decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Referent správy ve věcech archivnictví a spisové služby

REFERENT SPRÁVY VE VĚCECH ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBY dostal v oficiálním katalogu prací číslo 2.10.16. Pokud jste zaměstnaní přímo ve veřejné instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Záleží na vašem vzdělání a předešlé praxi (neboli platovém stupni), a především na náročnosti vykonávané práce (neboli platové třídě). Tady rozebereme činnosti, které provádí konkrétní referent správy ve věcech archivnictví a spisové služby – právě podle jejich obtížnosti.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které tam oficiálně spadají. Stačí, když máte ve smluvním popisu práce některou činnost. Například: „Zajišťování péče o svěřené archivní soubory včetně zpracovávání složitějších archivních rešerší pro veřejnou správu.“ Platové tabulky garantují odměnu ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň svoji sazbu takzvané zaručené mzdy.

Referent správy ve věcech archivnictví a spisové služby (v katalogu 2.10.16)

8. platová třída

 1. Provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení).
 2. Provádění kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a výkonu spisové služby a dohledu nad vyřazováním dokumentů (skartační řízení) u původců s jednoduchou organizační strukturou.
 3. Odborná správa archivních fondů a sbírek a provádění výběru archiválií u původců s jednoduchou organizační strukturou.

9. platová třída

 1. Komplexní zajišťování odborné ochrany archivních fondů včetně zpracovávání složitých archivních rešerší.
 2. Komplexní zajišťování státního odborného dohledu nad archivní a spisovou službou a nad vyřazováním písemností včetně výběru archiválií.
 3. Zajišťování péče o svěřené archivní soubory včetně zpracovávání složitějších archivních rešerší pro veřejnou správu.
 4. Zajišťování odborného dohledu nad spisovou službou, nad vyřazováním dokumentů a nad výběrem archiválií u veřejnoprávních i soukromoprávních původců.
 5. Provádění kontroly výkonu spisové služby a výběru archiválií u původců se složitější organizační strukturou.

10. platová třída

 1. Zajišťování výkonu státní správy archivních fondů a sbírek a předarchivní péče.
 2. Koordinace a metodické usměrňování systémů evidence archiválií Národního archivního dědictví.
 3. Komplexní zajišťování péče o archivní soubory včetně zpracování složitých rešerší.

11. platová třída

 1. Komplexní zajišťování agendy archivnictví ve státních archivech spojené s kombinovaným vyhledáváním a náročným zpracováním úředních rešerší a expertiz, ověřených úředními razítky, pro veřejné instituce a státní orgány.
 2. Komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie včetně zpracovávání archivních rešerší a státního odborného dohledu nad archivní a spisovou službou a vyřazováním písemností, přípravy a zpracovávání vědeckých edic archivních dokumentů. Komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie včetně zpracovávání archivních rešerší a kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a spisové služby včetně odborného dohledu nad vyřazováním dokumentů, přípravy a zpracovávání vědeckých edic archivních dokumentů.
 3. Celostátní koordinace systémů evidence archiválií Národního archivního dědictví.
 4. Provádění komplexní kontroly povinností na úseku archivnictví v archivech územních samosprávních celků, ve specializovaných archivech, u kulturně vědeckých institucí a u dalších držitelů archiválií a jejich zřizovatelů.
 5. Provádění kontroly archivních kulturních památek a prověrky fyzického stavu archivních kulturních památek a národních kulturních památek.

12. platová třída

 1. Provádění studijně analytických činností a vytváření národních standardů pro obor archivnictví.
 2. Tvůrčí zpracovávání nových metodických postupů a posuzování nejnáročnějších pořádacích, zpřístupňovacích a edičních archivních činností včetně ověřování technologických postupů.
 3. Posuzování a zpracovávání vyjádření ke koncesované živnosti vedení spisovny a provádění kontrol těchto spisoven.
 4. Mezinárodní spolupráce při zpracovávání specifických archivních fondů a při jejich prezentaci veřejnosti.

