decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Účtenkovka: pravidla loterie až po předání výhry

Podnikatel povinně vystavuje zákazníkům faktury, potom odevzdá státu daňové přiznání a odvede peníze do společné kasy. Zaměstnanec, nezaměstnaný občan nebo důchodce nemusí formality příliš řešit, naopak může nahrát úředníkům, aby získali větší kontrolu nad firmami. Ministerstvo financí totiž pořádá Účtenkovou loterii, do které spotřebitel zaregistruje fakturu (například přes mobil) a následně hraje o milion korun! Řadu podmínek má však také samotná Účtenkovka: Pravidla například říkají, že vaše výhra propadne, pokud si nezaložíte Hráčský účet. Níže najdete oficiální text, který podepsal ministr financí Ivan Pilný (z hnutí ANO miliardáře Andreje Babiše).

Obsah podle kapitol, stačí kliknout na vybrané téma

 1. Úvodní ustanovení, účastnici, povinnost mlčenlivosti
 2. Podmínky registrace účtenky, postup registrace, hráčský účet
 3. Termín losování účtenek, výhry, postup losování
 4. Právo na výhru, předání a výplata
 5. Zákaznická podpora, reklamace
 6. Případná změna herního plánu, povinnosti hráče apod.

Účtenkovka: pravidla, část první – Základní ustanovení

čl. 1: Úvodní ustanovení

(1) Ministerstvo financí České republiky, se sídlem Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČO: 00006947 (dále jen „Ministerstvo“), pořádá jménem České republiky účtenkovou loterii.

(2) K pořádání účtenkové loterie je Ministerstvo oprávněno na základě ustanovení § 35 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v platném znění (dále jen „zákon o evidenci tržeb“).

(3) Účtenková loterie je, v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona o evidenci tržeb, hra, které se lze zúčastnit na základě zaslání údajů povinně uváděných na účtence.

(4) Účtenková loterie je pořádána pod názvem „Účtenkovka“.

(5) Provozování účtenkové loterie zajišťuje Diebold Nixdorf s.r.o., se sídlem Lužná 591, 160 00 Praha 6, ÍČO: 25784528, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 69964, (dále jen „Provozovatel“), a to na základě Smlouvy o komplexním zajištění provozu účtenkové loterie ze dne 20. 3. 2017
(dále jen „Smlouva“).

(6) Výdaje na pořádání účtenkové loterie, na peněžní ceny a na pořízení věcných výher se, v souladu s ustanovením § 35 odst. 3 zákona o evidenci tržeb, hradí ze státního rozpočtu.

(7) Účtenková loterie se řídí tímto herním plánem v platném znění a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Na účtenkovou loterii se dle § 35 odst. 4 zákona o evidenci tržeb nepoužije zákon upravující hazardní hry.

čl. 2: Účastníci

(1) Účastníky Účtenkovky jsou Ministerstvo, Provozovatel a Hráč.

(2) Hráčem Účtenkovky může být pouze fyzická osoba, která dovršila 18 let, projevila vůli účastnit se Účtenkovky způsobem stanoveným v tomto Herním plánu a bezprostředně se nepodílí na provozu Účtenkovky (dále jen „Hráč“).

čl. 3: Povinnost mlčenlivosti

(1) Provozovatel a Ministerstvo jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které se Provozovatel dozví o Hráči a jeho účasti v Účtenkovce. Provozovatel, jeho subdodavatelé a Ministerstvo se zavazují dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, jakož i ustanovení § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.

(2) Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, k jejichž sdělení udělí Hráč výslovně souhlas, anebo na skutečnosti, které mají být sděleny v občanském soudním řízení, orgánům činným v trestním řízení a správci daně pro účely daňového řízení. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace předávané Provozovatelem
Ministerstvu v souvislosti s pořádáním Účtenkovky. Porušením mlčenlivosti není plnění povinností založených Provozovateli zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu nebo podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Účtenkovka: pravidla, část druhá – Registrace účtenky, hráčský účet

čl. 4: Podmínky registrace účtenky

(1) Účtenku lze registrovat do losování nejpozději do 24:00 hod. 12. dne kalendářního měsíce, v němž se koná slosování, za předpokladu splnění následujících podmínek:

 1. účtenka byla vystavena s kladnou celkovou částkou tržby poplatníkem, který eviduje tržby a vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb (dále jen „Obchodník“),
 2. účtenka byla vystavena v průběhu kalendářního měsíce bezprostředně předcházejícího měsíci, v němž se koná nejbližší slosování,
 3. účtenka nebyla doposud do slosování registrována,
 4. účtenku vystavenou stejným Obchodníkem ve stejný kalendářní den daného roku stejný Hráč doposud neregistroval.

