decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Kariérní řád učitelů a obecně pedagogů: rozbor

AKTUALIZACE 19. ČERVENCE 2017: Kariérní řád nakonec nebyl našimi zákonodárci přijat. Učitelé a další pedagogové ve veřejném školství nadále najdou svoje platové tarify ZDE, sazby zaručených mezd v soukromém sektoru (společnostech s.r.o., a.s., neziskových organizacích) naleznete ZDE, právo na příplatky vysvětlujeme ZDE. Níže archivujeme rozbor neúspěšného kariérního řádu, provedený 26. května 2017.

Kantoři ve veřejných školách byli doposud odměňováni podle platové tabulky, kde najdeme správný tarif (základní hrubý měsíční plat) prostřednictvím platové třídy (nejtěžší vykonávané činnosti) a platového stupně (započitatelné praxe a vzdělání). Zaměstnavatel musí připočíst ještě zákonné příplatky (například za vedení) a může přidat osobní ohodnocení (prémie). Brzy pravděpodobně přibude nový hierarchický systém, respektive kariérní řád pro učitele a další pedagogické pracovníky.

3 stupně, adaptační období a atestační řízení

V oficiální Knihovně připravované legislativy (ZDE) najdeme novelu zákona č. 563/2004 Sb., která novinku zavádí. Kariérní řád má platit pro učitele, který “je zaměstnancem právnické osoby vykonávající činnost školy” a zároveň “má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává” (§ 3 odst. 1 písm. b). Základem budou 3 stádia:

 1. Úvodní kariérní stupeň znamená takzvané adaptační období 2 let, přičítáme každou dobu nepřetržité pracovní neschopnosti delší než 90 dnů. Z praxe starší než 5 let uznáváme maximálně 1 rok. Pokud chcete postoupit výše, musíte absolvovat atestační řízení v termínu, který určí ředitel: nejpozději do konce adaptačního období, nejdříve 4 měsíce předtím. Rozhodovat bude pohovor a taky názor vašeho mentora – “uvádějícího učitele”, nebo České školní inspekce.
 2. Prostřední kariérní stupeň znamená, že učitel “vykonává komplexní vzdělávací a výchovnou činnost”. Po 7 letech můžete zase postoupit výše, pokud zaplatíte a úspěšně absolvujete další atestační řízení.
 3. Nejvyšší kariérní stupeň znamená, že člověk kromě předešlé náplně práce také “zajišťuje profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy, metodicky usměrňuje a koordinuje vzdělávací a výchovnou činnost učitelů”.

Předpoklady pro specializované pedagogy a ředitele

Nový kantor samozřejmě může učit hned, jakmile získá potřebné vzdělání. Ale takzvané specializované činnosti smí vykonávat, jenom pokud absolvoval příslušné studium v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, nebo teprve až překoná nejnižší kariérní stupeň. Jde o pozice: koordinátora informačních technologií nebo školního vzdělávacího programu, metodika prevence, specialistu na environmentální výchovu nebo prostorovou orientaci zrakově postižených, kariérového nebo výchovného poradce. Školský logoped každopádně potřebuje zvláštní odbornou kvalifikaci podle zákona, bez ohledu na kariérní pozici.

Kariérní řád dále stanovuje, že ředitel potřebuje kromě druhého stupně také delší praxi: 3 roky (pro mateřskou školu), 4 roky (základní školy), 5 let (střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy a výchovné ústavy). Učitelé vykonávající nejodpovědnější specializované činnosti “koordinátora vlastního hodnocení školy” a “mentora profesního rozvoje” potřebují dokonce 3. stupeň.

