decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Referent živnostenského úřadu

REFERENT ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU dostal v oficiálním katalogu prací číslo 2.10.18. Pokud jste zaměstnaní přímo ve veřejné instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Záleží na vašem vzdělání a předešlé praxi (neboli platovém stupni), a především na náročnosti vykonávané práce (neboli platové třídě). Tady rozebereme činnosti, které provádí konkrétní referent živnostenského úřadu – právě podle jejich obtížnosti.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které tam oficiálně spadají. Stačí, když máte ve smluvním popisu práce některou činnost. Například: „Zajišťování činnosti centrálního registračního místa živnostenského podnikání.” Platové tabulky garantují odměnu ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň svoji sazbu takzvané zaručené mzdy.

Referent živnostenského úřadu (katalogová pozice 2.10.18)

7. platová třída

 1. Vyřizování žádostí o výpisy a potvrzení ze živnostenského rejstříku.
 2. Zajišťování odborných prací na úseku živnostenského podnikání.

8. platová třída

 1. Zajišťování živnostenské agendy, například posuzování plnění zvláštních podmínek provozování živnosti.

9. platová třída

 1. Výkon živnostenského úřadu v oblasti ohlašovacích živností.
 2. Zajišťování činnosti centrálního registračního místa živnostenského podnikání.

10. platová třída

 1. Souhrnný výkon specializovaných odborných činností na úseku živnostenského podnikání, například metodické, konzultační a poradenské v rozsahu působnosti živnostenského úřadu.
 2. Výkon živnostenského úřadu v oblasti koncesovaných živností.
 3. Komplexní zajišťování činností centrálního registračního místa živnostenského podnikání.
 4. Samostatný výkon živnostenské kontroly.
 5. Samostatný výkon dozoru v oblasti regulace reklamy.

11. platová třída

 1. Koordinace a usměrňování živnostenského úřadu.
 2. Metodické usměrňování obecních živnostenských úřadů ve vymezené působnosti kraje.
 3. Komplexní zajišťování činnosti jednotného kontaktního místa vybraných obecních úřadů.
 4. Posuzování rozsahu živnostenského oprávnění a závažných případů ztráty bezúhonnosti ve sporných a složitých případech a zpracovávání odborných stanovisek o právu na provozování živnosti pro orgány moci výkonné nebo soudní, orgány územních samosprávných celků a jiné orgány a pro právnické a fyzické osoby podle zvláštních právních předpisů.
 5. Koordinace výkonu dozoru v oblasti regulace reklamy.

12. platová třída

 1. Koordinace a usměrňování živnostenského úřadu kraje nebo hlavního města Prahy.

Referent správy průmyslu a obchodu

REFERENT SPRÁVY PRŮMYSLU A OBCHODU dostal v oficiálním katalogu prací číslo 2.10.17. Pokud jste zaměstnaní přímo ve veřejné instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Záleží na vašem vzdělání a předešlé praxi (neboli platovém stupni), a především na náročnosti vykonávané práce (neboli platové třídě). Tady rozebereme činnosti, které provádí konkrétní referent správy průmyslu a obchodu – právě podle jejich obtížnosti.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které tam oficiálně spadají. Stačí, když máte ve smluvním popisu práce některou činnost. Například: „Samostatný výkon inspekce nad bezpečností výrobků uváděných na vnitřní trh.“ Platové tabulky garantují odměnu ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň svoji sazbu takzvané zaručené mzdy.

Referent správy průmyslu a obchodu (v Katalogu prací 2.10.17)

6. platová třída

 1. Úřední označování starého a starožitného zboží z drahých kovů včetně rozhodování o způsobu a formě označování, například plombou, puncem nebo osvědčením.

7. platová třída

 1. Vykonávání puncovní kontroly a puncovní inspekce vymezeného okruhu drahých kovů včetně označování.

8. platová třída

 1. Puncovní kontrola a puncovní inspekce všech druhů drahých kovů.

9. platová třída

 1. Samostatná puncovní inspekce a kontrola drahých kovů pomocí technologií instrumentální analýzy.

10. platová třída

 1. Komplexní výkon puncovní inspekce a puncovní kontroly, vývoj, ověřování a aplikace metod rozpoznávání a identifikace falešných puncovních značek.
 2. Samostatný výkon inspekce nebo dozoru nad způsobilostí střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických předmětů, výbušnin a balisticky odolných materiálů.
 3. Samostatný výkon inspekce nad bezpečností výrobků uváděných na vnitřní trh.