(2) Nebude-li možné účtenku do losování registrovat pro nesplnění některé z podmínek dle odst. 1, informuje Provozovatel Hráče o důvodu nezařazení účtenky do losování:

 1. na webových stránkách nebo v mobilní aplikaci při registraci účtenky po odeslání registračního formuláře, nebo
 2. prostřednictvím e-mailu (pokud nemá zřízen Hráčský účet a zároveň se při registraci účtenky identifikoval e-mailem), nebo
 3. v Hráčském účtu, má-li jej Hráč zřízen.

(3) Počet účtenek registrovaných Hráčem do Účtenkovky není omezen.

čl. 5: Postup registrace účtenky

(1) Účtenku lze registrovat do Účtenkovky:

 1. prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách www.uctenkovka.cz,
 2. prostřednictvím registračního formuláře v mobilní aplikaci.

(2) Pro registrování účtenky je Hráč povinen zadat údaje o účtence označené ve formuláři jako povinné a alespoň jeden z kontaktních údajů.

(3) Kontaktní údaj slouží k informování Hráče o zařazení do losování a o výhře. Kontaktním údajem se rozumí:

 1. telefonní číslo s předvolbou +420, nebo
 2. e-mailová adresa.

(4) Odesláním registračního formuláře Hráč:

 1. prohlašuje, že dovršil 18 let,
 2. prohlašuje, že vyplněné údaje jsou pravdivé,
 3. prohlašuje, že zadané telefonní číslo nebo e-mail jsou v jeho dispozici,
 4. prohlašuje, že se seznámil s Herním plánem a s jeho obsahem souhlasí.

(5) Registrace účtenky do losování je potvrzena zasláním potvrzovací zprávy na e-mailovou adresu Hráče, pokud ji při registraci účtenky uvedl. V případě, že Hráč uvedl pouze telefonní číslo, potvrzovací zprávu o registraci účtenky do losování neobdrží a bude informován pouze o výhře.

(6) Má-li Hráč založen Hráčský účet podle čl. 6, bude informace o registraci účtenky do losování zobrazena v Hráčském účtu.

(7) Registraci účtenky zruší Provozovatel na žádost Hráče po ověření, že jde o jím registrovanou účtenku. Registraci účtenky lze zrušit nejpozději do 24:00 hod. 12. dne kalendářního měsíce, v němž se koná losování.

čl. 6: Hráčský účet

(1) Hráčský účet:

 1. obsahuje údaje o Hráči a umožňuje jejich správu,
 2. umožňuje registraci účtenek Hráče do losování,
 3. obsahuje údaje o registrovaných účtenkách, jejich zařazení do losování a umožňuje správu registrovaných účtenek,
 4. obsahuje údaje o výhrách Hráče a umožňuje zvolit způsob jejich výplaty.

(2) Hráčský účet založí Hráč na webových stránkách www.uctenkovka.cz nebo v mobilní aplikaci vyplněním povinných údajů registračního formuláře a je zřízen dokončením úplné registrace Hráče, tj. vyplněním všech povinných údajů.

(3) Hráčský účet může Hráč zřídit samostatně nebo při registraci účtenky.

(4) K přístupu do Hráčského účtu slouží přihlašovací údaje. Přihlašovací údaje tvoří zvolený kontaktní údaj a heslo.

(5) Každý kontaktní údaj může být použit pouze k jednomu Hráčskému účtu. Další Hráčský účet ke stejnému kontaktnímu údaji nebude založen.

(6 – Pozor! Tady končí legrace a začíná skutečná Účtenkovka: Pravidla ukládají povinnosti také soutěžícímu, pozn. red.) Odesláním registračního formuláře Hráč:

 1. prohlašuje, že dovršil 18 let,
 2. prohlašuje, že vyplněné údaje jsou pravdivé,
 3. prohlašuje, že zadané telefonní číslo nebo e-mail jsou v jeho dispozici,
 4. prohlašuje, že má dispoziční oprávnění k uvedenému platebnímu účtu,
 5. prohlašuje, že se seznámil s Herním plánem a s jeho obsahem souhlasí.