Referent správy ve věcech archivnictví a spisové služby ve 13. třídě

 1. Celostátní koordinace a usměrňování archivnictví a spisové služby.
 2. Zpracovávání komplexních rozvojových koncepcí a nových metodických postupů v archivnictví.
 3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování samostatných archivních pracovišť.
 4. Tvorba celostátní koncepce kontroly výkonu spisové služby a archivnictví.
 5. Komplexní koordinace činností samostatných odborných pracovišť na úseku archivnictví nebo spisové služby, vnitřních organizačních jednotek vykonávajících celostátní nebo oblastní působnost na úseku archivnictví nebo spisové služby.

Odborný pracovník v laboratorních metodách

Zdravotníky většinou pozorujeme ve chvíli, kdy vyšetřují pacienta. Ovšem někdo musí taky zkoumat odebrané vzorky látek, abychom měli přehled o hladině léčiv, toxinů nebo mikroorganismů. Oficiální Katalog prací jmenuje laboranta, autoptického laboranta, laboratorního asistenta a zdravotního laboranta, ale nejodpovědnější práci dělá odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, kterému věnujeme pozornost tady.

V soukromé společnosti máte právo na svoji zaručenou mzdu

Český statistický úřad ve svém žebříčku průměrných platů uvádí, že „odborní laboranti“ vydělávají relativně hodně peněz, i když jsou tam vedeni v jedné kategorii společně se svými asistenty. Přesto možná oceníte nařízení vlády č. 567/2006 Sb., které stanovuje sazby zaručené hrubé mzdy podle náročnosti zaměstnání. Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků patří do 6. skupiny prací.

ZARUČENÁ MZDA 2017/201820172018
SkupinaTřídaKč/hodinuKč/měsícKč/hod.Kč/měsíc
1.1.+2.66,0011.00073,2012.200
2.3.+4.72,9012.20080,8013.500
3.5.+6.80,5013.40089,2014.900
4.7.+8.88,8014.80098,5016.400
5.9.+10.98,1016.400108,8018.100
6.11.+12.108,3018.100120,1020.000
7.13.+14.119,6019.900132,6022.100
8.15.+16.132,0022.000146,4024.400

Odborný pracovník v laboratorních metodách, ve veřejném sektoru

Trochu jistější postavení mají zaměstnanci v nepodnikatelské sféře, tedy například ve fakultní nemocnici, státní nebo krajské příspěvkové organizaci apod. Odborní laboranti tady dostávají platy podle tabulek, které najdete vždycky aktuální pod TÍMTO odkazem. Záleží na dosaženém vzdělání, profesní praxi a konkrétní pracovní pozici, jak popíšeme níže. PŘÍKLAD: Aby odborný pracovník v laboratorních metodách patřil minimálně do 12. platové třídy, stačí, pokud má na starosti třeba „vývoj, zkoušení a zavádění metod speciálních odběrů a analýz v oboru“.

11. platová třída

 1. Stanovování způsobů provádění a vyhodnocování individuálně indikovaných laboratorních vyšetření, například biochemických, chemických, hematologických, imunochemických, imunologických, imunohematologických, toxikologických, mikrobiologických, radioizotopové analýzy, monitorování hladiny léčiv a toxických látek a vstupů do půdy a do potravního řetězce, která jsou vykonávána pod přímým vedením.
 2. Hodnocení závěrů analýz údajů státního zdravotního dozoru a navrhování opatření orgánu ochrany veřejného zdraví včetně provádění těchto analýz.
 3. Zadávání nebo provádění speciálních odběrů vzorků a laboratorních analýz léčiv, léčivých přípravků, diagnostik, biologického materiálu a kontrola výsledků laboratorních prací.
 4. Provádění speciálních odběrů a chemických a biologických vyšetřování vzorků životního a pracovního prostředí a biologického materiálu a fyzikální měření v souvislosti s ochranou a podporou veřejného zdraví.