11. platová třída

 1. Posuzování a vypracovávání stanovisek v oblasti průmyslové a stavební politiky, energetické politiky, hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, hornictví a jaderné energetiky, surovinové politiky, hospodářské politiky, vnitřního obchodu a ochrany zájmů spotřebitelů, podpory podnikání a živností, zahraničně-ekonomické politiky, zahraničně-obchodní politiky, licenční politiky, technické normalizace, metrologie, puncovnictví a státního zkušebnictví, průmyslového výzkumu nebo rozvoje techniky a technologií.
 2. Radiační monitorování úložišť, osob a životního prostředí, kontrola dodržování požadavků radiační ochrany a jaderné bezpečnosti.

12. platová třída

 1. Metodická a rozborová činnost v oblasti technické normalizace, metrologie, státního zkušebnictví, v oblasti kontroly a ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů nebo puncovnictví včetně tvorby prováděcích technických předpisů a norem a koordinace akreditovaných zkušeben a laboratoří.
 2. Tvorba celostátních programů, jednotných postupů a opatření k ovlivňování průmyslu, stavebnictví, energetiky, hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, hornictví a jaderné energetiky, surovinové politiky, vnitřního obchodu a ochrany zájmů spotřebitelů, podpory podnikání a správy živností, zahraničně-ekonomické politiky, zahraničního obchodu, licenční politiky, technické normalizace, metrologie, puncovnictví a státního zkušebnictví, průmyslového výzkumu, rozvoje techniky a technologií.
 3. Tvorba programů hospodářského rozvoje území.
 4. Koordinace měření, kontroly a bezpečného ukládání radioaktivních odpadů v provozu jaderných zařízení.
 5. Stanovování celostátní metodiky a postupů puncovní kontroly a puncovní inspekce v celém rozsahu včetně akreditace a certifikace v puncovnictví.
 6. Celostátní koordinace a metodické usměrňování inspekce a dozoru nad způsobilostí výrobků uváděných na trh, nad způsobilostí složitých komplexů zařízení při jejich uvádění na trh, při ochraně ekonomických zájmů spotřebitele nebo státu.
 7. Celostátní koordinace a metodické usměrňování inspekce v energetice.

13. platová třída

 1. Celostátní koordinace a usměrňování tvorby a uplatňování technických předpisů, norem a parametrů.
 2. Koordinace ekonomické ochrany státu v oblasti licenční správy při vývozu a dovozu s celostátní působností včetně mezinárodní spolupráce.
 3. Celostátní koordinace, metodické usměrňování a tvorba ekonomických nástrojů k ovlivňování průmyslu, stavebnictví, energetiky, hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, hornictví a jaderné energetiky, surovinové politiky, vnitřního obchodu a ochrany zájmů spotřebitelů, podpory podnikání, živností nebo vnějších ekonomických vztahů.

Referent správy průmyslu a obchodu ve 14. třídě

 1. Tvorba celostátních koncepcí rozvoje jednotlivých oblastí obchodní politiky, například vnitřního obchodu, ochrany zájmů spotřebitelů, zahraničně-ekonomické politiky, zahraničně-obchodní politiky, licenční politiky v oblasti vývozu a dovozu.
 2. Tvorba koncepce jednotlivých oborů hospodářské politiky, například průmyslové a stavební politiky, energetické politiky, hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, hornictví a jaderné energetiky, surovinové politiky.
 3. Stanovování celostátních směrů rozvoje a přístupů k podnikání v oblasti živností, průmyslového výzkumu, rozvoje techniky a technologií nebo podpory podnikání.
 4. Stanovování základních směrů a přístupů k podpoře a ochraně zahraničních investic.
 5. Tvorba státní energetické koncepce a koncepce podpory hospodářské soutěže a ochrany zájmů spotřebitelů v energetice.

Referent správy průmyslu a obchodu v 15. třídě

 1. Tvorba koncepce hospodářské politiky státu zahrnující průmyslovou, stavební, surovinovou a energetickou politiku.
 2. Tvorba koncepce obchodní politiky státu.

Referent správy ve věcech archivnictví a spisové služby

REFERENT SPRÁVY VE VĚCECH ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBY dostal v oficiálním katalogu prací číslo 2.10.16. Pokud jste zaměstnaní přímo ve veřejné instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Záleží na vašem vzdělání a předešlé praxi (neboli platovém stupni), a především na náročnosti vykonávané práce (neboli platové třídě). Tady rozebereme činnosti, které provádí konkrétní referent správy ve věcech archivnictví a spisové služby – právě podle jejich obtížnosti.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které tam oficiálně spadají. Stačí, když máte ve smluvním popisu práce některou činnost. Například: „Zajišťování péče o svěřené archivní soubory včetně zpracovávání složitějších archivních rešerší pro veřejnou správu.“ Platové tabulky garantují odměnu ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň svoji sazbu takzvané zaručené mzdy.

