decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Státní kalkulačka pro výpočet důchodu 2018!

Zveřejňujeme unikátní on-line kalkulačku, která umožňuje výpočet důchodu a věku odchodu do starobního důchodu! Za aplikaci ručí Ministerstvo práce a sociálních věcí, takže již nemusíte pročítat dlouhatánské traktáty složitě vysvětlující celou rovnici, ani používat improvizované tabulky komerčních serverů.

Na českém internetu doposud scházela uspokojivá on-line kalkulačka pro výpočet důchodu. Důvody jsou prozaické. “Důchodová kalkulačka slouží pouze ke zjištění orientační výše důchodu, neboť nemůže zohlednit úplně všechny skutečnosti, které mají na konečnou částku vliv,” vysvětluje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Doporučuje přitom následující kalkulačky, jež zohledňují všechny klíčové údaje a jsou připravené Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). Jde vlastně o zamčené excelové soubory, ve kterých můžete do zelených políček vyplnit svoje hodnoty, podle kterých dostanete výsledek. Jiná editace tabulek není možná, což garantuje správnost výpočtu. Nejdříve spočteme věk odchodu do důchodu, což bude hračka.

Výpočet věku odchodu do důchodu, v roce 2018 nebo později

Záleží pouze na datu narození, pohlaví a počtu dětí. Například žena, narozená 30. prosince 1958 a mající 3 děti, může jít do penze 30. srpna 2018. Stejně starý bezdětný muž musí na starobní důchod počkat déle: až do konce října roku 2022, anebo přijme předčasnou sníženou dávku. Následuje trošku složitější kalkulačka, konečně umožňující důvěryhodný výpočet důchodu.

Důchodová kalkulačka aneb výpočet důchodu podle Ministerstva

Jak už bylo napsáno, stačí vyplnit zelená políčka. Potřebujete znát jenom údaje nezbytné pro výpočet důchodu: svoji dobu důchodového pojištění, vyměřovací základy a vyloučené doby od roku 1986. Pokud nemáte chuť hledat význam těchto pojmů, prostě požádejte ČSSZ, ať vám vyhotoví informativní osobní list důchodového pojištění. Svoji žádost, spolu s rodným číslem, jménem, příjmením, rodným příjmení a adresou zašlete na adresu: ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08, Praha 5. Pro zvědavější jedince vysvětlíme pojmy, nutné pro výpočet důchodu pod následujícího kalkulačkou.

Rok přiznání důchodu musí být alespoň 2004 a nejvýše 2022, pro jiné ročníky kalkulačka ministerstva nepočítá.

Doba pojištění ke dni vzniku nároku na důchod = doba důchodového pojištění + takzvané náhradní doby pojištění. Péči o dítě do jeho čtyř let věku, stejně jako péči o bezmocnou osobu a základní vojenskou službu (pokud nejste profesionální voják) započítáváme zcela, ostatní náhradní doby pojištění zahrneme jenom v rozsahu 80 %. Výpočet důchodu a vzdělávání: Plně zahrneme studium od skončení povinné docházky do plnoletosti, pokud probíhalo před 1. lednem 1996. Dále zahrneme maximálně 6 let studia po dosažení plnoletosti, pokud trvalo do 31. prosince 2009, a to v rozsahu 80 %. Výpočet důchodu a nezaměstnanost: Zcela započteme nezaměstnanost, evidovanou na Úřadu práce a kompenzovanou dávkami v nezaměstnanosti. Jinak zahrneme nejvýše 3 roky evidované nezaměstnanosti bez dávek, z toho maximálně 1 rok před 55. rokem věku, a to v rozsahu 80 %.

Přesluhování znamená výkon výdělečné činnosti po dosažení věku stanoveného pro nárok na starobní důchod. Nezapočítáváme pracovní volno bez náhrady příjmu, neomluvenou nepřítomnost v práci, dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo pobírání dávek nemocenského pojištění.

Vyměřovací základ znamená hrubý výdělek dosažený v příslušném kalendářním roce v případě zaměstnanců, anebo roční vyměřovací základ pro stanovení pojistného v případně osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), případně úhrn výdělku a vyměřovacího základu. Výpočet důchodu nezohledňuje příjmy, dosažené v roce přiznání starobní penze!

