decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Státní úřad pro jadernou bezpečnost – rozpočet 2017

Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 170 400 000
Výdaje celkem 351 236 161

Příjmy

Daňové příjmy 1) 170 000 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 400 000
– příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 0
– příjmy z prostředků finančních mechanismů 0
– ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 400 000

Výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 351 236 161
– výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na výkon funkcí 351 236 161
– výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na rozvojové programy 0

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 127 562 619
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 43 371 291
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 2 547 060
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních míst 12 084 474
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 115 268 445
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně zahraničních programů 3) 0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) 0
Zahraniční rozvojová spolupráce 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 5 300 000
Výdaje (spolu)financované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky 0
Výdaje na společné projekty, financované z finančních mechanismů 0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 111 972 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

loading
×