decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016

Český stát funguje jako obrovská pojišťovna, která z každého občana dělá svého klienta. Ať už máme rádi kolektivní solidaritu, anebo tíhneme spíše k samostatnosti, jakožto pracující obyvatelé České republiky automaticky patříme do veřejného důchodového a zdravotnického systému. Také osoba samostatně výdělečně činná povinně odvádí zálohy a nejpozději uprostřed letošního jara nebo léta odevzdá Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016.

Nedoplatek nebo přeplatek na veřejné pojištění podle zisku

Během roku odvádíme zálohy na důchodové a zdravotní pojištění, dobrovolně můžeme střádat také na nemocenskou. Noví a malí živnostníci směji platit jenom minimální částky, zkušenější a výkonní podnikatelé musejí přispívat více, podle svých hospodářských výsledků. Doba velkého vyúčtování nadchází nejpozději 1. května, nebo 1. srpna následujícího roku:

 1. Kdo letos podal daňové přiznání samostatně, doručí České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) a taky svojí zdravotní pojišťovně nejpozději 1.5.2017 Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016.
 2. Kdo nepodával daňové přiznání samostatně, ale prostřednictvím svého daňového poradce, má na vyúčtování veřejného pojištění čas nejpozději do 1.8.2017.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 poslouží správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, aby porovnaly naše loňské odvody a skutečný ekonomický výsledek. Výsledkem bude (ne)doplatek, přiměřené skóre, nebo přeplatek:

 1. Pokud jsme dosáhli překvapivě vysokého zisku, odvedeme důchodcům a marodům další peníze (doplatek).
 2. Pokud vykážeme očekávaný výsledek, žádné další finanční transfery neproběhnou.
 3. Pokud je naše zaplacené pojištění neúměrně vysoké oproti skutečně dosaženému zisku, v rámci solidarity můžeme dostat část svých odvodů zpátky (přeplatek).

Za nesplnění povinnosti padají desetitisícové pokuty

Určitě formality nepodceňujme, protože odpovědné instituce účtují opozdilcům penále. Například správa sociálního zabezpečení ukládá řádově tisíce pokut za rok: při prvním prodlení až 20 000 Kč, při dalším prodlení až 100 000 Kč! Zkrachovalému podnikateli potom dluh na veřejném pojištění snižuje nezabavitelnou čásku při eventuálním oddlužení.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 stáhnete pod následujícími odkazy. Pozor, správa sociálního zabezpečení vydala jiný formulář nežli zdravotní pojišťovny. (V závorce vždycky najdete také oficiální “poučení”, tedy slovníček pojmů a podrobnější pokyny, jak informace vyplnit.)

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 ke stažení

Termín podání daňového přiznání 2017, 2018

Svoje zisky můžeme státu tajit skoro celý kalendářní rok, ale zkraje jara nebo léta nastává hektické období. Kdo propásne termín podání daňového přiznání fyzických osob, má jenom krátký čas, než začne růst pokuta. Raději neotálejme, zvláště pokud samostatně podnikáme. Živnostník ručí celým svým majetkem, k oddlužení potřebuje souhlas nezajištěného věřitele a dluhy na veřejném pojištění nebo daních patří mezi přednostní pohledávky, které snižují nezabavitelnou částku při insolvenci.

Samostatné fyzické osoby mají uzávěrku dříve, než poradci

 • TERMÍN PRO SÓLISTY: Pokud vyplňujeme svoje daňové přiznání za loňský kalendářní rok samostatně, výsledek předejme Finančnímu úřadu do prvního dubnového všedního dne: do 1., 2., nebo 3. dubna podle předchozího víkendu. Rozhoduje den, kdy daňové přiznání podáme nebo odešleme (elektronicky, na poště).
 • ZPOŽDĚNÍ A POKUTA: Státní správa do jisté míry chápe časový skluz, na samostatné poplatníky počká celý pracovní týden. Potom postupně naskakuje penále, přičemž nejhorší tragédové dosáhnou stropu 300 000 Kč!
 • TERMÍN PRO PROSTŘEDNÍKY: Pokud pověříme profesionálního daňového poradce, stát posouvá termín na 1. července.
 • PŘEHLEDY POJIŠTĚNÍ: Taky musíme vykázat částky, které jsme odvedli do veřejného důchodového a zdravotnického systému. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), stejně jako zdravotní pojišťovna očekává výkazy měsíc po posledním neopožděném termínu pro daňové přiznání: do 1. května, nebo do 1. srpna (v případě, že dáváme pro vyřízení formalit plnou moc daňovému poradci). Pokud datum připadá na víkend, máme méně času!