Vyloučené doby většinou znamenají dobu studia, dále čas, kdy jste pobírali dávky nemocenského pojištění nebo plný invalidní důchod (od 1. ledna 2010 pro invaliditu třetího stupně), kdy jste vykonávali základní vojenskou službu (pokud nejste voják z povolání), kdy jste osobně pečovali o dítě do 4 let věku, nebo o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby ve stupni II až IV, nebo o dítě ve věku do 10 let ve stupni I, patří sem také doba „započitatelné“ nezaměstnanosti (vizte výše).

Co když vám výpočet důchodu nesouhlasí? Ozvěte se!

“Na jak vysokou starobní penzi máte nárok, zjistíte z písemného rozhodnutí, které zasíláme na základě podané žádosti o dávku důchodového pojištění. Pokud s ním nesouhlasíte, můžete podat písemné námitky do 30-ti dnů ode dne jeho doručení,” uvádí ČSSZ. Stejná instituce zároveň vyhodnotí případnou reklamaci. Co když občanovi výpočet důchodu nadále nesouhlasí? Do 2 měsíců může podat žalobu k místnímu krajskému soudu.

Vdovecký a vdovský důchod od 1.1.2018

Při svatebním obřadu svému životnímu partnerovi slibujeme, že zůstaneme vzájemně solidární ve zdraví a štěstí, ale také v nemoci a těžkostech. Úmrtí manžela nebo manželky obvykle znamená, že ztrácíme oporu a náhle musíme řešit nové problémy, jako například osamělost a někdy taky ztrátový domácí rozpočet. Sice potom potřebujeme méně potravin, ale nadále musíme platit náklady na bydlení, které by v tuzemsku neměly převyšovat 35 % čistých příjmů. Naštěstí existuje vdovecký důchod a vdovský důchod, kterým stát podporuje pozůstalé manžele a manželky.

Na pohřebné mají nárok jenom mladé rodiny, ovšem všechny nízkopříjmové domácnosti mohou čerpat řadu jiných sociálních dávek: například příspěvek na živobytí a bydlení, vyrovnávací doplatek a mimořádnou okamžitou pomoc. Možná vám přilepší také důchod: starobní, invalidní, vdovecký nebo vdovský. Prostudujme poslední dva pojmy, kterými vlastně označujeme prodlouženou výplatu pojistné dávky, ve prospěch pozůstalého manžela nebo manželky.

Výpočet vysvětlíme, netrpělivcům ušetří čas kalkulačka

Podmínky pro vdovecký a vdovský důchod od 1.1.2018

Podrobnosti stanovuje zákon č. 155/1995 Sb., především v pasážích § 49-51. Vdovecký, respektive vdovský důchod žádejte na Okresní správě sociálního zabezpečení, podle místa svého trvalého bydliště. Budete potřebovat občanský průkaz, oddací a úmrtní list, abyste úředníkům mohli doložit, že váš životní partner odešel na věčnost.

Kdo dostane pojistnou dávku za zemřelého partnera

 • Vaše manželka, nebo manžel musel mít v době smrti nárok na starobní či invalidní důchod.
 • Podmínku také splňujete, pokud nebožtík zemřel následkem pracovního úrazu.

Jak dlouho vám budou peníze chodit, pokud splníte podmínky

Pozůstalí obvykle pobírají pojistnou dávku 1 rok od smrti nebožtíka. Abyste dostávali vdovský, respektive vdovecký důchod déle, musíte splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:

 • jste invalidní ve III. stupni
 • pečujete o nezaopatřené dítě, nebo o dítě závislé na cizí pomoci (aspoň ve stupni II)
 • pečujete o svého rodiče, případně o tchyni nebo tchána, který je závislý na cizí pomoci (aspoň ve stupni II)
 • dosáhnete “alespoň věku o 4 roky nižšího”, než činí důchodový věk stejně starého muže, anebo svého důchodového věku, pokud je váš důchodový věk nižší (vysvětlující příklady najdete v diskusním fóru).

Vdovský nebo vdovecký důchod může být obnoven, pokud splníte aspoň jednu výše uvedenou podmínku pro delší dobu výplaty do 2 let. Vznikem nového manželství samozřejmě nárok na pojistnou dávku zaniká.

Jak počítáme vdovecký i vdovský důchod v roce 2018

 • Základní výměra činí 9 % průměrné mzdy měsíčně (2 700 Kč podle nařízení vlády č. 343/2017 Sb.).
 • Navíc přičítáme “50 % procentní výměry” * nebožtíkovy penze nebo invalidního důchodu III. stupně.
 • Při souběhu více důchodů většinou vdovec či vdova dostane jenom 25 % procentní výměry nebožtíkovy penze.
 • V závěrečných kapitolkách probereme příklady.