Referent správy ve věcech archivnictví a spisové služby (v katalogu 2.10.16)

8. platová třída

 1. Provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení).
 2. Provádění kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a výkonu spisové služby a dohledu nad vyřazováním dokumentů (skartační řízení) u původců s jednoduchou organizační strukturou.
 3. Odborná správa archivních fondů a sbírek a provádění výběru archiválií u původců s jednoduchou organizační strukturou.

9. platová třída

 1. Komplexní zajišťování odborné ochrany archivních fondů včetně zpracovávání složitých archivních rešerší.
 2. Komplexní zajišťování státního odborného dohledu nad archivní a spisovou službou a nad vyřazováním písemností včetně výběru archiválií.
 3. Zajišťování péče o svěřené archivní soubory včetně zpracovávání složitějších archivních rešerší pro veřejnou správu.
 4. Zajišťování odborného dohledu nad spisovou službou, nad vyřazováním dokumentů a nad výběrem archiválií u veřejnoprávních i soukromoprávních původců.
 5. Provádění kontroly výkonu spisové služby a výběru archiválií u původců se složitější organizační strukturou.

10. platová třída

 1. Zajišťování výkonu státní správy archivních fondů a sbírek a předarchivní péče.
 2. Koordinace a metodické usměrňování systémů evidence archiválií Národního archivního dědictví.
 3. Komplexní zajišťování péče o archivní soubory včetně zpracování složitých rešerší.

11. platová třída

 1. Komplexní zajišťování agendy archivnictví ve státních archivech spojené s kombinovaným vyhledáváním a náročným zpracováním úředních rešerší a expertiz, ověřených úředními razítky, pro veřejné instituce a státní orgány.
 2. Komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie včetně zpracovávání archivních rešerší a státního odborného dohledu nad archivní a spisovou službou a vyřazováním písemností, přípravy a zpracovávání vědeckých edic archivních dokumentů. Komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie včetně zpracovávání archivních rešerší a kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a spisové služby včetně odborného dohledu nad vyřazováním dokumentů, přípravy a zpracovávání vědeckých edic archivních dokumentů.
 3. Celostátní koordinace systémů evidence archiválií Národního archivního dědictví.
 4. Provádění komplexní kontroly povinností na úseku archivnictví v archivech územních samosprávních celků, ve specializovaných archivech, u kulturně vědeckých institucí a u dalších držitelů archiválií a jejich zřizovatelů.
 5. Provádění kontroly archivních kulturních památek a prověrky fyzického stavu archivních kulturních památek a národních kulturních památek.

12. platová třída

 1. Provádění studijně analytických činností a vytváření národních standardů pro obor archivnictví.
 2. Tvůrčí zpracovávání nových metodických postupů a posuzování nejnáročnějších pořádacích, zpřístupňovacích a edičních archivních činností včetně ověřování technologických postupů.
 3. Posuzování a zpracovávání vyjádření ke koncesované živnosti vedení spisovny a provádění kontrol těchto spisoven.
 4. Mezinárodní spolupráce při zpracovávání specifických archivních fondů a při jejich prezentaci veřejnosti.

Referent správy ve věcech archivnictví a spisové služby ve 13. třídě

 1. Celostátní koordinace a usměrňování archivnictví a spisové služby.
 2. Zpracovávání komplexních rozvojových koncepcí a nových metodických postupů v archivnictví.
 3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování samostatných archivních pracovišť.
 4. Tvorba celostátní koncepce kontroly výkonu spisové služby a archivnictví.
 5. Komplexní koordinace činností samostatných odborných pracovišť na úseku archivnictví nebo spisové služby, vnitřních organizačních jednotek vykonávajících celostátní nebo oblastní působnost na úseku archivnictví nebo spisové služby.

Referent všeobecné správy vnitřních věcí státu

REFERENT VŠEOBECNÉ SPRÁVY VNITŘNÍCH VĚCÍ STÁTU dostal v oficiálním katalogu prací číslo 2.10.15. Pokud jste zaměstnaní přímo ve veřejné instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Záleží na vašem vzdělání a předešlé praxi (neboli platovém stupni), a především na náročnosti vykonávané práce (neboli platové třídě). Tady rozebereme činnosti, které provádí konkrétní referent všeobecné správy vnitřních věcí státu – právě podle jejich obtížnosti.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které tam oficiálně spadají. Stačí, když máte ve smluvním popisu práce některou činnost. Například: „Provádění dílčích prací na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů nebo cestovních dokladů.” Platové tabulky garantují odměnu ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň svoji sazbu takzvané zaručené mzdy.

