decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Referent pro silniční a městskou dopravu: práce a plat

Pořadové číslo a jméno povolání podle katalogu prací ve státní správě: 2.10.37 REFERENT PRO SILNIČNÍ A MĚSTSKOU DOPRAVU
Požadované vzdělání: střední s maturitou (8. platová třída), vyšší odborné (9. platová třída), bakalářské (10. platová třída), magisterské (11. až 13. platová třída). Pokud zaměstnanec nemá alespoň požadováné vzdělání, dochází ke snížení platového stupně.
Platová tabulka: nařízení vlády č. 564/2006 Sb. říká, že referent pro silniční a městskou dopravu dostává plat nejčastěji podle tabulky, kterou najdete níže.

ZÁKLADNÍ hrubý měsíční PLAT referenta pro silniční a městskou dopravu v Kč

Stupeň Praxe Platové třídy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 7 680 8 340 9 040 9 800 10 630 11 520 12 500 13 570 14 720 15 960 17 340 18 790 20 370 22 110 24 000 26 040
2 do 2 let 7 970 8 660 9 380 10 180 11 050 11 970 12 970 14 080 15 270 16 560 17 990 19 490 21 150 22 940 24 910 27 020
3 do 4 let 8 260 8 990 9 730 10 560 11 460 12 410 13 460 14 620 15 850 17 200 18 690 20 240 21 950 23 810 25 850 28 030
4 do 6 let 8 570 9 330 10 120 10 960 11 900 12 890 13 980 15 180 16 450 17 850 19 390 20 990 22 770 24 710 26 820 29 100
5 do 9 let 8 920 9 680 10 500 11 380 12 350 13 380 14 510 15 760 17 070 18 520 20 120 21 790 23 630 25 640 27 830 30 190
6 do 12 let 9 260 10 040 10 890 11 800 12 820 13 880 15 050 16 360 17 710 19 210 20 880 22 610 24 520 26 600 28 880 31 320
7 do 15 let 9 610 10 440 11 310 12 260 13 300 14 410 15 610 16 980 18 400 19 950 21 670 23 470 25 450 27 620 29 970 32 500
8 do 19 let 9 970 10 830 11 740 12 710 13 810 14 950 16 200 17 620 19 090 20 690 22 490 24 360 26 410 28 650 31 110 33 730
9 do 23 let 10 340 11 230 12 190 13 200 14 330 15 520 16 810 18 280 19 800 21 480 23 330 25 280 27 400 29 740 32 290 35 000
10 do 27 let 10 750 11 670 12 650 13 700 14 880 16 110 17 440 18 980 20 560 22 290 24 210 26 230 28 440 30 860 33 510 36 310
11 do 32 let 11 150 12 100 13 130 14 220 15 450 16 720 18 120 19 700 21 340 23 140 25 120 27 220 29 510 32 030 34 770 37 690
12 nad 32 let 11 580 12 570 13 630 14 750 16 040 17 350 18 800 20 450 22 140 24 020 26 080 28 250 30 630 33 240 36 070 39 110

(↑ Uvádíme aktuální stupnici platových tarifů č. 4, platnou například pro zaměstnance ve správních, krajských nebo obecních úřadech. Připočítáváno bývá osobní ohodnocení až přes 50 % měsíčního základu a příplatky za přesčasy, víkendy, svátky apod.)

Započitatelná praxe: zahrnuje také vojenskou základní nebo civilní službu, až 6 let mateřské a rodičovské dovolené, až 6 let péče o dlouhodobě těžce postižené a zároveň nezletilé dítě; předchozí pracovní zkušenosti z jiných oborů započítá zaměstnavatel maximálně ze dvou třetin, podle jejich využitelnosti pro výkon požadované práce.
Platová třída: minimálně 8. a maximálně 13. platová třída. Zařazení záleží na nejtěžším pracovním úkonu, který je sjednán pracovní smlouvou a zaměstnancem vykonáván. Podrobnosti rozvádí závěrečná kapitolka. K zařazení do příslušné platové třídy postačuje, když referent pro silniční a městskou dopravu dělá jenom některou uvedenou činnost, netřeba vykonávat všechny odrážky.

Referent pro silniční a městskou dopravu dostává plat podle nejtěžší práce

Referent pro silniční a městskou dopravu v 8. platové třídě

– Posuzování splnění podmínek k provozování silniční motorové dopravy a taxislužby včetně vystavování průkazů způsobilosti.

– Zajišťování agendy evidence řidičů nebo vozidel.

Referent pro silniční a městskou dopravu v 9. platové třídě

– Projednávání a schvalování jízdních řádů na daném území.

– Zajišťování licenční činnosti k provozování linky pravidelné linkové osobní  dopravy a městské hromadné dopravy a vydávání stanovisek k jejich provozování.

– Posuzování technické způsobilosti vozidel.

– Posuzování podmínek pro udělování řidičských oprávnění a pro odnímání, omezování, podmiňování, vracení a rušení podmínění nebo omezení  řidičských oprávnění, ve správním řízení včetně posuzování pravosti řidičských průkazů Evropských společenství pro účely jejich výměny.