Vdovecký důchod pomáhá pozůstalému manželovi – příklad

Název pojistné dávky odvozujeme od slova vdovec. Vdovecký důchod tedy logicky podporuje muže, kterému zemřela manželka – buďto v požehnaném věku, anebo zdravotně postižená. Příklad: Žadatel je zatím ještě v takzvaném produktivním věku, takže má příjmy jenom ze svého zaměstnání. Zesnulá manželka už brala starobní důchod ve výši 9 000 Kč, takže vdovský důchod činí 5 850 Kč měsíčně (základní výměra 2 700 Kč + polovina z procentní výměry 6 300 Kč).

Vdovský důchod po zemřelém manželovi – názorný výpočet

Název pojistné dávky odkazuje na výraz vdova. Je tedy jasné, že vdovský důchod po manželovi pomáhá ženě, které zesnul starý nebo zdravotně postižený životní partner. Příklad: Žadatelka už sama pobírá starobní důchod ve výši 9 500 Kč a zesnulý manžel pobíral penzi 10 000 Kč. Dochází k souběhu pojistných dávek, takže částka bude nižší. Vdovský důchod od 1.1.2018 dosáhne 1 825 Kč měsíčně (základní výměra 0 Kč + čtvrtina z procentní výměry 7 300 Kč).

* Procentní výměru důchodu spočítáme vždycky tak, že od celkové částky důchodu odečteme základní výměru, tj. letos 2 700 Kč.

Průměrné ceny PHM a stravné pro rok 2018

Nejlepší pracovníky najdeme za volantem služebního automobilu, v letadle nebo jiném dopravním prostředku. Jsou natolik zodpovědní a šikovní, že samostatně zastupují celou firmu při obchodních schůzkách. Služební cesta zahrnuje řadu výjimečných výdajů, takže podle zákoníku práce dostanete náhradu. Také letos vláda stanovila částky, které smíte nárokovat po zaměstnavateli: průměrné ceny PHM (pohonných hmot) a stravné pro rok 2018.

Český statistický úřad spočítal průměrné ceny PHM 2018

Žádnou ministerskou vyhlášku vlastně nepotřebujete, pokud máte férového zaměstnavatele, kterému ukážete účtenky z čerpacích stanic. Průměrné ceny PHM 2018 slouží pouze jako poslední možnost – pro případ, že normální lidská komunikace na pracovišti nefunguje, nebo faktury ztratíte (§ 158).

 • A/ Buďto šéfovi ukažte doklad o nákupu, “ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou”.
 • B/ Nebo máte účtenek více, takže dostanete proplacenou částku, kterou spočítáte “aritmetickým průměrem”.
 • C/ Teprve pokud “hodnověrným způsobem” neprokážete utracené peníze, použije se vládní vyhláška.

Pravidelně, počínaje Novým rokem vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) “průměrnou cenu pohonných hmot, a to podle údajů Českého statistického úřadu (§ 189). Vidíme, že během posledních 10 let některé druhy paliva z tabulky vypadly a zbylé hodnoty víceméně stagnovaly. Následně prostudujeme také ubytování a stravné pro rok 2018.

Průměrné ceny PHM v českých korunách za litr pohonné hmoty

RokSpeciál 91Normal 91Natural/Super 95Natural/Super 98Nafta
2018--30,50 Kč32,80 Kč29,80 Kč
201729,50 Kč32,50 Kč28,60 Kč
2016--29,70 Kč33,00 Kč29,50 Kč
2015--35,90 Kč38,30 Kč36,10 Kč
2014--35,70 Kč37,90 Kč36,00 Kč
2013--36,10 Kč38,60 Kč36,50 Kč
2012--34,90 Kč36,80 Kč34,70 Kč
201131,40 Kč31,40 Kč31,60 Kč33,40 Kč30,80 Kč
201028,50 Kč28,50 Kč28,70 Kč30,70 Kč27,20 Kč
200926,30 Kč26,30 Kč26,80 Kč29,00 Kč28,50 Kč
200830,60 Kč30,60 Kč30,90 Kč33,10 Kč31,20 Kč
200727,80 Kč27,90 Kč28,10 Kč31,10 Kč28,10 Kč

Průměrné ceny PHM 2018, stejně jako stravné pro letošní rok jsou uvedeny ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí č. 463/2017 Sb.

