
 • 23. 2., 3:00 – ženská alpská kombinace
 • 24. 2., 3:00 – soutěž týmů

Biatlon (ZOH 2018 – program)

 • 10. 2., 12:15 – ženský sprint 7,5 km
 • 11. 2., 12:15 -mužský sprint 10 km
 • 12. 2., 11:10 – stíhací závod žen 10 km + mužů 12,5 km
 • 14. 2., 12:05 – muži jednotlivci 20 km
 • 15. 2., 12:00 – ženy jednotlivě 15 km
 • 17. 2., 12:15 – ženy hromadný start 12,5 km
 • 18. 2., 12:15 – muži hromadný start 15 km
 • 20. 2., 12:15 – smíšená štafeta
 • 22. 2., 12:15 – ženská štafeta 4 x 6 km
 • 23. 2., 12:15 – mužská štafeta 4 x 7,5 km

Běhy na lyžích (ZOH 2018 – program)

 • 10. 2., 8:15 – ženský skiatlon 7,5 km + 7,5 km
 • 11. 2., 7:15 – mužský skiatlon 15 km + 15 km
 • 13. 2., 9:30 – mužský + ženský sprint
 • 15. 2., 7:30 – ženy jednotlivě 10 km
 • 16. 2., 7:00 – muži jednotlivci 15 km
 • 17. 2., 10:30 – ženská štafeta 4 x 5 km
 • 18. 2., 7:15 – mužská štafeta 4 x 10 km
 • 21. 2., 9:00 – mužský + ženský týmový sprint
 • 24. 2., 5:30 – mužský hromadný start 50 km
 • 25. 2., 7:15, ženský masový start 30 km

Severská kombinace (ZOH 2018 – program)

 • 14. 2., 7:00 – skoky na normálním můstku + 10 km
 • 20. 2., 11:00 – skoky na velkém můstku jednotlivě
 • 22. 2., 8:30 – skoky na velkém můstku týmově

Skoky na lyžích (ZOH 2018 – program)

 • 10. 2., 13:35 – muži na normálním můstku jednotlivě
 • 12. 2., 13:50 – ženy na normálním můstku jednotlivě
 • 17. 2., 13:30 – muži na velkém můstku jednotlivě
 • 19. 2., 13:30 – muži na velkém můstku týmově

Snowboarding (ZOH 2018 – program)

 • 11. 2., 2:00 – mužský slopestyle
 • 12. 2., 2:00 – ženský slopestyle
 • 13. 2., 2:00 – ženská u-rampa
 • 14. 2., 2:30 – mužská u-rampa
 • 15. 2., 2:00 – mužský snowboard cross
 • 16. 2., 2:00 – ženský snowboard cross
 • 23. 2., 2:00 – ženský big air
 • 24. 2., 2:00 – mužská big air
 • 24. 2., 4:00 – mužský a ženský paralelní slalom

Akrobatické lyžování (ZOH 2018 – program)

 • 11. 2., 11:30 –  ženské boule
 • 12. 2., 11:30 – mužské boule
 • 16. 2., 12:00 – ženské létání
 • 17. 2., 2:00 – ženský slopestyle
 • 18. 2., 2:00 – mužský slopestyle
 • 18. 2., 12:00 – mužské létání
 • 20. 2., 14:30 – ženská u-rampa
 • 21. 2., 15:30 – mužský ski cross
 • 22. 2., 15:30 – mužská u-rampa
 • 23. 2., 15:30 –  ženský ski cross

Boby (ZOH 2018 – program)

 • 19. 2., 12:15 – ženské dvojice
 • 21. 2., 12:40 – ženské dvojice
 • 25. 2., 1:30 – mužské čtveřice

Sáně + skeleton (ZOH 2018 – program)

 • 11. 2., 10:50 – muži jednotlivci
 • 13. 2., 11:30 – ženy jednotlivě
 • 14, . 2., 12:20 –  muži dvojice
 • 15. 2., 13:30 – skupinová štafeta
 • 16. 2., 1:30 –  muži skeleton
 • 17. 2., 12:20 – ženy skeleton

Lední hokej (ZOH 2018 – program)

 • 22. 2., 8:30 – ženy o třetí místo
 • 22. 2., 13:00 – ženské finále
 • 24. 2., 13:00 – muži o třetí místo
 • 25. 2., 7:00 – mužské finále

Rychlobruslení (ZOH 2018 – program)

 • 10. 2., 12:00 – ženy 3 000 m
 • 11. 2., 8:00 – muži 5 000 m
 • 12, . 2., 13:30 – ženy 1 500 m
 • 13, . 2., 12:00 – muži 1 500 m
 • 14, . 2., 11:00 – ženy 1 000 m
 • 15, . 2., 12:00 – muži 10 000 m
 • 16, . 2., 12:00 – ženy 5 000 m
 • 18, . 2., 12:00 – ženy 500 m
 • 19, . 2., 12:00 – muži 500 m
 • 21, . 2., 12:00 – stíhací závod mužů a žen
 • 23, . 2., 11:00 – muži 1 000 m
 • 24, . 2., 12:00 – hromadný start mužů a žen

Rychlobruslení na krátké trati (ZOH 2018 – program)

 • 10. 2., 11:00 – muži 1 500 m
 • 13. 2., 11:00 – ženy 500 m
 • 17. 2., 11:00 – muži + ženy 1 500 m
 • 20. 2., 11:00 – ženská štafeta 3 000
 • 22. 2., 11:00 – muži 500 m + mužská štafeta 5 000 m + ženy 1 000

Krasobruslení (ZOH 2018 – program)

 • 12. 2., 2:00 – soutěž družstev
 • 15. 2., 2:30 – dvojice
 • 17. 2., 2:00 – muži jednotlivci
 • 20. 2., 2:00 – tance
 • 23. 2., 2:00 – ženy jednotlivě

Curling (ZOH 2018 – program)

 • 13. 2., 1:00 – smíšené play-off
 • 13. 2., 12:00 –  smíšené finále
 • 23. 2., 12:00 –  mužské play-off
 • 24. 2., 1:00 – mužské finále
 • 24. 2., 12:00 – ženské play-off
 • 25. 2., 1:00 – ženské finále

- PAGE 1 OF 6 -

Next Page ⇀

loading
×