decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Zaměstnanost ve správní činnosti státních úředníků

Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: “Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.” Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Zaměstnanost.

2.21 ZAMĚSTNANOST

6. platová třída

1. Zařazování do evidence a vyřazování z evidence uchazečů o zaměstnání.

2. Příprava rozhodnutí o vydání nebo odejmutí povolení k zaměstnání cizincům a osobám bez státní příslušnosti a povolení zaměstnavatelům získávat na volná pracovní místa občany ze zahraničí.

3. Jednání se zaměstnavateli o volných pracovních místech a jejich obsazování.

7. platová třída

1. Vyřizování věcí ve správním řízení v oblasti zaměstnanosti a pracovněprávních vztahů, například přiznávání, odnímání, zastavení nebo vrácení výplaty podpory v oblasti zaměstnanosti.

2. Zprostředkovatelská činnost při umísťování zájemců a uchazečů o zaměstnání.

3. Informačně-poradenská činnost pro pracovní integraci zájemců a uchazečů o zaměstnání a volbu povolání.

4.Vyřizování dohod v oblasti zaměstnanosti a pracovněprávních vztahů, například příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa, příspěvek na jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti apod.

5. Monitorování trhu práce, zpracovávání dílčích rozborů, prognóz trhu práce a návrhu dílčích opatření

8. platová třída

1. Zajišťování agendy přiznávání, nepřiznávání, odejmutí, zastavení nebo vrácení výplaty podpory v oblasti zaměstnanosti.

2. Poradenství pro zprostředkování zaměstnání, individuální práce s uchazeči o zaměstnání a zaměstnavateli. Navrhování postupů pro zvýšení zaměstnanosti uchazeče.

3. Zajišťování agendy pro sociální integraci obtížně umístitelných zájemců a uchazečů o zaměstnání v rámci poradenských, informačních a vzdělávacích služeb (v rámci boje proti sociální exkluzi).

4. Zajišťování agendy povolování výkonu umělecké, kulturní nebo sportovní činnosti dítěte nebo jeho činnosti v reklamě.

5. Zajišťování agendy vydávání nebo odnímání povolení k zaměstnání cizincům a osobám bez státní příslušnosti a povolení zaměstnavatelům získávat na volná pracovní místa občany ze zahraničí.

6. Analýza jednotlivých faktorů trhu práce, například nabídky a poptávky včetně monitoringu zaměstnanosti a nezaměstnanosti.

9. platová třída

1. Komplexní zajišťování agendy zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

2. Koordinace a zajišťování agendy poradenství pro volbu a změnu povolání.

3. Zajišťování agendy ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

4. Provádění sociálně-právních a základních poradenských činností v oblasti zaměstnanosti a rekvalifikace zájemců a uchazečů o zaměstnání.

5. Vypracovávání individuálních akčních plánů ke zvýšení možností uplatnění na trhu práce včetně jejich aktualizace a vyhodnocování.

6. Kontrola výplaty podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci včetně zpracování nápravných opatření a souhrnného řešení přeplatků.

7. Zajišťování exekucí na nepeněžitá plnění.

8. Systémové zpracování analýz trhu práce regionu a vývoje zaměstnanosti na základě monitorování trhu práce. Zpracování krátkodobých prognóz vývoje.

10. platová třída

1. Systémové zabezpečení poradenských služeb v oblasti zaměstnanosti (psychologických, psychodiagnostických).

2. Koordinace a usměrňování systému podpor v oblasti zaměstnanosti včetně poradenské činnosti.

3. Metodická činnost na úseku nároků výplaty dávek v oblasti zaměstnanosti a stanovení postupů pro řešení sporných a zvlášť složitých případů.

4. Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti ve stanoveném rozsahu.

5. Zpracování prognóz vývoje trhu práce na daném území.

6. Realizace nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti v daném území.

11. platová třída

1. Koordinace a usměrňování v jednotlivých oborech činnosti úřadů práce (zprostředkování zaměstnání, evidence a podpory v nezaměstnanosti, poradenství, kontrolně právní) ve vymezené územní působnosti.

2. Usměrňování ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele z celostátních hledisek.

3. Koordinace kontrolní činnosti v celém rozsahu působnosti úřadu práce.

4. Koordinace a usměrňování jednotlivých oborů činnosti úřadu práce (aktivní politiky zaměstnanosti, trh práce) ve vymezené územní působnosti.

5. Koordinace zpracování analýz, výhledů studií a prognóz vývoje trhu práce ve vymezené územní působnosti.

12. platová třída

1. Zpracovávání celostátních analýz a prognóz vývoje, vypracovávání metodických postupů a opatření a sjednocování postupů úřadu práce v jednotlivých oblastech státní politiky zaměstnanosti (zprostředkování zaměstnání, evidence a podpory v nezaměstnanosti, poradenství, kontrolně právní, aktivní politika zaměstnanosti, trh práce).

2. Tvorba koncepce a strategie rozvoje státní politiky zaměstnanosti na daném území.

3. Tvorba celostátní koncepce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

13. platová třída

1. Stanovování hlavních směrů vývoje jednotlivých oblastí státní politiky zaměstnanosti (zprostředkování zaměstnání, evidence a podpory v nezaměstnanosti, poradenství, kontrolně právní, aktivní politiky zaměstnanosti, trh práce) jejich sledování a vyhodnocování.

2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování politiky zaměstnanosti nebo koordinace s politikou zaměstnanosti Evropské unie.

3. Tvorba celostátní koncepce a zásad ochrany zaměstnanců ve mzdové oblasti při platební neschopnosti zaměstnavatele.

14. platová třída

1. Tvorba koncepcí a strategických záměrů státní politiky zaměstnanosti a koordinace těchto koncepcí a záměrů s politikou zaměstnanosti Evropské unie.

15. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce sociální politiky, zaměstnanosti a pracovních vztahů a koordinace této koncepce s politikami Evropské unie.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
15. Led 2016   /   

Tags: plat, povolání, státní správa

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×