decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Referent pro zdravotní péči

V oficiálním katalogu pracíREFERENT PRO ZDRAVOTNÍ PÉČI (SLUŽBY) VČETNĚ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ číslo 2.10.22. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent pro zdravotní péči.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Ověřování zákonem stanovených požadavků a odborné zpracovávání rozhodnutí o registraci nestátních zdravotnických zařízení.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent pro zdravotní péči (služby) včetně zdravotního pojištění

7. platová třída

1. Zajišťování podkladů pro projektování a optimalizaci sítě zdravotnických zařízení v rámci územních celků.

2. Kontrolní tématická činnost a místní šetření podle pokynů, například kontrola plnění podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci nestátních zdravotnických zařízení.

8. platová třída

1. Organizace, příprava a smluvní zajišťování dostupnosti lékařské služby první pomoci.

2. Příprava zpracovávání rozhodnutí o registraci nestátních zdravotnických zařízení.

9. platová třída

1. Koordinace a realizace odborných rezortních zdravotnických programů.

10. platová třída

1. Koordinace zdravotnické soustavy v daném území a usměrňování jejího utváření.

2. Koordinace a výkon specializovaných činností souvisejících s realizací akreditačního řízení k uskutečňování zdravotnických vzdělávacích programů v oborech specializačního vzdělávání, kvalifikačních nebo certifikovaných kurzech nebo s posuzováním návrhů vzdělávacích programů specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků v
akreditačních vzdělávacích komisích.

3. Koordinace a výkon specializovaných odborných činností na úseku integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatel a prevence závažných havárií při zajišťování poskytování zdravotní péče včetně zabezpečení ochranných prostředků a zpracovávání analýz rizikových oblastí.

4. Zajišťování poskytování zdravotní péče za krizových stavů, souhrnné zpracovávání opatření pro připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové stavy na vymezeném území, provádění konzultační a poradenské činnosti.

5. Ověřování zákonem stanovených požadavků a odborné zpracovávání rozhodnutí o registraci nestátních zdravotnických zařízení.

11. platová třída

1. Zajišťování realizace hlavních směrů rozvoje sítě zdravotnických zařízení na daném území, koordinace a usměrňování činností při realizaci územní zdravotní politiky státu včetně zpracovávání věcných analýz efektivnosti využití zdravotnických zařízení pro vytváření jejich optimální sítě.

2. Posuzování a přiznávání odborné nebo specializované způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání občanům České republiky.

3. Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané v jiném členském státě Evropské unie než v České republice.

4. Koordinace výkonu specializovaných činností při zajišťování poskytování zdravotní péče za krizových stavů a mimořádných událostí v rámci kraje, hlavního města Prahy nebo územně členěného statutárního města.

5. Zpracovávání metodických postupů k zajištění poskytování zdravotních služeb za krizových stavů pro správní úřady nebo územní samosprávné celky.

6. Koordinace výkonu specializovaných odborných činností při zajišťování poskytování zdravotní péče na úseku integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatel a prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami.

12. platová třída

1. Celostátní koordinace a usměrňování orgánů ochrany veřejného zdraví v odborných věcech celostátního rozsahu.

2. Posuzování úrovně hospodářského a sociálního rozvoje z hlediska zdravotní péče a materiálního vybavení a posuzování záměrů investiční výstavby zdravotnických zařízení ve vztahu k plánu sítě zdravotnických zařízení.

3. Celostátní koordinace kontrolní činnosti zdravotních pojišťoven a zdravotnických zařízení zejména z hlediska hospodaření s prostředky veřejného zdravotního pojištění i vlastními prostředky pojišťoven a jejich účelného vynakládání.

4. Tvorba a koordinace koncepcí a programů rozvoje krajů a hlavního města Prahy z hlediska zdravotní péče.

5. Koordinace a posuzování úrovně zdravotnických rozvojových a preventivních programů.

6. Posuzování programů vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně procesu akreditace.

7. Analýza a posuzování programů, projektů a jiných forem vzdělávání zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví pro účely uznávání profesních kvalifikací zdravotnických povolání.

8. Posuzování programů hodnocení kvality zdravotní péče.

9. Komplexní zajišťování registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a hostujících osob včetně posuzování splnění podmínek pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a vydávání osvědčení.

10. Celostátní realizace postupů a zásad systému rezidenčních míst.

11. Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání získané v jiném než členském státě Evropské unie nebo než v České republice.

