decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Zápis do 1. tříd 2018: vzor, pravidla, výjimky

Nadešel čas, aby se naše děti pořádně naučily číst, psát, počítat a vůbec obstát ve světě dospělých lidí. A pokud potomek dosáhl pátého nebo šestého roku života, musíme absolvovat zápis do 1. tříd 2018. Pravidla jsou poměrně volná – můžeme požádat o odklad, vzdělávat dítě doma, nebo zvolit jinou než spádovou školu. Musíme však dodržet zákon č. 561/2004 Sb., který nám tady poslouží jako hlavní zdroj informací. Doporučujeme začít neformálně, zimní návštěvou nejbližší základky, ale zveřejňujeme taky návrh formální přihlášky.

Preferujete tradiční, nebo individuální přístup?

Když vzpomínáme na svoji povinnou školní docházku, myslíme i na známkování, písemky a ústní zkoušky. Ale zákonodárci vytyčili vznešenější cíle základního vzdělávání: Motivujme děti, aby se celoživotně učily, tvořivě myslely, účinně komunikovaly a spolupracovaly, chránily svoje zdraví a životní prostředí, byly ohleduplné a tolerantní a aby přemýšlely o svojí budoucnosti. Žáci mohou být hodnoceni klidně jenom na konci pololetí: buďto známkami, anebo “pouze” slovně, případně kombinovaně. O způsobu klasifikace rozhoduje především ředitel školy, na kterém tedy záleží, zdali zvolí jednoduchou tradiční formu (stupnici 1 až 5), či náročnější individuální přístup.

Obvykle jde o šestileté děti a spádové školy

Přihlášky pro zápis do 1. tříd podávejme “od 1. dubna do 30. dubna” 2018. Letos musejí se svými zákonnými zástupci přijít děti, které před začátkem následujícího školního roku (2018/2019) oslaví 6. narozeniny. Příležitost mají taky pětiletí chlapci a děvčata, pokud jsou už dostatečně zralí. Naopak pomalejší dítka mohou dostat roční odklad, eventuálně nastoupit do přípravného “nultého” ročníku, nebo na “základní školu speciální”.

Přihlášku smíme podat na jakoukoli základku, ale přednost potom dostávají občánci, kteří mají trvalý pobyt v daném školském obvodu: Většinou na území zřizovatele (obce, městské části), nebo podle obecní vyhlášky.

I domácí vzdělávání schvaluje ředitel

My samozřejmě nemusíme sdílet názor, že cizí učitel/ka a neznámí rošťáci pomohou našemu potomkovi lépe, než rodina a domácí prostředí. A “ze závažných důvodů” můžeme navrhnout, aby dítě bylo “vzděláváno individuálně”, tedy třeba jako doposud otcem a matkou. Potřebujeme však souhlas ředitele nebo ředitelky školy, kam byl potomek přijat. A musíme mít nejdříve aspoň maturitu, později (když učíme látku druhého stupně) vysokoškolské vzdělání. Připočtěme taky “vhodné učebnice a učební texty”.

Žáček následně bude každé pololetí zkoušený v “normální” škole, kam byl přijat. A ředitel může individuální vzdělávání ukončit, například pokud výsledky nejsou uspokojivé.

Vzor formuláře pro zápis do 1. tříd 2018

Některé obce a města vytvořily pro rodiče speciální internetové portály, kde vysvětlují, jakou cestou máte postupovat. Například zde pro: Brno, České Budějovice, Ústí nad Labem, Zlín. Školy však často mají velkou autonomii, a rodiče svých “klientů” instruují samostatně, což nemusí být nutně chyba, ba naopak.