Kariérní řád učitelů obsahuje příplatky 500 až 3 000 Kč

Známe tedy novou hierarchii, čekací lhůty pro eventuální povýšení a formální obrysy atestačních zkoušek. Kariérní řád však obsahuje taky příplatky k měsíčnímu platu:

 • 500 až 1 000 Kč pro většinu třídních učitelů, stejně jako pro vedoucího oddělení nebo studijní skupiny na konzervatoři, základní umělecké škole, nebo vyšší odborné škole.
 • 1 000 až 2 000 Kč pro třídní učitele na druhém stupni základní školy a na nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia, stejně jako pro specializované pedagogy.
 • 3 000 Kč pro aktivního uvádějícího učitele a učitele ve 3. kariérním stupni, pokud skutečně “zajišťuje profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy” atd.

K TÉMATU: V katalogu prací najdeme platové třídy učitelů, vychovatelů, speciálních pedagogů, pedagogů volného času, asistentů pedagoga, akademických pracovníků (na univerzitách ovšem většinou dostávají přednost vnitřní směrnice) a lektorů – instruktorů.

ÚIV: sběr dat, harmonogram, výsledky

Růst průměrné mzdy, valorizace starobních důchodů nebo kupní síla české koruny nám leccos napovídá o vývoji tuzemské ekonomiky. Ale abychom viděli za krátkodobý horizont, musíme pozorně pozorovat, jak prospívá nejmladší generace. Proto dříve existoval Ústav pro informace ve vzdělávání, jehož zkratku (ÚIV) a kompetence převzalo Ministerstvo školství. Sběr dat mají na starosti odpovědní zaměstnanci samotných škol, kteří musejí vyplnit vzorové formuláře a výsledek poslat obecnímu nebo krajskému úřadu, eventuálně do Prahy.

Po ústavu zbyla zkratka ÚIV. Sběr dat řídí ministerstvo

Letošní vzorové formuláře doposud zveřejněny nebyly, pravděpodobně budou dříve nebo později stáhnutelné ZDE. Ale už víme, kdy letos musíme vyplněné dokument odevzdat na školský odbor instituce, která daný vzdělávací ústav zřizuje. Soukromé a církevní organizace odesílají výkazy na krajský úřad, obecní škola adresuje svoje lejstra obci s rozšířenou působností. Přes regionální mezistupeň ovšem nakonec stejně všechna data doputují do hlavního města, na Ministerstvo školství. Akademická sféra postupuje podle vyhlášky č. 277/2016 Sb.

Výkaz Název ÚIV pro sběr dat Podle stavu k Škola předá do
Úřad předá do
M 3 o základní škole 30.9.2017 16.10.2017 24.10.2017
M 3a o základní škole 31.3.2017 18.4.2017 28.4.2017
M 8 o střední škole 30.9.2017 16.10.2017 24.10.2017
M 8a o střední škole 31.3.2017 18.4.2017 28.4.2017
M 9 o konzervatoři 30.9.2017 16.10.2017 24.10.2017
M 9a o konzervatoři 31.3.2017 18.4.2017 28.4.2017
M 10 o vyšší odborné škole 31.10.2017 15.11.2017 24.11.2017
M 10a o vyšší odborné škole 31.3.2017 18.4.2017 28.4.2017
U 41 přijímací řízení ke vzdělávání ve VOŠ 31.10.2017 15.11.2017

Po zrušeném Ústavu pro informace ve vzdělávání zůstaly iniciály ÚIV. Sběr dat ovšem můžeme blíže prozkoumat na stejnojmenné adrese ZDE.