12. Celostátní koordinace poskytování zdravotní péče za krizových stavů, stanovování a komplexní zajišťování opatření pro řešení mimořádných událostí a krizových situací.

13. Koordinace a usměrňování zdravotnických zařízení pro zajišťování integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatel a prevence závažných havárií.

14. Dozor nad samostatnou a přenesenou působností územních samosprávných celků v oblasti zdravotních služeb včetně preventivního působení na dozorované subjekty a poskytování odborné metodické pomoci územním samosprávným celkům.

13. platová třída

1. Mezirezortní koordinace utváření sítě zdravotnických zařízení včetně veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení.

2. Analýza efektivnosti zdravotní péče, spotřeby léčiv a zdravotnických prostředků, frekvence výkonů a meziročních nárůstů nákladů podle typů péče včetně efektivnosti regulačních opatření.

3. Tvorba metodiky pojistných plánů a návrhů nových právních úprav v oblasti veřejného zdravotního pojištění a financování zdravotnictví.

4. Tvorba celostátní metodiky využívání informačních zdrojů při výkonu státní správy ve zdravotnictví.

5. Tvorba celostátní koncepce oborů zdravotních služeb, diagnostických služeb, kvality zdravotní péče, ošetřovatelství, dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků, zdravotních výkonů nebo rámcových smluv mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče nebo tvorba podkladů k mezinárodním dohodám o vzájemném uznávání regulovaných a ostatních nelékařských povolání.

6. Tvůrčí zpracovávání celostátních zásad financování zdravotnictví a analýza dopadů vyplývajících z navrhovaných zákonných úprav v oblasti zdravotního pojištění do ekonomiky zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven, na pojištěnce a na zaměstnavatele.

7. Zpracovávání celostátních zásad rozvojových a preventivních programů zdravotní péče navazujících na cíle zdravotní politiky státu.

8. Tvorba koncepce vzdělávání ve zdravotnických povoláních, procesu jeho akreditace, celostátního rozvoje specializačního a celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků a stanovení kvalifikačních předpokladů pro výkon regulovaných a dalších zdravotnických povolání.

9. Tvorba standardů zdravotní péče nebo standardů činností lékařských a nelékařských oborů.

10. Tvorba celostátní koncepce systému rezidenčních míst.

11. Tvorba koncepce sítě a dostupnosti zdravotnických zařízení pro účely poskytování zdravotní péče osobám ve výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody, výkonu zabezpečovací detence v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.

12. Tvorba koncepce dozoru nad regulací cen nebo úhrad nebo koncepce cenové kontroly u zdravotních výkonů.

13. Celostátní koordinace poskytování zdravotních služeb v oblasti urgentní medicíny a medicíny katastrof, sestavování prognóz vývoje a návrh komplexních programů prevence, výchovy a vzdělávání, přípravy a posouzení návrhů programů a dlouhodobých koncepcí státní podpory výzkumu a vývoje.

14. Tvorba celostátní koncepce zajišťování poskytování zdravotních služeb za krizových stavů a celostátní koordinace poskytovatelů zdravotnické záchranné služby v oblasti urgentní medicíny a medicíny katastrof včetně nadnárodních opatření.

15. Tvorba koncepce a koordinace sociálního zabezpečení v oblasti věcných dávek ze zdravotního pojištění včetně zpracovávání metodik a stanovisek k provádění mezinárodních smluv a souvisejících otázek. Sledování a analyzování stávajících dvoustranných smluv v oblasti věcných dávek ze zdravotního pojištění, zhodnocování nezbytnosti změn v
dvoustranných smlouvách a možnosti uzavírání nových smluv.

16. Celostátní komplexní tvorba koncepce a metodiky kontroly a dozoru nad zdravotními pojišťovnami.

17. Tvorba celostní koncepce uplatňování a regulace cen (cenová politika) u zdravotních výkonů.

14. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce sítě, dostupnosti zdravotnických zařízení a zajišťování kvality zdravotní péče v návaznosti na cíle zdravotní politiky státu.

2. Tvorba celostátních koncepcí vývoje jednotlivých medicínských a farmaceutických oborů včetně oborů dalšího specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků.

3. Tvorba celostátní koncepce zdravotního pojištění.

4. Zpracovávání koncepčních záměrů v jednotlivých oblastech výzkumu a vývoje ve zdravotnictví.

15. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce zdravotnictví a ochrany a podpory veřejného zdraví.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
07. Čvn 2016   /   

Tags: plat, povolání, státní správa

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×