Třeba bude lepší, když zápis do 1. tříd zahájíme neformálně, únorovou (nebo březnovou) návštěvou nejbližší základky, abychom poznali tamní personál a zjistili, co a jak. Možný formulář stáhnete ZDE ve formátu Word a ZDE ve formátu PDF. Vzorem byl dokument, používaný Základní školou v Praze 4 na ulici Bítovská 1/1246.

zapis-do-1-trid

Zápis do MŠ 2018: vzor, pravidla, výjimky

Jakmile se dítě naučí mluvit, samostatně jíst a používat nočník, můžeme vyrazit do mateřské školy. Tam pořádně pozná svoje vrstevníky, najde kamarády a zjistí, že svět není “jenom” maminka a tatínek. Rodiče potom získají více času, třeba aby domácnosti obstarali větší příjem. Zápis do MŠ 2018 má poměrně volná pravidla, ale musíme dodržet školský zákon (č. 561/2004 Sb.), který nám tady poslouží jako hlavní zdroj informací. Doporučujeme začít neformálně, dubnovou návštěvou nejbližší mateřinky, ale zveřejňujeme taky návrh formální přihlášky.

Od 2 let možná, od 5. roku povinně

Zákon předpokládá, že dítě mezi vrstevníky osobnostně vyroste, dožene případné vývojové zpoždění, získá správné návyky a “základní životní hodnoty”. Ale pokud jde o oficiální předškolní vzdělávání, jako nejnižší věk stanovuje 2 roky chlapce nebo dívky, a očekává “zpravidla” 3 až 6 let. Teprve poté, co potomek oslaví 5. narozeniny, od následujícího školního roku chodí do mateřinky povinně. Ovšem pravidla obvykle mají výjimky, což platí taky zde, jak uvidíme záhy.

Přihlášky podáváme začátkem máje

Zápis do MŠ 2018 probíhá “od 2. května do 16. května”, přesný termín a místo stanovuje ředitel/ka školky. Stejná autorita potom rozhoduje, zdali bude, nebo nebude dítě přijato. Přednostně nabírá chlapce a děvčata, kteří před začátkem školního roku dosáhnou 4. roku života a mají trvalý pobyt v daném školském obvodu: Většinou tedy buďto v obci nebo městské části, která mateřinku zřizuje, anebo podle obecní vyhlášky.

Někde, hlavně v rostoucích metropolích, bývá při zápisu zjišťována vyspělost dítěte: Jestli umí dostatečně komunikovat, vyměšovat do toalety nebo nočníku, samostatně jíst lžičkou, vysvléci a obléci se. Jinde, typicky na stárnoucích a vylidněných vesnicích, vstřícnější ředitelky přijmou i děti, které ještě nosí plenky a vyžadují náročnější asistenci. Každopádně však bývá vyžadováno potvrzení o bezinfekčnosti, evidenční list a při nepovinné docházce (do 5 let věku) taky dokončené očkování, eventuálně imunita proti nákaze nebo vysvětlení, že vakcíny nebyly podány “pro trvalou kontraindikaci”.

Domácí vzdělávání podléhá kontrolám

My samozřejmě nemusíme sdílet názor, že cizí učitelka a neznámí rošťáci pomohou našemu potomkovi lépe, než rodina a domácí prostředí. A “v odůvodněných případech” můžeme rozhodnout, že dítě bude stále nebo většinou “vzděláváno individuálně”, tedy třeba jako doposud otcem a matkou. Takový krok však musíme “nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku” oznámit řediteli či ředitelce školky, kam byl človíček přijat. Následně dostaneme pedagogická “doporučení”, podle “rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání”. A mateřská škola potom bude průběžně kontrolovat, zdali občánek správně prospívá.

Vzor formuláře pro zápis do MŠ 2018

Některé obce a města vytvořily pro rodiče speciální internetové portály, kde vysvětlují, jakou cestou máte postupovat. Například zde pro: Brno, České Budějovice, Liberec, Plzeň, Pardubice, Prahu 5, Prahu 6, Ústí nad Labem, Zlín.