(7) Každý Hráč může mít pouze jeden Hráčský účet. Bude-li zjištěno, že jeden Hráč má více Hráčských účtů, budou tyto Hráčské účty sjednoceny do jednoho Hráčského účtu, který byl Hráčem zřízen jako první.

(8) Hráč je odpovědný za aktuálnost údajů uvedených v Hráčském účtu.

(9) Hráčský účet zruší Provozovatel na žádost Hráče učiněnou prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.uctenkovka.cz nebo v mobilní aplikaci.

(10) Provozovatel si vyhrazuje právo Hráčský účet zrušit, zjistí-li, že Hráč závažným způsobem porušil Herní plán nebo narušil řádný průběh Účtenkovky podvodným nebo neetickým jednáním.

Účtenkovka: pravidla, část třetí: Losování a výhry

čl. 7: Termín losování

(1) Slosování se koná každý 15. kalendářní den v měsíci prostřednictvím certifikovaného generátoru náhodných čísel.

čl. 8: Výhry

(1) Předmětem výher jsou peněžní prostředky a movité věci.

(2) Úhrnná cena výher pro slosování činí v předpokládané hodnotě 5.400.000 Kč (slovy: pět milionů čtyři sta tisíc korun českých).

(3) Hlavní výhrou se rozumí výhra v prvním až pátém pořadí.

(4) Výhra v prvním pořadí činí 1.000.000 Kč.

(5) Výhrou v druhém pořadí je osobní automobil v předpokládané hodnotě 400.000 Kč.

(6) Výhra v třetím pořadí činí 300.000 Kč.

(7) Výhra ve čtvrtém pořadí činí 200.000 Kč.

(8) Výhra v pátém pořadí činí 100.000 Kč.

(9) Výhra v šestém pořadí činí 20.000 Kč.

(10) Výhra v sedmém pořadí činí 1.000 Kč.

(11) Výhra v osmém pořadí činí 100 Kč.

čl. 9: Postup losování účtenek s výherním bezpečnostním kódem poplatníka (BKP)

(1) Do slosování jsou zařazeny veškeré registrované účtenky s bezpečnostním kódem poplatníka (dále jen „BKP“).

(2) Slosování probíhá s pomocí certifikovaného generátoru náhodných čísel.

(3) V prvním až pátém pořadí je losována vždy 1 (jedna) registrovaná účtenka s výherním BKP.

(4) V šestém pořadí je losováno 20 (dvacet) registrovaných účtenek s výherním BKP.

(5) V sedmém pořadí je losováno 1.000 (tisíc) registrovaných účtenek s výherním BKP.

(6) V osmém pořadí je losováno 20.000 (dvacet tisíc) registrovaných účtenek s výherním BKP.

(7) Bylo-li do losování registrováno méně účtenek, než kolik činí počet výher pro slosování, losuje se takový počet výher, který odpovídá počtu registrovaných účtenek, v pořadí dle výše uvedených odstavců, tj. od prvního pořadí.

Účtenkovka: pravidla, část čtvrtá – Právo na výhru a výplata výhry

čl. 10: Právo na výhru

(1) Bezprostředně po skončení slosování vydá Provozovatel výherní listinu, ve které budou uvedeny registrované účtenky s výherními BKP.

(2) Právo na výhru vzniká okamžikem vydání výherní listiny.

(3) Výherní listinu zveřejní Provozovatel bez zbytečného odkladu po slosování na webových stránkách www.uctenkovka.cz.

(4) Hráč, který účtenku s výherním BKP registroval, bude o výhře informován:

 1. formou e-mailu na e-mailovou adresu zadanou Hráčem při registraci, byla-li e-mailová adresa Hráčem uvedena,
 2. na Hráčském účtu, má-li jej Hráč zřízen,
 3. formou SMS na telefonní číslo zadané Hráčem při registraci v případě, že neuvedl e-mailovou adresu, nebo nemá-li Hráčský účet.

(5 – Opět pozor! Stejně jako všechno na našem světě, skrytá úskalí obsahuje taky Účtenkovka: Pravidla jasně říkají, že pro skutečný triumf nestačí registrace a šťastný los; potřebujete ještě speciální účet, pozn. red.) Právo na výhru zaniká v případech uvedených v čl. 11.7.