12. platová třída

 1. Provádění náročných a vysoce specializovaných analýz a diagnóz v oborech buněčné, molekulární a jiných oborech medicíny a ochrany a podpory veřejného zdraví v oblasti státního zdravotního dozoru, posuzování výsledků měření pro monitorování vztahu zdravotního stavu obyvatel a faktorů životního a pracovního prostředí, příprava podkladů pro hodnocení zdravotních rizik.
 2. Vývoj, zkoušení a zavádění metod speciálních odběrů a analýz v oboru.
 3. Provádění náročných chemických, fyzikálně-chemických, imunochemických a biologických analýz v oboru farmacie v rámci státního dozoru nad výrobou a uváděním léčiv do oběhu a kontroly trhu s léčivými přípravky. Vývoj, zkoušení a zavádění nových metod analýz.
 4. Metodické usměrňování oboru. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru specializace.

13. platová třída

 1. Provádění náročných ojedinělých analýz a diagnóz v oborech buněčné, molekulární a jiných oborech medicíny a ochrany a podpory veřejného zdraví nebo farmacie, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializace v oboru včetně výchovy a dalšího vzdělávání specialistů.
 2. Provádění náročných ojedinělých analýz v oboru farmacie v rámci státního dozoru nad výrobou a uváděním léčiv do oběhu nebo kontroly trhu s léčivými přípravky, příprava a aplikace metodik analýz a koncepce rozvoje v rámci sítí s mezinárodní působností. Rozvoj a optimalizace monitorovacích sítí.
 3. Tvorba koncepce, koordinace a metodické usměrňování pověřené oblasti mezinárodních kruhových (kontrolních) testů shody v rámci vícestranných mezinárodních dohod nebo Evropské unie.

Klinický logoped patří mezi nejlépe placené

Důstojná mzda zůstává pro mnoho lidí pouhým přáním, přestože řidiči, kuchaři, učitelé a další zaměstnanci odvádějí užitečnou práci. Psycholog nebo klinický logoped dostává slušnou odměnu, kterou však vykoupil dlouhým studiem. Provozovatelé soukromých ordinací účtují 500 až 1 500 korun za každou hodinu, kdy osobně léčí řečové vady (například ZDE a ZDE). Klinický logoped pobírá nadstandardní mzdu nebo plat i jako zaměstnanec, ačkoli podle Úřadu práce není často poptávaný.

Klinický logoped zaměstnaný v soukromé firmě

Soukromé kliniky (s.r.o., a.s. apod.) obyčejně sjednávají se svými zaměstnanci individuální pracovní smlouvy. Ale přitom musejí respektovat zákoník práce a navazující vládní nařízení č. 567/2006 Sb., podle kterého každému náleží alespoň takzvaná zaručená mzda, většinou vyšší než úplné minimum. Klinický logoped patří do 7. skupiny prací, takže při standardní pracovní době nemůže pobírat méně, než druhou nejvyšší sazbu zaručené mzdy.

ZARUČENÁ MZDA 2017/201820172018
SkupinaTřídaKč/hodinuKč/měsícKč/hod.Kč/měsíc
1.1.+2.66,0011.00073,2012.200
2.3.+4.72,9012.20080,8013.500
3.5.+6.80,5013.40089,2014.900
4.7.+8.88,8014.80098,5016.400
5.9.+10.98,1016.400108,8018.100
6.11.+12.108,3018.100120,1020.000
7.13.+14.119,6019.900132,6022.100
8.15.+16.132,0022.000146,4024.400