Termín podání daňového přiznání v letech 2017, 2018, 2019

(Podáváme za loňský rok) 2017 2018 2019
Termín pro samostatné daňové přiznání 3.4. (po) 2.4. (po) 1.4. (po)
– Maximální zpoždění bez pokuty 10.4. (po) 9.4. (po) 8.4. (po)
– Termín pro přehledy pojištění 1.5. (po) 1.5. (út) 1.5. (st)
Termín pro daňového poradce 1.7. (so!) 1.7. (ne!) 1.7. (po)
– Termín pro přehledy pojištění 1.8. (út) 1.8. (st) 1.8. (čt)

Ovšem musíme znát více, než jenom termín podání daňového přiznání:

Jak založit firmu s.r.o. v roce 2017

Podnikám léta a stále marně čekám, kdy pocítím tlaky státní byrokracie. Díky společnému evropskému trhu kasíruji svého irského zákazníka, aniž bych musel papírovat déle než hodinu ročně. Daňové přiznání vyplním podobně rychle přes internet, a čeští úředníci zatím vždycky měli pochopení pro moje zmatky. Skoro libovolně mohu nastavovat svoje pojistné odvody a daň z příjmu vychází nulová. Ale co když zažívám pohodu jenom proto, že zůstávám malým živnostníkem? Proč vlastně měnit právní formu na s.r.o.? A jak založit firmu v roce 2017?

Proč živnostníci zakládají společnosti s.r.o.

Pokud při podnikání nasekám dluhy, jakožto živnostník ručím věřitelům celým svým osobním majetkem! Společnost s ručením omezeným (s.r.o. či spol. s r.o.) sice také dává jistou záruku, ale majitelé firmy – společníci obvykle mohou ztratit jenom svůj vklad, který vložili do základního kapitálu firmy. Pokud nepošlou podnik ke dnu například podvodem, nesou menší riziko než živnostník! Začínám chápat, proč leckterý obchodník řeší, jak založit firmu. Sice potom už nevystačí s jednoduchým účetnictvím (daňovou evidencí), ale možná bude spát klidněji.

Jak založit firmu bez advokáta, role notáře

Ambiciózním podnikatelům pomáhá růst JUDr. Monika Bakešová, která vzbuzuje moje sympatie svojí upřímností: “Jako advokát zodpovědně prohlašuji, že je možné založit s.r.o. i bez advokáta.” Kéž bychom všichni uměli přiznat, že jsme občas postradatelní! Paní doktorka ovšem rovnou dodává, že služby advokáta doporučuje, pokud:

 • podnikáte ve složitějším oboru (nikoli v živnosti vázané)
 • firmu zakládá více společníků, anebo plánujete zásadní změny (přizvání nového společníka, prodej)
 • do společnosti vkládáte nepeněžitý vklad (třeba nemovitost)

Všichni každopádně musíme k advokátovi, aby vypracoval notářský zápis o založení společnosti (zakladatelskou listinu sólistovi, společenskou smlouvu pro více společníků) a případně zapsal s.r.o. do obchodního rejstříku (jinak musíme sami k soudu). Otázka Jak založit firmu? zahrnuje řadu podmnožin, které vyjasněme raději hned: identifikace společníků, jednatelů a správce vkladu, předmět podnikání (můžeme volit ze seznamu živností), název, sídlo (zatím stačí město) a základní kapitál (stačí 1 Kč, důvěryhodnější je vyšší částka).

Novou firmu otevřeme zhruba za 14 dnů

S notářským zápisem zajdeme do banky, abychom založili účet pro vložení základního kapitálu, o čemž sepíše potvrzení správce vkladu. Potom zbývá vyřídit živnostenské oprávnění (při rozjezdu složitějšího podniku vizte výše), výpis z trestního rejstříku jednatele, který zároveň podepíše čestné prohlášení (bezúhonnost, věk, solventnost) a formálně ošetříme sídlo (například tak, že notář dodá výpis z katastru nemovitostí). Uf! Jak dlouho trvá založení firmy s.r.o.?

“Reálnou dobou je 14 dní, záleží na vytíženosti notáře. Formality stojí asi 11 000 Kč,” shrnuje doktorka Bakešová.

(Minimální) zálohy OSVČ od 1.1. 2017: varování

Český stát doposud nechával podnikatelům docela volný prostor. Kontrolní hlášení k DPH a elektronická evidence tržeb situaci komplikují, ale povinné odvody zůstávají stále poměrně nízké. Díky výdajovým paušálům a slevám nemusí řada živnostníků (OSVČ) platit daň z příjmu. A vyměřovací základ pro placení zdravotního i důchodového pojištění můžeme snížit natolik, že byly stanoveny minimální zálohy OSVČ. Od 1.1. 2017 zaplatíme následovně.