(6) Právo na výhru nevzniká, dosáhl-li Hráč výhry podvodným nebo neetickým způsobem. V takovém případě si Provozovatel nebo Ministerstvo vyhrazují právo Hráče z účasti v Účtenkovce vyloučit.

čl. 11: Předání a výplata výher

(1) Provozovatel vyplatí peněžitou výhru ve lhůtě 60 dní ode dne vydání výherní listiny. Ministerstvo zajistí předání věcné výhry ve lhůtě 60 dní ode dne vydání výherní listiny.

(2) Výhru lze předat nebo vyplatit pouze Hráči, který má zřízen Hráčský účet. Nemá-li Hráč Hráčský účet, bude Hráč současně s informací o výhře informován o skutečnosti, že výplata/předání výhry je vázáno na jeho zřízení ve lhůtě 30 dní od dne informování Hráče o výhře.

(3) Peněžní výhru šestého až osmého pořadí (20.000 Kč a nižší) vyplatí Provozovatel Hráči způsobem zvoleným v Hráčském účtu:

 1. převodem (bezhotovostně) na zadaný platební účet nebo
 2. osobně, v místě určeném Provozovatelem, kterým je prodejní místo SÁZKÁ a.s., na adrese K Žižkovu 851/4, Praha 9, 190 93. Před vyzvednutím výhry si Hráč vygeneruje v hráčském účtu kontrolní kód opravňující ho k vyzvednutí výhry.

(4) Peněžní hlavní výhru prvního až pátého pořadí včetně lze vyplatit pouze bezhotovostně na zadaný platební účet Hráče.

(5) Podmínkou vyplacení výhry prvního až šestého pořadí včetně je ověření totožnosti a věku Hráče prostřednictvím služby Moje ID https://www.mojeid.cz/page/1919/validace-uctu-mojeid/.

(6) Věcnou výhru lze předat pouze osobně v místě určeném Ministerstvem. Hráč, kterému vzniklo právo na předání této výhry je povinen předložit k ověření totožnosti platný občanský průkaz nebo cestovní pas a předání výhry potvrdit podpisem.

(7 – A do třetice přátelské upozornění, jak trpkým zklamáním může skončit Účtenkovka: Pravidla dávají vylosovanému člověku jasnou lhůtu, do kdy musí odměnu zkasírovat, pozn. red.) Vylosovaný člověk musí jednat poměrně rychle, za dva měsíce bude pozdě, pozn. red.) Právo na výhru zaniká:

 1. nezřídí-li si Hráč ve stanovené lhůtě Hráčský účet nebo
 2. nepřevezme-li výhru ve lhůtě 60 dnů ode dne informování Hráče o výhře; to neplatí v případě, že k výplatě nebo předání výhry nedošlo z důvodu na straně Provozovatele nebo Ministerstva.

(8) Pro převod peněžní výhry je možné využít pouze tuzemský platební účet.

(9) Neuplatněné výhry propadají ve prospěch České republiky.

(10) V souladu s § 2874 občanského zákoníku je právo na výhru z Účtenkovky nevymahatelné.

Účtenkovka: pravidla, část pátá – Zákaznická podpora a reklamace

čl. 12: Zákaznická podpora

(1) Zákaznická podpora je definována na www.uctenkovka.cz, včetně všech komunikačních kanálů.

čl. 13: Reklamace

(1) Hráči Účtenkovky jsou oprávněni podávat odůvodněné reklamace a/nebo stížnosti vždy nejpozději do 30 dnů od vzniku rozhodné skutečnosti, která je důvodem reklamace či stížnosti, přičemž každá řádná reklamace musí být Provozovateli doručena nejpozději poslední den lhůty pro její podání dle tohoto článku. Reklamace musí vždy obsahovat úplné jméno a příjmení, kontaktní údaje Hráče, popis reklamované skutečnosti a uvedení okolností, ze kterých k reklamované skutečnosti došlo.

(2) Reklamace lze uplatnit vyplněním formuláře na webu www.uctenkovka.cz, nebo e-mailem na info@uctenkovka.cz, případně prostřednictvím komunikačních kanálů uvedených ne webu Účtenkovky.

(3) Výsledek reklamačního řízení sdělí Provozovatel přímo reklamujícímu do 30 dní od uplatnění reklamace.