Mateřské školy však často mají velkou autonomii, a rodiče svých “klientů” instruují samostatně, což nemusí být nutně chyba, ba naopak. Možná bude lepší, když zápis do MŠ zahájíme neformálně, březnovou (nebo dubnovou) návštěvou nejbližší mateřinky, abychom poznali tamní personál a zjistili, co a jak. Možný formulář stáhnete ZDE ve formátu Word a ZDE ve formátu PDF. Vzorem byl dokument, používaný Mateřskou školou v Praze 10, na ulici Milánská 472.

zapis-do-ms

Informativní, evidenční list důchodového pojištění

Od českého státu dostanete starobní penzi, jenom pokud dostatečně dlouho přispíváte do společné kasy. Relativní výhodu mají zaměstnanci s pracovní smlouvou, za které musí většinu peněz zaplatit zaměstnavatel. Některé firmy však svoji zákonnou povinnost neplní a zanikají dříve, než kdokoli cokoli zjistí. Proto dávejte pozor, aby vám zaměstnavatel každoročně dával evidenční list důchodového pojištění (ELDP), kde jsou spočítány loňské odvody. A abyste měli úplnou jistotu, požádejte Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) o další, podobně pojmenovaný dokument: informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP).

Vysoká fluktuace vyhovuje podvodníkům

Bývaly doby, kdy člověk zůstával v jednom zaměstnání po celý pracovní život. Dneska častěji vznikají nové nadějné firmy, zatímco slabé podniky propouštějí a krachují. Nejenom podnikatelé, ale taky námezdní pracovníci využívají volného trhu a občas mění pracovní kolektivy. Někteří zaměstnavatelé však berou rychlou dobu a vysokou fluktuaci jako příležitost, aby neplnili svoje zákonné povinnosti: Neplatí za zaměstnance sociální pojištění. Firma přitom musí za člověka, se kterým uzavřela pracovní smlouvu, uhrazovat velkou většinu celkové částky: asi 3/4 sociálního pojištění, ještě nad rámec hrubé mzdy!

Evidenční list důchodového pojištění (ELDP)

Solidní zaměstnavatel dává svým kolegům vždycky do konce dubna dokument, ve kterém shrnuje sociální odvody za předchozí kalendářní rok. Lejstro nevyhazujme, abychom měli doklad pro případ, že později zjistíme chybu: Co když třeba mzdová účetní, banka, nebo státní úředník selhali a naše peníze nedorazily do cíle?

evidencni-list-duchodoveho-pojisteni

Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP)

Jednou za kalendářní rok můžete poprosit správce penzijní pokladny, Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ), aby vám poslala celkový souhrn za celou vaši dosavadní kariéru. Například tak, že zašlete svoji žádost, rodné číslo, jméno, příjmení, rodné příjmení a adresu do sídla úřadu: ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, PSČ 225 08, Praha 5. Jakmile bude dopis doručený, poběží 90denní lhůta pro odpověď.

V dokumentu obvykle chybí loňský a letošní kalendářní rok, protože centrála vyhodnocuje mnoho dat a mívá pochopitelně skluz. Scházejí taky léta, kdy člověk pracoval na velmi nízký úvazek (třeba “na dohodu”), nebo nebyl registrovaný ani na Úřadu práce, a sociální pojištění proto nebylo hrazeno. Dále připomeňme, že při výpočtu nové penze nehraje roli přesná výše výdělků, kterých jsme (ne)dosáhli před rokem 1986.

informativni-osobni-list-duchodoveho-pojisteni

Oficiální tiskopisy ke stažení

Oba listy (ELDP od zaměstnavatele, stejně jako IOLDP od státu) jsou každopádně zdarma, ačkoli pro ošizeného zaměstnance mají vysokou hodnotu. Svůj problém totiž zjistí dříve než na stará kolena, kdy bývají omyly a podvody hůře řešitelné, zvláště bez potřebných dokladů. Oficiální tiskopisy stáhnete zde:

SMS přání k Vánocům: vtipné texty

O zimních svátcích pronikavě vnímáme svoje skutečné priority: Kam patříme a koho máme rádi. Jako bychom i v rodinném kruhu cítili stesk po domově. A přitom tiše myslíme na spřízněné duše, které zrovna pobývají na jiných místech. Naštěstí máme moderní informační techniku, takže nemusíme čekat na osobní setkání, ani přivazovat papírovou zprávu k noze poštovnímu holubovi. Klidně příteli zavolejme, napišme e-mail, nebo pošleme SMS přání k Vánocům. Navrhnu vám konkrétní texty: vtipné i vážnější.