Plat logopeda ve veřejném sektoru

V oficiálním katalogu prací má LOGOPED VE ZDRAVOTNICTVÍ, KLINICKÝ LOGOPED číslo 2.19.33. Různé veřejné instituce musejí používat odlišné platové tabulky. Následující tarifní stupnice patří klinickému logopedovi a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům v běžné nemocnici. Orientaci ve změti čísel zvládneme hravě. Svislou osu rozdělují platové stupně a vodorovná osa znamená platové třídy. Platový stupeň záleží na dosaženém vzdělání a předchozí praxi, zatímco platová třída reflektuje nejtěžší vykonávanou práci.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 11.140 12.080 13.090 14.210 15.390 16.690 18.120 19.660 21.300 23.160 25.080 27.190 29.520 32.030
2 11.580 12.530 13.600 14.770 15.980 17.330 18.800 20.400 22.100 24.020 26.020 28.240 30.620 33.250
3 12.020 13.010 14.110 15.320 16.580 17.980 19.530 21.170 22.960 24.960 27.030 29.310 31.790 34.510
4 12.460 13.520 14.630 15.900 17.220 18.670 20.270 21.970 23.830 25.880 28.020 30.400 32.980 35.800
5 12.930 14.030 15.200 16.490 17.870 19.390 21.040 22.800 24.730 26.860 29.090 31.550 34.230 37.150
6 13.410 14.560 15.760 17.130 18.540 20.110 21.840 23.640 25.650 27.880 30.190 32.730 35.500 38.550
7 13.950 15.110 16.380 17.760 19.240 20.850 22.680 24.560 26.620 28.920 31.330 33.970 36.880 40.000
8 14.470 15.680 16.980 18.450 19.960 21.630 23.530 25.490 27.630 30.030 32.510 35.260 38.240 41.530
9 15.000 16.270 17.630 19.140 20.730 22.460 24.400 26.430 28.670 31.150 33.740 36.570 39.690 43.100
10 15.590 16.900 18.300 19.880 21.510 23.290 25.340 27.440 29.760 32.330 35.020 37.970 41.200 44.720
11 16.160 17.530 18.990 20.640 22.320 24.190 26.310 28.490 30.890 33.520 36.340 39.380 42.760 46.400
12 16.780 18.210 19.690 21.420 23.170 25.100 27.310 29.560 32.070 34.810 37.710 40.880 44.370 48.140

( Oficiálně platová tabulka číslo 3)

Nyní podrobněji rozebereme obtížnost úkonů, jež klinický logoped provádí. Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte obstarávat úplně všechny vyjmenované záležitosti. Stačí, když děláte některou uvedenou činnost. K hrubému měsíčnímu základu zdravotníci obyčejně dostávají ještě příplatky: osobní ohodnocení, za přesčasy, za vedení apod.

Klinický logoped ve 12. platové třídě

 1. Provádění činnosti v oboru klinické logopedie vykonávané po zařazení do specializačního vzdělávání pod odborným dohledem, například logopedické diagnostiky a diferenciální diagnostiky pro další léčebnou péči, podíl na léčbě a rehabilitaci jednodušších vad a poruch řeči, sluchu a hlasu dětí a dospělých.

Klinický logoped ve 13. platové třídě

 1. Provádění specializovaných logopedických činností, například logopedické diagnostiky a diferenciální diagnostiky pro další léčebnou péči, provádění léčby a rehabilitace všech vad a poruch řeči, sluchu a hlasu, dětí a dospělých včetně osob obtížně vyšetřitelných a osob s poruchami centrálního nervového systému, provádění logopedické prevence, výchovy a poradenství, provádění konsiliární a posudkové činnosti, školení zdravotnických pracovníků v oblasti komunikativních dovedností u pacientů při poškození centrálního nervového systému.
 2. Metodické usměrňování v rámci oboru. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru specializace. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe.

Biotechnický asistent – zapomenutá profese

Moderní medicína spojuje všechny myslitelné vědecké obory – od botaniky, přes chemii, po techniku. Například mozek a srdce můžeme zkoumat pomocí elektroencefalogramu (EEG) a elektrokardiogramu (EKG), což jsou záznamy elektrické aktivity. Jakou odměnu dostává biotechnický asistent, který potom vyhodnocuje diagnostické výstupy?