(4) K reklamacím, které jsou podány jiným způsobem, než stanovuje Herní plán, nebude přihlíženo, o této skutečnosti bude Hráč Účtenkovky informován.

(5) Náklady na reklamaci nese každý účastník ze svého.

Účtenkovka: pravidla, část šestá – Závěrečná ustanovení

čl. 14: Závěrečná ustanovení

(1) Provozovatel zajišťuje Účtenkovku za podmínek stanovených tímto Herním plánem.

(2) Herní plán může být měněn výhradně Ministerstvem. Změna Herního plánu je účinná od okamžiku jejího zveřejnění na webových stránkách www.uctenkovka.cz, ledaže je při zveřejnění uvedena pozdější doba účinnosti. Na účtenky registrované do Účtenkovky se použijí ustanovení Herního plánu účinné v době registrace účtenky.

(3) Herní plán je Provozovatelem zveřejněn na webových stránkách www.uctenkovka.cz.

(4) V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Hráčem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Hráč podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ÁDR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

(5) Hráč je, v rámci své účasti v Účtenkovce povinen dodržovat ustanovení tohoto Herního plánu. Právem rozhodným je právo České republiky a k řešení případných sporů budou příslušné soudy České republiky.

Ing. Ivan Pilný
Ministr financí

Toť Účtenkovka: Pravidla sice výhercům trošku komplikují život, ale aspoň nejsou napsaná právnickým nářečím, nýbrž normální srozumitelnou češtinou. :-)

Ceny nerostů v ČR (Lithium v Krušných horách)

Drahé kameny, uran nebo uhlí, které leží v tuzemsku, patří také vám. Aspoň teoreticky. Horní zákon totiž v § 5 říká: “Nerostné bohatství na území České republiky je ve vlastnictví České republiky.” Ale pokud cizí soukromá firma splní zákonné podmínky, může samostatně zpeněžit například lithium, které leží v Krušných horách. Česká republika v takovém případě získá maximálně 10 % z tržní ceny nerostů, přesněji poplatek podle vládní tabulky. Sazebník získává na aktuálnosti právě kvůli lithiovým zásobám, které zajímají nejenom výrobce elektromobilů.

Ceny nerostů podle druhu, jednotky a vládního sazebníku

Maximální poplatky stanovuje především horní zákon (č. 44/1988 Sb., § 33k): Těžař odvede státu nanejvýše “10 % tržní ceny” ze získaného nerostu. Vláda však může naše přírodní bohatství zlevnit, což učinili sociální demokraté nařízením č. 98/2016 Sb., jak ukazuje následující tabulka. Pod druhým právním předpisem jsou podepsáni tehdejší premiér Bohuslav Sobotka a ministr průmyslu Jan Mládek (oba ČSSD). Podle horního zákona může vláda nerosty taky zdražit: “na základě vývoje tržních cen”, avšak “ve lhůtách nejméně pěti let”.

NerostJednotkaKč/jednotku
Bentonittuna3.32
Cesiumkilogram160782
Cihlářské surovinykubík1.4
Cíntuna22726
Diatomittuna4.95
Grafittuna30
Granátykilogram1500
Jíly a jílovce (keramické a žáruvzdorné)tuna34.74
Kaolintuna30
Krystaly nerostů (technicky využitelné)tuna15
Křemen, křemenec, dolomit, slin, čedič, znělec, trachyttuna4.36
Lithiumtuna10692
Mangantuna2308
Měďtuna7115
Nerosty používané pro kamenickou výrobukubík17.55
Oxid křemičitý (křemeny, chalcedony a opály)kilogram10
Ostatní nerostytuna50.37
Ostatní vápence a cementářské surovinytuna3.25
Ropakubík558
Rubidiumkilogram114103
Sádrovectuna21.84
Sklářský a slévárenský písektuna8.24
Stavební kámenkubík2.91
Štěrkopískykubík3.39
Uhlí černétuna9.9
Uhlí hnědé dobývané hlubinnětuna3.88
Uhlí hnědé dobývané povrchověgigajoul1.18
Urantuna5834.13
Vápenec vysokoprocentnítuna10.55
Vltavínkilogram1939.59
Wolframtuna46625
Wollastonittuna5
Zemní plyn hořlavýkubík0.27
Zlatokilogram40919
Živectuna13.73