Vláda stanovila domácí a zahraniční stravné pro rok 2018

Na cestách musíme samozřejmě někde spát, ale je rozdíl, jestli nocujeme ve skromném kempu, anebo v pětihvězdičkovém hotelu. Takže zákoník práce není příliš konkrétní: “Zaměstnanci přísluší náhrada výdajů za ubytování, které vynaložil v souladu s podmínkami pracovní cesty, a to ve výši, kterou zaměstnavateli prokáže.” (§ 162) Nic nedostanete, pokud přespáváte zadarmo u příbuzného, a pochopitelně ani za předem nahlášenou dovolenou.

Několik výjimek platí taky pro stravné. Zaměstnanecký příspěvek na potraviny například klesá, pokud během pracovní cesty dostanete snídani, oběd nebo večeři bezplatně. Pozoruhodný je rozdíl mezi mzdovým a platovým sektorem, tedy mezi soukromou a veřejnou sférou. Zahraniční stravné můžete v roce 2018 dostat, i když mimo Českou republiku pobýváte méně než 5 hodin, nejméně však 1 hodinu. Jednotkou je potom zahraniční měna (euro, dolar, libra, nebo frank) a důležitou roli hrají základní sazby, které odrážejí životní náklady v různých zemích.

 Tuzemsko v roce 2017 (v závorce rok 2016)Zahraničí
Délka pracovní cestyMzdový sektorPlatový sektorVšichni
5 až 12 hodin72 (70) Kč72 - 86 (70 - 83) Kč1/3 základní sazby
více než 12 hodin109 (106) Kč109 - 132 (106 - 127) Kč2/3 základní sazby
více než 18 hodin171 (166) Kč171 - 205 (166 - 198) Kčcelá základní sazba

Zahraniční stravné vychází ze “základních sazeb”

