decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Státní svátky: Německo 2018 podle regionů

Největší soused České republiky zahrnuje několik spolkových zemí, které mají značnou autonomii. Jednotlivé regiony taky samostatně rozhodly, kdy budou odpočívat během roku 2018. Spolková ústava totiž pouze rámcově stanovuje: “Neděle a státem uznané svátky zůstávají zákonem chráněny jako dny pracovního klidu a duševního odpočinku.” Všechny země musejí povinně relaxovat pouze 3. října, na památku sjednocení. Sestavme proto srovnávací tabulku, abychom jasně viděli, kdy slaví státní svátky “Německo 2018”, současný tahoun evropské ekonomiky.

Kalendář a mapa pro všechny spolkové země

Země (a hlavní města) 1.1. 6.1. 30.3. 2.4. 1.5. 10.5. 20.5. 26.5. 8.8. 15.8. 3.10. 31.10. 1.11. 21.11. 25.12. 26.12.
Bádensko-Württembersko (Stuttgart) X X X X X X X X X X X X
Bavorsko (Mnichov) X X X X X X X X X X X X
Berlín (Berlín) X X X X X X X X X
Braniborsko (Postupim) X X X X X X X X X X
Brémy (Brémy) X X X X X X X X X
Dolní Sasko (Hanover) X X X X X X X X X
Durynsko (Erfurt) X X X X X X X X X X
Hamburk (Hamburk) X X X X X X X X X
Hesensko (Wiesbaden) X X X X X X X X X X
Meklenbursko-Přední Pomořansko (Schwerin)  X X X X X X X X X X
Porýní-Falc (Mohuč) X X X X X X X X X X X
Sársko (Saarbrücken) X X X X X X X X X X X X
Sasko (Drážďany) X X X X  X X X X X X X
Sasko-Anhaltsko (Magdeburg) X X X X X X X X X X X
Severní Porýní-Vestfálsko (Düsseldorf) X X X X X X X X X X X
Šlesvicko-Holštýnsko (Kiel) X X X X X X X X X

Křížky znamenají, že daná země (nebo autonomní město) slaví uvedené státní svátky. Německo 2018 vypadá na mapě, podle svého regionálního členění, následovně:

Státní svátky - Německo 2018

Vlajkové, tiché a státní svátky – Německo 2018

Větší, kulturně pestřejší republika má pochopitelně barevnější kalendář, než poměrně menší a homogenní Česká republika. Německo vyhlašuje i takzvané tiché dny (například v polovině listopadu vzpomíná na oběti ozbrojených konfliktů) nebo vlajková výročí, kdy instituce vyvěšují prapory (například Den Evropské unie 9. května).

Česká republika má více dnů pracovního klidu, než jakákoli spolková země. Ale když sečteme všechny státní svátky, Německo 2018 vede, především díky silnější křesťanské tradici:

 • 1. ledna Nový rok
 • 6. ledna Tři králové
 • 30. března Velký pátek – tryzna za umučeného Ježíše Krista
 • 2. dubna Velikonoční pondělí
 • 1. května Svátek práce – den dělnických hnutí a zaměstnaneckých práv
 • 10. května Nanebevstoupení Páně
 • 20. května Letnice – na biblické apoštoly sestoupil Duch Svatý
 • 26. května Slavnost Těla a Krve Páně – oslava svátosti přijímání, neboli eucharistie
 • 8. srpna Augsburský svátek míru – připomínka konce třicetileté války a náboženské svobody
 • 15. srpna Nanebevzetí Panny Marie
 • 3. října Den německé jednoty, neboli výročí opětovného sjednocení v roce 1990
 • 31. října Den reformace, na počest prvního protestanta Martina Luthera
 • 1. listopadu Slavnost Všech svatých (neboli Dušičky)
 • 21. listopadu Den pokání a modlitby
 • 25. prosince Vánoce
 • 26. prosince Svatého Štěpána

K TÉMATU:

Práce v Německu bez němčiny: tipy

Zástupy válečných uprchlíků a ekonomických migrantů opouštějí svoji vlast, aby hledaly nový domov na území našeho západního souseda. Ale buďme upřímní – k Drážďanům nebo Mnichovu toužebně vzhlížejí taky Češi. Když srovnáme průměrné platy a ceny, zjistíme, že tamní životní úroveň převyšuje naši kupní sílu přibližně o polovinu. V jakých oborech, s jakou kvalifikací a jazykovou výbavou je dostupná práce v Německu? Bez němčiny tam najdeme uplatnění snadněji, než syrští lékaři nebo ukrajinští dělníci v České republice. Máme přece výhodu díky členství v Evropské unii – a jazykovou bariéru překonáme odborností, anebo snahou.