Nejvyšší hodnotu má podle vlády cesium (přes 160 000 Kč za kilogram), nejlevněji vychází jednotka zemního plynu (27 haléřů za kubík, což ale nic nevypovídá o obsažené energii). Někdy jsou stanoveny ceny čistých nerostů “v koncovém produktu těžby a úpravy vydobyté rudy”, jde konkrétně o cesium, cín, lithium, mangan, měď, rubidium, uran, wolfram a zlato. Granáty, oxid křemičitý (hmoty SiO2) a vltavíny jsou brané jako drahé kameny. Křemen, křemenec, dolomit, slin, čedič, znělec a trachyt vláda účtuje, pokud jsou vhodné k “chemicko technologickému zpravování” nebo tavení. Mezi nerosty pro kamenickou výrobu počítá taky štěpné břidlice.

Kauza “Lithium v Česku” (v Krušných horách, na Cínovci)

Tuzemsku sice zbývají už jenom skromné zásoby fosilních paliv, ale máme jiné látky, které možná teprve najdou uplatnění díky technickému vývoji. Jak uvádí Ministerstvo průmyslu v rámci surovinové politiky státu (ZDE), například v Krušných horách, v prostoru horské osady Cínovec leží “ověřené zásoby a potenciální zdroje” lithia. Nejlehčí pevný prvek periodické tabulky slouží třeba k výrobě baterií, které najdeme v elektromobilech. Světové zásoby čítají dohromady 13 milionů tun, v Krušných horách leží zhruba 0,3 milionu tun “rud se zvýšenými obsahy lithia” .

Česká republika povolila soukromé firmě Geomet, aby na Cínovci započala výzkum, prostřednictvím ministerstva životního prostředí. V rozhodujících letech 2010, 2011, 2014 a 2015 vedli rezort Pavel Drobil, Tomáš Chalupa (ODS) a Richard Brabec (ANO). Firma Geomet byla následně koupena australskou společností European Metals Holding a nyní možná získá nové zahraniční akcionáře. Před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2017 propukl spor kvůli údajnému selhání vlád, které podle kritiků naložily s krušnohorským lithiem nevýhodně.

Aplikace Účtenkovka: videonávod, jak se přihlásit

Ministerstvo financí spustilo novou soutěž, ve které můžete každý měsíc vyhrát automobil, milion korun, anebo další peněžní ceny. Ale než eventuálně získáme výhru, musíme průběžně uhrazovat náklady. Takzvanou Účtenkovou loterii platíme svými daňovými odvody, například logo stálo 80 000 Kč plus DPH. Ministr financí Ivan Pilný (hnutí ANO) přitom přiznává, že užitek soutěže není snadno měřitelný. Pochybnosti vyvolává taky internetový registrační formulář, stejně jako mobilní aplikace Účtenkovka. Popišme podmínky a přidejme videonávod, jak se přihlásit.

Chybějí fyzická registrační místa a riskujeme svoje soukromí

Naše republika organizuje a podporuje loterie odedávna. Legendární společnost Sazka byla původně státním podnikem a další s. p., Česká pošta prodává stírací losy. Účtenkovou loterii však financujeme “pouze” nepřímo, prostřednictvím daňových odvodů, svoje místo v pomyslném klobouku máme potom rezervované “bezplatně”. Stačí, když přihlásíme fakturu, kterou jsme dostali při nákupu. Navzdory původním příslibům ale chybějí pouliční registrační místa, do hry nemůžeme vstoupit ani na zmíněných pobočkách České pošty, takže počítačově negramotní občané nemají šanci vůbec.

Relativní výhodu mají majitelé chytrých telefonů, kterým pomůže aplikace Účtenkovka. Recenzenti však píšou, že při instalaci museli vyplňovat citlivé osobní údaje: číslo bankovního účtu nebo občanského průkazu. Ministerští úředníci dokonce požadovali přístup k telefonním hovorům! Kontroverzi vyvolává taky kolonka pro daňové identifikační číslo (DIČ), které v případě podnikajících fyzických osob obsahuje rodné číslo.

Mobilní aplikace Účtenkovka pro Android, Apple a Windows

Mému telefonu, který běží na operačním systému Android, všechny verze mobilní aplikace hlásí různými slovy totéž: “Vaše zařízení není kompatibilní.” Ale třeba budete mít štěstí vy, aspoň při instalaci. Aplikaci Účtenkovka zkuste stáhnout pod následujícími odkazy pro operační systém: Android (Linux/Google), Windows, nebo Apple. Jako alternativa funguje ještě registrace přes tradiční webovou stránku, což ukážeme na videu.