Co takhle nějaké vánoční texty? Vtipné, samozřejmě :-)

 • Pozor, venku se pohybuje uprchlý trestanec! Vydává se za Ježíška, ale jmenuje se Santa Claus. Policii ovšem daleko neunikne a bude zavřený kolem štědrodenního poledne, společně s obchodními centry. Potom si konečně užij vánoční pohodu. :-)
 • Potřebuji pohlídat děcko, stačí jenom na Štědrý den. Jmenuje se Ježíšek, ani o něm nebudeš vědět a za odměnu Ti dá dárek. :-)
 • Ať Ti chutná kapr, hezky hoří svíčky na adventním věnci a nepotřebuješ telefonní čísla na záchranku (155) ani na hasiče (150)!
 • Potkal jsem Pyšnou a Šílenou princeznu, císaře a jeho pekaře, Dařbujána a Pandrholu. Všichni Tě moc pozdravují a chtěli by Tě vidět z televize. :-)
 • Zpráva dne: Podle dlouhodobé předpovědi počasí nás čeká krutá zima. Ministerstvo zdravotnictví proto doporučuje, ať jíme smažené kapry, bramborové saláty a cukroví, abychom měli tukové zásoby a dožili se jara. :-)
 • Máš v kuchyni kouzelnou rybku! Nezapomeň ji po štědrovečerním hodování pustit zpátky do (odpadních) vod, aby ti splnila 3 přání! :-)
 • Taky jsi to slyšel/a? Dneska se prý rodí i neposkvrněně počaté děti. Takže se můžeme milovat jenom pro radost. :-)
 • Posílám Ti dětský pohled na svět: Aby z hromádky sněhových vloček byly závěje, aby stromeček v obýváku sahal až do nebe a pod ním ležely všechny poklady světa. :-)
 • Gratuluji, máš za sebou Santa Clause, tedy sezónu nákupů, komerce a konzumu! Teď si užij Ježíška: vánoční svátky rodiny a naděje!
 • Nezapomeň, že o Vánocích všechny správné cesty vedou domů!
 • Lidé se obvykle obracejí k Bohu, teprve až když je za 5 minut 12. To ale dneska bohatě stačí, přijď klidně až na Půlnoční! :-)
 • Ať všichni lidé, kteří slaví narozeniny Ježíše Krista, začnou taky dodržovat jeho přikázání. :-)
 • Narodil se krásný chlap! Tak buďme hodní, ať zase nemusí o Velikonocích umírat za naše hříchy! :-)
 • Nad Betlémem září Kometa, což mimo jiného znamená, že Pán Bůh bude v následujícím roce fanouškem brněnských hokejistů! :-)

Šetřete naše lesy, pošlete blízkým SMS přání k Vánocům

Textová zpráva, přenesená prostřednictvím mobilních telefonů, má tradičně 160 znaků. Díky stále pokročilejší technice a klesajícím cenám však můžeme posílat vzkazy skoro neomezeně, dokonce včetně obrázků, videí a internetových odkazů. Sice přitom nezanecháváme stopu vlastním rukopisem, jako v případě papírové pošty, ale máme širší možnosti, abychom rozvinuli fantazii a co nejvěrněji tlumočili hlas svého srdce.

Vtipné texty přitom vyžadují větší empatii, než volba dopisního papíru a obálky: Někoho rozesmějí vtipné texty o gastronomické rozkoši nebo televizní zábavě, jiného člověka potěší spíše serióznější myšlenky o rodinné sounáležitosti a náboženské víře. SMS přání k Vánocům každopádně vyhrává taky po ekologické stránce, protože nepotřebujeme papír (tedy výrobní surovinu – dřevo) ani silniční dopravu.

- PAGE 1 OF 4 -

Next Page ⇀

loading
×