Nabídky bavorských a saských zaměstnavatelů na rok 2018

Historika Františka Palackého považujeme za otce vlasti, protože odmítl, aby Češi založili společný moderní stát s Bavorskem, Saskem a dalšími germánskými zeměmi. Uplynula skoro dvě staletí, a svým západním sousedům závidíme leccos – čtyřikrát vyšší minimální mzdu nebo kvalitnější potraviny. Naše Ministerstvo práce a sociálních věcí vychází vstříc velké poptávce, a prostřednictvím specializovaného portálu ukazuje nabídky práce v Německu. Bez němčiny máte sice menší šanci, ale nic neztratíte, když kontaktujete odpovědného poradce. Další možnosti najdete například pod následujícími odkazy:

Jaké můžete vykonávat práce v Německu bez němčiny?

Výhodu mají odborníci, kteří ovládají angličtinu – uplatnění najdou prakticky kdekoli. Bez němčiny mohou v Německu pracovat i zaměstnanci, kteří nepotřebují příliš verbálně komunikovat – například dělníci, uklízeči, pokojské. Ovšem pokud oslovíte soukromého zprostředkovatele, buďte opatrní. Ověřte si, jestli patří mezi personální agentury, které dostaly povolení ke svojí činnosti od Ministerstva práce a sociálních věcí (ZDE). Než cokoli případně podepíšete, nejdříve dokument důkladně prostudujte.

Hledáte dlouho, ale seriózní práce v Německu (bez němčiny) stále není k nalezení? Za Šumavou a Krušnými horami sice může vydělávat jakýkoli český občan, který tam najde uplatnění, ale možná bude nakonec lepší tuzemská rekvalifikace. Popřemýšlejte, co byste vlastně nejraději dělali a požádejte nejbližší úřad práce, aby vám doporučil rekvalifikační kurz.

ArcelorMittal si udrží zaměstnance průměrně 22 let

ArcelorMittal Ostrava a.s. patří mezi největší hutnické společnosti a zaměstnavatele v České republice. Jak hledá a motivuje svoje pracovníky, co oceňuje anebo naopak postrádá? Tisková mluvčí Barbora Černá Dvořáková nám odpověděla na všechny zvědavé otázky, nevyhnula se ani mzdám, pracovním smlouvám nebo odborům.

Se západními mzdami bychom ztratili konkurenceschopnost

Jak byste obecně popsali lidskou pracovní sílu v České republice? Můžete něco vyzdvihnout (například vysoké nasazení, ukázněnost většiny zaměstnanců)? A naopak, chybí vám tady něco (například kvalifikovaní pracovníci pro určité obory)?

Z našich zkušeností i mezinárodního srovnání jsme toho názoru, že  Češi jsou obecně kvalifikovaní a odborně zdatní a dokáží úspěšně řešit i různé složité a nestandardní pracovní situace. Jsou loajální a pracovití, což jsou nesporné výhody. Na druhou stranu vnímáme, že například povědomí o bezpečném chování na pracovišti, ale i v soukromém životě je celkově v České republice na nižší úrovni než například ve Spojených státech. Proto naše firma věnuje obrovské úsilí tomu, aby zaměstnanci dbali o svou bezpečnost a dodržovali veškerá pravidla, i když zrovna nejsou pod přímou kontrolou nadřízeného.

Bohužel nezájem o technické obory v posledních 20 letech způsobuje, že nám chybí kvalifikovaní pracovníci na nejrůznější pozice v huti. Konkrétně je největší poptávka po soustružnících, frézařích, navíječích motorů a jeřábnících, ale také strojvedoucích lokomotiv a výpravčích. Novinkou je u nás budování rozsáhlého týmu automatizace, kam hledáme zkušené specialisty na automatizaci a procesní inženýry. Přičemž při hledání některých vysoce kvalifikovaných pozic už se v posledních dvou letech musíme aktivně obracet i do zahraničí, protože na českém trhu nemůžeme dostatek vhodných kandidátů najít.