V soukromé společnosti máte právo na svoji zaručenou mzdu

Na biotechnického asistenta zapomněl Český statistický úřad, když sestavoval žebříček průměrných platů – i vláda, když vydávala svoje nařízení č. 567/2006 Sb. Tam najdeme sazby zaručené hrubé mzdy podle náročnosti zaměstnání. Například radiologický nebo farmaceutický asistent patří do 4. skupiny prací (pod odborným dohledem) a 5. skupiny prací (pokud působí samostatně). Zákon přitom říká, že za práci stejné hodnoty musí zaměstnavatel vyplácet stejnou odměnu.

ZARUČENÁ MZDA 2017/201820172018
SkupinaTřídaKč/hodinuKč/měsícKč/hod.Kč/měsíc
1.1.+2.66,0011.00073,2012.200
2.3.+4.72,9012.20080,8013.500
3.5.+6.80,5013.40089,2014.900
4.7.+8.88,8014.80098,5016.400
5.9.+10.98,1016.400108,8018.100
6.11.+12.108,3018.100120,1020.000
7.13.+14.119,6019.900132,6022.100
8.15.+16.132,0022.000146,4024.400

Biotechnický asistent ve veřejném sektoru dostává tabulkový plat

Trochu jistější postavení mají zaměstnanci v nepodnikatelské sféře, tedy například ve fakultní nemocnici, státní příspěvkové organizaci apod. Biotechničtí asistenti tady dostávají platy podle tabulek, které najdete vždycky aktuální pod TÍMTO odkazem. Záleží na dosaženém vzdělání, předchozí praxi a náročnosti konkrétní pracovní pozice, jak popíšeme níže.

PŘÍKLAD: Biotechnický asistent patří minimálně do 10. platové třídy, pokud má na starosti „zajišťování provozu zdravotnických přístrojů, podíl na vývoji a zhotovení diagnostických a terapeutických zdravotnických přístrojů nebo jejich doplňků, zavádění nových metod do běžného provozu“.

9. platová třída

 1. Zajišťování chodu laboratorních zdravotnických přístrojů po provozní stránce, obsluha a uživatelská kontrola zdravotnických přístrojů.
 2. Technická asistence při vyšetřeních a výkonech poskytování zdravotní péče.

10. platová třída

 1. Nastavování provozních parametrů přístrojových zdravotnických prostředků, vyhodnocování elektroencefalogramu, elektrokardiogramu a výstupů dalších diagnostických systémů, provádění kalibrace jednotlivých laboratorních přístrojů, spolupráce na akvizici klinických informačních systémů a bez indikace lékaře.
 2. Technická asistence při vysoce specializovaných vyšetřeních a výkonech zdravotní péče vykonávaná, například při elektrofyziologických vyšetřeních impulzoterapii srdce a při vyšetřeních zobrazovacími metodami.
 3. Zajišťování provozu zdravotnických přístrojů, podíl na vývoji a zhotovení diagnostických a terapeutických zdravotnických přístrojů nebo jejich doplňků, zavádění nových metod do běžného provozu.
 4. Výkon a hodnocení klinických zkoušek zdravotnických prostředků nepřístrojového charakteru a vyhodnocování nežádoucích příhod v případě jejich selhání, podíl na vytváření potřebných modulů klinických informačních systémů, případně podíl na modifikaci diagnostických a terapeutických systémů a výkon dalších specializovaných činností.

11. platová třída

 1. Metodické usměrňování v oboru, kontrola a hodnocení kvality poskytované péče. Zajišťování a provádění specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru specializace.
 2. Zavádění nových metod do běžného provozu. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje oboru do klinické praxe, příprava standardů specializovaných postupů v oboru.

- PAGE 1 OF 37 -

Next Page ⇀

loading
×