ZeměMěnový kódMěnaZákladní sazby zahraničního stravného
AfghánistánEUReuro40
AlbánieEUReuro35
AlžírskoEUReuro45
AndorraEUReuro40
AngolaUSDamerický dolar60
ArgentinaUSDamerický dolar45
ArménieEUReuro35
Austrálie a Oceánie - ostrovní státy1)USDamerický dolar55
AzerbájdžánEUReuro40
BahamyUSDamerický dolar55
BahrajnEUReuro40
BangladéšUSDamerický dolar50
BelgieEUReuro50
BelizeUSDamerický dolar50
BeninEUReuro45
BermudyUSDamerický dolar50
BěloruskoEUReuro45
BhútánUSDamerický dolar50
BolívieUSDamerický dolar50
Bosna a HercegovinaEUReuro35
BotswanaUSDamerický dolar55
BrazílieUSDamerický dolar55
BrunejUSDamerický dolar40
BulharskoEUReuro35
Burkina FasoEUReuro40
BurundiUSDamerický dolar55
ČadEUReuro45
Černá HoraEUReuro35
ČínaEUReuro45
DánskoEUReuro50
DžibutiEUReuro50
EgyptEUReuro35
EkvádorUSDamerický dolar50
EritreaUSDamerický dolar50
EstonskoEUReuro40
EtiopieEUReuro45
FilipínyEUReuro35
FinskoEUReuro50
FrancieEUReuro45
Francouzská GuayanaEUReuro45
GabonEUReuro50
GambieEUReuro45
GhanaEUReuro50
GibraltarEUReuro40
GruzieEUReuro35
GuatemalaUSDamerický dolar45
GuineaEUReuro45
Guinea-BissauEUReuro45
GuyanaUSDamerický dolar50
HondurasUSDamerický dolar45
HongkongEUReuro45
ChileUSDamerický dolar50
ChorvatskoEUReuro35
IndieEUReuro45
IndonésieEUReuro35
IrákEUReuro40
IránEUReuro40
IrskoEUReuro45
IslandEUReuro55
Itálie, Vatikán a San MarinoEUReuro45
IzraelUSDamerický dolar55
JaponskoUSDamerický dolar65
JemenEUReuro35
Jihoafrická republikaEUReuro40
Jižní SúdánUSDamerický dolar55
JordánskoEUReuro40
KambodžaUSDamerický dolar45
KamerunEUReuro45
KanadaUSDamerický dolar50
KapverdyEUReuro40
Karibik - ostrovní státy2)USDamerický dolar55
KatarUSDamerický dolar50
KazachstánEUReuro45
KeňaEUReuro45
KolumbieUSDamerický dolar45
KomoryUSDamerický dolar55
Konžská republika (Brazzaville)USDamerický dolar60
Konžská demokratická republika (Kinshasa)USDamerický dolar60
Korejská lidově demokratická republikaEUReuro40
Korejská republikaEUReuro50
KosovoEUReuro45
KostarikaUSDamerický dolar50
KubaEUReuro45
KuvajtEUReuro40
KyprEUReuro40
KyrgyzstánEUReuro40
LaosUSDamerický dolar45
LesothoUSDamerický dolar50
LibanonUSDamerický dolar55
LibérieEUReuro45
LibyeEUReuro45
LichtenštejnskoCHFšvýcarský frank60
LitvaEUReuro40
LotyšskoEUReuro40
LucemburskoEUReuro45
MacaoEUReuro45
MadagaskarEUReuro40
MaďarskoEUReuro35
MakedonieEUReuro35
MalajsieUSDamerický dolar40
MalawiUSDamerický dolar45
MaledivyUSDamerický dolar55
MaliEUReuro45
MaltaEUReuro45
MarokoEUReuro40
MauretánieEUReuro35
MauriciusUSDamerický dolar55
MexikoUSDamerický dolar50
MoldavskoEUReuro40
MonakoEUReuro45
MongolskoEUReuro40
MozambikUSDamerický dolar50
Myanmar (Barma)USDamerický dolar45
NamibieUSDamerický dolar50
NěmeckoEUReuro45
NepálUSDamerický dolar50
NigerEUReuro45
NigérieEUReuro45
NikaraguaUSDamerický dolar45
NizozemskoEUReuro45
NorskoEUReuro55
Nový ZélandUSDamerický dolar55
OmánEUReuro40
PákistánEUReuro35
PanamaUSDamerický dolar45
ParaguayUSDamerický dolar45
PeruUSDamerický dolar50
Pobřeží SlonovinyEUReuro40
PolskoEUReuro35
Portugalsko a AzoryEUReuro40
RakouskoEUReuro45
Rovníková GuineaEUReuro45
RumunskoEUReuro35
RuskoEUReuro45
RwandaUSDamerický dolar55
ŘeckoEUReuro40
SalvadorUSDamerický dolar45
Saudská ArábieEUReuro40
SenegalEUReuro40
SeychelyUSDamerický dolar60
Sierra LeoneEUReuro40
SingapurUSDamerický dolar50
Spojené arabské emirátyUSDamerický dolar55
SlovenskoEUReuro35
SlovinskoEUReuro35
SomálskoUSDamerický dolar55
Spojené státy americkéUSDamerický dolar55
SrbskoEUReuro35
Srí LankaUSDamerický dolar50
Středoafrická republikaUSDamerický dolar50
SúdánUSDamerický dolar55
SurinamUSDamerický dolar50
Svatý Tomáš a Princův ostrovEUReuro35
SvazijskoUSDamerický dolar55
SýrieEUReuro40
ŠpanělskoEUReuro40
ŠvédskoEUReuro50
ŠvýcarskoCHFšvýcarský frank75
TádžikistánEUReuro40
TanzanieUSDamerický dolar55
ThajskoEUReuro40
Tchaj-wanEUReuro40
TogoEUReuro40
TuniskoEUReuro45
TureckoEUReuro40
TurkmenistánEUReuro40
UgandaUSDamerický dolar55
UkrajinaEUReuro45
UruguayUSDamerický dolar50
UzbekistánEUReuro40
Velká BritánieGBPanglická libra45
VenezuelaUSDamerický dolar60
VietnamEUReuro40
ZambieUSDamerický dolar55
ZimbabweUSDamerický dolar50
ostatní země neuvedené v přílozeEUReuro35

1) Stravné pro rok 2018 se tady týká například oblastí: Americká Samoa, Cookovy ostrovy, Fidži, Guam, Kiribati, Kokosové ostrovy, Marshallovy ostrovy, Midwayské ostrovy, Mikronesie, Nauru, Niue, Nová Kaledonie, Norfolk, Palau, Papua Nová Guinea, Pitcairnův ostrov, Šalamounovy ostrovy, Společenství Severních Marian, Tahiti, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Velikonoční ostrov, Východní Timor, Ostrov Wake, Walis a Futuna, Západní Samoa.

2) Zahraniční stravné pro rok 2018 zde platí třeba pro karibské oblasti: Anguila, Antigua a Barbuda, Aruba, Barbados, Curacao, Dominika, Dominikánská republika, Grenada, Haiti, Jamajka, Kajmanské ostrovy, Monserrat, Britské panenské ostrovy, Portoriko, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincent a Grenadiny, Trinidad a Tobago.