Čím si vysvětlujete, že tuzemští zaměstnanci mají podstatně nižší mzdy a platy, než kolegové odvádějící stejnou práci v Německu nebo Rakousku? Od pádu minulého režimu, který brzdil technologické inovace, přece jenom uplynulo už mnoho let.

Rozdíly jsou dané historickým vývojem, nicméně je viditelný posun, kdy se méně vyspělé a vyspělé země stále více přibližují. Rozdílné u nás nejsou oproti Německu či Rakousku nejen mzdy a platy, ale také třeba produktivita, která je u našich západních sousedů mnohem vyšší. Kdybychom nyní skokově zvedli mzdy na podobnou úroveň, tak bude naše produkce tak drahá, že bychom s našimi výrobky nebyli schopni konkurovat.

S historickým vývojem je spojený také téměř padesátiletý náskok v investicích do modernizace a automatizace výroby. Ty se u těchto zemí totiž na rozdíl od těch socialistických řídily v druhé polovině dvacátého století poptávkou a konkurencí. V posledních letech se v naší společnosti investují miliardové částky jak do ekologizace, tak do modernizace výroby,  nicméně v některých oblastech mají podniky v západní Evropě stále náskok.

ArcelorMittal odměňuje zaměstnance za odpracované roky

Jak hledáte a potom motivujete svoje pracovníky?

V případě konkrétních pozic hledáme pracovníky klasickými cestami: zveřejňujeme inzeráty v tisku a na webových stránkách, dáme také na doporučení stávajících zaměstnanců, kteří třeba mají ve svém okolí někoho, kdo by u nás mohl pracovat, a samozřejmě využíváme sociálních sítí. Zároveň jdeme cestou, kdy se snažíme si vlastní odborníky vychovat a znalosti jim postupně předávat.

Máme například speciální roční zácvikový program pro absolventy vysokých i středních odborných škol, do kterého přijímáme přibližně 50 čerstvých absolventů. Absolventi jsou zařazeni na konkrétní pracovní pozici, pracují s přiděleným patronem, ale souběžně se seznamují s dalšími pracovišti formou krátkých stáží a stínováním vedoucích pracovníků jednotlivých provozů. Kromě pracovních povinností je pro účastníky připravena řada rozvojových aktivit zaměřených na zlepšování tvrdých i měkkých kompetencí, znalosti angličtiny a k dispozici jsou i různá praktická školení v zahraničních podnicích skupiny ArcelorMittal.

Na konci programu připravujeme účastníkům kariérní plán až na 8 let dopředu, cíleně je zařazujeme do plánů nástupnictví na klíčové pozice a pečlivě sledujeme jejich kariéru i dlouho po tom, co program dokončí.

Oslovujete také studenty nebo absolventy?

Spolupracujeme s regionálními školami na všech stupních a představujeme jim hutnictví jako perspektivní obor. Aktivně spolupracujeme i se studenty, kteří u nás mohou při studiu pracovat podle svých časových možností na nejrůznějších projektech formou stáží a brigád či chtějí spolupracovat při psaní diplomových prací. Samozřejmostí jsou pravidelné exkurze pro žáky a studenty s odborným výkladem, doprovázené praktickými ukázkami a výukovými materiály.

Podporujeme největší veletrh pracovních příležitostí v kraji na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, se kterou také dlouhodobě spolupracujeme v oblasti vědy a výzkumu. Středním školám přispíváme na projekty, které pomáhají studentům získat praktické a manuální dovednosti. Ty mohou poté uplatnit ve své provozní praxi.

Nezapomínáme ani na popularizaci technického, přírodovědného a environmentálního vzdělávání u nejmenších, kdy přispíváme na materiální vybavení zájmových kroužků při základních a mateřských školách. Podporujeme taktéž zvýšení kvality výuky a odbornou způsobilost pedagogických pracovníků – ti totiž mají na budoucnosti technických oborů nemalý podíl. Zájemci o techniku se mohou přijít podívat i na naši expozici „Ocel – materiál našeho bytí“ ve Velkém světě techniky, který se nachází uprostřed světově unikátního areálu v centru Ostravy v Dolní oblasti Vítkovic.

