decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Úřad vlády České republiky – rozpočet 2017

Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Úřad vlády. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 107 183 399
Výdaje celkem 1 291 661 151

Příjmy

Daňové příjmy 1) 0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 107 183 399
– příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky 105 983 399
– příjmy z prostředků finančních mechanismů 0
– ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery 1 200 000

Výdaje

Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR 1 291 661 151
– výdaje vlastního Úřadu vlády ČR 744 922 241
– výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády 546 738 910

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 474 196 605
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 161 062 697
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 7 946 576
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 178 462 992
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 219 690 260
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně zahraničních programů 3) 221 428 934
– institucionální podpora 4) ze státního rozpočtu 213 601 015
– podíl prostředků zahraničních programů 3) 7 827 919
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5) 0
Program protidrogové politiky 146 188 054
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 125 546 901
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0
Výdaje (spolu)financované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky 136 907 299
– ze státního rozpočtu 30 923 900
– podíl rozpočtu Evropské unie 105 983 399
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 30 113 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

loading
×