Zahraniční stravné pro rok 2018 je součástí vyhlášky Ministerstva financí č. 401/2017 Sb.

Nemoci pro invalidní důchod – tabulky OSSZ, výpočet

“Dlouhodobě bojuji s rakovinou. Bydlím u kamarádky, která se o mě stará, ale takhle nemůžeme žít napořád. Nemám žádný příjem – mohu dostat nějaké peníze od státu?,” píše Jana v diskusním fóru, věnovaném existenčnímu a životnímu minimu. Podobně svízelnou situaci může ulehčit invalidní důchod, vyplácený zdravotně postiženým lidem, kteří dostatečně dlouho odváděli důchodové pojištění. Hodnotí český právní řád jako dostatečně závažnou kupříkladu právě rakovinu? Samozřejmě ano. Vezměme všechny podmínky popořádku, abychom nakonec prostudovali nemoci pro invalidní důchod.

Jak dlouho musíte platit důchodové pojištění?

Kdo dosáhl pokročilého věku jako lehkomyslný bohém, aniž odváděl státu “sociální”, v případě vážného zdravotního problému může skončit špatně. I když splní podmínku nemoci pro invalidní důchod, toto pojistné plnění logické nedostane. Ale jinak nemějme strach. Stát respektuje, že občané velmi mladí neměli vůbec čas důchodové pojištění platit.

Věk zdravotně postiženého
 Potřebná doba důchodového pojištění
do 20 let  méně než jeden rok
od 20 let do 22 let  jeden rok
od 22 let do 24 let  dva roky
od 24 let do 26 let  tři roky
od 26 let do 28 let  čtyři roky
nad 28 let  pět roků

Všechny nemoci pro invalidní důchod

Podrobnosti najdeme ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/2009 Sb. Uvidíme, že mezi uznatelné nemoci pro invalidní důchod patří také některé infekce, těžká obezita nebo závažné duševní problémy. Stupeň zdravotního postižení určí procentuálně příslušný orgán sociálního zabezpečení.

Stupně invalidity podle poklesu pracovní schopnosti pojištěnce

 • 1. stupeň invalidity (dříve částečný invalidní důchod) = pokles pracovní schopnosti pojištěnce o 35 % až 49 %
 • 2. stupeň invalidity (dříve částečný invalidní důchod) = pokles pracovní schopnosti pojištěnce o 50 % až 69 %
 • 3. stupeň invalidity (dříve plný invalidní důchod) = pokles pracovní schopnosti pojištěnce nejméně o 70 %

Tabulky na invalidní důchody OSSZ

Pravděpodobný verdikt posudkového lékaře, respektive orgánu sociálního zabezpečení uvedeme v tabulkách, vždycky v závěrečném sloupci “PROCENTA”. (Často hledané tabulky na invalidní důchody OSSZ najdete pod následujícími odkazy.)

Výpočet invalidního důchodu

Jste zdravotně postižení? Splňujete podmínku sociálního pojištění i nemoci pro invalidní důchod? Zbývá podat přihlášku místnímu orgánu sociálního zabezpečení, který vyřídí formality. Nakonec pravděpodobně stanoví částku, kterou budete každý měsíc od státu dostávat, podle zákona o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.). Základem bude 9 % průměrné mzdy (v roce 2018 tedy 9 % z 29 979 Kč = po zaokrouhlení 2 700 Kč), ke kterému připočte procentní výměru invalidního důchodu za každý celý rok doby pojištění:

 •     0,5 % výpočtového základu měsíčně pro invaliditu prvního stupně,
 •     0,75 % výpočtového základu měsíčně pro invaliditu druhého stupně,
 •     1,5 % výpočtového základu měsíčně pro invaliditu třetího stupně.

Zkusme sestavit ukázkové příklady: Řekněme, že postižený člověk vydělával celých 10 let přesně 20 000 Kč hrubého měsíčně. Kvůli našemu sociálnímu státu však započteme jenom 14 962 Kč, protože nad takzvanou redukční hranici 13 191 Kč uznáváme jenom 26 % zbývající částky, aby pracovitější občané nepobírali výrazně více, než pomalejší nebo lenivější jedinci. V I. stupni invalidity potom dostáváme důchod 3 448 Kč (14 962 x 0,005 x 10 + 2 700), ve II. stupni 3 822 Kč (14 962 x 0,0075 x 10 + 2 700) a ve III. stupni 4 944 Kč (14 962 x 0,015 x 10 + 2 700).

↼ Previous Page

- PAGE 2 OF 114 -

Next Page ⇀

loading
×