Poskytujete zaměstnancům i nějaké benefity nad rámec mzdy?

Ano. Kromě finanční motivace, kdy našim zaměstnancům dlouhodobě navyšujeme fixní část mzdy, máme i propracovaný systém benefitů. Zaměstnancům poskytujeme odměnu za odpracované roky, příspěvek na penzijní a životní pojištění, rekondiční pobyty a zdravotní programy, ale také finanční výpomoc v těžkých životních situacích či bezúročné půjčky či příspěvky na stravování.

Přispíváme také na sportovní a kulturní vyžití zaměstnanců a na zdravotní pobyty dětí zaměstnanců. Víme však, že spokojenost zaměstnanců u benefitů nekončí a snažíme se je proto neustále rozvíjet. K tomu slouží komplexní systém vzdělávání a talent management pro bílé i modré límečky, kariérní plánování a důraz na kariérní posuny z interních zdrojů. Chceme, aby naši zaměstnanci, ať už pracují v kterékoli sféře, patřili mezi špičku v oboru.

O tom, že se ubíráme správným směrem, svědčí, že průměrná doba, po jakou u nás lidé pracují, činí zhruba 22 let. Potvrzuje to také fakt, že v soutěži Sodexo Zaměstnavatel roku se umisťujeme na předních příčkách, v roce 2015 jsme dokonce v kategorii podniků nad 5000 zaměstnanců zvítězili na krajské i na celonárodní úrovni.

Pro ArcelorMittal pracují hlavně čtyřicátníci a padesátníci

Máte přehled o věkové struktuře personálu?

Podle aktuálních údajů za rok 2015 spadá největší počet zaměstnanců (42 %) do věkové kategorie 40–49 let, další silnou skupinu tvoří zaměstnanci ve věku 50–59 let, celkem 35 %. Třicátníků máme 14 %. Zbývající část tvoří zaměstnanci ve věkových kategoriích 20–29 let a nad šedesát let.

Jaký je poměr pracovníků podle typu úvazu – kolik procent tvoří brigádníci dodaní personálními agenturami, kolik procent tvoří zaměstnanci pracující na dohodu, kolik procent tvoří zaměstnanci pracující na pracovní smlouvu?

ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti mají 7 250 zaměstnanců. Agenturní zaměstnanci tvoří podle množství zakázek cca 5 %. Cca 3 % jsou zaměstnanci pracující na dohodu, což jsou především studenti vysokých škol, kteří u nás vykonávají odborné placené stáže nebo vypomáhají v letních měsících v dělnických profesích.

Když vezmeme dohromady všechnu pracovní sílu včetně brigádníků, kolik procent tvoří lidé, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou?

Cca 85 %.

Průměrná mzda přes 34 tisíc a prémie za hospodářský výsledek

Prozradíte mzdové rozpětí v české pobočce společnosti ArcelorMittal?

V roce 2015 činil průměrný roční výdělek – bez započtení platů managementu – 34 615 Kč. Průměrná mzda v naší huti je tedy výrazně vyšší než průměrná mzda regionu či České republiky. Kromě toho máme nastavený i mechanismus, jak se se zaměstnanci dělit o zisk firmy, kdy se v případě splnění plánovaných parametrů vyplácejí mimořádné prémie vázané na hospodářský výsledek.

Máte ve Vaší společnosti odbory? Pokud ano, jakých výsledků jste ve vzájemné komunikaci dosáhli? A prozradíte kontakt na odborového předáka, kterého může oslovit zájemce o vstup do odborové organizace?

V ocelářství jsou tradičně odbory velmi silné a velmi vlivné. My s nimi velmi úzce spolupracujeme (a někdy bojujeme, samozřejmě) a pravděpodobně znáte odborové předáky z naší společnosti i z médií. V roce 2015 působilo v huti 13 samostatných základních odborových organizací, ve kterých bylo organizováno 63 % z celkového počtu zaměstnanců v ArcelorMittal Ostrava a jejich dceřiných společností.