– Posuzování podmínek pro vydávání řidičských průkazů, průkazů profesní způsobilosti řidiče a paměťových karet řidiče vozidel a servisních paměťových karet.

– Posuzování podmínek k provozování autoškoly a způsobilosti vozidel k výcviku.

– Zajišťování programů zaměřených na zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Referent pro silniční a městskou dopravu v 10. platové třídě

– Analýza regulace přístupu dopravců na dopravní cestu.

– Zajišťování agendy udělování a odnímání oprávnění k provozování stanic technické kontroly a stanic měření emisí.

– Posuzování a schvalování zařízení pro stanice technické kontroly a měření emisí.

– Posuzování a ověřování odborné způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel.

– Komplexní posuzování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného nebo jednotlivě dovezeného silničního vozidla.

– Výkon dopravního úřadu v oblasti mezinárodní dopravy ve smyslu zákona o silniční dopravě.

– Samostatné projednávání vysoce složitých a sporných případů přestupků a jiných správních deliktů proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, například při způsobení dopravní nehody s vysokou závažností, komplikovanými a spornými okolnostmi a způsoby spáchání a osobami pachatelů a s dlouhodobými následky, přezkoumávání pravomocných rozhodnutí, příprava rozhodnutí o obnově řízení a provádění nového řízení a příprava nového rozhodnutí o těchto přestupcích.

– Zajišťování celostátní nebo krajské agendy udělování výjimek z omezení jízdy některých vozidel v provozu na pozemních komunikacích.

Referent pro silniční a městskou dopravu v 11. platové třídě

– Zpracovávání vnitrostátních přepravních podmínek pro přepravu osob a věcí.

– Koordinace a posuzování vydávání licencí v mezinárodní osobní dopravě a schvalování jízdních řádů v mezinárodní osobní dopravě.

– Stanovování zásad a podmínek pro provoz zařízení stanic technické kontroly a měření emisí.

– Posuzování technické způsobilosti typu vozidel, jejich částí a samostatných konstrukčních celků Ministerstvem dopravy.

– Udělování a odnímání akreditace k provozování výuky a výcviku řidičů včetně provádění zkoušek žadatelů o profesní osvědčení a vydávání profesního osvědčení pro učitele výuky a výcviku řidičů.

– Samostatné posuzování oznámení o přestupcích z hlediska vyloučení podezření ze spáchání trestných činů a jiných správních deliktů spáchaných v  souvislosti s provozem na pozemních komunikacích a vyhotovování podnětů o podezření ze spáchání trestného činu včetně jejich předávání státnímu zastupitelství, popřípadě jinému příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.

– Zpracování strategických a koncepčních dokumentů (programů) k prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v kraji nebo hlavním městě Praze.

Referent pro silniční a městskou dopravu ve 12. platové třídě

– Tvorba celostátních metodických postupů pro potřeby územních samosprávných celků a koordinace konzultační a lektorské činnosti v silniční dopravě a provozu na pozemních komunikacích.

– Koordinace jízdních řádů ve vazbě na celostátní informační systém.

– Metodické usměrňování vnitrostátních podmínek přepravy.

– Navrhování celostátních opatření a programů ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a jejich koordinace na regionální úrovni včetně vyhodnocování účinnosti postupů preventivního působení.

– Tvorba koncepce regulace tarifů v silniční a městské dopravě.

– Usměrňování odborného dohledu nad způsobilostí právnických osob pověřených posuzováním shody a certifikací výrobků, stanovování metodiky pro pověřené homologační zkušebny a pověřené automobilové a ostatní zkušebny působící v oblasti technických podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích.

– Posuzování technického stavu a úrovně vozidel v provozu České republiky, realizace nápravných opatření a  předávání povinných informací orgánům Evropských společenství.

– Tvorba vzdělávacích programů pro technické vzdělávání specialistů v oblasti technického stavu silničních vozidel v provozu.

– Stanovování celostátní postupů pro provádění zkoušek žadatelů o profesní osvědčení a vydávání profesního osvědčení pro učitele výuky a výcviku a pro zkušební komisaře.

Referent pro silniční a městskou dopravu ve 13. platové třídě

– Tvorba celostátní koncepce odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel nebo podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích nebo silniční nákladní dopravy.

– Zpracovávání celostátních zásad pro kontrolu vývoje nabídky kapacit a vyhodnocování intenzity silniční nákladní dopravy.

– Stanovování zásad a podmínek pro ověřování technické způsobilosti typu vozidel, jejich částí a samostatných konstrukčních celků.

– Tvorba celostátní koncepce stanic technické kontroly, stanic měření emisí a technických silničních kontrol Policie České republiky.

– Tvorba a aktualizace celostátní koncepce (strategie) bezpečnosti silničního provozu, její koordinace na národní a mezinárodní úrovni.

– Tvorba celostátní koncepce péče o technický stav vozidel v provozu, zejména s ohledem na technickou bezpečnost, vliv na životní prostředí, mezinárodní a mezirezortní koordinaci.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
23. Úno 2015   /   

Tags: plat, povolání, státní správa

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×