Videonávod, jak se přihlásit přes internetový formulář

Kromě počítače a internetového připojení potřebujete ještě e-mailovou schránku nebo telefonní číslo. A pochopitelně taky fakturu, odkud opíšete: FIK nebo BKP kód, DIČ obchodníka, finanční částku, čas a režim tržby (vše najdete na účtence). Informační systém ještě zkontroluje, zdali nejste hloupý robot a buďto vaši registraci přijme, anebo oznámí chyby. Podle pravidel můžeme přihlásit od stejného obchodníka jenom jednu účtenku za den; ovšem pod podmínkou, že nebyla vystavena dříve než v kalendářním měsíci, jenž bezprostředně předchází termínu slosování (tedy například během října 2017, pokud budou výherci vybraní v listopadu 2017).

Ministerstvo každý měsíc vylosuje z účastníků výherce, mezi které rozdělí dohromady 21 025 cen! Imponující číslo. Svoje účtenky však přihlašují statisíce lidí, takže statisticky máte podobnou šanci na vítězství, jako v běžné loterii. Skoro všichni “šťastlivci” přitom získají maximálně tisícovku, velká většina vylosovaných obdrží pouhou stokorunu. Doufejme, že aspoň výherní listina nebude obsahovat osobní údaje odměněných občanů!

Plánovací kalendář 2018 ke stažení a vytištění

Peníze symbolizují mezilidskou důvěru, ale taky ekonomickou hodnotu našeho času. Úspěšnou minulost máme uloženou v majetku, současnost naplňujeme prací a budoucnost měříme investicemi, úvěry nebo pohledávkami: vystavenými fakturami, očekávanou výplatou apod. Ve větších firmách, které najímají lidi podle zákoníku práce, záleží rovněž na oficiálním kalendáři. Náklady a výnosy musíme rozplánovat tak, aby nás nepřekvapil žádný státní svátek, ani jiný den pracovního klidu! Tady najdete plánovací kalendář 2018 ke stažení a následnému vytištění, obojí zdarma.

Příští rok máme 250 pracovních dnů, pokud nepočítáme svátky

Bůh podle Bible dokončil svoje dílo za šest dní, aby na konci týdne odpočíval. Také lidé dlouho dodržovali stejný rytmus: od pondělí do soboty práce, v neděli pauza. Potom však přestali dřít jako mezci a začali sami pořádně tvořit. Vymysleli stroje, elektrifikovali montážní linky a stále více automatizují výrobu. Díky průmyslovým revolucím máme život podstatně pohodlnější, než naši prarodiče, a proto zahajujeme víkend už v sobotu. Námezdní dělníci slaví, kapitáni ekonomiky – podnikatelé a manažeři – však potřebují podrobnější plánovací kalendář.

Základní pracovní harmonogram ukazuje, kolik pracovních dní a hodin připadá na každý měsíc. Kromě víkendů musíme zohlednit ještě “státní svátky”, které mají většinou pevné datum, výjimkou jsou Velikonoční pátek a pondělí. Pokud výjimečné volno spadá do všedního týdne, zaměstnavatel musí přerušit výrobu, anebo zaplatit personálu zákonem stanovené příplatky. (Při pružnějším rozvrhu, například během sezónních prací, respektujme aspoň takzvané vyrovnávací období.) Zaměstnavatel však ušetří, pokud výjimečnou pracovní pauzu překryje sobota nebo neděle, kdy většina společnosti odpočívá tak jako tak.

Plánovací kalendář pro rok 2018 ukazuje:

 • pracovních dnů celkem 250 (respektive 261 včetně svátků, na takové případy upozorňujeme hvězdičkou *)
 • pracovních hodin standardně 2 000 (respektive 1 875, když počítáme se 7,5 hod./den).

Plánovací kalendář 2018 až 2050 ke stažení a vytištění zdarma

Kompletní harmonogram ve formátu PDF stáhnete ZDE, abyste mohli kalendář vytisknout a vyvěsit třeba ve svojí kanceláři. Dokument původně vznikl na portálu lubek.cz jako excelová tabulka, kterou jsem po veřejné diskusi aktualizoval podle nové legislativy.

planovaci-kalendar-2018

- PAGE 1 OF 22 -

Next Page ⇀

loading
×