Snažíme se udržovat dlouhodobé kvalitní a férové vztahy se svými zaměstnanci i odborovými organizacemi, které je zastupují. Platná kolektivní smlouva se týká 99 % zaměstnanců společnosti. Vzhledem k většímu počtu odborových organizací v huti nelze uvést kontakt na jednoho vybraného odborového předáka, nicméně noví zaměstnanci a ti, kteří se chtějí stát členy některé z odborových organizací, získávají veškeré dostupné informace u zaměstnanců personálního oddělení ArcelorMittal Ostrava.

K TÉMATU:

Zaručená mzda 2017 nás přibližuje k Německu

Čechům chybí základní obchodní dovednost, většinou totiž nedokážeme dobře prodat svoji práci. Ojedinělým příkladem úspěšného vyjednávání je společnost Škoda Auto, kde zaměstnanci vědí, že mají společné zájmy – a německý zaměstnavatel chápe, že potřebuje spokojený personál. Většina populace ovšem spoléhá na vysokou politiku, na shora nařízené regulace. Naštěstí (nebo bohužel?) mají ve vládě hlavní slovo sociální demokraté, takže zaručená mzda 2017 prudce poroste.

Největší změnu asi zažijí pracující invalidé

Sazby zaručené mzdy byly doposud rozděleny podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti zaměstnání, neboli podle takzvaných skupin prací. Další dělicí linie vedla mezi zdravými – a postiženými zaměstnanci, kteří berou invalidní důchod, protože mají horší pracovní uplatnění. Národní rada osob se zdravotním postižením ovšem dlouhodobě požadovala, aby měli invalidé zaručené stejné mzdy jako ostatní. Také ochránkyně veřejných práv Anna Šabatová tvrdí, že dosavadní stav byl diskriminační.

Zaručená mzda 2017 nakonec opravdu sloučí zdravé zaměstnance a invalidní důchodce, kterým tím pádem garantovaný plat meziročně stoupne o 18 % (základní sazba z 9 300 Kč na 11 000 Kč)! Ministr financí Andrej Babiš (hnutí ANO) původně varoval, že se potom někteří invalidé svým zaměstnavatelům nevyplatí, a budou propuštěni. Ale ustoupil. Zdravým zaměstnancům vzroste garantovaný příjem o 11 % (základní sazba z 9 900 Kč na 11 000 Kč), jak ukážou příklady.

Zaručená mzda 2017 – tabulka a příklady

ZARUČENÁ MZDA 2016/2017Invalidé v r. 2016Zdraví v r. 2016Všichni v r. 2017
SkupinaTřídaKč/hod.Kč/měsícKč/hod.Kč/měsícKč/hod.Kč/měsíc
1.1.+2.55,109.30058,709.90066,0011.000
2.3.+4.60,9010.30064,8010.90072,9012.200
3.5.+6.67,2011.30071,6012.10080,5013.400
4.7.+8.74,2012.50079,0013.30088,8014.800
5.9.+10.81,9013.80087,2014.70098,1016.400
6.11.+12.90,5015.30096,3016.200108,3018.100
7.13.+14.99,9016.800106,3017.900119,6019.900
8.15.+16.110,3018.600117,4019.800132,0022 .000

Všechny částky jsou uvedeny v hrubém, účinné od 1.1.2017. Měsíční zaručená mzda platí při standardní pracovní době 40 hodin/týden, započítat lze osobní ohodnocení a podobné prémie, ale veškeré zákonem předepsané příplatky (za přesčasy, za ztížené pracovní prostředí apod.) jsou navíc. Zaměstnanci ve veřejném sektoru (příspěvkových organizacích, obecních školách, státních nemocnicích apod.) mají většinou lepší tarify podle platových tabulek, do kterých stačí doplnit platovou třídu a platový stupeň. Pochopitelně a tradičně, zaměstnavatelé chtěli zaručenou mzdu nižší a odboráři zase vyšší.

Uveďme několik příkladů. Prodavačka za pokladnou musí za standardní pracovní dobu dostat aspoň 13 400 Kč hrubého měsíčně, zatímco špičkový zedník 14 800 Kč. Minimálně 22 000 Kč dostane například zaměstnanec, který stanovuje strategii podniku, provádí operace na finančním trhu a zajišťuje rovnováhu mezi zdroji a potřebami organizace. Všechny skupiny prací najdete rozepsané ZDE, kupní sílu v Německu a dalších sousedních zemích ZDE.

- PAGE 1 OF 2 -

Next Page ⇀

loading
×