Největší nával mají základní školy, hlavně na 1. stupni

ÚIV, respektive sběr dat slouží například ministrovi školství, který musí podle Sbírky zákonů vydávat výroční zprávy. V posledním čísle najdeme následující počty žáků v různých stupních vzdělávacího systému:

 • 372 137 předškoláků (z toho 367 361 v mateřských školách)
 • 921 463 na základních školách včetně nižších gymnázií (551 428 na 1. stupni ZŠ)
 • 361 823 na středních školách (269 401 středoškoláků s maturitou, 90 221 učňů, 87 550 gymnazistů)
 • 24 723 na nástavbách a v navazujícím zkráceném studiu (20 371 nástavby)
 • 3 425 na konzervatořích
 • 24 786 na vyšších odborných školách
 • 326 909 na vysokých školách (192 710 v bakalářských programech)

Většina učitelů nevydělává ani 30 000 Kč hrubého

Učení, příprava na hodiny a opravování testů, třídní schůzky, ÚIV… Sběr dat patří do dlouhé řady povinností, které musí ve školství “někdo” udělat. Platy kantorů přitom jenom těsně převyšují průměrný výdělek tuzemských zaměstnanců (uvádíme data Českého statistického úřadu, včetně všech příplatků a případných bonusů). Mimochodem, na jednoho učitele připadá nejčastěji 11 až 15 žáků (v mateřských školách 12, v základních 15, na středních 11).

Specializace Průměr Muži Ženy
Medián
Učitelé na VŠ a VOŠ 43257 46968 36826 36329
Učitelé na SŠ (vyjma odborných předmětů), konzervatořích, 2. stupni ZŠ 28865 29117 28774 28215
Speciální pedagogové 28785 29490 28551 28429
Učitelé na 1. stupni ZŠ 28543 30877 28417 28149
Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, lektoři 28258 28787 27744 27340
Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách 27319 27078 27458 26993
Lektoři a učitelé umění na ostatních školách 25280  – 27261 26412
Předškolní výchova 23941 23901 23678

I průměrné platy v pedagogice zveřejňoval zaniklý ÚIV. Sběr dat tedy nyní řídí Ministerstvo školství, ale zde uvádíme poslední zveřejněná data Českého statistického úřadu, který prozrazuje i rozdíly mezi muži a ženami. Pokud hodnota chybí, zřejmě jde o poměrně velmi malou skupinu (muži v takových případech skoro nejsou zastoupeni).

Ministerstvo školství – rozpočet 2017

Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 8 645 045 514
Výdaje celkem 156 425 862 168

Příjmy

Daňové příjmy 1) 200 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 8 644 845 514
– příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 8 511 210 751
– příjmy z prostředků finančních mechanismů 43 882 763
– ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 89 752 000

Výdaje

Věda a vysoké školy 41 868 282 889
– vysoké školy 21 527 076 980
– výzkum, experimentální vývoj a inovace 20 341 205 909
Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací 103 645 244 161
Podpora činnosti v oblasti mládeže 231 532 391
Podpora činnosti v oblasti sportu 5 644 729 263
– sportovní reprezentace 1 397 582 256
– všeobecná sportovní činnost 4 247 147 007
Výdaje spolufinancované z EU a finančních mechanismů, mimo výzkum, vývoj a inovace 3 136 601 484
Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu 1 899 471 980

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 872 937 724
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 294 164 719
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 15 345 231
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 107 421 165
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 659 840 394
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem vč. programů spolufinancovaných ze zahraničí 3) 20 341 205 909
– institucionální podpora ze státního rozpočtu 4) 8 875 780 063
– účelová podpora ze státního rozpočtu 4) 5 072 524 230
– podíl prostředků zahraničních programů 3) 6 392 901 616
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) 2 522 661 230
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5) 1 165 308 000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) 5 841 991 363
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5) 1 220 238 700
Zahraniční rozvojová spolupráce 110 000 000
Program sociální prevence a prevence kriminality 8 132 000
Program protidrogové politiky 12 197 000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 19 875 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 70 000
Výdaje (spolu)financované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky 11 328 173 552
– ze státního rozpočtu 2 816 962 801
– podíl rozpočtu Evropské unie 8 511 210 751
Výdaje na společné projekty, které jsou (spolu)financovány z finančních mechanismů 56 472 548
– ze státního rozpočtu 12 589 785
– podíl prostředků finančních mechanismů 43 882 763
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 3 259 057 918

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

loading
×