Referent všeobecné správy vnitřních věcí státu (katalogová pozice 2.10.15)

6. platová třída

 1. Provádění změn v úředních dokladech, vydávání dokladů o změnách v úředních dokladech včetně kontroly správnosti uváděných údajů v informačních systémech veřejné správy, popřípadě v dalších evidencích a vydaných dokladech. Předávání vydaných dokladů žadatelům. Vystavování úředních osvědčení.
 2. Zpracovávání správních a odborných rešerší na úseku hlášení a evidence pobytu obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů.
 3. Zajišťování agendy seznamu registrovaných občanských sdružení, zpracovávání podkladů o registrovaných a evidovaných subjektech včetně jejich poskytování Českému statistickému úřadu.
 4. Samostatný výkon agendy ztrát a nálezů.

7. platová třída

 1. Vykonávání odborných činností na úseku přípravy organizačně-technického a finančního zajištění voleb a referend.
 2. Provádění dílčích prací na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů nebo cestovních dokladů.
 3. Zajišťování agendy registrace občanských sdružení, posuzování návrhů na registraci občanských sdružení a evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů ve sporných a složitých případech.
 4. Zajišťování prací na úseku shromažďování.
 5. Provádění dílčích prací v matriční agendě.
 6. Provádění dozoru nad dodržováním právních předpisů o státních symbolech.
 7. Zajišťování vidimace a legalizace dokladů a úředních listin.

8. platová třída

 1. Organizačně-technické zabezpečení voleb a referend.
 2. Usměrňování a dohled nad plněním povinností stanovených obcím (ohlašovnám) pro agendu úředních dokladů a evidence obyvatel.
 3. Komplexní zajišťování agendy ztrát a nálezů včetně zajišťování oceňování, přípravy dražeb.
 4. Zajišťování agendy shromažďování, sdružování právnických osob a dobrovolných svazků obcí, územně správního členění, místního názvosloví, slučování a rozdělování obcí, zajišťování procesu změn názvů obcí, změn správních hranic obcí nebo zájmových sdružení a nadací.
 5. Komplexní výkon matriční agendy obce.
 6. Výkon agendy veřejných sbírek.
 7. Výkon agendy na úseku sdružování v občanských sdruženích, odborových organizacích a organizacích zaměstnavatelů.
 8. Výkon státoobčanské agendy územního samosprávného celku.
 9. Zajišťování agendy rejstříku politických stran a politických hnutí.

9. platová třída

 1. Komplexní zajišťování státoobčanské agendy územního samosprávného celku.
 2. Koordinace občansko-správních záležitostí v obci.
 3. Komplexní zajišťování činností spojených s vedením knih narození, uzavření manželství, vzniku partnerství a úmrtí občanů, ke kterým došlo v cizině (zvláštní matriky).
 4. Zajišťování matriční agendy v působnosti krajského úřadu nebo obce s rozšířenou působností včetně rozhodování o uzavírání manželství zástupcem.
 5. Komplexní výkon agend na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů nebo evidence obyvatel a rodných čísel.

10. platová třída

 1. Poskytování metodické pomoci a usměrňování agend úředních dokladů a evidence obyvatel včetně kontrol výkonu činností v daném území.
 2. Metodické usměrňování a dohled nad matriční činností a evidencí obyvatel na vymezeném území, odborné poradenství obcím pověřeným vedením matrik, komplexní kontrola nad vedením matriční agendy a souvisejících agend u matričních obvodů včetně ukládání nápravných opatření, usměrňování odborné přípravy a ověřování odborné způsobilosti zaměstnanců obce, v hlavním městě Praze zaměstnanců městské části nebo zaměstnanců Ministerstva obrany zařazených do matričního úřadu.
 3. Koordinace výkonu zvláštní matriky.
 4. Metodické usměrňování agend úředních dokladů a evidence obyvatel v rámci působnosti územního samosprávného celku.

11. platová třída

 1. Koordinace a metodické usměrňování obcí nebo jejich částí v občansko-správních záležitostech, například matrik a státního občanství, evidence obyvatel, zabezpečení voleb a místních referend, úředních dokladů, přestupků, názvosloví ulic, státních symbolů a znaků.

14. platová třída

 1. Tvorba koncepce uspořádání a zajišťování vnitřních věcí státu.

Referent všeobecné správy vnitřních věcí státu v 15. třídě

 1. Tvorba koncepce vývoje správy vnitřních věcí státu a veřejné správy.

- PAGE 1 OF 120 -

Next Page ⇀

loading
×