 • Zdravotní pojištění odvádíme svojí zdravotní pojišťovně, nejpozději do 8. dne následujícího kalendářního měsíce (například za leden do 8. února, za únor do 8. března atd.).
 • Povinné důchodové a dobrovolné nemocenské pojištění platíme místní správě sociálního zabezpečení (OSSZ podle adresy svého trvalého pobytu), od 1. do 20. dne následujícího měsíce.
 • Formality záleží především na tom, jestli máme podnikání jako hlavní, nebo vedlejší výdělečnou činnost.

A/ Podnikání jako hlavní výdělečná činnost

Kdo podniká “na plný úvazek”, zpravidla musí odvádět zdravotní i důchodové pojištění. Živnostníci obvykle platí jenom zákonem povolené minimální zálohy, tedy podstatně méně, než kolik naspoří zaměstnanec ze svojí superhrubé mzdy. Pokud si drobný podnikatel netvoří vlastní soukromé rezervy, hrozí, že ve stáří dostane jenom polovinu průměrného důchodu! V takovém případě je tedy rozumné platit aspoň dvojnásobek, nebo raději čtyřnásobek minimální zálohy na sociální pojištění (zhruba 4 000 Kč až 8 000 Kč), aby penze vycházela aspoň na ekvivalent současných 9 až 12 tisíc Kč.

B/ Živnost jenom jako zdroj vedlejšího příjmu

Pokud provozujeme živnost pouze jako přivýdělek, typicky vedle klasického zaměstnání, zálohy na sociální pojištění odvádět nemusíme. Výjimkou jsou podnikatelé, kteří chtějí platit dobrovolně, anebo svým ziskem dosáhnou 2,4násobku průměrné mzdy: vloni 64 813 Kč (5 401 Kč krát počet měsíců, pokud byla živnost provozována jenom přechodně), letos 67 757 Kč (5 646 Kč krát počet měsíců). Ani zálohy na zdravotní pojištění nejsou nutné, stačí doplatit požadovanou částku jednorázově za celý rok. Zkrátka, podnikavý zaměstnanec může trávit čas papírováním, jenom když podává souhrnná celoroční přiznání a přehledy.

Zálohy na pojištění počítáme podle vyměřovacího základu

Kdo podnikal už v předešlém kalendářním roce a dosáhl pořádného zisku, má vysoký vyměřovací základ a musí platit odpovídající pojištění. Nové zálohy jsou v takovém případě vypočítané podle přehledů, které odevzdáváme zdravotní pojišťovně a orgánu sociálního zabezpečení maximálně měsíc po dni, kdy jsme mohli nejpozději odevzdat daňové přiznání. Jako PŘÍKLAD přizveme překladatelku, která vloni zaznamenala milionový obrat.

 1. Překladatelka měla vloni tržbu 1 000 000 Kč.
 2. Uplatňuje výdajový paušál 60 %, takže oficiálně dosáhla zisku 400 000 Kč.
 3. Zisk podělíme dvěma a dostaneme vyměřovací základ 200 000 Kč.
 4. Ze základu vezmeme 29,2 % na důchodové (58 400 Kč) a 13,5 % na nemocenské pojištění (27 000 Kč).
 5. Podělíme dvanácti a máme měsíční zálohy OSVČ pro rok 2017, respektive od podání daňového přiznání za předchozí rok: 4 867 Kč na stáří a 2 250 Kč na zdraví.

Minimální zálohy OSVČ od 1.1. 2017 – vzorec a výsledek

Jenomže mnoho živnostníků dosahuje podstatně nižšího zisku, takže podle předchozího vzorce by platili velmi málo. Proto existují takzvané minimální zálohy OSVČ, které musí odvádět skoro každý podnikatel. Základní měřítko udává Ministerstvo práce a sociálních věcí, když vyhláškou oznamuje, na kolik korun vychází průměrná tuzemská mzda.

 • Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlásilo, že jako průměrnou mzdu v roce 2017 bereme 28 232 Kč.
 • Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění představují 50 % průměrné mzdy
 • Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění potom tvoří 13,5 % vyměřovacího základu.
 • Minimální vyměřovací základ pro sociální pojištění představuje čtvrtinu, nebo desetinu průměrné mzdy podle toho, jestli máme podnikání jako hlavní (25 %), nebo vedlejší (10 %) výdělečnou činnost.
 • Minimální zálohy OSVČ tvoří 29,2 % vyměřovacího základu na důchodové, respektive 2,3 % na nemocenské pojištění.
RokHlavní výdělečná činnostVedlejší výdělečná činnost
ZdravotníDůchodovéNemocenskéZdravotníDůchodové
20161 823 Kč1 972 Kč115 Kč-0 Kč/789 Kč
20171 906 Kč2 061 Kč115 Kč-0 Kč/825 Kč

- PAGE 1 OF 16 -

Next Page ⇀

loading
×